ฆาลาเตีย 4

1กะฆีเตอ เลอ     กู มือญาเระ จะ     ซือมียา นู นะ ซาโมจ ปือซากา เตอ     มีเซ-จะ     ญา ฌาดี ตูฮัด นะ บือนา บารัก นะ ปะ ซือมูฮา     ตาปี กาลา ญา ดือมิ ลาฆี     ญา ฌาดี ซือรูปา ปราโซฮ เลอ. 2ญา อาดา เดะ บาวัฮ ฮูโกบ     นะ ซือมียา ฌาฆา     ฌางัน ซือมียา ลีฮัจ ปือซากา นะ ญา     ตือดะ รอจ กะ วะตู     นู ปะ เดะ ญา ตืองะ ดัฮ. 3กะฆีเตอ ฌูฆา     กาลา กีตา ดือมิ ลาฆี กีตา ฌาดี ปราโซฮ     เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ โกะ ฮาตู ซีตัด     นู ฮูโกบ โซะ ดือนียา ราตา. 4ตาปี ตานา รอจ วะตู ดัฮ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซูโรฮ นานะ นะ ญา มาแรฮ. ญา ดูโดะ เดะ อาปี     เดะ นีบีนี ซืออูรัก     ฌาดี ซือมียา     เดะ บาวัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด. 5ญา มาแรฮ     บีดา นะ ตือบุซ โกะ ซือมียา     นู อาดา เดะ บาวัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ     บรี กีตา นะ ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด ซาโมจ     ฌาดี นานะ นะ ญา. 6ซาเบะ กาเญา ฌาดี นานะ นะ ญา ดัฮ     ตูฮัด บือเลฮ ซูโรฮ ซือมืองัจ นะ เยซู     นานะ นะ ญา เตอ     บรี มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กีตา     บูวัจ บรี กีตา มือเลา กือมัซๆ จะ     "อับบา     ปะ เออ". 7กะฆีเตอ     เกา เตด ฌาดี ปราโซฮ ลาฆี     ตาปี ฌาดี นานะ นะ ญา ดัฮ. นู เกา ฌาดี นานะ ดัฮ     ตูฮัด นะ บรี เกา     ฌาดี ซือมียา นู ซาโมจ ปือซากา เดะ ญา ฌูฆา. 8ตาปี ดูลู     กาลา กาเญา เตด กราลา ตูฮัด เดะ อาตัซ     กาเญา ฌาดี ปราโซฮ นะ กูญา อีตู เลอ     นู ปรางัย กูญา เตด ฌาดี ตูฮัด ลาลู. 9ตาปี กาลา อีนี     กาเญา กราลา ตูฮัด เดะ อาตัซ บรี บาฌิ ดัฮ     อานู     กะ มือเลา รือมัก เตอ     นะ มือเลา จะ     ตูฮัด เลอ     ญา กราลา กาเญา บรี บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     บูวัจ นามา ปะ     กาเญา อูโนยํ ปี ซารี     โกะ ฮาตู ซีตัด     นู ฮอย อูรัจ เตอ     นู ฮาฌะ โตระ เตอ? บูวัจ นามา กาเญา อีงัจ     นะ ฌาดี ปราโซฮ นะ กูญา อีตู ปูลัก เฆอ? 10กาเญา ปี ตูเฮะ กะ โกะ อารี บรามัย     ฌาดี-จะ     โกะ อารี บือซัยํ เตอ     โกะ อารี บูลัด เตอ     โกะ มูเซด เตอ     โกะ ตาโฮด บารู โปด. 11กู ตาโกจ จะ     นู กู บือกรือฌา กรานา กาเญา เตอ     นะ เตด ฌาดี นามา เลอ. 12อาดี-บราดี เออ     กู มือเลา กือมัซๆ ฌางัน กาเญา     บรี กาเญา นะ ฌาดี ซือรูปา กู เลอ     ซาเบะ กู เตอ     ยอม ฌาดี ซือรูปา กาเญา ดัฮ ฌูฆา. กาเญา เตด บูวัจ ซาลัฮ นามา โปด     นู บลาวัด ฌางัน กู ดัฮ. 13กาเญา ตาฮู จะ     ลามูลา     นู กู บือเลฮ ปี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด     กะ กาเญา     กู เตด ซือนัง ญาวา เลอ     กะฆีเตอ กู ปี กะ ตือปัจ กาเญา. 14มีเซ-จะ ปือญาเกะ นะ กู อีตู     ญา ฌาดี ลาฆู ฆาโดฮ-ฮาตี     กะ กาเญา โปด     ตาปี กาเญา เตด มือฌัฮ กะ กู     เตด บือชี กะ กู ดัฮ. บูกัด กะฆีเตอ     ตาปี กาเญา บือเลฮ ซาโมจ กู     ซือรูปา กู ฌาดี ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด เตอ     ซือรูปา กู ฌาดี เยซู คริด ตะอาซิก เลอ. 15นู กาเญา บือเลฮ ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ กะฆีเตอ     ญา ปี กะ ดีฮา ดัฮ?     