เอเฟซัด 2

1ตาปี กาเญา เลอ     มีเซ-จะ กาเญา อาดา ซือรูปา มาตี ดัฮ     เดะ ลาฆู บูวัจ กือลือเบฮ     บูวัจ ดูซา     ตาปี ตูฮัด บูวัจ บรี ฮีโดะ ดัฮ. 2ดูลู     กาเญา บูวัจ ดูซา อีตู     ตูโรจ กะ ฮาดัจ โซะ ดือนียา อีนี     ตูโรจ กะ กือปาลา ฌิด นู มือฆัฮ     เดะ โซะ อาตัซ. ญา เตอ     ฌาดี ฮาตู     นู ฮูโกบ ลูมอฮ ซือมียา     นู เตด ตูโรจ กะ ตูฮัด. 3กาลา อีตู     กีตา ซือมูฮา ดูโดะ บือซามา ฌางัน ลูมอฮ กูญา     ลาดัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นู เตด บือฆูนา นะ ญาวา ตะอาซิก     ลาดัจ ตูโรจ กะ บือนา นู ญาวา นะ กีตา ซูกา     นู กีตา อีงัจ เดะ ฮาตี. ซือรูปา โกะ ซือมียา ฆีลาฆี เตอ     กีตา ฌาดี ซือมียา นู ปาโตจ นะ กือนา ตูฮัด มูซัยํ โตระ. 4ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ตือจีฮัด ปือนอฮ เดะ ฮาตี เตอ     ญา ซายัก กีตา บาญะ ตือลาลู. 5มีเซ-จะ กีตา อาดา ซือรูปา มาตี ดัฮ     เดะ ลาฆู บือดูซา     ตาปี ญา บูวัจ บรี กีตา ฮีโดะ     บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ. กรานา นู ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ เตอ เลอ     บูวัจ บรี กาเญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. 6กะฆีเตอ     ญา อาเกะ กีตา     บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ     บรี กีตา ดูโดะ บือซามา ฌางัน ญา     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ. 7กะฆีเตอ เลอ     เดะ ฮาดัจ โซะ ฮึลด     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บรี ลีฮัจ     นู ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ บาญะ ตือลาลู เตอ     นู ญา อาดา ฮาตี บาฌิ ซูโงฮ ฌางัน กีตา     ซาเบะ กีตา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. 8กรานา นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ เตอ     บูวัจ บรี กาเญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     ซาเบะ กาเญา ปือจายา. บูกัด กาเญา ตะอาซิก บูวัจ     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฮาลัย บรี ดัฮ. 9นู กาเญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     บูกัด กรานา ปือบูวัจ นะ กาเญา     ตีเมา บรี ซือมียา ดีฮา นะ มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก. 10กรานา กีตา ฌาดี ปือบูวัจ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. ญา บือฌาดี กีตา ดัฮ     บรี กีตา นะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     นะ ตูโรจ กะ ลาฆู นู บาฌิ     นู ญา ซียะ ดูลู ดัฮ     บรี กีตา นะ บูวัจ ตูโรจ. 11กะฆีเตอ     กาเญา กือนา บรีงัจ เลอ. ดูลู     กาเญา ฌาดี ซือมียา บักซา อาซิก โซะ ญาวา. ลูมอฮ บักซา อิซราเอน นู ซาโมจ ลาฆู กรัจ     นู บูวัจ เดะ ญาวา ฌางัน ตางัน ซือมียา เตอ     กูญา ดูทุ กาเญา นู ฌาดี ลูมอฮ บักซา อาซิก นู เตด ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ. 