ฆาลาเตีย 6

1อาดี-บราดี เออ     กาเลา กาเญา ดาปัจ จะ     ซือมียา ดีฮา     ซือซัจ บูวัจ ซาลัฮ ดัฮ เตอ     มาจับ นามา โปด     กาเญา นู ตูโรจ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     กาเญา กือนา ตูโลก ซือมียา อีตู     บรี ญา บราเลฮ     ตืองะ ฮาตี นะ ญา บรี บารู เลอ. ตาปี กาเญา กือนา อาดา ฮาตี บือแฌะ     กือนา บรีงัจ กะ ญาวา ตะอาซิก     ตาโกจ-จะ     กาเญา นะ กือนา บืออาฌะ บรี ซือซัจ ฌาลัด ฌูฆา. 2กาเญา กือนา ตูโลก กาวัด บือซามา-ซามา     เดะ ลาฆู บือซูซัฮ เลอ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ เยซู คริด     รือมัก ดัฮ. 3กรานา ซือมียา ดีฮา     นู เตด ฌาดี นามา เตอ     ฮาฌา ญา อีงัจ จะ     ญา ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     ญา ตีปู ญาวา ตะอาซิก กะฆีเตอ เลอ. 4ราตา ซือมียา กือนา ซาซัจ ลีฮัจ ปือบูวัจ นะ ญาวา ตะอาซิก     นะ ลีฮัจ จะ     ญา อาดา ลาฆู นู นะ มือโอจ เฆอ?     ญา เตด กือนา อีงัจ จะ     ญา บาฌิ เดะ กาวัด. 5กรานา ราตา ซือมียา     กือนา บูวัจ กรือฌา นะ ญา ตะอาซิก เลอ. 6ซือมียา ดีฮา     นู บลาฌัยํ ลาฆู นะ ตูฮัด     ญา เตอ     กือนา ฮาฆิ บือนา บารัก บาฌิ     ราตา มาจับ     กะ ซือมียา นู อาฌัยํ ญา เลอ. 7ฌางัน ซือซัจ เลอ. กาเญา นะ มืออูปัย กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     เตด บือเลฮ. ซือมียา นะ ตานัม ลาฆู นามา โปด     ญา นะ กือตับ ลาฆู อีตู เลอ. 8ซือมียา นู ตานัม ลาฆู นามา     บีดา ตูโรจ กะ ปรางัย นู บือดูซา นะ ญา เตอ     ญา นะ กือตับ เดะ โซะ ปรางัย บือดูซา อีตู     ลาฆู นู นะ บูโระ บูโซะ ดัฮ. ตาปี ซือมียา นู นะ ตานัม ลาฆู นามา     บีดา ตูโรจ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ญา นะ กือตับ เดะ โซะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ลาฆู นู ญา นะ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู เลอ. 9ฌางัน บรี กีตา ฌาดี ซือมียา ฮาตี รือมัย     ซือฆัด นะ บูวัจ ลาฆู นู บาฌิ เลอ. กะ กีตา เตด กูรัก-ฮาตี เตอ     วะตู รอจ มูเซด ดัฮ     กีตา นะ กือตับ ลาฆู นู บาฌิ เลอ. 10กะฆีเตอ     กาลา กีตา อาดา จือลัฮ     บรี กีตา บูวัจ ลาฆู นู บาฌิ     กะ กาวัด ซือมูฮา. ตาปี ลือเบฮ เดะ อีตู เตอ     กือนา บูวัจ บาฌิ     กะ ลูมอฮ อาดี-บราดี นู ปือจายา ฌูฆา. 11ลีฮัจ เลอ     นู ฆาแรฮ อีนี     กู ฆาแรฮ ฌางัน ตางัน นะ กู ตะอาซิก ดัฮ. โกะ ปือมือเลา ราตา ปาตัฮ     กู ฆาแรฮ บรี บือซัยํ ซูโงฮ เลอ. 12โกะ ซือมียา อีตู     นู ซูกา ซูโรฮ กาเญา     บรี ซาโมจ ลาฆู กรัจ เตอ     กูญา อีตู อีงัจ จะ     นะ บรี ซือมียา อาซิก     นะ มือโอจ กะ กูญา. กูญา บูวัจ กะฆีนี     กรานา ซา ลาฆู เลอ     บีดา กูญา นะ ฮอย เตด กือนา ซือมียา ปรือกัด กูญา     ปาซัน ลาฆู กายู ปลีตัก นะ เยซู คริด. 13มีเซ-จะ กูญา ซาโมจ ลาฆู กรัจ โปด     ตาปี กูญา เตด ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด บรี ฮาบิฮ. ตาปี กูญา บือคานะ     นะ บรี กาเญา ซาโมจ ลาฆู กรัจ เตอ     บีดา กูญา นะ งันตืองัน เดะ ปาซัน ญาวา นะ กาเญา. 14ตาปี โซะ กู เตอ     ฌางัน บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. กู นะ งันตืองัน เดะ ซา ลาฆู กายู ปลีตัก นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เลอ. โซะ กู เตอ     ลาฆู นะ ดือนียา อีนี     กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก อีตู     มาตี ดัฮ. โซะ ดือนียา เตอ     กู โปด กือนา กาจิก มาตี กะฆีเตอ ฌูฆา. 15กะฆีเตอ     ลาฆู กือนา กรัจ เตอ     เตด กือนา กรัจ เตอ     ลาฆู อีตู เตด ฌาดี นามา เลอ. ตาปี ซา ลาฆู นู บือซัยํ ฌาดี-จะ     ลาฆู นู กีตา บือฌาดี บารู ดัฮ เลอ. 16ราตา ซือมียา นู ตูโรจ กะ ปือมือเลา อาฌัยํ อีนี     ฌางัน ลูมอฮ อิซราเอน นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ซือมูฮา เตอ     มีตา บรี กูญา นะ ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     บรี ตูฮัด ซายัก ตือจีฮัด กะ กูญา เลอ. 17ตะเดะ อารี อีนี ปี เตอ     ฌางัน บรี ซือมียา ซืออูรัก โปด     บือฆาโดฮ กู เลอ     ซาเบะ เดะ ญาวา นะ กู     กู อาดา ปือนานา นะ เยซู คริด ดัฮ. 18โกะ อาดี-บราดี เออ     มีตา บรี เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นะ บรี ซือลามัจ กะ ฮาตี นะ กาเญา ซือมูฮา เลอ. อาเมน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\