ฮีบรู 11

1นู ซือมียา นะ ปือจายา เตอ     ฌาดี-จะ     ญา ตือตู เดะ ฮาตี     กะ บือนา บารัก นู ญา จาดัก นะ บือเลฮ. บือกะ นะ บราซา เดะ ฮาตี จะ     บือนา บารัก นู ลีฮัจ เตด บือฆารี เตอ     ญา อาดา ซูโงฮ เลอ. 2กรานา โกะ ซือมียา กาลา นูตู บือเลฮ ปือจายา กะ ตูฮัด กะฆีนี เลอ     กะฆีเตอ ตูฮัด บือเลฮ ซูกา กะ กูญา ดัฮ. 3ซาเบะ กีตา ปือจายา ดัฮ     กะฆีเตอ กีตา มาโซะ เดะ ฮาตี จะ     ตูฮัด เตอ     ญา ซูโรฮ ปือมือเลา นะ ญา     บรี บือฌาดี ลาแงะ ฌางัน ดือนียา ซือมูฮา. กะฆีเตอ     บารัก นู กีตา ลีฮัจ บือฆารี เตอ     ญา บือฌาดี ดาตัก เดะ บือนา บารัก     นู ลีฮัจ เตด บือฆารี เลอ. 4ซาเบะ เฮเบน ญา ปือจายา กะ ตูฮัด     กะฆีเตอ ญา อาเมด บารัก มือญือมัฮ     มาแรฮ มือนืองะ กะ ตูฮัด     นู บาฌิ เดะ บารัก มือญือมัฮ นะ คาอิน ลาฆี. นู ญา ปือจายา     บูวัจ บรี ลีฮัจ จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     กรานา ตูฮัด ซูกา-ฮาตี เดะ บารัก มือญือมัฮ นะ ญา. เตด-จะ เฮเบน ญา มาตี ปี ลามา ดัฮ     ตาปี นู ญา ปือจายา กะ ตูฮัด เตอ     ฌาดี ลาฆู นู อาดา อาฌัยํ กีตา     ยู ตือดะ รอจ กะ ฮาดัจ อีนี เลอ. 5ซาเบะ เอโนก ญา ปือจายา กะ ตูฮัด     กะฆีเตอ ตูฮัด บือเลฮ ซาโมจ ญา บือปี     ตีเมา บรี ญา ฆาโดฮ มาตี. ฮอย ซาปา บือเลฮ ดาปัจ ญา     กรานา ตูฮัด บือเลฮ ซาโมจ ญา บือปี ดัฮ. ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ฌาดี ซะซี จะ     ดูลู เดะ ตูฮัด นะ บือปี ญา เตอ     ญา ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด ซูกา เดะ ฮาตี ซูโงฮ. 6ตาปี ดัฮ ซือมียา เตด ปือจายา เตอ     นะ ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด ซูกา เดะ ฮาตี     ฮอย เตด บือเลฮ ลาลู. ซาเบะ-จะ     ซือมียา ดีฮา นู นะ มาโซะ รอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ฆาโดฮ นะ ปือจายา จะ     ตูฮัด ญา อาดา ซูโงฮ เตอ     ตูฮัด ญา นะ บรี บือนา บาฌิ     กะ ราตา ซือมียา นู มือโซะ ปี มียา ญา เลอ. 7ซาเบะ โนฮา ญา ปือจายา กะ ตูฮัด เตอ     วะตู ตูฮัด ญา ปรีงัจ กะ ญา     ปาซัน ลาฆู นู ลีฮัจ เตด บือฆารี ลาฆี     กะฆีเตอ ญา มือนีงัย กะ ตูฮัด     ญา บูวัจ กาปัน บือซัยํ     บีดา นะ ตูโลก โกะ ซือมียา เดะ ซือรูมัฮ นะ ญา     บรี ลือปัซ เดะ มาตี. ซาเบะ ญา ปือจายา กะฆีเตอ     ญา บรี ลีฮัจ จะ     โกะ อูมัจ-ซือมียา เดะ ดือนียา กูญา ฌาฮัจ ซือมูฮา. ตาปี อีซี ญา ตะอาซิก เตอ     นู ญา ปือจายา ดัฮ     กะฆีเตอ ตูฮัด บือเลฮ กีรา จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ. 