เอเฟซัด 3

1ซาเบะ ลาฆู อีนี     กู เปาโล     นู อาดา ดูโดะ เดะ ราตัย     กรานา เยซู คริด เตอ     บีดา นะ ตูโลก กาเญา     นู ฌาดี ซือมียา บักซา อาซิก     กู บือซาโวจ กะ ตูฮัด. 2ซูโงฮ     กาเญา ดืองัยํ ดัฮ จะ     นู ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู     ญา บรี กู บือกรือฌา ลาฆู นะ ญา     กรานา กาเญา. 3ลาฆู นะ ตูฮัด อีตู     ฌาดี ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นู ตูฮัด ปลีฮัจ บรี กะ กู ตาฮู. ลาฆู อีนี     กู ฆาแรฮ ดัฮ ซีงี     ฆาแรฮ บรี ฌือกอซๆ. 4กะ กาเญา นะ บาจา ลาฆู อีนี     กาเญา นะ ตาฮู จะ     นู ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นะ เยซู คริด อีนี     มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กู     กือนา ดัฮ. 5เดะ กาลา นูตู     ตูฮัด เดะ อาตัซ เตด มือญาเระ ลาฆู อีนี     กะ ลูมอฮ ซือมียา     ตาปี กาลา อีนี     ญา บูวัจ บรี ซือมืองัจ นะ ญา     นะ ปลีฮัจ ลาฆู อีนี     กะ ลูมอฮ ปือญูโรฮ นู ญา ปีเลฮ ดัฮ เตอ     กะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ญา เตอ. 6ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ อีตู     ฌาดี-จะ     กรานา บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด เตอ     โกะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ซาโมจ ปือซากา     บือซามา ฌางัน ลูมอฮ บักซา ยิว ดัฮ     ฌาดี ซา ญาวา บือซามา ฌางัน กูญา เตอ     อาดา บาฮาเฆด บือซามา ฌางัน กูญา     เดะ บือนา บาฌิ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือฌาญี นะ บรี เลอ. เยซู คริด เลอ     นู บูวัจ บรี กูญา บือเลฮ บือซามา กะฆีเตอ. 7ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู     บรี กู ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา     เดะ บรีตา นู บาฌิ อีตู. ญา บือกรือฌา ซูโงฮ     บรี กู ฌาดี กะฆีนี. 8เดะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     กู ฌาดี ซือมียา ดือมิ-ตอจ     ลือเบฮ เดะ กาวัด. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู     บรี กู อาดา จือลัฮ     นะ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ อีนี     บรี กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ตาฮู. ฌาดี ลาฆู ปาซัน เยซู คริด     นู บือซรี บาฌิ ซูโงฮ เดะ มานามา     ฮอย ตือกอซ ดัฮ. 9กะฆีเตอ     กู อาดา จือลัฮ     นะ บรี ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     ลีฮัจ ซัฮ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บูวัจ นามา     บรี ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นะ ญา ซีงี     นะ รือมัก ดัฮ. ญา นู บือฌาดี บือนา บารัก ซือมูฮา เตอ     ญา บูวัจ บรี ลาฆู อีนี     บูนี ดัฮ     เดะ ดาลับ ญา     บรี ลูมอฮ ซือมียา กาลา นูตู     เตด บือเลฮ ลีฮัจ     เตด บือเลฮ ตาฮู ดัฮ. 10กะฆีเตอ     เดะ วะตู อีนี     ญา บรี ซา ลูมอฮ นะ ตูฮัด นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ โกะ ฌิด     โกะ ฮาตู กรัซ     เดะ โซะ อาตัซ     นะ ตาฮู บาฌิ จะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา อาดา อากัน บาญะ     ราตา มาจับ. 11ญา บูวัจ กะฆีนี     บือกะ ลาฆู ญา อีงัจ เดะ ฮาตี     ตะเดะ ดูลู นูตู. ลาฆู อีนี     ญา ซูโรฮ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     บือกรือฌา บรี ฌาดี รือมัก ดัฮ. 12กรานา กีตา อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู     ปือจายา กะ ญา ดัฮ     กะฆีเตอ กีตา ฮาตี บรานี     นะ มาโซะ รอจ กะ ตูฮัด     ฮอย เตด บรูบัฮ-ฮาตี. 13กะฆีเตอ     กู ปรีงัจ กะ กาเญา จะ     ฌางัน นะ อูโนยํ เลอ     ซาเบะ กู กือนา ซูซัฮ โตระ     กรานา กาเญา. นู กู กือนา ซูซัฮ กะฆีนี     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง บาฌิ. 14ซาเบะ ลาฆู อีนี     กู ตูกู ลูโตจ     บือซาโวจ กะ อาโปก เดะ อาตัซ. 15เดะ โซะ ลาแงะ เตอ     เดะ โซะ ดือนียา เตอ     ลูมอฮ ดีบราดี ซือมูฮา     ฌาดี ลูมอฮ ดีบราดี กะฆีเตอ     ซาเบะ ฌาดี ลาฆู     นู ดาตัก เดะ อาโปก เดะ อาตัซ เลอ. 16กู มีตา เดะ ญา     บรี ญา ซูโรฮ ซือมืองัจ นะ ญา     นะ บูวัจ บรี กาเญา ตือฆัยํ-อูรัจ บาญะ เดะ โซะ ฮาตี. อาดา อูรัจ บาญะ กะฆีนี     บือกะ นู ญา มือฆัฮ บาฌิ บาญะ ซูโงฮ. 17มีตา บรี เยซู คริด     นะ อาดา ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา     ซาเบะ กาเญา ปือจายา ดัฮ     บรี กาเญา กือฌะ-กือมัซ เดะ ลาฆู ซายัก     ซือรูปา อาดา ฌากัยํ นู กือฌะ     อาดา จาวัก นู ตือโฆฮ. 18มีตา บรี กาเญา นะ บือเลฮ ตาฮู บรี บาฌิ     บือซามา ฌางัน โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา     นู เยซู คริด ซายัก กะ กีตา บาญะ     นู ลือฆา ซูโงฮ     ปาญัก ซูโงฮ     ตีงี ซูโงฮ     ดาลับ ซูโงฮ เลอ. 19บรี กาเญา ตาฮู บาฌิ จะ     ญา ซายัก กะฆีนี     มีเซ-จะ     ลาฆู ซายัก นะ ญา     กีตา อีงัจ เตด รอจ. นู กาเญา ตาฮู กะฆีนี     นะ บูวัจ บรี กาเญา ปือนอฮ     ฌางัน โกะ บือนา บาฌิ ซูโงฮ นะ ตูฮัด     ปือนอฮ มีเม ดัฮ. 20บรี กีตา มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. ญา เลอ     บือเลฮ บูวัจ บือนา บือซัยํ ซือซูโงฮ     ลือเบฮ เดะ กีตา นะ มีตา โปด     ลือเบฮ เดะ กีตา นะ อีงัจ เลอ     ตูโรจ กะ ปือมือฆัฮ นะ ญา     นู บือกรือฌา กรัซ     เดะ ฮาตี นะ กีตา     บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 21กีตา นู อาดา เดะ ซา ลูมอฮ นะ ญา     นู ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เตอ     บรี กีตา มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ปูฌี กะ ญา ซือลาลู     ซือมาญัก-รอจ เลอ. อาเมน


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\