ฮีบรู 13

1โกะ ซือมียา นู ปือจายา กือนา ซายัก บือซามา-ซามา ปี ซือลาลู     บือกะ อาดี-บราดี เลอ. 2ฌางัน ซือฆัด นู นะ ซาโมจ ลูมอฮ ซือมียา นู กีตา เตด กราลา     กรานา ซือมียา ซือตืองัฮ นู บูวัจ กะฆีเตอ     กูญา บือเลฮ ซาโมจ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ดัฮ     ตาปี เตด ตาฮู จะ     ฌาดี ฮูลู-บาลัก เลอ. 3กือนา บรีงัจ กะ โกะ ซือมียา นู กือนา ราตัย     ซือรูปา จะ กาเญา โปด     กือนา ราตัย บือซามา ฌางัน กูญา ฌูฆา. กือนา บรีงัจ กะ ซือมียา นู กือนา บูวัจ ฌาฮัจ     บือกะ-จะ กาเญา โปด     อาดา ญาวา นู ตาฮู ซาเกะ ฌูฆา     ซือรูปา บือกะ กูญา เลอ. 4กือนา บรี ราตา ซือมียา ตูเฮะ กะ ลาฆู บือลากี-บีนี เลอ. นู ลากี ฌางัน บีนี นะ บือซามา     ฌางัน บรี ซาปา บูวัจ ลาฆู ตะอารัฮ เลอ. ซาเบะ ซือมียา บือกาเซฮ     ฌางัน ซือมียา ซาลัฮ ลากี บีนี นะ กาวัด เตอ     ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ กูญา เลอ. 5เกา เลอ     ฌางัน ฌาดี ซือมียา นู ซายัก กะ ดูเวะ     กือนา ซูกา-ฮาตี กะ ซือบารัก นู เกา อาดา เตอ. ซาเบะ ตูฮัด ญา บือเลฮ มือเลา จะ "กู นะ เตด มืองือละ เดะ เกา     นะ ฮอย เตด ตีงัน เกา บูวัก เลอ." 6ซาเบะ กะฆีเตอ     กีตา นะ มือเลา ฌางัน ฮาตี บรานี จะ "ตูฮัด เตอ     ญา เลอ นู มาแรฮ ตูโลก กู กู นะ เตด ตาโกจ ลาลู. อูมัจ-ซือมียา นะ เตด บือเลฮ บูวัจ ลาฆู นามา กะ กู เลอ." 7กาเญา กือนา บรีงัจ กะ โกะ ซือมียา     นู บือเลฮ บาวา บือบือลา กาเญา กาลา ดูลู     นู ฌาดี ซือมียา มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บรี กะ กาเญา ตาฮู. กือนา บือฮีมัจ ลีฮัจ จะ     กูญา ดูโดะ กะฮามี     มาตี กะฮามี. กะฆีเตอ     บรี กาเญา ตูโรจ ซือรูปา บือกะ นู กูญา บือเลฮ ปือจายา ดัฮ. 8เยซู คริด ญา ฌาดี ซือรูปา ซา อีตู     เดะ อารี กือมารี     ฌางัน อารี อีนี     ปี ซือมาญัก-รอจ เลอ. 9ฌางัน นะ ตูโรจ ปี กะ โกะ ปือมือเลา อาฌัยํ แนฮ-ฌือแนฮ     นู ปือและๆ     บรี ซือซัจ ฌาลัด เลอ. ซาเบะ-จะ     ฌาดี ลาฆู บาฌิ ดัฮ     นู นะ บรี ฮาตี นะ กาเญา กือฌะ-กือมัซ ซือรูโลยํ     กรานา ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     บูกัด กรานา ลาฆู ตูโรจ กะ ฮาดัจ ฮูโกบ     ปาซัน บารัก มากัด. โกะ ฮาดัจ ฮูโกบ กะฆีเตอ     เตด ดือละ บรี อูโตก นามา     กะ ซือมียา นู บูวัจ ตูโรจ เลอ. 10กีตา อาดา ตือปัจ มือนืองะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     นู โกะ ซามี บือกรือฌา เดะ บาลัย กาเยด อีตู เตอ     กูญา นะ มากัด บารัก มือญือมัฮ เดะ ตือปัจ มือนืองะ นะ กีตา     เตด บือเลฮ เลอ. 11ซาเบะ จะ     กือปาลา ซามี ลูมอฮ ยิว     ญา ดือละ อาเมด ดารัฮ นะ โกะ บือนาตัก     บาวา บือปี มาโซะ กะ รูวัก นู บาฌิ บือซรี โตระ บีดา ฌาดี บารัก มือญือมัฮ นู นะ บาโซฮ ดูซา เตอ. ตาปี บาดัด นะ บือนาตัก อีตู     กูญา อาเมด ปี ตูนู     โซะ ลูวัยํ ตูโปะ ดัฮ. 12ซือรูปา กะฆีเตอ     เยซู โปด     ญา บือเลฮ ตาฮัด ซูซัฮ โตระ     ยู มาตี     โซะ ลูวัยํ ปีตู นังฆรี บีดา นะ บาโซฮ ดูซา นะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา     บรี จรัฮ บาฌิ     ฌางัน ดารัฮ นะ ญา ตะอาซิก เลอ. 13กะฆีเตอ     บรี กีตา ตรือเบะ ปี มียา เยซู     โซะ ลูวัยํ ตูโปะ เตอ     บรี กีตา ซาโมจ ลาฆู มือเลา มือฌัฮ     