ฮีบรู 12

1โซะ กีตา โปด     อาดา ลูมอฮ ซะซี     บาญะ อูรัก อีตู     นู กือลีลิก ญาวา กีตา. กะฆีเตอ     โกะ ซือบารัก ราตา ฌือแนฮ นู ตาฮัด กีตา     ฌางัน ลาฆู ดูซา อีตู     นู งาปอ กือฌะ เดะ ญาวา นะ กีตา เตอ     บรี กีตา ตีงัน บูวัก เลอ. บรี กีตา ราเฌด บือลูมา บลารี     ซือมาตา ตูโรจ ปี กะ ฌาลัด โซะ ฮึลด. 2บรี กีตา ซือมาตา ตีญูง ลีฮัจ กะ เยซู. ญา เลอ     นู บาวา กีตา บรี ปือจายา กะ ตูฮัด     นู บูวัจ บรี กีตา ปือจายา ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ. ญา ตาฮู จะ     อาดา ลาฆู ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     ตาโรฮ โซะ ฮึลด     บรี กะ ญา. กะฆีเตอ     ญา ตาฮัด ซูซัฮ เดะ กายู ปลีตัก     เตด กีรา จะ     ฌาดี ลาฆู นู นะ จือและ เลอ. วะตู อีนี เลอ     ญา อาดา ดูโดะ     โซะ กานัน นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ. 3บรี กาเญา บรีงัจ ลีฮัจ จะ     เยซู ญา ตาฮัด เดะ ลาฆู นู โกะ ซือมียา บือดูซา     บือชี กะ ญา บาญะ ซูโงฮ เตอ     บีดา กาเญา นะ เตด อูโนยํ-ฮาตี     ตีงัน ลาฆู ปือจายา. 4นู กาเญา บลาวัด ฌางัน ลาฆู ดูซา เตอ     กาเญา เตด บือเลฮ ลาวัด ยู ตือดะ มาตี เลอ. 5กาเญา ลูปา ดัฮ เฆอ     กะ ปือมือเลา นู ตูฮัด บือเลฮ มือเลา     บรี ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา     บือกะ กาเญา ฌาดี นานะ นะ ญา     จะ "นานะ เออ     กาลา ตูฮัด ญา กาเตาะ อาฌัยํ เกา     กือนา บรีงัจ บรี บาฌิ ฌางัน นะ อูโนยํ     เดะ ลาฆู นู ตูฮัด ญา มือเลา อูจะ กะ เกา เลอ. 6ซาเบะ-จะ     ตูฮัด ซายัก กะ ซือมียา ดีฮา ญา นะ กาเตาะ อาฌัยํ ซือมียา อีตู เลอ. ดัฮ ญา ซาโมจ ซือมียา ดีฮา ฌาดี นานะ ญา นะ รือเปะ ซือมียา อีตู เลอ." ญา จะ. 7กาเญา กือนา ตาฮัด เลอ     เดะ ลาฆู นู กาเตาะ อาฌัยํ กาเญา เตอ     ซาเบะ ตูฮัด ญา บูวัจ บือกะ จะ     กาเญา ฌาดี นานะ นะ ญา. กรานา โกะ นานะ ดีฮา เลอ     นู ปะ เดะ ญา     เตด ดือละ กาเตาะ อาฌัยํ ซือตืองัฮ เตอ? 8ตาปี ดัฮ กาเญา เตด กือนา กาเตาะ อาฌัยํ     ซือรูปา กะ โกะ ซือมียา อาซิกๆ ซือมูฮา     กาเญา โปด     เตด ฌาดี นานะ ซูโงฮ     ตาปี ฌาดี บือกะ นานะ นู ฮอย อาโปก เลอ. 9กะฆีเตอ ปูลัก     โกะ ปะ เดะ กีตา     นู ฌาดี อูมัจ-ซือมียา เตอ     กูญา กาเตาะ อาฌัยํ กีตา. กะฆีเตอ     กีตา โปด     ตูเฮะ กะ กูญา. บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ     กีตา กือนา ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ อาโปก นะ กีตา     นู โซะ ลาแงะ เตอ     บีดา กีตา นะ ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     บูกัด เฆอ? 10ซาเบะ โกะ ปะ เดะ กีตา     นู ฌาดี อูมัจ-ซือมียา     กูญา กาเตาะ อาฌัยํ กีตา     วะตู กิดีกิ     ตูโรจ กะ ลาฆู นู กูญา ลีฮัจ จะ     บาฌิ เตอ. ตาปี ตูฮัด ญา กาเตาะ อาฌัยํ กีตา     บีดา บรี กีตา