8ซาเบะ อับราฮัม ญา ปือจายา กะ ตูฮัด     กะฆีเตอ ตานา ตูฮัด ปาเงน ญา     บรี ตรือเบะ บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี     นู ญา นะ ซาโมจ ฌาดี ปือซากา เตอ     ญา โปด     บือเลฮ มือนีงัย     บือฌาลัด ตรือเบะ ปี     ฮอย เตด ตาฮู จะ     นะ ปี กะ โซะ ดีฮา. 9กรานา นู ญา ปือจายา ดัฮ     ญา บือเลฮ มือนูปัก ดูโดะ     ฌาดี ซือรูปา บือกะ ซือมียา นังฆรี อาซิก     เดะ ตือปัจ นังฆรี อีตู     นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี จะ     นะ บรี กะ ญา ดัฮ. ญา บือเลฮ ดูโดะ เดะ ซาเราะ กาฌัก     บือซามา ฌางัน อีซัก ฌางัน ยาโกบ ฌูฆา     นู ฌาดี ซือมียา นู นะ ซาโมจ ลาฆู นู ตูฮัด บือฌาญี อีตู     บือซามา เลอ. 10อับราฮัม ญา บือเลฮ นาตี     นะ ดูโดะ เดะ นังฆรี อีตู     นู ตืองะ เดะ อาตัซ ตือปัจ นู กือฌะ ซูโงฮ. ตูฮัด เตอ     ฌาดี ซือมียา บูวัจ จูตอ     ฌาดี ตูกัก นู บือฌาดี นังฆรี อีตู เลอ. 11ซาเบะ อับราฮัม ญา ปือจายา     กะฆีเตอ ตูฮัด บูวัจ บรี ญา บือเลฮ นานะ ดัฮ     มีเซ-จะ อีซี ญา ตูฮา โตระ     ซารา     บีนี นะ ญา โปด     ฌาดี ซือมือโฆจ. ตาปี อับราฮัม ญา ตือตู เดะ ฮาตี จะ     ตูฮัด นะ บูวัจ ตูโรจ บรี รือมัก     ฌางัน ปือมือเลา บือฌาญี นะ ญา. 12กะฆีเตอ     อับราฮัม     นู ฆามะ นะ มือเลา บือเลฮ จะ     ฌาดี ซือมียา นู มาตี ดัฮ เตอ     ญา ซืออูรัก อีนี เลอ     นู บือเลฮ โกะ อานะ จูจู ฌาดี บือแนฮ     บาญะ โตระ     บือกะ โกะ บีตัก เดะ ลาแงะ     บือกะ โกะ บีฌี ตานัฮ ปาตัย เดะ บีดิก ลาโวจ     นู กีรา เตด ตือตู เลอ. 13โกะ ซือมียา อีตู ซือมูฮา     กูญา ปือจายา     ยู ตือดะ มาตี. กูญา เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู นู ตูฮัด บือฌาญี ดัฮ เตอ     ตาปี บือกะ กูญา ลีฮัจ ตะเดะ ฌาโวฮ     ซียะ นาตี นะ ซาโมจ ลาฆู อีตู. กูญา ซาโงะ จะ     กูญา ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก     นู อาดา บักซัจ ปี มาแรฮ เดะ ดือนียา อีนี. 14ซาเบะ-จะ     ซือมียา นู มือเลา ลาฆู กะฆีเตอ     กูญา บรี ลีฮัจ ซัฮ ดัฮ จะ     กูญา ตืองัฮ มียา นังฆรี     นู นะ ฌาดี นังฆรี นะ กูญา ตะอาซิก. 15ดัฮ กูญา อาดา บรีงัจ กะ นังฆรี อีตู     นู กูญา ตีงัน มาแรฮ เตอ     กูญา โปด     นะ อาดา จือลัฮ นู นะ บาลิ ปี บือเลฮ. 16ตาปี โงฮ-ซูโงฮ เตอ     กูญา บือคานะ นะ ปี ดูโดะ นังฆรี นู บาฌิ เดะ อีตู     นู ฌาดี นังฆรี โซะ ลาแงะ. กรานา กะฆีเตอ เลอ     ตูฮัด ญา เตด จือและ     นู นะ บรี กูญา บลาโลก กะ ญา จะ     ฌาดี ตูฮัด นะ กูญา. ซาเบะ ตูฮัด ญา ซียะ นังฆรี     ซา นังฆรี     บีดา กูญา ดัฮ. 17ซาเบะ อับราฮัม ญา ปือจายา กะ ตูฮัด     กะฆีเตอ วะตู ตูฮัด ลกลีฮัจ ญา     ญา บือเลฮ อาเมด อีซัก บือปี     บีดา นะ อาเกะ ฌาดี บารัก มือญือมัฮ กะ ตูฮัด. อับราฮัม เตอ     ฌาดี ซือมียา นู บือเลฮ ซาโมจ ปือมือเลา บือฌาญี นะ ตูฮัด     ตาปี ญา ปือนอฮ เดะ ฮาตี ดัฮ     นู นะ อาเกะ มือญือมัฮ     นานะ ตูงัน นะ ญา. 18ตูฮัด บือเลฮ มือเลา กะ อับราฮัม จะ "เกา นะ อาดา บือแนฮ     นู บือฌาดี ดาตัก มาแรฮ เดะ อีซัก เลอ." 19อับราฮัม ญา ตือตู เดะ ฮาตี จะ     ตูฮัด ญา มือฆัฮ     นะ บือเลฮ บูวัจ บรี ซือมียา มาตี นะ ฮีโดะ ปาเระ. กะฆีเตอ นะ มือเลา กะฆีนี บือเลฮ จะ     อับราฮัม บือเลฮ ซาโมจ นานะ นะ ญา     บาลิ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 20ซาเบะ อีซัก ญา ปือจายา กะ ตูฮัด     กะฆีเตอ ญา บือเลฮ มีตา ซือลามัจ เดะ ตูฮัด     บรี กะ ยาโกบ ฌางัน เอเซา     บีดา กูญา นะ บือเลฮ ลาฆู บาฌิ     เดะ กาลา โซะ ฮึลด. 21ซาเบะ ยาโกบ ญา ปือจายา กะฆีเตอ     ตานา ดาปิก นะ มาตี ดัฮ     ญา มีตา ซือลามัจ เดะ ตูฮัด     บรี กะ นานะ ดูวา อูรัก นะ โยเซบ. ญา บราดัด ตาฮัด เดะ ตูกัจ นะ ญา     บีดา นะ บือซาโวจ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด. 22ซาเบะ โยเซบ ญา ปือจายา กะฆีเตอ     ตานา ญา นะ มาตี     ญา บือเลฮ มือเลา ปาซัน ลาฆู นู ลูมอฮ อิซราเอน     นะ บราเกะ ตรือเบะ เดะ นังฆรี อียิบ. ญา บือเลฮ ปือซัด จะ     นะ บูวัจ กะฮามี ฌางัน บาดัด นะ ญา เตอ. 23กรานา โกะ มะปะ นะ มูซา กูญา ปือจายา กะ ตูฮัด     กะฆีเตอ ตานา มูซา บือฌาดี ดัฮ     กูญา บาวา ญา ปี