ฆาลาเตีย 2

1เดะ บลากัก     ลือปัซ ปัจ-บือลัซ ตาโฮด ดัฮ     กู ฌางัน บานาบัด บือเลฮ บือฌาลัด ปี     กะ นังฆรี เยรูซาเลม ปูลัก     บาวา ทีตัด บือปี ซามา. 2ตาปี กู ปี ดัฮ     ตูโรจ ลาฆู นู ตูฮัด ปลีฮัจ กะ กู ดัฮ. กู ปี มือเลา ฌางัน กูญา     ฌาดี-จะ     ฌางัน ซา ลูมอฮ ซือมียา นู บือซัยํ เตอ     กู บีตาฮู บรี ซือลือซัย ปาซัน บรีตา บาฌิ นู กู มือญาเระ     กะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก     นะ บรี ลีฮัจ จะ     นู กู บือเลฮ บือลูมา บลารี เตอ     บูกัด บลารี เตด บือเลฮ นามา เลอ. 3ตาปี มีเซ ทีตัด โปด     นู อาดา บือซามา ฌางัน กู เตอ     นู ฌาดี ซือมียา บักซา อาซิก เตอ     ตาปี กูญา เตด บือเลฮ ปรือกัด ญา     บรี ซาโมจ ลาฆู กรัจ. 4นู ฌาดี กะฆีเตอ     ซาเบะ ลูมอฮ อาดี-บราดี มืออูปัย ซือตืองัฮ     กูญา จูรี มาโซะ ดัฮ     อีงัจ นะ มือโซะ ลีฮัจ     ลาฆู นู กามี บือเลฮ ลือปัซ ดัฮ     ซาเบะ กามี ปือจายา กะ เยซู คริด ดัฮ. กูญา อีงัจ นะ บาวา กามี บือปี     ฌาดี ปราโซฮ ปูลัก เลอ. 5ตาปี กามี ตีเมา ตูโรจ ลาฆู นะ กูญา อีตู. มีเซ-จะ ซือฌูรุซ โปด     กามี ตีเมา นะ ตูโรจ กะ กูญา ลาลู. กามี บูวัจ กะฆีนี     นะ บรี บรีตา บาฌิ นู ซูโงฮ     ดูโดะ กือฌะ-กือมัซ ฌางัน กาเญา ซือลาลู. 6ตาปี ลูมอฮ ซือมียา ซีงี เตอ     นู กูญา อีงัจ ฌาดี ซือมียา บือซัยํ เตอ     (นู กูญา ฌาดี ซือมียา มาจับ นามา ดูลู     กู เตด ปือดูลี. ตูฮัด เตด ลีฮัจ กะ มูคา ซือมียา ดีฮา โปด). โกะ ลูมอฮ อีตู เตอ     กูญา เตด บือเลฮ อาฌัยํ บือตามัฮ ลาฆู นามา โปด     กะ กู. 7บูกัด กะฆีเตอ เลอ     ตาปี กูญา ลีฮัจ จะ     ตูฮัด บือเลฮ กีเรบ กะ กู     บรี กู นะ มือญาเระ บรีตา บาฌิ นะ ตูฮัด     กะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก     นู เตด ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ. กะฆีเตอ ฌูฆา     ตูฮัด บือเลฮ กีเรบ กะ เปโตร     บรี ญา นะ มือญาเระ บรีตา บาฌิ อีตู     กะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา ยิว     นู ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ. 8กรานา ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บือกรือฌา บูวัจ บรี เปโตร ฌาดี ปือญูโรฮ     กะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา ยิว เตอ     ญา เลอ     นู บือกรือฌา บูวัจ บรี กู ฌาดี ปือญูโรฮ     กะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก     กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 9กะฆีเตอ     ยากอบ     เปโตร     ฌางัน โยฮัน     ตีฆา อูรัก อีตู นู โกะ ซือมียา อีงัจ จะ     ฌาดี ซือรูปา จาวัก ดัฮ เตอ กูญา อีตู เลอ     ลีฮัจ จะ     ตูฮัด บือเลฮ กีเรบ บรี กะ กู บูวัจ กรือฌา นู บาฌิ อีนี เลอ. กะฆีเตอ     กูญา อีตู     บือฌาบัจ ตางัน ฌางัน กู     ฌางัน บานาบัด     ฌาดี ปือนานา จะ     กามี ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กูญา. กูญา ซาโงะ จะ     กามี นะ ปี กะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิกๆ     ตาปี กูญา นะ ปี กะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา ยิว. 10ตาปี กูญา มีตา ซา ลาฆู     นู จะ     ฌางัน บรี กีตา ลูปา ลูมอฮ อูรัก ฮาฌะ. กู ฌูฆา     อาดา ฮาตี นะ บูวัจ กะฆีเตอ. 11ตาปี     กาลา เปโตร มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี อันตีโยก ดัฮ     กู ตีกัฮ บลาวัด ฌางัน ญา     โซะ ฮึลด มูคา นะ ญา     กรานา ญา บูวัจ ซาลัฮ ดัฮ. 12ดูลู     ญา มากัด บือซามา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก. ตาปี กาลา อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     