เอเฟซัด 5

1กาเญา ฌาดี นานะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซายัก ซูโงฮ. กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ตูโรจ     ซือรูปา กะ ญา. 2กือนา บูวัจ ตูโรจ เลอ     กือนา ซายัก ราตา     ซือรูปา เยซู คริด ซายัก กีตา     ยอม ซรัฮ ญาวา นะ ญา     กรานา กีตา     บรี ฌาดี ซือรูปา บารัก บาวู     นู ซรัฮ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     นู ตูฮัด ซูกา. 3บรี กาเญา บูวัจ นู ลาฆู บือฆูนา     ฌางัน โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด. ลาฆู บือกาเซฮ     ลาฆู เตด บือฆูนา ซือมูฮา     ลาฆู ฮาลูบา โปด     ลาฆู กะฆีเตอ     ฌางัน นะ มือเลา ซิอูซิ เลอ. 4ฌางัน มือเลา ลาฆู ตะอารัฮ     ลาฆู บูดอ     ลาฆู ฮาตี ซูมก เตอ     นู ฌาดี ลาฆู เตด ปาโตจ นะ มือเลา. ตาปี กะฆีนี บาฌิ     กือนา มือเลา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เลอ. 5กือนา ตาฮู ซูโงฮ จะ     ซือมียา บือกาเซฮ     ซือมียา บูวัจ ฮอย เตด บือฆูนา     ซือมียา ฮาลูบา เตอ     โกะ ซือมียา อีตู เลอ     ฮอย ปือซากา เดะ ดือนียา บารู นะ เยซู คริด ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ. นู ลาฆู ฮาลูบา อีตู     ฌาดี ซือรูปา ลาฆู ตูเฮะ กะ โกะ บราลา. 6ฌางัน บรี ซาปา นู มือเลา ลาฆู เตด กือนา     นะ มือนีปู กาเญา. ฌาดี กรานา ลาฆู ปือบูวัจ กะฆีเตอ     นู ตูฮัด นะ มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ     ลูมอฮ ซือมียา นู เตด มือนีงัย กะ ญา. 7กะฆีเตอ     กาเญา ฌางัน ปี บือเฆาะ ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา อีตู. 8ดูลู     กาเญา ดูโดะ โซะ กือลับ     ตาปี วะตู อีนี     กาเญา ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด     นู ดูโดะ เดะ โซะ จรัฮ ดัฮ. กือนา บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู โซะ จรัฮ เลอ. 9จรัฮ อีตู     บูวัจ บรี บูวัฮ นู บาฌิ ราตา ฌือแนฮ     นะ บือตูโมฮ     ฌาดี-จะ     ลาฆู บาฌิ เตอ     ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ เตอ     ลาฆู นู ซูโงฮ เตอ. 10กะฆีเตอ     กาเญา กือนา มือญาซัจ ลาฆู นามา     นู นะ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี. 11ฌางัน มาโซะ บือซามา     ฌางัน ลาฆู โซะ กือลับ     นู ฮอย บูวัฮ ลาลู     ตาปี กาเญา กือนา บูวัจ บรี ลาฆู อีตู     ปลีฮัจ ซัฮ จะ     ฌาดี กะฮามี ซูโงฮ. 12มีเซ-จะ     นะ มือเลา โปด     กะ ปาซัน ลาฆู นู กูญา จูรี บูวัจ เตอ     ญา จือและ ซูโงฮ เลอ. ฌางัน มือเลา ปาซัน ลาฆู ปือบูวัจ กะฆีเตอ. 13นู จรัฮ อีตู     บูวัจ บรี ปือบูวัจ นะ ราตา ซือมูฮา     ปลีฮัจ ซัฮ ดัฮ. ซาเบะ ลาฆู ซือมูฮา     นู ปลีฮัจ ซัฮ เตอ     ฌาดี จรัฮ ดัฮ. 14ซาเบะ กะฆีเตอ     อาดา ปือมือเลา นู จะ "โอ ซือมียา ลีนา เออ     กือนา บีกัซ เลอ. กือนา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ. กะฆีเตอ     เยซู คริด นะ ซูโลฮ     บรี จรัฮ กะ เกา." ญา จะ. 15กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ฌาฆา บาฌิ     บรี ตูโรจ กะ ฌาลัด นู บาฌิ. ฌางัน ฌาดี ซือมียา ฮอย อากัน     ตาปี บรี ฌาดี ซือมียา     นู ปานัย อากัน เลอ. 16อาดา จือลัฮ นะ บูวัจ ลาฆู บาฌิ     วะตู ดีฮา โปด     กือนา บูวัจ เลอ     ซาเบะ บีลัก อารี อีนี     ฌาดี ฮาดัจ นู ฌาฮัจ. 17กะฆีเตอ     ฌางัน ฌาดี ซือมียา บูดอ     ตาปี กือนา บรี มาโซะ เดะ ฮาตี     ลาฆู นามา นู ตูฮัด ซูกา. 18ฌางัน มาโบะ อาระ     นู นะ บูวัจ บรี ซือมียา บือนาซา     ตาปี กาเญา กือนา ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ. 