ฆาลาเตีย 5

1เยซู คริด บือเลฮ ตูโลก กีตา     บรี ลือปัซ ดัฮ     บีดา กีตา นะ ฌาดี ซือมียา ลือปัซ ซูโงฮๆ เลอ. กะฆีเตอ     บรี กาเญา กือฌะ กือมัซๆ     เดะ ลาฆู อีตู เลอ. ฌางัน บรี กาเญา ฌาดี ปราโซฮ ปูลัก. 2กู นี เลอ     เปาโล     มือเลา มือญาเระ กะ กาเญา จะ     กะ กาเญา นะ ซาโมจ ลาฆู กรัจ นู เยซู คริด ตูโลก กาเญา ดัฮ     นะ เตด ฌาดี นามา. 3กู นะ บรี ซะซี ปูลัก จะ     ราตา ซือมียา นู ซาโมจ ลาฆู กรัจ เตอ     ญา ฆรานา นะ ตูโรจ     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ซือมูฮา. 4กาเญา นู อีงัจ นะ ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     บีดา นะ ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด เตอ     กาเญา ปูตุซ เดะ เยซู คริด เลอ. ซือรูปา กาเญา ฆูรก ดัฮ     บรี ลือปัซ เดะ ตูฮัด     นู ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา. 5ตาปี โซะ กามี     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บูวัจ บรี กามี อาดา ฮาตี ปือจายา     นาตี ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ อีตู     นู กามี จาดัก นะ ดาปัจ. 6กรานา โซะ ซือมียา ดีฮา โปด     นู อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ     นู นะ ซาโมจ ลาฆู กรัจ เตอ     เตด ซาโมจ เตอ     เตด ฌาดี นามา เลอ. ตาปี ลาฆู บือซัยํ ฌาดี กะฆีนี     นู ญา ปือจายา เลอ     นู ปลีฮัจ ดัฮ     เดะ ลาฆู นู ญา ซายัก กาวัด เตอ. 7ดูลู     กาเญา บลารี บือลูมา บาฌิ ดัฮ. ซาปา เลอ     นู ปี ซือกัจ กาเญา     บรี กาเญา เตด ตูโรจ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ? 8นู ญา อาโจบ กาเญา กะฆีเตอ     ญา เตด มาแรฮ เดะ ตูฮัด     นู ปาเงน กาเญา ดัฮ. 9นู ญา นะ บอฮ ราฆี ดีกิ-ตอจ     เดะ ตือโปก โรตี เตอ     ญา นะ บูวัจ บรี กือบุก     ฮาบิฮ ซือกือโตน เลอ. 10กู ตือตู-ฮาตี เดะ ตูฮัด กรานา กาเญา     จะ     นู กาเญา นะ เตด ตูโรจ ลาฆู อาซิก ลาฆี. ตาปี ซือมียา อีตู     นู มาแรฮ บือฆาโดฮ กาเญา เตอ     มีเซ-จะ ญา ฌาดี ซาปา โปด     ญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ ฌูฆา. 11อาดี-บราดี เออ     โซะ กู เตอ     กะ กู ตืองัฮ บีตาฮู ราตา     บรี โกะ ซือมียา ซาโมจ ลาฆู กรัจ เตอ     ซาเบะ นามา     อาดา ซือมียา ปรือกัด กู ลาฆี? กะ กู บีตาฮู ลาฆู กะฆีเตอ     กายู ปลีตัก นะ เยซู     เตด ฌาดี ลาฆู นู นะ บรี กูญา ตือซีปะ     เตด รอจ กะ ลาฆู ปือจายา ลาฆี. 12กู ซูกา บรี โกะ ซือมียา นู บือฆาโดฮ กาเญา เตอ     บรี กูญา นะ กาซี ญาวา ตะอาซิก     บรี ฮาบิฮ เลอ. 13อาดี-บราดี เออ     ลีฮัจ เลอ. ตูฮัด ปาเงน กาเญา ดัฮ     บรี กาเญา ลือปัซ ซูโงฮ เลอ. ตาปี นู กาเญา ลือปัซ ซูโงฮ ดัฮ เตอ     ฌางัน บรี ฌาดี จือลัฮ นู นะ บรี กาเญา นะ ตูโรจ     ปรางัย นู บือดูซา นะ กาเญา เลอ. ตาปี กาเญา กือนา ซายัก บือซามา-ซามา     ตูโลก กาวัด ฌูฆา เลอ. 14กรานา ลาฆู ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เตอ     ญา รือฆัจ ซือกาลี ฌางัน ซา ปือมือซัด อีนี นู จะ "บรี เกา ซายัก กะ กาวัด เลอ     ซือรูปา บือกะ เกา ซายัก ญาวา ตะอาซิก." 15ตาปี กาเลา-จะ     กาเญา ซือรูปา ฆีเฆะ บือซามา-ซามา     