ฮีบรู 6

1กะฆีเตอ     โกะ ลาฆู ลามูลา ปาซัน นะ เยซู คริด เตอ     บรี กีตา บือบียัยํ โซะ บลากัก เลอ. บรี กีตา บลาฌัยํ ปี ซือรูโลยํ     ยู รอจ กะ ลาฆู นู นะ บรี กีตา ฌาดี ซือมียา บือซัยํ เดะ ลาฆู ปือจายา ดัฮ เตอ. นู กีตา จาจะ จาวัก ดัฮ     ฌางัน บรี กีตา จาจะ ปูลัก เลอ. ฌาดี-จะ     ลาฆู นู กีตา บราเลฮ-ฮาตี เดะ โกะ ปือบูวัจ     นู บาวา ปี รอจ กะ มาตี     อาเลฮ มาแรฮ ปือจายา กะ ตูฮัด เตอ 2ปือมือเลา อาฌัยํ ปาซัน ลาฆู บาโซฮ ญาวา ฌางัน อาเย ลาฆู ตืองะ ตางัน เดะ ญาวา ซือมียา เตอ     ปาซัน ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     ฌางัน ลาฆู กือนา กรัจ ฮูโกบ ซือลาลู เตอ. นู ฌาดี ซือรูปา จาวัก กะฆีนี     ฌางัน บรี กีตา จาจะ ปูลัก เลอ. 3ตาปี บรี กีตา บลาฌัยํ ปี ซือรูโลยํ เลอ. ดัฮ กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     กีตา นะ บูวัจ กะฆีเตอ เลอ. 4ซาเบะ-จะ     ดัฮ โกะ ซือมียา ดีฮา ตีงัน ฌาลัด นะ ตูฮัด บูวัก     นะ บาวา กูญา มาแรฮ บราเลฮ-ฮาตี ปูลัก     บือเลฮ กะฮามี เลอ? ลาฆู จรัฮ นะ ตูฮัด     กูญา บือเลฮ ซาโมจ ซือกาลี ดัฮ. บือนา บาฌิ ดาตัก เดะ ลาแงะ     กูญา บือเลฮ ฌือเลบ ดัฮ. กูญา บือเลฮ บาฮาเฆด ปูลัก ดัฮ     เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ. 5กูญา บือเลฮ ตาฮู บาฌิ ดัฮ จะ     ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ญา บาฌิ ซูโงฮ     บือเลฮ ตาฮู ปูลัก     ปาซัน ลาฆู ปือมือฆัฮ     นะ ฮาดัจ โซะ ฮึลด     นู ตูฮัด นะ มาแรฮ บือบือลา ดือนียา. 6กะฆีเตอ     ดัฮ กูญา ฆูโฆยํ ตูโรด ปี     เดะ ฌาลัด นะ ตูฮัด     นะ บาวา กูญา มาแรฮ บราเลฮ-ฮาตี ปูลัก     เตด บือเลฮ เลอ. ซาเบะ-จะ     โซะ กูญา อีตู เตอ     ซือรูปา กูญา กาจิก นานะ นะ ตูฮัด     เดะ กายู ปลีตัก ซือกาลี ลาฆี. ซือรูปา กูญา บูวัจ บรี ญา จือและ ปูลัก     โซะ ฮึลด มาตา นะ โกะ ซือมียา ราตา เลอ. 7กรานา-จะ     ตือปัจ ตานัฮ นู ดีฮา     นู บือเลฮ ซาโมจ อาเย ฮูฌัด นู ตูโตฮ ซัจๆ     บูวัจ บรี โกะ ปูโฮด ตาโระ บือตูโมฮ บาฌิ     บรี กะ ตูฮัด กือโบด นะ บือเลฮ มากัด เตอ     ตือปัจ ตานัฮ อีตู     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ นะ บรี ซือลามัจ เลอ. 8ตาปี ตือปัจ ดีฮา     นู บือตูโมฮ โกะ ดูรี     ฌางัน โกะ ปูโฮด รูโปจ นู เตด ตือปากัย เตอ     ญา นะ กือนา