บูนี     รอจ กะ ตีฆา บูลัด. กูญา ลีฮัจ จะ     ญา ฌาดี นานะ นู บือฆาจะ     กะฆีเตอ กูญา โปด     เตด ตาโกจ นู นะ บูวัจ ซาลัฮ     เดะ ปือมือซัด นะ ราฌา ลาลู เลอ. 24ซาเบะ มูซา ญา ปือจายา เตอ     ตานา ญา บือซัยํ ดัฮ     ญา ตีเมา บรี ซาปา บลาโลก กะ ญา จะ     ฌาดี จูจู นะ ราฌา ฟาโร. 25ญา ปีเลฮ นู นะ ดูโดะ ซูซัฮ     บือซามา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด     บาฌิ เดะ นู นะ ปี บรามัย บือซามา ซัจ     เดะ ลาฆู ดูซา เลอ. 26ญา บรีงัจ จะ     นู ญา ตาฮัด ลาฆู อูจะ มือฌัฮ     ซือรูปา บือกะ ราฌา นู นะ บรี ซือลามัจ เตอ     ญา ฌาดี ลาฆู บาฌิ ลือเบฮ     เดะ โกะ บารัก บรือฆา นะ นังฆรี อียิบ ราตา ซือมูฮา. ซาเบะ ญา ซือมาตา ตีญูง ลีฮัจ     กะ บาฮาเฆด อีตู     นู ญา นะ ซาโมจ. 27ซาเบะ มูซา ปือจายา     กะฆีเตอ ญา โปด     ตรือเบะ เดะ นังฆรี อียิบ     ญา เตด ตาโกจ เดะ ลาฆู นู ราฌา นะ มูซัยํ. ญา ตือตู เดะ ฮาตี ดัฮ     ซือรูปา บือกะ ญา บือเลฮ บือฆารี ตูฮัด     นู ลีฮัจ ฌางัน มาตา เตด บือฆารี. 28นู ญา ปือจายา เตอ     ญา บือเลฮ ตืองะ อารี บรามัย ลือปัซ ปี. ญา ปือซัด บรี กูญา อาเมด ดารัฮ ปรือจิ เดะ บีดิก ปีตู เตอ     บีดา ตีเมา บรี ฮูลู-บาลัก นู บูนอฮ ซือมียา     ปี บูนอฮ นานะ ซูโลก นะ ลูมอฮ อิซราเอน เลอ. 29ซาเบะ ลูมอฮ อิซราเอน ปือจายา กะฆีเตอ     กูญา บือเลฮ มือลากัฮ ลาโวจ มีรัฮ     ซือรูปา บือกะ กูญา บือฌาลัด เดะ ตานัฮ ตูโฮยํ เตอ. ตาปี ตานา ลูมอฮ อียิบ กูญา กูวาซา นะ มือลากัฮ ปี ฌูฆา     อาเย โปด     อาโปฮ ปาเระ     บูวัจ บรี กูญา มาตี ฮาบิฮ ดัฮ. 30นู ลูมอฮ อิซราเอน ปือจายา เตอ     บูวัจ บรี ดีนิง นะ นังฆรี เยริโค รูโตฮ ฮาบิฮ     ลือปัซ เดะ ลูมอฮ กูญา บือฌาลัด กือลีลิก นังฆรี อีตู ตูโฌฮ อารี ดัฮ. 31ซาเบะ ญา ปือจายา     ราฮับ     นู นีบีนี ฌาลัก เตอ     ญา เตด มาตี ปี มารือมา ฌางัน โกะ ซือมียา อีตู     นู ฮอย เตด มือนีงัย กะ ตูฮัด     ซาเบะ ญา บือเลฮ ซาโมจ บาฌิ     โกะ ซือมียา ลูมอฮ อิซราเอน     นู มาแรฮ มือฮึนะ มือญาซัจ เตอ. 32กู นะ มือเลา นามา ปูลัก เลอ? ซาเบะ-จะ     ฮอย วะตู ดัฮ     นู นะ จรือตา ปาซัน นะ ฆีเดโอน บาราก     แซมซัน     เยบทา     ดาวิด ฌางัน ซามูเอน     ฌางัน โกะ ซือมียา นู ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 33นู กูญา ปือจายา เตอ     บูวัจ บรี กูญา บือปรัก     ฌือนัฮ เดะ โกะ นังฆรี อาซิกๆ เตอ. กูญา ตืองะ ฮาดัจ นู บาฌิ-ตือปัจ     กูญา ซาโมจ ลาฆู บาฌิ นู ตูฮัด บือฌาญี ดัฮ     กูญา บือเลฮ กาปุซ มูโลจ ซีงา. 34กูญา บือเลฮ ปาดับ อาปี นู ตืองัฮ บลือกัจ บือฌาฮุยํ     บือเลฮ ลือปัซ เดะ ปือดัก นู ตาฌับ. นู ลาฆู ลือมัฮ ฮอย อูรัจ นะ กูญา โปด     ปาเระ มาแรฮ ฌาดี ลาฆู ตือฆัยํ-อูรัจ บาญะ เลอ. กูญา ฌาดี ตาฮัน นู อาดา ลาฆู ปานัย ตือฆัยํ-อูรัจ     นู นะ บือปรัก ฌางัน ลูมอฮ ตาฮัน นังฆรี อาซิกๆ     บรี กูญา อาลัฮ เลอ. 35ซาเบะ กูญา ปือจายา     โกะ นีบีนี ซือตืองัฮ     กูญา บือเลฮ ซาโมจ โกะ นะบรานะ นะ กูญา นู มาตี     บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ปูลัก. ตาปี โซะ ซือมียา อาซิก     กูญา ตีเมา ซาโมจ ลาฆู บรี ลือปัซ     กะฆีเตอ กูญา กือนา ตาฮัด ซูซัฮ ซาเกะ โตระ     บีดา กูญา นะ บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ     นู บาฌิ เดะ อีตู ลาฆี เลอ. 36ซือตืองัฮ ฆาโดฮ ตาฮัด เดะ ลาฆู นู กือนา อาฆัฮ-ฆือละ     ฌางัน ลาฆู นู กือนา รือเปะ     ตือดะ รอจ กะ กือนา ราตัย     บอฮ เดะ ปือฌารา ฌูฆา. 37กูญา กือนา ลีปัยํ ฌางัน บาตู ยู มาตี     กือนา ฆาฌี กรัจ ฌาดี ดูวา กูตก     กือนา บาโฮะ มาตี ฌางัน ปือดัก. กูญา บือฌาลัด ปี มาแรฮ     ปากัย ซา โกะ กูเละ กาเมก     กูเละ แบะ. กูญา ฮาฌะ โตระ     กือนา ปรือกัด     กือนา บูวัจ ฌาฮัจ เลอ. 38ดือนียา อีนี เตด บือฆูนา ฌางัน โกะ ซือมียา กะฆีเตอ เลอ. กูญา บือฌาลัด ปี ราตา เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     เดะ โซะ บูเกะ โปด. กูญา ดูโดะ เดะ โกะ ฆูฮา     เดะ โกะ ลูบัก ฌูฆา. 39โกะ ซือมียา กะฆีเตอ ซือมูฮา     ตูฮัด ซูกา-ฮาตี กะ กูญา     ซาเบะ กูญา ปือจายา ดัฮ. ตาปี กูญา เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู อีตู     นู ตูฮัด บือฌาญี ดัฮ. 40ซาเบะ ตูฮัด ญา บือเลฮ บือกีรา     ลาฆู นู บาฌิ ลือเบฮ เดะ อีตู ลาฆี     บีดา กีตา. ญา บือคานะ นะ บรี กูญา นะ บือเลฮ ฌาดี ซือมียา นู ปือนอฮ บาฌิ     บือซามา ฌางัน กีตา     ตารา อีตู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\