กู บรี ซะซี จะ     กะ บือเลฮ บูวัจ กะฆีเตอ     กาเญา ยอม จูเกน บีฌี มาตา นะ กาเญา ตรือเบะ โปด     บีดา นะ บรี กะ กู เลอ. 16กาลา อีนี     นู กู มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ กะ กาเญา เตอ     ฌาดี ซือรูปา กู ซาเลด     ฌาดี ซือตรู นะ กาเญา เฆอ? 17โกะ ลูมอฮ ซือมียา มืออูปัย อีตู     กูญา ซือมาตา นะ อาเมด ฮาตี นะ กาเญา     ตาปี นู กูญา อีงัจ นะ บูวัจ กะฆีนี     กูญา เตด บูวัจ บรี บาฌิ. กูญา อีงัจ นะ กือตัก ลูมอฮ กาเญา     บีดา กาเญา นะ ซือมาตา อาเมด ฮาตี ซา กูญา เลอ. 18ตาปี     นู นะ อาเมด ฮาตี ซูโงฮๆ     ฌาดี ลาฆู นู บาฌิ     ราตา วะตู     บูกัด ซา วะตู     นู กู อาดา บือซามา ฌางัน กาเญา. 19โอ โกะ นานะ ดือมิ     นู กู ซายัก เออ     กู ซือรูปา ซาเกะ ดูโดะ เดะ อาปี ปูลัก     กรานา กาเญา เลอ     ตือดะ รูปา นะ เยซู คริด นะ ปลีฮัจ ปือนอฮ     เดะ ญาวา นะ กาเญา. 20ตาปี กู ซูกา นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา     วะตู อีนี เตอ     บีดา นะ ซาเลด ปือมือเลา     บรี มือเลา บาฌิ     ซาเบะ กู บรีงัจ บาญะ     ลาฆู นะ กาเญา. 21กาเญา     นู ซูกา ดูโดะ เดะ บาวัฮ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เตอ     กาเญา เตด มือนีงัย ลาฆู นะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เฆอ?     บรี กาเญา ตีกัฮ กะ กู ซัจ. 22อาดา ซูรัจ นู จะ     อับราฮัม อาดา นานะ กีลากี     ดูวา อูรัก. นู ซา     ฌาดี นานะ นะ บีนี     นู ฌาดี ปราโซฮ เตอ     นู ซา     ฌาดี นานะ นะ บีนี     นู เตด ฌาดี ปราโซฮ เตอ. 23นานะ นะ บีนี นู ฌาดี ปราโซฮ เตอ     ญา บือฌาดี ดัฮ     บือกะ ซือมียา ราตา. นานะ นะ บีนี     นู เตด ฌาดี ปราโซฮ เตอ     ญา บือฌาดี ดัฮ     บือกะ ตูโรจ ปือมือเลา บือฌาญี นะ ตูฮัด. 24ลาฆู อีตู ฌาดี ซือรูปา จรือตา     นู อาฌัยํ กีตา. นีบีนี ดูวา อูรัก อีตู     ฌาดี ซือรูปา ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู ดูวา มาจับ เลอ. ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู นู ซา     ดาตัก เดะ บูเกะ ซีนัย. ญา เตอ     ฌาดี ฮาฆา     นู อาดา นานะ     นู ฌาดี ปราโซฮ ฌูฆา. 25ฮาฆา อีตู     ญา ซือรูปา บือกะ บูเกะ ซีนัย     เดะ โซะ นังฆรี อาระเบีย. ญา รือมัก ฌางัน นังฆรี เยรูซาเลม วะตู อีนี     ซาเบะ นังฆรี อีตู     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา     ฌาดี ปราโซฮ ดัฮ. 26ตาปี นังฆรี เยรูซาเลม นู โซะ อาตัซ เตอ     ญา เตด ฌาดี ปราโซฮ เลอ. ญา เตอ     ซือรูปา มะ นะ กีตา. 27กรานา อาดา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "นีบีนี นู ฮอย นานะ เออ     บรี เกา ซูกา-ฮาตี เลอ. นีบีนี นู เตด ดือละ ซาเกะ ดูโดะ เดะ อาปี กือนา มือญาญี     กือนา บือฆือละ เลอ. ซาเบะ บีนี นู ลากี ตีงัน ดัฮ     ญา นะ บือเลฮ นานะ ลือเบฮ เดะ บีนี นู ดูโดะ บือซามา ฌางัน ลากี." ญา จะ. 28กะฆีเตอ อาดี-บราดี เออ     กาเญา ฌาดี โกะ นานะ     นู บือฌาดี มาแรฮ     ตูโรจ กะ ปือมือเลา บือฌาญี นะ ตูฮัด     ซือรูปา บือกะ อีซัก เลอ. 29วะตู อีตู     นานะ อีตู นู บือฌาดี ดัฮ     บือกะ ซือมียา ราตา เตอ     ญา บือเลฮ ปรือกัด นานะ นู บือฌาดี ดัฮ     ซาเบะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ตูโลก. วะตู อีนี     ฌาดี ซือรูปา เลอ. 30ตาปี ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     มือเลา กะฮามี? ญา จะ "กือนา โปรฮ ปราโซฮ นีบีนี อีนี     ฌางัน นานะ นะ ญา     บูวัก เลอ. ซาเบะ นานะ นะ ปราโซฮ นีบีนี     นะ ซาโมจ ปือซากา     บือซามา ฌางัน นานะ นะ นีบีนี     นู เตด ฌาดี ปราโซฮ     ฮอย เตด บือเลฮ." ญา จะ. 31กะฆีเตอ เลอ     อาดี-บราดี เออ     กีตา เตด ฌาดี นานะ นะ ปราโซฮ นีบีนี เตอ     ตาปี ฌาดี นานะ นะ นีบีนี     นู เตด ฌาดี ปราโซฮ ลาลู.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\