เอเฟซัด 6

1โกะ นานะ เออ     กือนา มือนีงัย กะ เอด อาโปก นะ กาเญา     ซาเบะ ลีฮัจ กะ ตูฮัด. นะ บูวัจ กะฆีนี     กือนา ดัฮ. 2ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "กือนา ตูเฮะ กะ เอด อาโปก นะ เกา." ญา จะ. อีนี ฌาดี ปือมือซัด นะ ตูฮัด     ซือปาตัฮ ลามูลา     นู อาดา ปือมือเลา ฌาญี ฌูฆา. 3ปือมือเลา ฌาญี อีตู ฌาดี-จะ     "บีดา เกา นะ ปี ซือนัง บาลิ ซือนัง     อาดา อูมอยํ ปาญัก     เดะ นังฆรี นะ เกา." ญา จะ. 4โกะ อาโปก เออ     ฌางัน อาโจบ นานะ นะ กาเญา     บรี รีเซา-ฮาตี. ตาปี กือนา ปูโฌะ นานะ     อาฌัยํ กูญา บรี ตูโรจ กะ ลาฆู นะ ตูฮัด. 5โกะ ปราโซฮ เออ     กือนา มือนีงัย กะ ตกเก นะ กาเญา เดะ โซะ ดือนียา     ฌางัน ฮาตี ตาโกจ     ญาวา กือตัยํ. บรี กาเญา บือกรือฌา ฌางัน ฮาตี รือมัก     ซือรูปา บือกะ กาเญา บือกรือฌา บีดา เยซู คริด. 6กือนา มือนีงัย กะ กูญา     บูกัด นะ บูวัจ เดะ โซะ ฮึลด มูคา นะ กูญา     บรี กูญา ซูกา เตอ     ตาปี มือนีงัย เลอ     ซือรูปา กาเญา ฌาดี ปราโซฮ นะ เยซู คริด. กือนา บือกรือฌา ปือนอฮ เดะ ฮาตี     บรี ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูกา. 7กือนา บือกรือฌา ซูกา-ฮาตี     ซือรูปา บือกะ กาเญา ตูโลก ตูฮัด     บูกัด ตูโลก ซือมียา. 8ซาเบะ กาเญา ตาฮู จะ     ตูฮัด นะ บรี รังวัน กะ ซือมียา นู บูวัจ บาฌิ     เตด-จะ     ญา ฌาดี ปราโซฮ เฆอ เตด. 9โกะ ตกเก เออ     กือนา บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     ฌางัน ปราโซฮ นะ กาเญา. ฌางัน มืออารับ ปรือกัด กูญา     ซาเบะ ตาฮู จะ     ตูฮัด นะ กูญา     นู อาดา เดะ อาตัซ     ฌาดี ตูฮัด นะ กาเญา ซามา. ญา เลอ     เตด ปีเลฮ มูคา นะ ซือมียา ดีฮา ลาลู เลอ. 10โซะ ปือญูดัฮ     บรี กาเญา ตือฆัยํ-อูรัจ     ซาเบะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด     นู มือฆัฮ ซูโงฮ. 11กือนา ปากัย บรี มืออาลัจ ฌางัน บารัก ปากัย บือปรัก นะ ตาฮัน     นู ตูฮัด บรี     ซือมูฮา เลอ     บีดา บรี กาเญา นะ บือเลฮ บลาวัด     ฌางัน ฮาตู ซีตัด นู บูวัจ ลาฆู กีจอฮ. 12ซาเบะ กาเญา เตด บลาวัด ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา     ตาปี บลาวัด ฌางัน โกะ ฌิด     นู ซัยํ-บือซัยํ     นู มือฆัฮ เตอ     บลาวัด ฌางัน โกะ ฮาตู กรัซ     นู ฮูโกบ ดือนียา นู กือลับ อีนี เตอ     บลาวัด ฌางัน โกะ ฌิด     นู ฌาฮัจ โตระ     เดะ โซะ อาตัซ โปด. 13กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ซาโมจ บารัก ปากัย บือปรัก นะ ตาฮัน นู ตูฮัด บรี     ปากัย บรี มืออาลัจ     ซือมูฮา เลอ. กะฆีเตอ     เดะ อารี นู ฌาฮัจ เตอ     กาเญา นะ บือเลฮ บือดีรี กือฌะ     บลาวัด ฌางัน โกะ ซือตรู อีตู. กาลา ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ     กาเญา นะ บือดีรี กือฌะ     เตด อาลัฮ. 14กะฆีเตอ     กือนา บือดีรี กือฌะ เลอ     อาดา ลาฆู ซูโงฮ     ฌาดี ซือรูปา ตาลี ปีงัก นะ กาเญา เตอ. อาดา ฮาตี รือมัก     ฌาดี ซือรูปา บาฌู บือซี     นู ตูโดก ตาฮะ ดาดา นะ กาเญา เตอ. 15นู กาเญา ซียะ นะ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     นู บรี ซือนัง-ฮาตี เตอ     ฌาดี ซือรูปา ปะตาปะ     นู กาเญา บอฮ เดะ กากี. 16นู กาเญา ปือจายา     ฌาดี ซือรูปา ตือปัจ ซาฆัก. กือนา อาเกะ ตือปัจ ซาฆัก อีตู     ปือฆัก ซือลาลู เลอ     บีดา นะ บือเลฮ ปาดับ โกะ บูลุซ อาปี     นู ฮาตู ฌาฮัจ นะ ตูโฮะ. 17นู ตูฮัด บูวัจ บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     ซาโมจ เลอ     ฌาดี ซือรูปา โมะ บือซี     ตูโดก ปาลา. ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นะ บรี เตอ     ซาโมจ เลอ     ฌาดี ซือรูปา ปือดัก นะ กาเญา. 18กือนา บือซาโวจ เลอ     ซือลาลู. มีตา เดะ ตูฮัด     ราตา มาจับ. กะฆีเตอ     ฌาฆา เลอ     ฌางัน บราดู     ตูโรจ นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา เตอ. มีตา เลอ     เดะ ตูฮัด     บรี ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ซือมูฮา. 19กือนา บือซาโวจ บีดา กู ฌูฆา     มีตา เดะ ตูฮัด นะ บรี กู ปานัย มือเลา เตอ     บรี กู บรานี     นะ มือญาเระ ซัฮ     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ     นู ฌาดี บรีตา บาฌิ นะ ตูฮัด. 20กรานา บรีตา นู บาฌิ อีตู     กู ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด     นู อาดา เดะ ราตัย ดัฮ. มีตา เดะ ตูฮัด เลอ     บรี กู ฮาตี บรานี     นะ มือญาเระ ลาฆู อีตู     บือกะ กู ฆาฆัฮ นะ มือญาเระ เตอ. 21อาดา ทีคิกัด     ฌาดี ซือรูปา อาดี นู กู ซายัก     นู ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ ตูฮัด     ซือมียา นู รือมัก. ญา เตอ     นะ มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู ซือมูฮา     บรี กาเญา นะ ตาฮู ลาฆู นะ กู     ปือบูวัจ นะ กู     ซือมูฮา. 22กู ซูโรฮ ญา ปี ซารี กาเญา     ซาเบะ ปาซัน อีนี     บรี กาเญา ตาฮู ลาฆู นะ กามี     ซือมูฮา     บรี ญา นะ ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา ฌูฆา. 23กู มีตา เดะ ตูฮัด     อาโปก เดะ อาตัซ     ฌางัน เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     บรี กูญา นะ บูวัจ บรี โกะ ดีบราดี ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     ซายัก บือซามา     ปือจายา กะ ตูฮัด. 24มีตา เดะ ตูฮัด     นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ     กะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู ซายัก เตด บราดู     กะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\