ตือลัด กาวัด บือซามา-ซามา เตอ     ฌาฆา เลอ     ตาโกจ-จะ     กาเญา นะ กือนา บือนาซา ฮาบิฮ บือซามา-ซามา. 16กะฆีเตอ     กู มือญาเระ จะ     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นะ บาวา กาเญา ปี บูวัจ นามา เตอ     กาเญา กือนา บูวัจ ตูโรจ. กะฆีเตอ เลอ     กาเญา นะ เตด ตูโรจ กะ ลาฆู นู ปรางัย บือดูซา นะ กาเญา     อีงัจ นะ บูวัจ เตอ. 17กรานา นู ปรางัย บือดูซา ฆาละ นะ บูวัจ เตอ     ญา บลาวัด ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด โปด     ญา บลาวัด ฌางัน ปรางัย บือดูซา ฌูฆา. นู ดูวา บือลัฮ อีนี เตอ     กูญา ฌาดี ซือตรู บือซามา-ซามา. กะฆีเตอ     ลาฆู นู กาเญา อีงัจ นะ บูวัจ     กาเญา บูวัจ เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. 18ตาปี นู กาเญา บูวัจ ตูโรจ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     กาเญา เตด ฌาดี ปราโซฮ นะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ลาฆี เลอ. 19ปือบูวัจ นะ ปรางัย บือดูซา อีตู     บือเลฮ ลีฮัจ ซัฮ ดัฮ     ฌาดี-จะ     ลาฆู บือกาเซฮ     ลาฆู ตะอารัฮ     ลาฆู เตด บือฆูนา เตอ 20ลาฆู มือญือมัฮ กะ บราลา     ลาฆู ตูโรจ กะ อาเย-ลือมู เตอ     นู ฌาดี ซือตรู บือซามา     บือปาซัน ฌางัน กาวัด เตอ     ลาฆู ฮาลูบา     นู มูซัยํ บือซามา-ซามา     ซูกา นะ บือซัยํ เดะ กาวัด     บือปือจัฮ ฌางัน กาวัด     นู ตูเฮะ กะ ลาฆู อาซิกๆ โซกซา ปาโซะ เตอ 21นู ซาเกะ-ฮาตี กะ กาวัด เตอ     ซูกา มาโบะ อาระ     อูซิ บรามัย มาโบะ บือซามา-ซามา เตอ     ลาฆู อาซิก กะฆีเตอ บือมาจับ-มาจับ เตอ     ฌาดี ปือบูวัจ นะ ปรางัย บือดูซา เลอ. ดูลู     กู บือเลฮ ปรีงัจ กะ กาเญา     ปาซัน ลาฆู อีนี ดัฮ. กาลา อีนี     กู นะ ปรีงัจ กะ กาเญา ปูลัก จะ     โกะ ซือมียา นู ตูโรจ กะ ปรางัย บือดูซา กะฆีนี เตอ     กูญา นะ เตด บือเลฮ ซาโมจ     ดือนียา บารู นะ ตูฮัด ฌาดี ปือซากา นะ กูญา ลาลู. 22ตาปี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บูวัจ บรี อาดา บูวัฮ นู บาฌิ     ฌาดี-จะ     ฮาตี ซายัก กะ กาวัด เตอ     นู นะ ซูกา-ฮาตี     ซือนัง-ฮาตี     ตาฮัด-ฮาตี ลามา เตอ     นู นะ ตือจีฮัด กะ กาวัด     อาดา ฮาตี บาฌิ ฌางัน กาวัด เตอ     อาดา ฮาตี รือมัก 23ฮาตี บือแฌะ     ฮาตี นะ ฮูโกบ ญาวา ตะอาซิก เตอ. ลาฆู อีนี ซือมูฮา     ฌาดี บูวัฮ นะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. ลาฆู กะฆีนี     ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ นู บลารัก ลาฆี. 24โกะ ซือมียา นู อาดา โซะ เยซู คริด เตอ     กูญา อาเมด ปรางัย นู บือดูซา นะ กูญา     ปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ. ปรางัย นู บือดูซา อีตู     ฌางัน ลาฆู นู ญา อีงัจ เตอ     ฆาละ นะ บูวัจ เตอ     กูญา กาจิก ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. 25นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บูวัจ บรี กีตา ฮีโดะ เตอ     บรี กีตา มือลากัฮ ปี ตูโรจ ญา เลอ. 26ฌางัน บรี กีตา งันตืองัน เลอ. ฌางัน บูวัจ บรี กาวัด รีเซา-ฮาตี     ฌางัน ซาเกะ-ฮาตี กะ กาวัด ฌูฆา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\