บือเลฮ อูโตก     บีดา กีตา นะ อาดา บาฮาเฆด     เดะ ลาฆู บาฌิ บือซรี นะ ญา. 11วะตู ดีฮา กีตา ตืองัฮ กือนา ลาฆู กาเตาะ อาฌัยํ     กีตา ลีฮัจ จะ     ฌาดี ลาฆู นู ซูซัฮ     บูกัด ฌาดี ลาฆู นู ซูกา เดะ ฮาตี เลอ. ตาปี ลือปัซ เดะ อีตู     ญา บูวัจ บรี อาดา บาฮาเฆด นู บาฌิ     กะ โกะ ซือมียา นู ตาฮัด บลาฌัยํ เดะ ลาฆู กาเตาะ อาฌัยํ อีตู เตอ     ฌาดี-จะ     กูญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     ฌาดี ซือมียา นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด เลอ. 12กะฆีเตอ     บรี อาเกะ โกะ ตางัน นู ฮอย อูรัจ เลอ     กือนา บูวัจ โกะ ลูโตจ นู ลือมัฮ     บรี กะ ญา ตือฆัยํ-อูรัจ ปูลัก. 13กือนา บูวัจ ฌาลัด นู รือมัก     บรี กะ กากี นะ กาเญา นะ บือฌาลัด ปี เตอ     บีดา กากี นู เตะ-ฌือเตะ     ญา เตด ซาลัฮ อูรัจ     ตาปี ญา นะ ซือนัง บาฌิ ดัฮ เลอ. 14กือนา กูวาซา นู นะ ดูโดะ บรี ฮาตี กือเมน งะซืองะ     ฌางัน โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูวาซา นู นะ อาดา ฮาตี นู จรัฮ บาฌิ. ดัฮ ฮาตี เตด จรัฮ     ฮอย ซาปา เลอ     นู นะ ลีฮัจ บือฆารี ตูฮัด ลาลู. 15กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ     ฌางัน บรี ซาปา อูโนยํ ปาเระ     เดะ ลาฆู นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ ญา ดัฮ. กือนา ฌาฆา     ฌางัน บรี ลาฆู นามา     นู ซือรูปา ฌากัยํ นะ ปูโฮด ตาโระ ปาเฮะ บือตูโมฮ เดะ ฮาตี นะ กาเญา     บูวัจ บรี อาดา ลาฆู ฆาโดฮ     นู นะ บรี โกะ ซือมียา บาญะ     นะ ตะอารัฮ. 16ฌางัน บรี ซาปา ฌาดี ซือมียา บือกาเซฮ     นู เตด ตูเฮะ กะ ลาฆู บาฌิ     ซือรูปา บือกะ เอเซา. ญา นู อาเมด ปือซากา นะ ญา     จะ     ฌาดี นานะ ซูโลก เตอ     ปี รีบัยํ ฌางัน อานะ นาซี แนฮ ซือฌับ โปด. 17ซาเบะ กาเญา ตาฮู ดัฮ จะ     ลือปัซ เดะ บลากัก     วะตู เอเซา ญา ซูกา นะ ซาโมจ ลาฆู ซือลามัจ เดะ อาโปก นะ ญา     ฌาดี ปือซากา เตอ     ญา โปด     กือนา มือเลา กีปัซ ดัฮ. ญา ฮอย เตด ดาปัจ ฌาลัด     นู นะ อาเลฮ ลาฆู อีตู บรี บาฌิ ปาเระ     มีเซ-จะ ญา มียา     ยู ตือดะ อาเย มาตา มือนีเลฮ โปด. 18กาเญา เตด บือเลฮ มาแรฮ กะ ตือปัจ นู นะ ปือเตาะ บือเลฮ     ซือรูปา กะ ลูมอฮ อิซราเอน     บือกะ กูญา มาแรฮ รอจ กะ บูเกะ ซีนัย นู อาดา ฌางัน อาปี นู ตืองัฮ บลือกัจ บือฌาฮุยํ     ฌางัน ตือปัจ นู กือลับ     นู กือลับ ฮีตับ เตอ     อาดา ฌางัน อาเงน รีโบจ ฌูฆา เลอ 19ฌางัน ซูวารา นะ ซือลูนัย     นู บูงี มือฮาโมก     ฌางัน ซูวารา นะ ตูฮัด มือเลา เตอ. โกะ ซือมียา นู ดืองัยํ ซูวารา นะ ตูฮัด อีตู     กูญา มีตา กือมัซๆ     ตีเมา บรี มือเลา ปือดืองัยํ กะ กูญา ปูลัก. 20ซาเบะ กูญา ตาฮัด มือนีงัย ฮอย เตด บือเลฮ     นู ตูฮัด ฮูโกบ มือเลา จะ "มีเซ-จะ บือนาตัก โปด     ดัฮ ปือเตาะ บูเกะ อีนี     กือนา นะ ลีปัยํ ฌางัน บาตู บรี มาตี เลอ." 21ลาฆู นู บือเลฮ ลีฮัจ อีตู เตอ     ฌาดี ลาฆู นู บรี ตาโกจ ซูโงฮ     ยู มูซา ตะอาซิก โปด     บือเลฮ มือเลา จะ "กู ตาโกจ ยู ญาวา กือตัยํ." 