ฮีบรู 4

1ตูฮัด ญา อาดา บือฌาญี ฌางัน กีตา จะ     นะ บรี กีตา มาโซะ กะ ตือปัจ บราดู นู ซือนัง บาฌิ นะ ญา เลอ. กะฆีเตอ     บรี กีตา ซือมูฮา ปาคัจ ฌาฆา ฮัจ-ลีฮัจ ซือรูโลยํ     ตาโกจ-จะ     นะ อาดา ซาปา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กาเญา     กือนา ลีฮัจ จะ     ญา ปี เตด รอจ เลอ. 2โงฮ-ซูโงฮ     กีตา บือเลฮ ดืองัยํ บรีตา นู บาฌิ อีนี     ซือรูปา บือกะ กูญา ดืองัยํ ดัฮ ฌูฆา. ตาปี กูญา เตด บือเลฮ อูโตก นามา     เดะ ลาฆู อีตู เตอ     ซาเบะ-จะ กูญา เตด ซาโมจ ลาฆู อีตู     ฌางัน ฮาตี ปือจายา. 3กะฆีเตอ     กีตา นู ปือจายา เตอ     กีตา ตืองัฮ มาโซะ กะ ตือปัจ บราดู นู ซือนัง บาฌิ อีตู     ฌาดี-จะ     บือกะนู ตูฮัด บือเลฮ มือเลา ดัฮ จะ "กะฆีเตอ กู มูซัยํ อาเกะ มือเลา กือมัซๆ จะ     'กูญา นะ เตด บือเลฮ มาโซะ กะ ตือปัจ บราดู ซือนัง บาฌิ นะ กู เลอ.' " ญา มือเลา กะฆีเตอ     มีเซ-จะ ลาฆู บือกรือฌา นะ ญา ซุจ ดัฮ     ตะเดะ ลามูลา นู บือฌาดี ดือนียา ดัฮ เลอ. 4อาดา ซา ตือปัจ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู มือเลา ปาซัน อารี ตูโฌฮ อีตู จะ "เดะ อารี ตูโฌฮ เตอ     ตูฮัด ญา บราดู เดะ ลาฆู บือกรือฌา ซือมูฮา นะ ญา." ญา จะ. 5ตาปี ปาซัน ซา ลาฆู อีตู อาดา ปือมือเลา นู บือเลฮ ฆาแรฮ ดัฮ จะ "กูญา นะ เตด บือเลฮ มาโซะ กะ ตือปัจ บราดู นู ซือนัง บาฌิ นะ กู เตอ." 6โงฮ-ซูโงฮ เตอ     อาดา จือลัฮ บรี กะ โกะ ซือมียา ซือตืองัฮ     นะ มาโซะ กะ ตือปัจ บราดู นู ซือนัง บาฌิ อีตู ลาฆี. ตาปี ลูมอฮ ซือมียา     นู บือเลฮ ดืองัยํ บรีตา บาฌิ อีตู ดูลู ดัฮ     กูญา เตด บือเลฮ มาโซะ     กรานา กูญา ตีเมา ปือจายา เลอ. 7กะฆีเตอ     ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ ซา อารี ปูลัก     บือกะ นู จะ     "อารี อีนี เลอ." กาลา ลือปัซ ปี ลามา ดัฮ     ญา ซูโรฮ ดาวิด มือเลา     บือกะ ลาฆู นู ซีงี จะ "อารี อีนี เลอ     ดัฮ กาเญา นะ มือนีงัย กะ ซูวารา นะ ตูฮัด เตอ ฌางัน บรี กาเญา ตือฆัยํ-ฮาตี เลอ." 8กรานา-จะ     ดัฮ โยซูวา บือเลฮ บาวา กูญา     มาโซะ กะ ตือปัจ บราดู นู ซือนัง บาฌิ ดัฮ เตอ     เดะ บลากัก     ตูฮัด โปด     นะ เตด ตือฆามะ มือเลา ปาซัน อารี อาซิก ปูลัก เลอ. 9กะฆีเตอ     อาดา อารี บราดู กรือฌา ลาฆี     บีดา ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด. 10กรานา-จะ     ดัฮ ซาปา มาโซะ กะ ตือปัจ บราดู นู ซือนัง บาฌิ นะ ตูฮัด เตอ     ซือรูปา จะ     ญา บราดู บือกรือฌา นะ ญา ตะอาซิก     บือกะ ตูฮัด ญา บือเลฮ บราดู บือกรือฌา นะ ญา ฌูฆา เลอ. 11ซาเบะ กะฆีเตอ     บรี กีตา ซือมูฮา กูวาซา นู นะ มาโซะ     กะ ตือปัจ บราดู นู ซือนัง บาฌิ อีตู เตอ     บีดา-จะ     ตีเมา บรี ซาปา นะ รือบัฮ ปี     ซาเบะ ญา เตด ปือจายา     ซือรูปา บือกะ โกะ ซือมียา นู อีตู ซีงี เลอ. 12กรานา ปือมือเลา นะ ตูฮัด อาดา ฌางัน นู ฮีโดะ     ฌางัน นู มือฆัฮ. ญา ตาฌับ ลือเบฮ เดะ โกะ ปือดัก     นู ตาฌับ ดูวา บือลัฮ     ซือมูฮา. ญา ตีกับ ตือมุซ รอจ กะ ฮาตี     รอจ กะ ซือมืองัจ     ตือดะ รอจ กะ โกะ ตือนอซ     ยู ลือปัซ รอจ กะ ฮาตี ตูลัก. ญา ซาซัจ ลาฆู บรีงัจ     ลาฆู บือคานะ     เดะ ฮาตี นะ โกะ ซือมียา เลอ. 13ฮอย นามา นู บือฌาดี ดัฮ     นู นะ บูนี บรี ลือปัซ เดะ ตูฮัด เตอ     ตาปี มาตา นะ ญา บือเลฮ ลีฮัจ บือนา ซือมูฮา     จรัฮ ฮาปา เลอ. ญา เตอ     นู กีตา ฆาโดฮ มือญาเระ     ปาซัน ลาฆู นะ กีตา     ฌางัน ญา. 14กะฆีเตอ     กีตา อาดา กือปาลา ซามี นู บือซัยํ     นู บือเลฮ มาโซะ ปี รอจ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ ดัฮ เตอ     ฌาดี เยซู     นานะ นะ ญา เตอ เลอ. ซาเบะ กะฆีเตอ     นู กีตา ซาโงะ จะ     ปือจายา ดัฮ     กีตา กือนา ปือฆัก บรี กือฌะ-กือมัซ เลอ. 15กรานา กือปาลา ซามี นะ กีตา เตอ     บูกัด-จะ     ญา เตด ตาฮู ลาฆู ลือมัฮ นะ กีตา     ตาปี ญา กือนา ลกลีฮัจ ซือรูปา บือกะ กีตา     ราตา มาจับ. ตาปี กะฆีเตอ โปด     ญา เตด บือเลฮ บูวัจ ดูซา ลาลู เลอ. 16กะฆีเตอ บรี กีตา ซือมูฮา อาดา ฮาตี บรานี     นู นะ มาโซะ รอจ กะ ปาปัด กรือซี     ตือปัจ ดูโดะ นะ ตูฮัด     ญา นู ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา     บีดา ญา นะ ตือจีฮัด กะ กีตา     บีดา ญา นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ     นะ ตูโลก กีตา     เดะ วะตู นู กีตา บือคานะ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\