12บรีงัจ เลอ     เดะ วะตู อีตู     กาเญา ดูโดะ ซือรูปา กาเญา ฮอย เยซู คริด     ดูโดะ โซะ ลูวัยํ เดะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อิซราเอน ดัฮ เตอ     ฮอย บาฮาเฆด เดะ ลาฆู นู ตูฮัด บรี ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู ฌางัน กูญา ดัฮ. กาเญา ดูโดะ เดะ ดือนียา     ฮอย ตือปัจ นะ จาดัก กะ ลาฆู นู บาฌิ นามา โปด     ฮอย ตูฮัด ดัฮ. 13ตาปี กาเญา นู ดูลู ดูโดะ ฌาโวฮ เดะ ตูฮัด ดัฮ     กาลา อีนี     นู กาเญา มาโซะ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เตอ     กาเญา มาโซะ มาแรฮ ดาปิก ดัฮ     ซาเบะ เยซู ญา มาตี     ดารัฮ มือนีเลฮ ดัฮ. 14กรานา ญา เลอ     นู บูวัจ บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ ดัฮ. นู ดูวา บือลัฮ ซาเกะ-ฮาตี บือซามา-ซามา     ฌาดี ซือรูปา อาดา ดีนิง     นู กือตัก เดะ ตืองัฮ. ตาปี นู เยซู มาตี โซะ ญาวา ดัฮ     ญา บูวัจ บรี กีตา ดูวา บือลัฮ     ฌาดี ซา ดัฮ     บูวัจ บรี ดีนิง อีตู รูโตฮ ฮาบิฮ เลอ. 15ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ฌางัน โกะ ปือมือซัด มาจับๆ นะ ญา เตอ     เยซู บูวัจ บรี ฮาบิฮ ดัฮ     เตด ฌาดี นามา. ญา บูวัจ กะฆีเตอ     กรานา นะ บูวัจ บรี นู ดูวา บือลัฮ อีนี     ฌาดี ซา ซือมียา นู บารู     ลือกัจ บือซามา ฌางัน ญา. ฌาดี-จะ     ญา บูวัจ บรี กูญา ซือนัง บือซามา เลอ. 16นู ญา มาตี เดะ กายู ปลีตัก เตอ     ญา บูวัจ บรี ดูวา บือลัฮ อีนี     บือซามา บาฌิ     ฌาดี ซา ญาวา ดัฮ     บูวัจ บรี บาฌิ ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา บูวัจ บรี ลาฆู ซาเกะ-ฮาตี บือซามา อีตู     บูวัก ฮาบิฮ ดัฮ. 17กะฆีเตอ     เยซู คริด มาแรฮ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     บีตาฮู กะ กาเญา นู ฌาโวฮ เดะ ตูฮัด     บีตาฮู กะ ลูมอฮ กูญา นู ดาปิก ฌูฆา     จะ     นะ ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ บือเลฮ เลอ. 18ซาเบะ ญา บูวัจ บรี กีตา ดูวา บือลัฮ     นะ มาโซะ รอจ กะ อาโปก เดะ อาตัซ     บือกะ ซา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อีตู     บาวา กีตา. 19กรานา ลาฆู อีตู     วะตู อีนี     กาเญา เตด ฌาดี ซือมียา บักซา ลูวัยํ     บักซา อาซิก ลาฆี     ตาปี กาเญา ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา ซา บักซา     บือซามา ฌางัน โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ฌาดี ลูมอฮ อานะ กือมอน นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 20กาเญา ฌาดี ซือรูปา รูมัฮ     นู อาเกะ ดัฮ     นู อาดา ลูมอฮ ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ฌาดี จาวัก รูโซะ. อาดา เยซู คริด ตะอาซิก     ฌาดี จาวัก ซรี เลอ. 21นู โกะ บือนา บารัก ซือมูฮา นะ รูมัฮ อีตู ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู เตอ     ญา กือนา บือฮูโบก บรี บาฌิ ดัฮ     ตืองัฮ ฌาดี รูมัฮ นู บือซัยํ     ฌาดี บาลัย นู ซรัฮ บรี กะ ตูฮัด ดัฮ. 22นู กาเญา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู เตอ     กาเญา ฌูฆา     ตืองัฮ กือนา บอฮ บือซามา     บรี ฌาดี บาลัย นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ดูโดะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\