เอเฟซัด 4

1กะฆีเตอ     กู นู อาดา ดูโดะ เดะ ราตัย     กรานา ตูฮัด เตอ     กู ฆางู มีตา เดะ กาเญา     บรี กาเญา ตูโรจ ฌิบาฌิ     บรี ปาโตจ ฌางัน ลาฆู นู ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน กาเญา ดัฮ. 2ฌาดี-จะ     บรี กาเญา อาดา ฮาตี มือนูโนะ     ฮาตี บือแฌะ     ราตา มาจับ. บรี กาเญา ตาฮัด-ฮาตี ลามา. บรี กาเญา ซายัก บือซามา-ซามา     ตาฮัด-ฮาตี บือซามา     เตด บูวัจ บาลัซ. 3กือนา กูวาซา ฌาฆา กือมัซๆ เลอ     บรี บือซามา-ฮาตี บาฌิ     บือกะ นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อีกัจ กาเญา     บรี ฌาดี ซา ดัฮ     บรี ซือนัง บือซามา-ซามา     กะฆีเตอ เลอ. 4อาดา ซา ญาวา นะ ญา     ซา ซือมืองัจ นะ ญา เตอ     ซือรูปา บือกะ อาดา ซา ลาฆู     นู ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน กาเญา ดัฮ     บรี จาดัก นะ ดาปัจ. 5อาดา ซา ตูฮัด เตอ. อาดา ซา ลาฆู นู กาเญา ปือจายา เตอ. อาดา ซา ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ. 6อาดา ซา ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ฌาดี อาโปก นะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา. ญา เตอ     อาดา เดะ โซะ อาตัซ กูญา ซือมูฮา     อาดา เดะ ตืองัฮ กูญา ซือมูฮา     อาดา เดะ ดาลับ กูญา ซือมูฮา เลอ. 7กะ กีตา โซก ซืออูรัก     ญา ฮาลัย บรี บือนา นู บาฌิ     ซือรูปา บือกะ เยซู คริด ฮาลัย บรี ดัฮ. 8ซาเบะ กะฆีเตอ     อาดา ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "กาลา ญา ญาแญะ ปี     กะ โซะ ตีงี เดะ อาตัซ     ญา บาวา ลูมอฮ ฮามา บือปี ซามา ดัฮ. ญา ฮาลัย บรี บือนา นู บาฌิ     กะ ลูมอฮ ซือมียา." 9นู มือเลา จะ     "ญา ญาแญะ ปี"     ฌาดี นามา เลอ? ฌาดี-จะ     ดูลู เตอ     ญา ตูโรด มาแรฮ ดัฮ     รอจ กะ ดือนียา โซะ บาวัฮ. 10กะฆีเตอ     ญา นู ตูโรด มาแรฮ เตอ     ญา เลอ     นู ญาแญะ ปี ดัฮ     กะ โซะ ตีงี เดะ อาตัซ ลาแงะ ราตา     บีดา ญา อาดา ปือนอฮ     เดะ บือนา บารัก ราตา. 11บือนา บาฌิ นู ตูฮัด ฮาลัย บรี     ฌาดี ซือมียา กะฆีนี     นู ซือมียา ซือตืองัฮ     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ญา เตอ     ซือตืองัฮ ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ญา     ซือตืองัฮ ฌาดี ซือมียา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     ซือตืองัฮ ฌาดี ซือมียา บือบือลา ซือมียา อาฌัยํ ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา. 12ญา บูวัจ กะฆีนี     บรี กูญา นะ ซียะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     บรี ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ ญา     นู บรี ญาวา นะ เยซู คริด ฌาดี กือฌะ-กือมัซ. 13กะฆีเตอ     กีตา ซือมูฮา     นะ รอจ กะ ตือกอซ     นู กีตา อาดา ซาฮาตี ปือจายา_     นะ กราลา นานะ นะ ตูฮัด บรี บาฌิ เตอ     นะ ฌาดี ซือมียา บือซัยํ โซะ ฮาตี เตอ     นะ ฌาดี ซือรูปา บือกะ เยซู คริด     บาฌิ ปือนอฮ ดัฮ เลอ. 14กะฆีเตอ     กีตา เตด ฌาดี นานะ ดือมิ ลาฆี. อาดา ซือมียา บาอากัน ซือตืองัฮ     นู นะ ตีปู อาฌัยํ ลาฆู ซาลัฮ แนฮ-ฌือแนฮ. ซือมียา อีนี ซือรูปา อูมะ บือซัยํ     ซือรูปา อาเงน นู ตือฆัยํ     นะ บาวา กีตา รีวัก ปี มาแรฮ     บรี ซือซัจ ฌาลัด. 15ตาปี กีตา บูกัด นานะ กะฆีเตอ. นู กีตา ซายัก บือซามา     ตูโรจ กะ ลาฆู นู กือนา     กีตา กือนา ฌาดี ซือมียา บือซัยํ     