22ตาปี กาเญา มาแรฮ รอจ กะ บูเกะ ซีโอน     มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี นะ ตูฮัด นู อาดา ฮีโดะ     ฌาดี นังฆรี เยรูซาเลม นู โซะ ลาแงะ เตอ     นู อาดา โกะ ฮูลู-บาลัก บือละซา-ละซา. 23กาเญา มาแรฮ รอจ กะ ลาฆู บือมุน นะ โกะ ซือมียา     นู ฌาดี ซือรูปา บือกะ ลูมอฮ นานะ ซูโลก นะ ตูฮัด     นู ตืองัฮ บือรามัย บือซามา. นามา นะ กูญา เตอ     อาดา ฆาแรฮ ตาโรฮ ดัฮ     เดะ โซะ ลาแงะ. กาเญา มาแรฮ รอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา นู กรัจ ฮูโกบ อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา     รอจ กะ โกะ ซือมืองัจ นะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     นู ตูฮัด บูวัจ บรี กูญา ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ เลอ. 24กาเญา มาแรฮ รอจ กะ เยซู     ซือมียา นู ตืองะ ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู นู บารู     มาแรฮ รอจ กะ ดารัฮ นะ ญา     นู ปรือจิ ดัฮ     นู มือเลา ตูโญะ กะ ลาฆู นู บาฌิ     ลือเบฮ เดะ ดารัฮ นะ เฮเบน บาญะ ซูโงฮ เลอ. 25กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ     ฌางัน ตีเมา นะ มือนีงัย กะ ตูฮัด     นู ตืองัฮ มือเลา ฌางัน กาเญา เตอ. กูญา อีตู     นู ตีเมา มือนีงัย กะ ตูฮัด     วะตู ญา ปรีงัจ กะ กูญา เดะ ดือนียา อีนี เตอ     กูญา โปด     ลารี บรี ลือปัซ เดะ ฮูโกบ     เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู เตอ     ดัฮ กีตา มืองือละ ปี เดะ ตูฮัด     ญา นู ปรีงัจ กะ กีตา     ดาตัก เดะ ลาแงะ     กีตา โปด     นะ เตด ลือปัซ ฮูโกบ เลอ. 26กาลา ดูลู     ซูวารา นะ ตูฮัด     ญา บูวัจ บรี ดือนียา บรีเงาะ ดัฮ. ตาปี วะตู อีนี     ตูฮัด ญา บือเลฮ มือเลา บือฌาญี จะ "ซือกาลี ลาฆี     กู นะ บูวัจ บรี บรีเงาะ     บูกัด ซา ดือนียา     ตาปี ฌางัน ลาแงะ ฌูฆา เลอ." 27นู จะ     "ซือกาลี ลาฆี" เตอ     บรี ลีฮัจ จะ     บือนา บารัก นู นะ บรีเงาะ อีตู     กือนา นะ กีปัซ บรี ฮาบิฮ บูวัก     ซือรูปา ฌาดี บารัก นู บือเลฮ บือฌาดี ดัฮ     บีดา ซือบารัก นู เตด บรีเงาะ     นะ อาดา ดูโดะ ซือรูโลยํ. 28นังฆรี นู กีตา บือเลฮ ซาโมจ เตอ     ฌาดี นังฆรี นู นะ บรีเงาะ เตด บือเลฮ. กะฆีเตอ     บรี กีตา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เลอ     บรี กีตา มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     ฌางัน ฮาตี นู ตูเฮะ     อาดา ฮาตี นู ตาโกจ     ตูโรจ กะ ลาฆู นู นะ บรี ญา ซูกา-ฮาตี. 29ซาเบะ ตูฮัด นะ กีตา เตอ     ญา ฌาดี ซือรูปา อาปี นู มือญาลา บือฌาฮุยํ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\