ซือรูปา บือกะ ญา. 14ซาเบะ-จะ     เดะ ดือนียา อีนี     กีตา ฮอย นังฆรี นู กือฌะ บาฌิ ซือลาลู. ตาปี กีตา กูวาซา มียา นังฆรี นู นะ อาดา     กาลา เดะ โซะ ฮึลด เลอ. 15กะฆีเตอ     กีตา กือนา ซือมาตา ปูฌี กะ ตูฮัด ปี ซือรูโลยํ     ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ เยซู เตอ เลอ. นู บูวัจ กะฆีเตอ     ฌาดี ซือรูปา ลาฆู อาเกะ บารัก มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     ฌาดี ปือมือเลา ปูฌี     นะ ซือมียา นู ซาโงะ จะ     เยซู ฌาดี ตูฮัด เลอ. 16ฌางัน บรี กีตา ซือฆัด นู นะ บูวัจ ลาฆู บาฌิ     กือนา ปาฮาฆิ-ฮาฆิ โกะ บือนา บารัก บือซามา     ซาเบะ ลาฆู กะฆีนี เลอ     ฌาดี ซือรูปา บารัก มือญือมัฮ     นู ตูฮัด ซูกา เดะ ฮาตี เลอ. 17กาเญา กือนา มือนีงัย บูวัจ ตูโรจ กะ โกะ ซือมียา นู บาวา กาเญา     ซาเบะ กูญา ฌาดี ซือมียา ฌาฆา บือบือลา ฮาตี นะ กาเญา     นู นะ ฆาโดฮ มือญาเระ ลาฆู บือกรือฌา นะ กูญา กะ ตูฮัด. ดัฮ กาเญา บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ     กูญา นะ บือเลฮ บือกรือฌา ฌางัน ลาฆู ซูกา-ฮาตี     บูกัด ฌางัน ลาฆู ซูซัฮ-ฮาตี     นู นะ เตด ฌาดี ลาฆู ตูโลก กาเญา ลาลู เลอ. 18กือนา บือซาโวจ ปี ซือรูโลยํ     บีดา กามี     กรานา กามี ตือตู ดัฮ จะ     ฮาตี นะ กามี ฮอย ซาลัฮ นามา โปด     บือคานะ นู นะ บูวัจ บรี กือนา ลาฆู     ราตา ฌือแนฮ. 19กู มีตา กือมัซๆ เดะ กาเญา     บรี บือซาโวจ กะฆีเตอ     บีดา กู นะ บือเลฮ ปาเระ มาแรฮ ดูโดะ ฌางัน กาเญา     งัจบางัจ เลอ. 20กู บือซาโวจ มีตา เดะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นู บรี โกะ ซือมียา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ. ญา เลอ     นู บือเลฮ บาวา เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. นู เยซู มาตี     ดารัฮ มือนีเลฮ     บีดา นะ บูวัจ บรี ปือมือเลา บือปาคัจ นู ซือลาลู     ฌาดี ตือตู ดัฮ     กะฆีเตอ เลอ     ญา ฌาดี ซือมียา บือบือลา กาเมก นู บาฌิ ซูโงฮ. 21กู มีตา เดะ ตูฮัด นู อีตู เลอ     นะ บูวัจ บรี กาเญา อาดา ลาฆู นู บาฌิ ซือมูฮา     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ญา. มีตา บรี ญา บือกรือฌา เดะ ฮาตี กีตา     ลาฆู นู ซูกา เดะ ฮาตี นะ ญา     กรานา เยซู คริด เลอ. บรี โกะ ซือมียา ปูฌี มือโอจ กะ เยซู     ปี ซือมาญัก-รอจ เลอ. อาเมน. 22โกะ ดีบราดี นะ กู เออ     กู มีตา เดะ กาเญา     บรี ตาฮัด มือนีงัย กะ ลาฆู ปือมือเลา อูจะ ปรีงัจ อีนี     ซาเบะ กู บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ กีเรบ บรี กะ กาเญา     ฌาดี ซูรัจ ปานะๆ เลอ. 23กู นะ บรี กาเญา ตาฮู ฌูฆา จะ     กูญา บือเลฮ ปลือปัซ ทิโมที     อาดี เดะ กีตา     บรี ตรือเบะ เดะ ปือฌารา ดัฮ. กะ ญา มาแรฮ กือตะ     กู นะ บาวา ญา ปี บือดาปัจ ฌางัน กาเญา บือซามา. 24กู กีเรบ บรีงัจ กะ โกะ กือปาลา นะ กาเญา     ฌางัน โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา. โกะ ลูมอฮ ดีบราดี     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี อิตาลี โปด     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา ฌูฆา. 25มีตา บรี ตูฮัด นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ซือมูฮา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\