ฮีบรู 3

1กะฆีเตอ     โกะ ดีบราดี เออ     ลูมอฮ กาเญา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ปาเงน ดัฮ     บรี ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ญา     กาเญา กือนา บรีงัจ กะ ซือมียา นู ฌาดี ปือญูโรฮ     ฌางัน กือปาลา ซามี นู กีตา ซาโงะ ปือจายา ดัฮ. ญา เตอ     ฌาดี เยซู เลอ. 2เยซู เตอ     ญา ฮาตี รือมัก ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บือเลฮ ตืองะ ญา     ซือรูปา บือกะ นู มูซา ญา ฮาตี รือมัก ฌูฆา     เดะ ดาลับ รูมัฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา. 3ซาเบะ-จะ     เยซู ญา ปาโตจ นะ บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู มือโอจ     ลือเบฮ เดะ มูซา บาญะ ลาฆี เลอ     ซือรูปา กะ ซือมียา บูวัจ รูมัฮ     ญา กือนา มือโอจ บาญะ เดะ รูมัฮ นู ญา บูวัจ เตอ. 4กรานา-จะ     ราตา บีฌี รูมัฮ     กือนา อาดา ซือมียา บูวัจ     ตาปี นู บูวัจ บือนา ซือมูฮา     ฌาดี ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 5มูซา เตอ     ญา ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นู ฮาตี รือมัก     เดะ ดาลับ รูมัฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา     บีดา นะ ฌาดี ซะซี เดะ ลาฆู แนฮ-ฌือแนฮ     นู ตูฮัด นะ มือเลา เดะ วะตู โซะ บลากัก ปูลัก. 6ตาปี เยซู คริด โปด     ญา ฮาตี รือมัก     บือกะ นานะ นู ฌาดี กือปาลา เดะ รูมัฮ นะ ตูฮัด. กีตา นี เลอ     ดัฮ กีตา ตือตู     กีตา บรานี     ปือนอฮ-ฮาตี เดะ ลาฆู นู กีตา จาดัก เตอ     กีตา โปด ฌาดี รูมัฮ นะ ญา. 7กะฆีเตอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา จะ "อารี อีนี เลอ     ดัฮ กาเญา นะ มือนีงัย กะ ซูวารา นะ ตูฮัด เตอ 8ฌางัน บรี กาเญา ตือฆัยํ-ฮาตี ซือรูปา อารี อีตู     นู โกะ บีลาแก นะ กาเญา บลาวัด ฌางัน ตูฮัด ดัฮ ซือรูปา กะ อารี อีตู     นู กูญา ลกลีฮัจ ตูฮัด     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา เตอ. 9โกะ บีลาแก นะ กาเญา อีตู กูญา ลกลีฮัจ     มือญาซัจ กู ดัฮ     มีเซ-จะ กูญา บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู ปือบูวัจ นะ กู ดัฮ กือมูฮา 40 ตาโฮด. 10ซาเบะ กะฆีเตอ     กู มูซัยํ กะ ลูมอฮ ซือมียา ฮาดัจ อีนี จะ     'ฮาตี นะ กูญา ซือซัจ ซือรูโลยํ     กูญา ตีเมา นะ ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ กู.' 11กะฆีเตอ กู มูซัยํ     อาเกะ มือเลา กือมัซๆ จะ     'กูญา นะ เตด บือเลฮ มาโซะ     กะ ตือปัจ บราดู ซือนัง บาฌิ นะ กู เลอ.' " 12โอ ดีบราดี เออ     กาเญา กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     บีดา ตีเมา บรี ซาปา ซืออูรัก โปด     เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ฮาตี ฌาฮัจ     ฮาตี เตด ปือจายา     นู นะ บาวา กาเญา บรี ตีงัน ตูฮัด     ญา นู อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ เตอ. 13ตาปี     บือกะ วะตู นู มือเลา ซีงี จะ     "อารี อีนี"     อาดา ลาฆี เตอ     กาเญา กือนา ปูโฌะ-ฮาตี บือซามา-ซามา     เดะ บีลัก อารี เลอ     บีดา ตีเมา บรี ซาปา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กาเญา     นะ ตือฆัยํ-ฮาตี ปี     กรานา ดูซา นะ ตีปู. 14ซาเบะ-จะ     ดัฮ กีตา ซือมาตา ฌาฆา ลาฆู ตือตู เดะ ฮาตี     นู กีตา อาดา ตะเดะ ลามูลา เตอ     บรี กือฌะ-กือมัซ ตือดะ รอจ กะ ปือญูดัฮ     กะฆีเตอ เลอ     กีตา นะ อาดา บาฮาเฆด บือซามา ฌางัน เยซู คริด เลอ. 15ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "อารี อีนี เลอ     ดัฮ กาเญา นะ มือนีงัย กะ ซูวารา นะ ตูฮัด เตอ ฌางัน บรี กาเญา ตือฆัยํ-ฮาตี     ซือรูปา อารี อีตู     นู โกะ บีลาแก นะ กาเญา บลาวัด ฌางัน ตูฮัด ดัฮ เลอ." 16ซาปา เลอ     นู บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ     ตาปี กูญา บลาวัด ฌางัน ตูฮัด ลาฆี เตอ? ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นู มูซา บาวา ตรือเบะ เดะ นังฆรี อียิบ     บูกัด เฆอ? 17ซาปา เลอ     นู ตูฮัด มูซัยํ รอจ กะ 40 ตาโฮด เตอ? ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นู บูวัจ ดูซา     นู มาตี ดัฮ     บาดัด นะ กูญา กือนา ตีงัน เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     บูกัด เฆอ? 18ซาปา เลอ     นู ตูฮัด บือเลฮ อาเกะ มือเลา กือมัซๆ จะ "กูญา นะ เตด บือเลฮ มาโซะ     กะ ตือปัจ บราดู นู ซือนัง บาฌิ นะ กู." ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นู ตีเมา มือนีงัย     บูกัด เฆอ? 19กะฆีเตอ กีตา ลีฮัจ จะ     กูญา มาโซะ ปี กะ ตือปัจ นู ซือนัง อีตู     เตด บือเลฮ ดัฮ     กรานา กูญา เตด ปือจายา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\