ฆาลาเตีย 3

1โอ     ลูมอฮ ซือมียา ฆาลาเตีย     นู บูดอ เออ     ซาปา เลอ     นู ตูโดก มาตา ฮาตี นะ กาเญา     บรี กาเญา ลีฮัจ ซาลัฮ ดัฮ? ลาฆู นู เยซู คริด กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก     ปลีฮัจ ซัฮ ดัฮ เลอ     เดะ ฮึลด มาตา นะ กาเญา. 2กะฆีเตอ     กู นะ ตาญา กาเญา     ปาซัน ซา ลาฆู อีนี เตอ     นู กาเญา บือเลฮ ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ดัฮ     ฌาดี ซาเบะ ลาฆู นามา? ซาเบะ กาเญา ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ เฆอ?     ซาเบะ กาเญา มือนีงัย ปือจายา ดัฮ เฆอ? 3บูวัจ นามา ปะ     กาเญา บูดอ กะฆีนี?     ลามูลา     กาเญา มาโซะ ดัฮ     ตูโรจ นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา กาเญา บือปี เตอ. ตาปี วะตู อีนี     กาเญา อีงัจ นะ ตูโรจ กะ ญาวา ตะอาซิก     บีดา นะ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. 4นู กาเญา ดาปัจ ลาฆู บาฌิ     ลาฆู ฌาฮัจ     บาญะ มาจับ เตอ     เตด ฌาดี นามา เฆอ? ซูโงฮ     บูกัด กะฆีเตอ เลอ. 5นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฮาลัย บรี ซือมืองัจ นะ ญา     กะ กาเญา เตอ     นู ญา ปลีฮัจ ลาฆู มือฆัฮ     เดะ ตืองัฮ กาเญา     ฌาดี ซาเบะ ลาฆู นามา? ซาเบะ กาเญา ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ญา เฆอ? ซาเบะ กาเญา มือนีงัย ปือจายา กะ ญา เฆอ? 6กะฆีเตอ ฌูฆา     ลาฆู นะ อับราฮัม เตอ     เดะ ซูรัจ นู จะ "ญา ปือจายา กะ ตูฮัด ดัฮ. กะฆีเตอ     ตูฮัด กีรา จะ     ญา ฌาดี ซือมียา     นู บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ." ญา จะ. 7กาเญา กือนา ตาฮู จะ     ลูมอฮ ซือมียา นู ปือจายา เตอ     กูญา อีตู เลอ     นู ฌาดี นานะ นะ อับราฮัม. 8ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ตูโดฮ ลาฆู อีนี ดูลู     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ บูวัจ บรี ซือมียา บักซา อาซิก     นะ ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ     ซาเบะ ปือจายา ดัฮ เลอ. กะฆีเตอ     ซูรัจ อีตู มือญาเระ บรีตา บาฌิ     กะ อับราฮัม ดูลู     มือเลา จะ "ตูฮัด จะ 'กู นะ บรี ซือลามัจ กะ ลูมอฮ บักซา     ราตา ดือนียา     กรานา เกา เลอ.' " ญา จะ. 9กะฆีเตอ เลอ     ตูฮัด ตืองัฮ บรี ซือลามัจ     กะ ลูมอฮ ซือมียา ราตา     นู ปือจายา บือซามา ฌางัน อับราฮัม     ซือมียา นู ปือจายา ดัฮ. 10กรานา โกะ ซือมียา นู ฮาระ     กะ ลาฆู นู กูญา ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     กูญา กือนา ซูปัฮ อาโบยํ ดัฮ     ซาเบะ อาดา ซูรัจ นู จะ "ราตา ซือมียา     นู เตด ตูโรจ ราตา ตือนอซ     นู ฆาแรฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เตอ     ญา กือนา ซูปัฮ อาโบยํ ดัฮ." ญา จะ. 11กะฆีเตอ     กีตา ลีฮัจ ซัฮๆ ดัฮ จะ     ฮอย ซือมียา ซืออูรัก โปด     นู ตูฮัด นะ ลีฮัจ จะ     ญา ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ     ซาเบะ ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ ดัฮ. กรานา อาดา ซูรัจ นู จะ "ซือมียา นู ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ ซาเบะ ญา ปือจายา เตอ     ญา เลอ     นู นะ ฮีโดะ ซูโงฮ." ญา จะ. 12ตาปี โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     ญา เตด ซือรูปา กะ ลาฆู ปือจายา     ตาปี อาดา นู จะ "ซือมียา นู บูวัจ ตูโรจ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     ญา นะ อาดา ฮีโดะ     ซาเบะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เลอ." ญา จะ. 13เยซู คริด ยอม กือนา ซูปัฮ อาโบยํ ดัฮ     ฆาตี กีตา. กะฆีเตอ     ญา ตือบุซ กีตา ดัฮ     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู นะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     นู บูวัจ บรี กีตา กือนา ซูปัฮ อาโบยํ ดัฮ. กรานา อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     นู จะ "ราตา ซือมียา นู กือนา ฆาโตก เดะ ปูโฮด กายู เตอ     ญา กือนา ซูปัฮ อาโบยํ ดัฮ เลอ." ญา จะ. 14ญา บูวัจ กะฆีเตอ     บีดา ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     บรี ซือลามัจ กะ อับราฮัม ดัฮ     นะ มาแรฮ รอจ กะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก ฌูฆา     ซาเบะ เยซู คริด เลอ. กะฆีเตอ ฌูฆา     กีตา บือเลฮ ซาโมจ ซือมืองัจ นู ตูฮัด บือฌาญี นะ บรี เตอ     ซาเบะ กีตา ปือจายา ดัฮ เลอ. 15อาดี-บราดี เออ     กู นะ มือญาเระ ปาซัน ลาฆู นะ ซือมียา     ซา ลาฆู. กาเลา-จะ ซือมียา ดีฮา บูวัจ ซูรัจ ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู ซุจ ดัฮ     ตืองะ บรี ตือตู ดัฮ เตอ     ซือมียา ดีฮา โปด     นะ บูวัจ บรี ปูตุซ เตอ     นะ บือตามัฮ ลาฆู อาซิก เตอ     เตด บือเลฮ ดัฮ. 16ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บือเลฮ บือฌาญี ฌางัน อับราฮัม     ฌางัน บือแนฮ นะ ญา ฌูฆา. ตาปี ซูรัจ อีตู เตด มือเลา จะ "ฌางัน ลูมอฮ บือแนฮ นะ เกา" บือกะ ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. ตาปี ญา มือเลา บือกะ ซือมียา ซืออูรัก จะ     "ฌางัน บือแนฮ นะ เกา". บือแนฮ อีตู     ฌาดี เยซู คริด เลอ. 17กะฆีเตอ     กู มือญาเระ จะ     ปือมือเลา บือฌาญี บือตือตู อีตู เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ตืองะ ดูลู     บรี ตือตู ดัฮ เลอ. ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด นู มาแรฮ เดะ บลากัก     ปัจ ราตุซ ตีฆา-ปูโลฮ ตาโฮด เตอ     ญา เตด บือเลฮ บูวัจ บรี ปือมือเลา ฌาญี อีตู     นะ ปูตุซ     เตด ฌาดี นามา. เตด บือเลฮ เลอ. 18กรานา กะ กีตา บือเลฮ ซาโมจ ปือซากา     ซาเบะ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ดัฮ เตอ     กะฆีเตอ กีตา เตด ซาโมจ ซาเบะ ปือจายา ดัฮ เลอ. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บือฌาญี ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     ญา ฮาลัย บรี ปือซากา อีตู     กะ อับราฮัม ดัฮ. 19กะ ฌาดี กะฆีเตอ     บูวัจ นามา เลอ     อาดา ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด? ญา กือนา บือตามัฮ ดัฮ     บีดา นะ ลีฮัจ จะ     ลาฆู ดูซา ฌาดี กะฮามี. บือตามัฮ ดัฮ     ตือดะ บือแนฮ นะ อับราฮัม อีตู     นู นะ ซาโมจ ปือมือเลา ฌาญี อีตู     นะ มาแรฮ รอจ ดัฮ. ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เตอ     โกะ ฮูลู-บาลัก     กูญา ตูโลก อาเมด มาแรฮ อาตัจ บรี ดัฮ เลอ. อาดา ฌูฆา     ซือมียา ซืออูรัก     ฌาดี ซือมียา ตืองัฮ. 20กาลา อาดา ปาซัน นู ซา บือลัฮ เตอ     เตด ฆรานา อาดา ซือมียา ตืองัฮ. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     ญา ฌาดี ซา บือลัฮ อีตู ดัฮ. 21กะ ฌาดี กะฆีเตอ     ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     ญา บลาวัด ฌางัน ปือมือเลา ฌาญี นะ ตูฮัด เฆอ?     ซูโงฮ     ฮอย เตด ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. กาเลา-จะ ตูฮัด บือเลฮ บรี ปือมือเลา ฮูโกบ     นู นะ บรี ซือมียา ฮีโดะ เตอ     ซูโงฮ เลอ     ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     นะ บูวัจ บรี ซือมียา ฌาดี บาฌิ-ตือปัจ. 22ตาปี ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     มือญาเระ จะ     โกะ อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา     อาดา ลือกัจ เดะ ดูซา ดัฮ     บีดา ลาฆู นู ตูฮัด บือฌาญี นะ บรี     ซาเบะ กูญา ปือจายา กะ เยซู คริด เตอ     ญา นะ บรี     กะ ลูมอฮ ซือมียา นู ปือจายา. 23ตาปี ดูลู เดะ ลาฆู ปือจายา อีตู     มาแรฮ ดัฮ เตอ     ปือมือเลา ฮูโกบ     บือเลฮ กานัก กีตา. กะฆีเตอ กีตา กือนา ตูโดก ดัฮ     ตือดะ ลาฆู ปือจายา อีตู     นะ มาแรฮ ปลีฮัจ. 24กะฆีเตอ     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ฌาดี ซือรูปา ซือมียา นู ฌาฆา กีตา เลอ     นาตี ตือดะ นู เยซู คริด มาแรฮ     บีดา กีตา นะ ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ซาเบะ ปือจายา ดัฮ. 25ตาปี วะตู อีนี     ลาฆู ปือจายา อีตู มาแรฮ รอจ ดัฮ. กะฆีเตอ     ลาฆู นู ปือมือเลา ฮูโกบ ฌาฆา กีตา เตอ     ญา ฮาบิฮ ปี ดัฮ. 26กรานา กาเญา ซือมูฮา เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     ซาเบะ กาเญา ปือจายา ดัฮ. 27กรานา กาเญา นู ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     บรี มาโซะ กะ ดาลับ เยซู คริด ดัฮ     ซือรูปา บือกะ กาเญา ปือแญะ ญาวา ฌางัน เยซู คริด เลอ. 28กะฆีเตอ     ฮอย ลาฆู ฌาดี ลูมอฮ บักซา ยิว     ลูมอฮ บักซา กรีก เตอ     ฌาดี ลูมอฮ ปราโซฮ     ลูมอฮ ซือมียา เตด ฌาดี ปราโซฮ เตอ     ฌาดี ลูมอฮ กีลากี     ลูมอฮ นีบีนี โปด     ฮอย ดัฮ. กรานา กาเญา ซือมูฮา     ฌาดี ซา ญาวา     ซาเบะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เลอ. 29นู กาเญา ฌาดี โกะ ซือมียา นะ เยซู คริด ดัฮ     กาเญา ฌาดี บือแนฮ นะ อับราฮัม ฌูฆา. กะฆีเตอ กาเญา นะ ซาโมจ ปือซากา     นู ตูฮัด บือฌาญี ฌางัน อับราฮัม ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\