ราตา มาจับ     นู ลือกัจ ฌางัน เยซู คริด     นู ฌาดี ปาลา เตอ. 16โกะ กลือกะ นะ ญาวา ซือมูฮา     บือฮูโบก บือซามา ฌางัน เยซู คริด     บาฌิ ดัฮ. ญาวา ซือมูฮา อีตู     ลือกัจ ดัฮ     เดะ โกะ ตือนอซ ราตา     ซือรูปา บือกะ นู ตูฮัด บือเลฮ บรี ดัฮ. กาลา กลือกะ โซก ซือมาจับ     บูวัจ ตูโรจ มาจับ นะ ญา     บาฌิ ดัฮ     ญาวา ซือมูฮา     นะ บือซัยํ ซือรูโลยํ     ซาเบะ โกะ กลือกะ ซายัก บือซามา-ซามา. 17กะฆีเตอ     กู ปรีงัจ กะ กาเญา     มือเลา กือมัซๆ เดะ นามา นะ ตูฮัด เตอ     ตะเดะ อีนี     ฌางัน บรี กาเญา บูวัจ ตูโรจ     ซือรูปา ลูมอฮ บักซา อาซิก     นู กูญา ซือมาตา อีงัจ กะ ลาฆู เตด บือฆูนา. 18ฮาตี นะ กูญา     กือลับ ฮาบิฮ ดัฮ. กูญา ดูโดะ ฌาโวฮ เดะ ตูฮัด นู บรี ฮีโดะ     กรานา กูญา บูดอ     เตด ตาฮู เตอ     กูญา ตือฆัยํ-ฮาตี ดัฮ เลอ. 19กูญา เตด บราซา จือและ นามา โปด     ปลือปัซ ญาวา ตะอาซิก     บรี ลือกัจ เดะ ลาฆู นู เตด บือฆูนา     ลาฆู บือกาเซฮ แนฮ-ฌือแนฮ     ลาดัจ บูวัจ ลาฆู รูบือฮีรู     ราตา มาจับ     ตีเมา นะ บราดู. 20ตาปี กาเญา เตด บือเลฮ บลาฌัยํ ลาฆู นะ เยซู คริด กะฆีเตอ. 21ซูโงฮ เลอ     นู กาเญา มือนีงัย ลาฆู นะ ญา ดัฮ     ฌาดี มูเระ นะ ญา     นู บลาฌัยํ ลาฆู รือมัก     ฌาดี-จะ     ลาฆู นะ เยซู เลอ. 22กาเญา กือนา อูฆัย ตีงัน ญาวา นู ลามา นะ กาเญา บูวัก เลอ     นู บูวัจ บรี กาเญา ลาดัจ ตูโรจ มาจับ นู ดูลู. ญาวา นู ลามา อีตู     ตืองัฮ นะ บูโระ บูโซะ ดัฮ     ตูโรจ นู ฮาตี ฆาละ อีงัจ     นู นะ มือนีปู. 23กาเญา กือนา ฌาดี บารู ดัฮ     ฌางัน ฮาตี     ฌางัน ลาฆู นู อีงัจ ซามา. 24กือนา อาเมด ญาวา นู บารู มาแรฮ ปากัย เลอ     นู บือฌาดี ซือรูปา บือกะ ตูฮัด ดัฮ     นู นะ บรี กาเญา บาฌิ-ตือปัจ     อาดา ฮาตี จรัฮ บาฌิ     นู ซูโงฮ เตอ. 25กะฆีเตอ     กาเญา กือนา บราดู มือเลา มืออูปัย บรี ฮาบิฮ. "กือนา ปาคัจ มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ ฌางัน กาวัด" ซาเบะ กีตา ฌาดี ซือรูปา กลือกะ นู บือซามา     เดะ ซา ญาวา ดัฮ. 26"มีเซ-จะ มูซัยํ โปด     ฌางัน บูวัจ ดูซา." ฌางัน มืออาดู ตือดะ รอจ กะ มาลับ. 27ฌางัน บรี กือปาลา ฮาตู ซีตัด อาดา จือลัฮ     นะ มาโซะ. 28ซือมียา นู ดือละ มือญูรี     ฌางัน นะ มือญูรี ปูลัก     ตาปี บรี ญา บือกรือฌา บรี บาฌิ     บรี ญา นะ บือเลฮ ฮาฆิ บือนา บารัก     กะ อูรัก ฮาฌะ. 29ฌางัน บรี มูโลจ นะ กาเญา     มือเลา ปือมือเลา นู เตด บือฆูนา     ตาปี บรี มือเลา ปือมือเลา นู บาฌิ     นู นะ ตูโลก กาวัด     บือกะ ญา บือคานะ     นะ บรี ซือลามัจ กะ ซือมียา นู ดืองัยํ. 30ฌางัน บูวัจ บรี ซือมืองัจ นู บาฌิ บือซรี นะ ตูฮัด     เตด ซือนัง-ฮาตี. ญา เลอ     ฌาดี มือกรา     นู กาเญา ฌาดี ซือมียา นะ ตูฮัด ดัฮ     ตือดะ อารี อีตู     นู กาเญา นะ ลือปัซ ซุจ บาฌิ ดัฮ. 31ลาฆู กรัซ-ฮาตี     ลาฆู รีเซา-ฮาตี     ลาฆู มูซัยํ เดะ ฮาตี     ลาฆู บือตือฆัฮ     ลาฆู มืออูปัจ     ลาฆู อีงัจ นะ บูวัจ ซาลัฮ     ราตา มาจับ เตอ     บรี กาเญา บูวัก ลาฆู อีนี ซือมูฮา     ปี ฌาโวฮ เดะ กาเญา บรี ฮาบิฮ เลอ. 32ตาปี บรี กาเญา ตือจีฮัด บือซามา     บรี ฮาตี บาฌิ บือซามา     บรี อาเกะ ซาลัฮ นะ กาวัด     ซือรูปา บือกะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     อาเกะ ซาลัฮ นะ กาเญา     กรานา เยซู คริด ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\