ฮีบรู 1

1เดะ กาลา นูตู     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา บือเลฮ มือเลา บาญะ กาลี     บาญะ ฌือแนฮ     ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กีตา. ญา บือเลฮ ซูโรฮ โกะ ซือมียา ตูโดฮ     อาเมด ลาฆู นะ ญา     มาแรฮ มือเลา มือญาเระ กะฆีเตอ. 2ตาปี โซะ วะตู นู ปือญูดัฮ อีนี เตอ     ตูฮัด บือเลฮ ซูโรฮ นานะ นะ ญา     มาแรฮ มือเลา ฌางัน กีตา. นานะ นะ ตูฮัด อีตู เลอ     นู ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ     บรี ญา ฌาดี ซือมียา ซาโมจ บือนา ซือมูฮา     บรี ฌาดี ปือซากา. ญา โปด     นู ตูฮัด บือเลฮ ซูโรฮ บือฌาดี โกะ ดือนียา ฌางัน ลาแงะ ซือมูฮา. 3นานะ นะ ตูฮัด นู อีตู เลอ     ญา ฌาดี ตือปัจ บือซรี บือซายา นะ ตูฮัด     ฌาดี ซา รูปา อีตู ฌางัน ตูฮัด โปด. นานะ นะ ตูฮัด เตอ เลอ     ซูโรฮ ปือมือเลา นู มือฆัฮ นะ ญา     บีดา ฌาฆา บือบือลา ดือนียา ฌางัน ลาแงะ ซือมูฮา. ตานา ญา บือเลฮ บาโซฮ ดูซา นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ฮาบิฮ ดัฮ     ญา โปด     ปี ดูโดะ โซะ กานัน นะ ตูฮัด นู มือฆัฮ โตระ เดะ อาตัซ. 4นานะ นะ ตูฮัด อีตู เตอ     ตูฮัด บรี ญา มือฆัฮ     ลือเบฮ เดะ โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด บาญะ โตระ     ซือรูปา บือกะ นู ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ ญา     อาดา ปือนามา นู บาฌิ บือซรี     ลือเบฮ เดะ ปือนามา นะ โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด อีตู เลอ. 5ซาเบะ-จะ     ซาปา ซือตืองัฮ เดะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก     นู ตูฮัด ดือละ มือเลา กะ ญา จะ "เกา เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู. อารี อีนี เลอ     กู ฌาดี อาโปก เดะ เกา ดัฮ." ญา มือเลา ปูลัก จะ "กู นี เลอ     นะ ฌาดี อาโปก เดะ ญา. ญา โปด     นะ ฌาดี นานะ นะ กู." 6ตาปี     ตานา ตูฮัด ญา นะ ซูโรฮ นานะ ซูโลก นะ ญา     ตูโรด มาแรฮ กะ ดือนียา เตอ     ญา มือเลา ฌูฆา จะ "บรี โกะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ซือมูฮา มือญือมัฮ กะ ญา เลอ." 7โซะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก เตอ     ตูฮัด มือเลา จะ "ตูฮัด ญา บูวัจ บรี ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นะ ญา     ฌาดี บือกะ อาเงน     ญา บรี ลูมอฮ บือกรือฌา นะ ญา     ฌาดี บือกะ ญาลา อาปี." 8ตาปี โซะ นานะ นะ ญา เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ มือเลา ฌางัน ญา จะ "ตูฮัด เออ     เกา นะ ฌาดี ราฌา ปี ซือลาลู     เตด บราดู เลอ. เกา บือบือลา ดือนียา นะ เกา ฌางัน ลาฆู นู รือมัก ซูโงฮ เลอ. 9เกา ซูกา ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ เกา บือชี กะ ลาฆู ฌาฮัจ. กะฆีเตอ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ เกา ญา อาเกะ ฌูโญก เกา ดัฮ     บรี ซูกา-ฮาตี โตระ ลือเบฮ เดะ ซาบัจ นะ เกา ซือมูฮา เลอ." ตูฮัด ญา จะ. 10ญา มือเลา ปูลัก จะ "ตูฮัด เออ     เกา เลอ     ลามูลา นูตู เกา บือเลฮ บือฌาดี ดือนียา เกา บือเลฮ บือฌาดี ลาแงะ ฌางัน ตางัน นะ เกา ตะอาซิก เลอ. 11โกะ บารัก อีตู     นะ ลือแงะ ปี ตาปี เกา อาดา ฮีโดะ ซือลาลู. บือนา อีตู     ญา นะ ตูฮา     ซือรูปา กะ กาเยด ปากัย 12กะฆีเตอ     เกา นะ บูกุซ บูวัก โกะ บารัก อีตู ซือรูปา กะ บาฌู ซรือโกะ. บือนา บารัก อีตู     เกา นะ ซาเลด ซือรูปา ฌาดี กาเยด บาฌู นู ลามา     ตาปี โซะ เกา     เกา อาดา กะฆีเตอ เลอ     เกา ฮอย อารี นะ ตูฮา ลาลู ดัฮ เลอ." ตูฮัด ญา จะ. 13ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ เตด บือเลฮ มือเลา กะ ฮูลู-บาลัก นู ฮาดีฮา จะ "ดูโดะ เลอ     โซะ ซือบือลัฮ กานัน นะ กู ตือดะ กู นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือตรู นะ เกา     นะ ฌาดี บือกะ ปาปัด นู ซาโมจ ตาปะ กากี นะ เกา." 14โกะ ฮูลู-บาลัก ซือมูฮา ฌาดี นามา เลอ? ฌาดี บือกะ ซือมืองัจ นู ตูโลก บือกรือฌา บีดา ตูฮัด     นู ตูฮัด ซูโรฮ ปี ตูโลก โกะ ซือมียา     นู นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     บูกัด เฆอ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\