ฮีบรู 2

1ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     กีตา กือนา ตือตู-ฮาตี     เดะ ลาฆู นู กีตา บือเลฮ ดืองัยํ     บรี บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู ลาฆี. เตด กะฆีเตอ     กีตา นะ ฮาญอจ ปี ฌาโวฮ เดะ ลาฆู นู กีตา ปือจายา. 2กรานา ปือมือซัด อีตู     นู โกะ ฮูลู-บาลัก บือเลฮ ปือซัด     กาลา ดูลู เตอ     ลีฮัจ ดัฮ จะ     ฌาดี ลาฆู นู ซูโงฮ. ซือมียา บูวัจ กือลือเบฮ     ซือมียา นู ฮอย เตด มือนีงัย     กูญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ บาลัซ ปาเระ     บรี กือนา ลาฆู. 3กะฆีเตอ     ดัฮ กีตา เตด ปือดูลี     กะ ลาฆู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     นู บือซัยํ โตระ เตอ     กีตา นะ ลารี บรี ลือปัซ บือเลฮ กะฮามี เลอ? ลาฆู ฮีโดะ อีตู เตอ     ลามูลา     ตูฮัด เยซู ตะอาซิก ญา บือเลฮ มือญาเระ ดัฮ. บารู โกะ ซือมียา นู บือเลฮ ดืองัยํ เดะ ญา โปด     กูญา มือญาเระ กะ กามี จะ     ฌาดี ลาฆู นู ซูโงฮ เลอ. 4ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา ฌาดี ซะซี บือซามา ฌูฆา     ญา บูวัจ บรี อาดา ปือนานา ซีดี     นู มือฆัฮ     นู ปือและ ซูโงฮ     แนฮ-ฌือแนฮ. ญา ปาฮาฆิ โกะ อากัน นู ปานัย ดาตัก เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด ตะอาซิก เลอ. 5บูกัด โกะ ฮูลู-บาลัก     นู ตูฮัด ตืองะ บรี กะ กูญา ฮูโกบ ดือนียา นู บารู     นู กามี มือเลา เตอ. 6ตาปี อาดา ซา ตือนอซ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู มือเลา กือฌะ-กือมัซ จะ "โอ ตูฮัด     อูมัจ-ซือมียา ฌาดี ซาปา เลอ นู เกา บรีงัจ กะ ญา? นานะ นะ ซือมียา โปด     ฌาดี ซาปา เลอ นู เกา ฌาฆา บือบือลา ญา? 7เกา บูวัจ บรี ญา รือนัฮ เดะ โกะ ฮูลู-บาลัก ซัจ เกา บรี จูบุก บือซรี บือซายา กะ ญา บรี ญา กือนา มือโอจ ซูโงฮ เลอ 8บรี บือนา บารัก ซือมูฮา ดูโดะ เดะ บาวัฮ ตาปะ กากี นะ ญา." ญา จะ. ลาฆู นู ตูฮัด บรี บือนา ซือมูฮา     อาดา เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     ฮอย ลาฆู นามา     นู เตด ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ ญา. โงฮ-ซูโงฮ     วะตู อีนี กีตา เตด บือเลฮ ลีฮัจ จะ     บือนา ซือมูฮา อาดา เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ อูมัจ-ซือมียา. 9ตาปี กีตา ลีฮัจ เยซู นี เลอ. นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ     กะ อูมัจ-ซือมียา     กะฆีเตอ ญา บูวัจ บรี กะ เยซู     รือนัฮ เดะ โกะ ฮูลู-บาลัก ซัจ     บรี ญา กือนา มาตี     บีดา นะ ตูโลก อูมัจ-ซือมียา ราตา เลอ. กีตา ลีฮัจ เยซู     ญา อาดา