ฮีบรู 5

1บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     กือปาลา ซามี ราตา อูรัก เตอ     ญา กือนา ปีเลฮ ดัฮ     กือนา ตืองะ ดัฮ     ดาตัก มาแรฮ เดะ ลูมอฮ ซือมียา     บีดา นะ บือกรือฌา ลาฆู นะ ตูฮัด     ฆาตี โกะ ซือมียา. ฌาดี-จะ     นะ อาเมด โกะ บารัก มือญือมัฮ     มาแรฮ มือนืองะ บรี กะ ตูฮัด     บีดา นะ บาโซฮ ดูซา. 2ญา เตอ     ตาฮู นะ อาเมด ฮาตี โกะ ซือมียา     นู ซือซัจ บูวัจ ซาลัฮ     กรานา กูญา เตด ตาฮู อารัฮ เลอ     ซาเบะ อีซี ญา โปด     อาดา ฮาตี นู ลือมัฮ     บาญะ ฌือแนฮ. 3ซาเบะ ลาฆู ลือมัฮ กะฆีเตอ     ญา ฆาโดฮ อาเมด บือนา บารัก     มาแรฮ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     บีดา นะ บาโซฮ ดูซา นะ ตะอาซิก     บือกะ ซือรูปา ลาฆู ดูซา นะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา ฌูฆา เลอ. 4กือนา บรีงัจ ปูลัก จะ     ฮอย ซาปา นะ อาเกะ ญาวา ตะอาซิก     บรี ฌาดี กือปาลา ซามี บือเลฮ. ตาปี ซือมียา นะ ฌาดี กือปาลา ซามี บือเลฮ เตอ     ฆาโดฮ บรี ตูฮัด เดะ อาตัซ ปาเงน ญา     ซือรูปา บือกะ นู ญา ปาเงน อาโรน ดัฮ. 5นี เลอ     เยซู คริด โปด     ญา ซือรูปา กะฆีเตอ. ญา เตด บือเลฮ อาเกะ ญาวา นะ ญา ตะอาซิก จะ     ฌาดี กือปาลา ซามี. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ นู บือเลฮ มือเลา ฌางัน ญา จะ "เกา เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู. อารี อีนี เลอ     กู ฌาดี อาโปก เดะ เกา ดัฮ." 6บือกะ ญา มือเลา โซะ อาซิก ปูลัก จะ "เกา นะ ฌาดี ซามี ปี ซือลาลู     ตูโรจ บือกะ เมนคีเซเดก เลอ." 7กาลา เยซู อาดา ดูโดะ เดะ ดือนียา อีนี     ญา บือเลฮ บือซาโวจ ซูวารา บือซัยํ     ฌางัน อาเย มาตา นู มือนีเลฮ     บือซาโวจ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู นะ ตูโลก ญา บรี ลือปัซ เดะ มาตี บือเลฮ. กะฆีเตอ     ตูฮัด โปด     บือเลฮ มือนีงัย กะ เยซู     กรานา ญา อาดา ฮาตี มือนูโนะ     ตูเฮะ กะ ตูฮัด. 8มีเซ-จะ ญา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เตอ     ญา โปด บือเลฮ บลาฌัยํ นู นะ มือนีงัย กะ ตูฮัด     กรานา ลาฆู ซูซัฮ     นู ญา ตาฮัด ดัฮ. 9วะตู ตูฮัด บือเลฮ บูวัจ บรี กะ เยซู     ซียะ ฆือนะ ฮาบิฮ ดัฮ     ญา โปด     ฌาดี ตือปัจ นู บูวัจ บรี โกะ ซือมียา นู มือนีงัย กะ ญา ซือมูฮา     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ซือลาลู เลอ. 10กะฆีเตอ     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา บือเลฮ อาเกะ เยซู บรี ฌาดี กือปาลา ซามี     ตูโรจ บือกะ เมนคีเซเดก. 11ปาซัน ลาฆู อีตู ซีงี เตอ     นู เยซู ฌาดี กือปาลา ซามี เตอ     อาดา บาญะ ลาฆู นะ จรือตา     ตาปี ปายัฮ นู นะ มือญาเระ     บรี กะ กาเญา มาโซะ เดะ ฮาตี บือเลฮ     ซาเบะ-จะ     กาเญา ฌาดี ซือมียา นู ตือลีงา ตูลี ดัฮ เลอ. 12มีเซ-จะ วะตู อีนี     กาเญา ฆามะ นะ อาฌัยํ โกะ ซือมียา อาซิก บือเลฮ ดัฮ     ตาปี กาเญา ฆาโดฮ นะ บรี กะ ซือมียา อาซิก     อาฌัยํ กาเญา ลาฆี     ปาซัน โกะ ลาฆู ลามูลา     ลาฆู ซือนัง     เดะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. กาเญา กือนา มากัด นาซี บือเลฮ ดัฮ. ตาปี กาเญา ซือมาตา ปี มากัด ฆูเลง ลาฆี. 13ดัฮ ซือมียา ดีฮา ลือกัจ มากัด ฆูเลง เตอ     ซือมียา อีตู ฌาดี นานะ ดือมิ ลาฆี เลอ. ญา เตด ตาฮู ลาฆู ซาลัฮ     ลาฆู กือนา เตอ. 14โซะ นาซี เตอ     บีดา โกะ ซือมียา บือซัยํ     บีดา โกะ ซือมียา นู บือเลฮ อาฌัยํ ฮาตี นะ กูญา ดัฮ     บรี ตาฮู จะ     นู ดีฮา ซาลัฮ     นู ดีฮา กือนา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\