มาแรฮ เดะ ยากอบ ดัฮ     ญา อูโนยํ มืองือละ เดะ กูญา     ตีเมา มากัด บือซามา ฌางัน กูญา กะฆีเตอ     ซาเบะ ญา ตาโกจ     เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ตูเฮะ กะ ลาฆู กรัจ. 13กะฆีเตอ     ลูมอฮ ดีบราดี บักซา ยิว ฆีลาฆี เตอ     กูญา ฮาตี เตด ตือปัจ     บูวัจ ตูโรจ กะ เปโตร บือซามา. มีเซ บานาบัด โปด     ญา กือนา บาวา บือปี บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ ฌูฆา. 14กาลา กู ลีฮัจ จะ     กูญา เตด ตูโรจ รือมัก     ฌางัน บรีตา บาฌิ นู ซูโงฮ     กู โปด     มือเลา กะ เปโตร โซะ ฮึลด มูคา นะ กูญา ซือมูฮา     มือเลา จะ     "มีเซ-จะ เกา ฌาดี ซือมียา บักซา ยิว     ตาปี เกา เตด ตูโรจ รือมัก     ฌางัน ฮาดัจ บักซา ยิว ดัฮ     ตาปี เกา ปี ตูโรจ ฮาดัจ ซือมียา บักซา อาซิก. กะฆีเตอ เลอ     บูวัจ นามา ปะ     เกา ปรือกัด ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก     บรี กูญา ตูโรจ ฮาดัจ บักซา ยิว?" 15กามี นี     นู ฌาดี ซือมียา บือแนฮ บักซา ยิว เตอ     นู เตด ฌาดี ซือมียา บักซา อาซิก นู บือดูซา 16กามี ตาฮู จะ     ซือมียา ดีฮา โปด     เตด ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     ซาเบะ บูวัจ ตูโรจ กะ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     ตาปี ซาเบะ ญา ปือจายา กะ เยซู คริด เลอ. กะฆีเตอ     กามี อีนี เลอ     บือเลฮ ปือจายา กะ เยซู คริด ดัฮ     บีดา กามี นะ ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     ซาเบะ ปือจายา กะ ญา ดัฮ     บูกัด ซาเบะ บูวัจ ตูโรจ กะ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ. กรานา ฮอย ซือมียา ซืออูรัก เลอ     นู นะ ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ     ซาเบะ บูวัจ ตูโรจ กะ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ. 17ตาปี     นู กามี กูวาซา นะ ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ     ซาเบะ มาโซะ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เตอ     ฌาดี ซือรูปา กามี ฌูฆา     ฌาดี ซือมียา บือดูซา ดัฮ. กะฆีเตอ     เยซู คริด อาโจบ กามี บรี บูวัจ ดูซา เฆอ? บูกัด. ฮอย เตด ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 18ซาเบะ-จะ     กะ กู นะ อาเกะ ปูลัก     ลาฆู บูวัจ ตูโรจ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ     นู กู ปรูโตฮ ดัฮ เตอ     กู บูวัจ บรี ลีฮัจ ญาวา ตะอาซิก     ฌาดี ซือมียา บูวัจ ซาลัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เลอ. 19ซาเบะ-จะ     ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     บูวัจ บรี กู นี     ซือรูปา มาตี ดัฮ. กะฆีเตอ ปือมือเลา ฮูโกบ     นะ ฮูโกบ กู ลาฆี     เตด บือเลฮ ดัฮ. ฌาดี กะฆีเตอ     บีดา กู นะ ฮีโดะ     กรานา ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 20กู กือนา กาจิก บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ. บูกัด กู ตะอาซิก     นู อาดา ฮีโดะ ลาฆี เตอ     ตาปี เยซู คริด เลอ     นู อาดา ฮีโดะ เดะ ฮาตี นะ กู. นู กู อาดา ฮีโดะ เดะ ญาวา นะ กู     วะตู อีนี เตอ     กู อาดา ฮีโดะ     ซาเบะ กู ปือจายา กะ นานะ นะ ตูฮัด เลอ. ญา เลอ     ซายัก กู     ซรัฮ ญาวา ตะอาซิก     กรานา กู เลอ. 21นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู เตอ     กู เตด กีปัซ บูวัก เลอ. กรานา กาเลา-จะ กีตา ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด     ซาเบะ ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     นู เยซู คริด มาตี ดัฮ     ฮอย เตด ฌาดี นามา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\