จูบุก นู บือซรี บือซายา     ญา กือนา มือโอจ ซูโงฮ     กรานา ญา ยอม มาตี     ฌางัน ลาฆู ซูซัฮ โตระ กะฆีนี เลอ. 10ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บือฌาดี บือนา ซือมูฮา     นู ตูโลก บือนา ซือมูฮา บรี ดูโดะ กือฌะ เตอ     ญา ตืองัฮ บาวา โกะ นานะ บาญะ อูรัก     มาแรฮ ซาโมจ บาฮาเฆด เดะ ลาฆู บือซรี บือซายา นะ ญา. เยซู เตอ     ฌาดี ซือมียา นู บาวา กูญา ปี     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. กะฆีเตอ บือฆูนา ดัฮ เลอ     นู ตูฮัด บือเลฮ บูวัจ บรี เยซู กือนา ลาฆู ซูซัฮ โตระ     บีดา ญา นะ ซียะ ฆือนะ ฮาบิฮ ดัฮ     นู นะ บูวัจ กะฆีเตอ. 11เยซู อีตู     ญา นู บาโซฮ โกะ ซือมียา บรี จรัฮ บาฌิ เตอ     ฌางัน โกะ ซือมียา     นู ญา บาโซฮ บรี จรัฮ ฌูฆา     กูญา ดาตัก มาแรฮ เดะ ซา อาโปก อีตู เลอ. ซาเบะ กะฆีเตอ     เยซู ญา เตด จือและ นะ มือเลา จะ     กูญา อีตู ฌาดี โกะ ดีบราดี นะ ญา. 12ญา มือเลา ตูโรจ บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "กู นะ มือญาเระ ปาซัน ลาฆู นะ ตูฮัด กะ ดีบราดี นะ กู. เดะ ตืองัฮ โกะ ซือมียา บือมุน กู นะ ปูฌี กะ ตูฮัด เลอ." 13ญา มือเลา ปูลัก จะ "กู นี เลอ     นู ตือตู เดะ ฮาตี     กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ." ญา มือเลา ปูลัก จะ     "ลีฮัจ เลอ     กู อาดา โตะ อีนี     ฌางัน โกะ นานะ นู ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ กู." 14ซาเบะ โกะ นานะ อีตู อาดา ลูลู     อาดา ดารัฮ เตอ     เยซู โปด     ญา ฌาดี ซือมียา ซือรูปา กูญา ฌูฆา. กะฆีเตอ     ลาฆู นู เยซู มาตี เตอ     นะ บือเลฮ บูวัจ บรี กือปาลา ฮาตู ซีตัด ฌาฮานัม ดัฮ     จะ ฮาตู อีตู     นู บูวัจ บรี โกะ ซือมียา ฆาโดฮ มาตี. 15กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา นู ฌาดี ซือรูปา ปราโซฮ ซือมาญัก-รอจ     ซาเบะ ตาโกจ มาตี เตอ     กูญา อีตู เลอ     นู เยซู ตูโลก บรี ลือปัซ ดัฮ. 16ซาเบะ-จะ     โงฮ-ซูโงฮ เตอ     ญา เตด บือเลฮ ตูโลก โกะ ฮูลู-บาลัก     ตาปี ญา ปี ตูโลก โกะ บือแนฮ นะ อับราฮัม. 17กรานา กะฆีเตอ     เยซู ญา กือนา ฌาดี ซือรูปา โกะ ดีบราดี นะ ญา     ราตา ฌือแนฮ     บีดา ญา นะ ฌาดี กือปาลา ซามี นู ตือจีฮัด ซูโงฮ     นู รือมัก     เดะ ลาฆู บือกรือฌา บรี กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บีดา บาโซฮ ดูซา นะ อูมัจ-ซือมียา ราตา. 18กรานา นู เยซู ญา กือนา ซูซัฮ โตระ     กือนา ลกลีฮัจ ดัฮ     กะฆีเตอ เลอ     ญา โปด     นะ ตูโลก โกะ ซือมียา นู กือนา ลกลีฮัจ     บือเลฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\