ฮีบรู 10

1ลาฆู ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ลูมอฮ ยิว     ญา บูกัด ลาฆู นู ซูโงฮ     ตาปี ฌาดี ซือรูปา บือกะ บายัก นะ โกะ ลาฆู บาฌิ     นู นะ มาแรฮ เดะ วะตู กะ โซะ ฮึลด. กูญา ฆาโดฮ อาเมด โกะ บารัก มือญือมัฮ ปา-ซือรูปา     มาแรฮ มือนืองะ ซือรูโลยํ     บีลัก ตาโฮด. นู ปือมือเลา ฮูโกบ กะฆีเตอ     บูวัจ บรี กะ ซือมียา นู มือนืองะ     นะ ปือนอฮ บาฌิ     ฮอย เตด บือเลฮ ลาลู เลอ. 2ซาเบะ-จะ     ดัฮ ฌาดี กะฆีเตอ บือเลฮ     กูญา โปด     ฆามะ นะ บราดู ลาฆู อาเมด บารัก มาแรฮ มือนืองะ     บูกัด เฆอ? ดัฮ ซือมียา นู มือญือมัฮ เตอ     ญา กือนา บาโซฮ บรี จรัฮ บาฌิ ซือกาลี ดัฮ     กูญา โปด     นะ เตด อีงัจ จะ     อาดา ดูซา ลาฆี ดัฮ. 3ตาปี โงฮ-ซูโงฮ     ลาฆู มือนืองะ บารัก มือญือมัฮ เตอ     บูวัจ บรี กูญา บรีงัจ บือฮีมัจ กะ ลาฆู ดูซา     บีลัก ตาโฮด. 4ซาเบะ ดารัฮ ลือมู     ดารัฮ แบะ     นะ อาเมด มาแรฮ บาโซฮ ดูซา บรี ฮาบิฮ เตอ     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 5กะฆีเตอ     ตานา เยซู คริด ญา นะ มาแรฮ กะ ดือนียา เตอ     ญา มือเลา ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ จะ "นู นะ มือนืองะ มือญือมัฮ โกะ บือนาตัก     ฌางัน บารัก มือญือมัฮ นู อาซิกๆ เตอ     เกา ฮอย เตด ซูกา เลอ. ตาปี เกา บือเลฮ ซียะ ญาวา ซา บีดา กู ดัฮ. 6ตูฮัด เออ     เกา เตด ซูกา-ฮาตี เดะ ลาฆู ตูนู บือนาตัก มือนืองะ กะ ตูฮัด     เตด ซูกา-ฮาตี เดะ ลาฆู มือนืองะ บารัก บีดา บาโซฮ ดูซา." 7กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     กู อาดา โตะ อีนี ดัฮ. กู นะ บูวัจ ราตา ฌือแนฮ     ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ ตูฮัด     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     ปาซัน ลาฆู นะ กู." 8ลามูลา เยซู ญา มือเลา กะฆีนี ดัฮ จะ     "นู นะ มือนืองะ มือญือมัฮ โกะ บือนาตัก     ฌางัน บารัก มือญือมัฮ นู อาซิกๆ เตอ     ลาฆู ตูนู มือนืองะ บือนาตัก     ลาฆู มือนืองะ บีดา บาโซฮ ดูซา โปด     ลาฆู กะฆีนี ซือมูฮา ตูฮัด ญา ตีเมา     เตด ซูกา เดะ ฮาตี เลอ." ญา มือเลา กะฆีนี ดัฮ     มีเซ-จะ     นู กูญา มือนืองะ บารัก กะฆีเตอ     กูญา ตูโรจ บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ เลอ. 9บารู เยซู ญา บือเลฮ มือเลา ปูลัก ดัฮ จะ     "กู อาดา โตะ อีนี ดัฮ เลอ     บีดา นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ เกา." กะฆีเตอ ตูฮัด โปด     บือเลฮ อาเกะ ฮาดัจ ลาฆู มือญือมัฮ นู ลามา บูวัก     บีดา นะ ตืองะ เยซู     ฌาดี บารัก มือญือมัฮ นู บารู ฆาตี เลอ. 10นู เยซู คริด บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด     กะฆีเตอ กีตา ซือมูฮา กือนา บาโซฮ บรี จรัฮ บาฌิ ดัฮ     กรานา นู เยซู ญา ซรัฮ ญาวา นะ ญา     ฌาดี บารัก มือญือมัฮ     แนฮ ซา กาลี เตอ เลอ. 11โกะ ซามี ลูมอฮ ยิว ราตา อูรัก     กูญา บือดีรี บือกรือฌา บีลัก อารี     อาเมด บารัก มือญือมัฮ มาแรฮ มือนืองะ     ซือรูปา บือกะ บีลัก อารี เตอ. ตาปี บารัก มือญือมัฮ อีตู     นะ อาเกะ ดูซา บูวัก     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 12ตาปี เยซู คริด     ญา ซรัฮ ญาวา นะ ญา ดัฮ     บรี ฌาดี บารัก มือญือมัฮ     นู มือญือมัฮ แนฮ ซา กาลี     บีดา นะ บาโซฮ ดูซา บรี ฮาบิฮ ปี ซือลาลู. กะฆีเตอ ญา ปี ดูโดะ โซะ กานัน     นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ ดัฮ. 13โซะ อีตู ญา อาดา นาตี ตือดะ จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บาวา ซือตรู นะ ญา     มาแรฮ ฌาดี บือกะ ปาปัด     ซาโมจ ตาปะ กากี นะ ญา. 14นู เยซู ญา มือญือมัฮ ญาวา นะ ญา แนฮ ซา กาลี ดัฮ     กะฆีเตอ ญา บือเลฮ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา     นู กือนา บาโซฮ บรี จรัฮ บาฌิ เตอ     มาแรฮ ฌาดี ซือมียา ปือนอฮ บาฌิ ปี ซือลาลู ดัฮ เลอ. 15ซือมืองัจ นะ ตูฮัด โปด     ญา ฌาดี ซะซี บรี กะ กีตา ฌูฆา     ซาเบะ ญา บือเลฮ มือเลา ดัฮ จะ 16"ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ มือเลา จะ นี เลอ     ฌาดี ปือมือเลา บือปาคัจ นู กู นะ บูวัจ ฌางัน กูญา เดะ ฮาดัจ กะ โซะ ฮึลด อีตู. กู นะ บรี กูญา บรีงัจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ กู. กู นะ ฆาแรฮ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เดะ ฮาตี นะ กูญา." 17บารู ญา มือเลา ปูลัก จะ     "ลาฆู บูวัจ ดูซา     ฌางัน ลาฆู ฌาฮัจ นะ กูญา     กู นะ เตด บอฮ เดะ ฮาตี ลาฆี เลอ." 18กะฆีเตอ     นู ตูฮัด บือเลฮ อาเกะ โกะ ลาฆู ดูซา ฌางัน ลาฆู ฌาฮัจ อีตู ฮาบิฮ ดัฮ     ฮอย เตด ฆาโดฮ นะ อาดา ลาฆู มือนืองะ มือญือมัฮ     บีดา นะ บาโซฮ ดูซา ปูลัก เลอ. 19โกะ ดีบราดี เออ     ซาเบะ ลาฆู กะฆีเตอ     นู เยซู มาตี     ดารัฮ มือนีเลฮ ดัฮ     บือเลฮ บูวัจ บรี กีตา อาดา ฮาตี บรานี     นู นะ มาโซะ กะ รูวัก นู บาฌิ บือซรี โตระ. 20กีตา นะ บือเลฮ มาโซะ ตูโรจ กะ ฌาลัด นู บารู     ฌาลัด นู บรี ฮีโดะ     ฌาดี ฌาลัด นู เยซู บือเลฮ บูกา     บรี กะ กีตา นะ มาโซะ ลาลู กาเยด กือตัก อีตู     นู ฌาดี บือกะ อีซี ญาวา นะ ญา เลอ. 21กีตา อาดา ซามี นู บือซัยํ นู บือบือลา โกะ ซือมียา เดะ รูมัฮ นะ ตูฮัด. 22กะฆีเตอ เลอ     บรี กีตา มาโซะ ปี ดาปิก กะ ตูฮัด     อาดา ฌางัน ฮาตี รือมัก ซูโงฮ     ปือจายา ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ เตอ     อาดา ฮาตี นู กือนา ปรือจิ บรี จรัฮ ดัฮ     เตด บราซา จะ อาดา ลาฆู ฌาฮัจ ลาฆี เตอ     อาดา ญาวา นู บือเลฮ บาโซฮ ดัฮ     ฌางัน อาเย นู จรัฮ บาฌิ เลอ. 23นู กีตา ซาโงะ จะ     จาดัก นะ บือเลฮ บาฌิ เตอ     กีตา กือนา ปือฆัก บรี กือฌะ-กือมัซ เลอ     อาดา ฮาตี นู เตด บรูบัฮ. ซาเบะ-จะ     ตูฮัด นู บือเลฮ บือฌาญี กะฆีเตอ     ญา ฮาตี รือมัก เลอ. 24กะฆีเตอ     บรี กีตา บือฮีมัจ ลีฮัจ จะ     นะ บูวัจ กะฮามี     นู นะ ปูโฌะ-ฮาตี บือซามา-ซามา     บรี อาดา ฮาตี นู ซายัก     บูวัจ ซา ลาฆู นู บาฌิ. 25ฌางัน บรี กีตา ปูตุซ นู นะ บือมุน บือซามา     ซือรูปา บือกะ ซือมียา ซือตืองัฮ นู ปูตุซ เตอ. ตาปี กือนา บรี กีตา ปาคัจ มือเลา ปูโฌะ-ฮาตี     บรี บาญะ ซือรูโลยํ     ซาเบะ กาเญา ตาฮู จะ     อารี นู ตูฮัด เยซู นะ บาลิ ปาเระ     ดาปิก นะ รอจ ดัฮ เลอ. 26ดัฮ กีตา ซืองาฌา ปี บูวัจ ดูซา ปูลัก     วะตู กีตา บือเลฮ ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด ดัฮ เตอ     บารัก มือญือมัฮ นู นะ อาเกะ ดูซา นะ กีตา โปด     ญา ฮอย นามา ลาลู เลอ. 27ตาปี นะ อาดา ลาฆู ตาโกจ     นาตี นะ กือนา บือดะวา กรัจ ฮูโกบ     ฌางัน อาปี นู ฮางัจ โตระ เตอ เลอ     นู นะ ตูนู โกะ ซือมียา นู บลาวัด ฌางัน