ฆาลาเตีย 1

1กู เปาโล     นู ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด เตอ     บูกัด ปือญูโรฮ นู โกะ ซือมียา ตืองะ ดัฮ     นู ซือมียา ซืออูรัก ซูโรฮ ดัฮ เตอ     ตาปี เยซู คริด     ฌางัน ตูฮัด นู อาโปก เลอ     ญา ตืองะ กู ดัฮ. ตูฮัด นู อาโปก อีตู เลอ     นู บูวัจ บรี เยซู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 2กู ฌางัน ลูมอฮ อาดี-บราดี     นู อาดา บือซามา ฌางัน กู เตอ     กามี ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู อาดา เดะ โซะ นังฆรี ฆาลาเตีย. 3มีตา เดะ ตูฮัด นู อาโปก เดะ อาตัซ     ฌางัน เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 4เยซู คริด เตอ     ญา ซรัฮ ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     กรานา ดูซา นะ กีตา     บีดา นะ ตูโลก กีตา     บรี ลือปัซ เดะ ฮาดัจ นู ฌาฮัจ นะ กาลา อีนี. ญา บูวัจ กะฆีเตอ เลอ     ตูโรจ ลาฆู นู ตูฮัด     อาโปก นะ กีตา     บือคานะ ดัฮ. 5ตูฮัด เลอ     ญา บือซรี ซูโงฮ     ซือมาญัก-รอจ     ซือลาลู. อาเมน. 6กู ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     นู ลูมอฮ กาเญา     ปาคัจ ตีงัน ตูฮัด งัจบางัจ กะฆีนี. ตูฮัด เลอ     นู ปาเงน กาเญา ดัฮ     ซาเบะ เยซู คริด     นู ตือจีฮัด บาฌิ กะ กาเญา. ตาปี กาเญา อูโนยํ ปี ซารี บรีตา บาฌิ นู อาซิก ดัฮ. 7ตาปี ฮอย บรีตา บาฌิ นู อาซิก เลอ. ตาปี อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     นู บูวัจ บรี กาเญา ฆาโดฮ-ฮาตี เตอ. กูญา อีงัจ นะ อาเลฮ     บรีตา นู บาฌิ ปาซัน เยซู คริด     บรี ฌาดี ลาฆู อาซิก เลอ. 8ตาปี มีเซ-จะ กามี เตอ     ฮูลู-บาลัก นู มาแรฮ     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ โปด     นะ มาแรฮ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ กะ กาเญา เตอ     นู อาซิก เดะ บรีตา บาฌิ อีตู     นู กามี มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ     บรี ซือมียา อีตู     กือนา ซูปัฮ อาโบยํ เลอ. 9ซือรูปา กามี บือเลฮ มือญาเระ ดูลู ดัฮ     เดะ วะตู อีนี เลอ     กามี มือเลา ปูลัก จะ     กะ ซือมียา ดีฮา มาแรฮ มือญาเระ กะ กาเญา     บรีตา นู บาฌิ     นู อาซิก เดะ ลาฆู นู กาเญา บือเลฮ ซาโมจ ดัฮ เตอ     บรี ซือมียา อีตู     กือนา ซูปัฮ อาโบยํ เลอ. 10กรานา     นู กู มือเลา ซีงี เตอ     กู มือเลา     บรี อาเมด ฮาตี     นะ โกะ ซือมียา เฆอ? เฆอ-จะ     บรี อาเมด ฮาตี     นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เฆอ? กู อีงัจ นะ บูวัจ บรี     โกะ ซือมียา ซูกา-ฮาตี เฆอ? ฮอย เลอ. กะ กู อีงัจ นะ บูวัจ กะฆีเตอ ลาฆี     กู เตด ฌาดี ปราโซฮ นะ เยซู คริด เลอ. 11อาดี-บราดี เออ     กู ซูกา มือญาเระ     บรี กะ กาเญา ตาฮู จะ     บรีตา นู บาฌิ นู กู บีตาฮู กะ กาเญา ดัฮ เตอ     เตด ฌาดี ลาฆู นะ โกะ ซือมียา เลอ. 12กรานา กู เตด ซาโมจ บรีตา บาฌิ อีตู     เดะ โกะ ซือมียา ดีฮา โปด. ฮอย ซาปา นู อาฌัยํ กู ดัฮ     ตาปี เยซู คริด เลอ     ญา ปลีฮัจ กะ กู ดัฮ. 13กรานา กาเญา ดืองัยํ ดัฮ     ลาฆู นะ กู กาลา ดูลู เตอ     วะตู กู ตูเฮะ กะ ฮาดัจ บักซา ยิว ดัฮ. กาลา อีตู     กู ปรือกัด ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บาญะ โตระ ดัฮ. กู อีงัจ นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ อีตู     นะ ฮาบิฮ บูวัก ดัฮ. 14กาลา อีตู เลอ     กู ตูเฮะ โตระ     กะ ฮาดัจ บักซา ยิว     ลือเบฮ เดะ กาวัด นู อูมอยํ ซามา บายา ฌางัน กู     เดะ บักซา นะ กู. กู อาดา ฮาตี ตูเฮะ ซูโงฮ เลอ     กะ ฮาดัจ นู ตูโรด-มือนูโรด มาแรฮ     เดะ บือแนฮ นะ กู. 15ตาปี ตะเดะ กู อาดา     เดะ โปรจ นะ มะ เดะ กู     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ปีเลฮ กู ดัฮ. ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู     กะฆีเตอ ญา ปาเงน กู ดัฮ. 16ญา ซูกา ปลีฮัจ นานะ นะ ญา     กะ กู     บีดา กู นะ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ญา     กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก. ดัดดัด อีตู     กู เตด ปี บือกีรา ลาฆู อีตู     ฌางัน ซือมียา ดีฮา ดัฮ. 17กู เตด ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     บีดา นะ ดาปัจ     โกะ ซือมียา นู ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด     ดูลู เดะ กู. ตาปี กู ปี กะ นังฆรี อาระเบีย ดัฮ. เดะ บลากัก     กู บาลิ ปี     กะ นังฆรี ดามัดกัด ปูลัก เลอ. 18ลือปัซ ตีฆา ตาโฮด กะ บลากัก     กู บือฌาลัด ญาแญะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ     บีดา นะ ดาปัจ เปโตร. กู ดูโดะ มือนูปัก ฌางัน ญา เปะ อีตู     ลีมา-บือลัซ อารี ดัฮ. 19ตาปี กู เตด ดาปัจ โกะ ปือญูโรฮ อาซิก เลอ     ดาปัจ ซา ยากอบ     นู ฌาดี อาดี เดะ ตูฮัด เยซู. 20ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌาดี ซะซี     นู กู เตด มืออูปัย เดะ ลาฆู     นู กู ฆาแรฮ กะ กาเญา อีนี เลอ. 21เดะ บลากัก     กู บือฌาลัด ปี     กะ โซะ นังฆรี ซีเรีย     โซะ นังฆรี ซิลีเซีย ฌูฆา. 22โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เยซู คริด     เดะ โซะ นังฆรี ยูเดีย     กูญา เตด กราลา กู ลาฆี เลอ. 23ตาปี กูญา อีตู ดืองัยํ ซา ลาฆู อีนี จะ     "ซือมียา อีตู     นู ดูลู ปรือกัด กีตา ดัฮ     กาลา อีนี     ญา ปี มือญาเระ ลาฆู นู กีตา ปือจายา     ฌาดี ลาฆู นู ดูลู     ญา อีงัจ นะ บูวัจ บรี ฮาบิฮ ดัฮ." 24กะฆีเตอ     ลูมอฮ กูญา มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซาเบะ ลาฆู นะ กู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\