19กือนา มือเลา บือซามา     ฌาดี ลาฆู มือญาญี ปูฌี กะ ตูฮัด เตอ     มือญาญี มือโอจ กะ ญา     ดาตัก เดะ ฮาตี นะ กาเญา. กือนา มือญาญี บือรามัย     ปูฌี กะ ตูฮัด     ปือนอฮ เดะ ฮาตี เลอ. 20เดะ ลาฆู ซือมูฮา เตอ     กือนา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     นู อาโปก เดะ อาตัซ     ซือลาลู     เดะ นามา นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา. 21กือนา มือนีงัย กะ กาวัด บือซามา-ซามา     ซาเบะ กาเญา ตูเฮะ กะ เยซู คริด. 22โกะ บีนี เออ     กือนา มือนีงัย กะ โกะ ลากี นะ กาเญา     ซือรูปา กาเญา มือนีงัย กะ ตูฮัด. 23ซาเบะ ลากี ฌาดี กือปาลา นะ บีนี นะ ญา     ซือรูปา บือกะ เยซู คริด ฌาดี กือปาลา นะ ซา ลูมอฮ นะ ญา. ซา ลูมอฮ อีตู     ฌาดี ญาวา นะ เยซู คริด นู ญา ตูโลก บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 24ซา ลูมอฮ อีตู     ยอม มือนีงัย กะ เยซู คริด กะฮามี เตอ     โกะ บีนี กือนา มือนีงัย กะ โกะ ลากี นะ กูญา     กะฆีเตอ เลอ     ราตา มาจับ เลอ. 25โกะ ลากี เออ     กือนา ซายัก บีนี นะ กาเญา เลอ     ซือรูปา บือกะ เยซู คริด ซายัก ซา ลูมอฮ นะ ญา     ยอม ซรัฮ ญาวา นะ ญา     ฆาตี ซา ลูมอฮ อีตู 26บีดา นะ ซูโรฮ ปือมือเลา นะ ญา     บูวัจ บรี ลูมอฮ อีตู ฌาดี จรัฮ บาฌิ     กรานา บาโซฮ ฌางัน อาเย ดัฮ. 27ญา อีงัจ นะ บรี ซา ลูมอฮ อีตู     บือซายา บือซรี เตอ     ฮอย นามา นู ตะอารัฮ     ฮอย บือกัซ จีรอจ นามา โปด     ตาปี ฌาดี จรัฮ บาฌิ     ฮอย ตือปัจ นู นะ มือฌัฮ     นะ บรี ซา ลูมอฮ อีตู     ฌาดี ซือรูปา บีนี นะ ญา. 28กะฆีเตอ เลอ     โกะ ลากี กือนา ซายัก โกะ บีนี นะ กูญา     บือกะ ซายัก ญาวา ตะอาซิก. ซือมียา นู ซายัก กะ บีนี นะ ญา เตอ     ซือรูปา ญา ซายัก กะ ญาวา ตะอาซิก. 29ซาเบะ ฮอย ซาปา นู นะ บือชี กะ ญาวา ตะอาซิก     ตาปี ญา บือบือลา ญาวา อีตู     บือฮีมัจ บรี บาฌิ     ซือรูปา บือกะ เยซู คริด บือบือลา บือฮีมัจ บาฌิ กะ ซา ลูมอฮ นะ ญา. 30ซาเบะ กีตา อีนี     ฌาดี กลือกะ เดะ ญาวา นะ เยซู คริด เลอ. 31อาดา เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "กะฆีเตอ เลอ     กีลากี นะ ตีงัน เอด อาโปก นะ ญา     ปี ดูโดะ บือซามา บือซูโงฮ-ซูโงฮ ฌางัน บีนี นะ ญา. กูญา กือดูวา นะ ฌาดี ญาวา ซือตือปัจ." ญา จะ. 32อาดา ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นู บูนี เดะ ดาลับ ปือมือเลา ซือปาตัฮ อีนี. กู ลีฮัจ จะ     ลาฆู อีนี ตูโญะ กะ เยซู คริด     ฌางัน ซา ลูมอฮ นะ ญา. 33มีเซ-จะ กะฆีเตอ     กาเญา โซก ซืออูรัก กือนา ซายัก บีนี     ซือรูปา ซายัก กะ ญาวา ตะอาซิก. บีนี ฌูฆา     กือนา ตูเฮะ กะ ลากี นะ ญา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\