ตูฮัด. 28ซือมียา ดีฮา     นู ตีเมา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา เตอ     ดัฮ อาดา ซะซี ดูวา ตีฆา อูรัก     ญา เตอ     กือนา ฮอย เตด จีฮัด     ตาปี ญา ฆาโดฮ นะ กือนา บูนอฮ บรี มาตี เลอ. 29ดัฮ กะฆีเตอ     กาเญา บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     จะ     ซือมียา นู กาจะ ลาตับ นานะ นะ ตูฮัด เตอ     ญา นะ ฌาดี กะฮามี เลอ. ฌาดี-จะ     ซือมียา นู มือเลา จะ     ดารัฮ นะ เยซู คริด นู บาโซฮ ญา บรี จรัฮ     ตูโรจ กะ ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู อีตู     ญา ฮอย เตด ฌาดี นามา เลอ     ซือมียา นู มือเลา ฌาฮัจ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นู ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ ญา เตอ. กือนา บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     จะ     โกะ ซือมียา กะฆีนี     ฆามะ นะ บรี กือนา ฮูโกบ     บาญะ โตระ ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ. 30ซาเบะ กีตา ตาฮู จะ     ฌาดี ตูฮัด เลอ     นู บือเลฮ มือเลา จะ "ลาฆู นู นะ บูวัจ บาลัซ     ฌาดี ลาฆู นะ กู. กู ตะอาซิก     นะ บาลัซ กูญา." ญา มือเลา ปูลัก จะ     "ตูฮัด ญา นะ กรัจ ฮูโกบ     โกะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา เลอ." 31ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูฮัด นู ฮีโดะ เตอ     ดัฮ ญา รีฆะ ซือมียา     ฆืองับ กือปิ     ฌาดี ลาฆู นู ตาโกจ ซูโงฮ เลอ. 32ตาปี บรี กาเญา บรีงัจ กะ กาลา ดูลู เตอ     ลือปัซ เดะ กาเญา บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู จรัฮ ดัฮ     กาเญา โปด     บือเลฮ ตาฮัด บลาวัด เดะ ลาฆู ซูซัฮ บาญะ โตระ เลอ. 33ดักกาดัก     กูญา ปรือกัด กาเญา     มือเลา มือฌัฮ     อูจะ กะ กาเญา. ดักกาดัก กาเญา โปด     ยอม มาโซะ บือซามา ฌางัน โกะ ซือมียา     นู กือนา ปรือกัด อีตู. 34ซาเบะ กาเญา อาดา ฮาตี ตือจีฮัด กะ โกะ ซือมียา นู กือนา ราตัย อีตู เลอ. วะตู อาดา ซือมียา ราปัซ อาเมด โกะ ซือบารัก นะ กาเญา ปี เตอ     กาเญา โปด     ซูกา-ฮาตี นะ อาเกะ บรี กะ กูญา     กรานา กาเญา ตาฮู ดัฮ จะ     กาเญา อาดา ซือบารัก นู บาฌิ โตระ เดะ อีตู ลาฆี     นู อาดา ซือลาลู. 35กะฆีเตอ     ฌางัน บรี กาเญา ตีงัน บูวัก     ลาฆู นู กาเญา อาดา ฮาตี บรานี เตอ     นู นะ บรี กาเญา บือเลฮ บาฮาเฆด บาญะ ซูโงฮ เลอ. 36กาเญา กือนา กูวาซา ตาฮัด-ฮาตี ลามา     บีดา นะ บือเลฮ บูวัจ ลาฆู นู บูวัจ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี. กะฆีเตอ     กาเญา นะ บือเลฮ ซาโมจ บือนา     นู ตูฮัด ญา บือเลฮ บือฌาญี ดัฮ. 37บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ " 'เตด ลามา อีนี ดัฮ     ซือมียา นู นะ มาแรฮ เตอ     ญา นะ มาแรฮ รอจ. ญา นะ มาแรฮ เตด ลามัจ เลอ. 38โซะ ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ นะ กู เตอ     ญา นะ อาดา ฮีโดะ ฌางัน ฮาตี นู ปือจายา เลอ. ตาปี ดัฮ ซือมียา ดีฮา อูโนยํ ปาเระ เตอ     กู นะ ฮอย เตด ซูกา-ฮาตี เดะ ซือมียา อีตู เลอ.' ตูฮัด ญา จะ." 39กีตา อีนี     บูกัด ซือมียา นู อูโนยํ ปาเระ     กะฆีเตอ นะ รอจ กะ ลาฆู ฌาฮานัม เตอ. ตาปี กีตา ฌาดี ซือมียา นู ปือจายา กะ ตูฮัด     กะฆีเตอ นะ ฮีโดะ ลือปัซ ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\