ตีงัน บูวัก     ฌาดี ตือปัจ ฮอย รือฆา     ฆามะ-จะ นะ กือนา ซูปัฮ อาโบยํ. โซะ ปือญูดัฮ     นะ กือนา ตูนู ฌางัน อาปี บูวัก เลอ. 9ตาปี โซะ กาเญา     นู กามี ซายัก เตอ     มีเซ-จะ กามี มือเลา กะฆีเตอ ซีงี ดัฮ     ตาปี กามี ตือตู เดะ ฮาตี จะ     กาเญา นะ ปีเลฮ ฌาลัด นู บาฌิ เดะ อีตู เตอ     นู นะ บาวา กาเญา ปี     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 10ตูฮัด เตอ     ญา รือมัก ซูโงฮ เลอ. ญา เตด ลูปา นู กาเญา บือกรือฌา ลาฆู นะ ญา     นู กาเญา ซายัก กะ ญา กะฆีเตอ. ลาฆู อีตู ปลีฮัจ ซัฮ ดัฮ     นู กาเญา บือเลฮ ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด อาดา ตูโลก กะฆีเตอ ปี ซือรูโลยํ. 11กามี บือคานะ ซูโงฮ     นะ บรี กาเญา โซก ซืออูรัก     อาดา ฮาตี ราเฌด กะฆีเตอ เลอ     ตือดะ รอจ กะ อารี ปือญูดัฮ     บีดา-จะ     ลาฆู บาฌิ นู กาเญา จาดัก เตอ     นะ ฌาดี ซูโงฮ. 12กามี ตีเมา บรี กาเญา ฌาดี ซือมียา นู ซือฆัด     ตาปี บรี กาเญา นะ บูวัจ ตูโรจ     บือกะ โกะ ซือมียา นู ปือจายา อีตู     นู ตาฮัด-ฮาตี ลามา. กะฆีเตอ     นะ บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู บาฌิ     นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี ดัฮ เลอ. 13กาลา ตูฮัด ญา บือเลฮ บูวัจ ปือมือเลา บือฌาญี ฌางัน อับราฮัม เตอ     ฮอย ซาปา นู นะ บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ตูฮัด     นู ญา นะ อาเกะ มือเลา เดะ นามา นะ ซือมียา อีตู บือเลฮ เลอ. กะฆีเตอ     ตูฮัด ญา อาเกะ มือเลา เดะ นามา นะ ญา ตะอาซิก. 14ญา มือเลา จะ "กู นะ บรี ซือลามัจ กะ เกา บือซูโงฮ-ซูโงฮ     นะ บรี ลูมอฮ บือแนฮ นะ เกา บือตามัฮ บาญะ ซือรูโลยํ เลอ." 15อับราฮัม     ญา ตาฮัด นาตี ลามา เตอ. ซาเบะ กะฆีเตอ     ญา โปด     บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ซือลามัจ     บือกะ ตูฮัด ญา บือฌาญี ดัฮ. 16โกะ ซือมียา เตอ     วะตู กูญา นะ อาเกะ ปือมือเลา บือฌาญี     กูญา นะ อาเกะ มือเลา เดะ นามา นะ ซือมียา     นู บือซัยํ เดะ กูญา เลอ. กะฆีเตอ     ดัฮ อาดา ลาฆู บือตือฆัฮ เตอ     ปือมือเลา บือฌาญี อีตู นะ บูวัจ บรี ซือลือซัย. 17กะฆีเตอ     ตูฮัด บือคานะ บือซูโงฮ-ซูโงฮ     นะ บรี กะ โกะ ซือมียา อีตู     นู นะ ซาโมจ ลาฆู บือฌาญี ฌาดี ปือซากา นะ กูญา เตอ     บรี กูญา นะ ตาฮู จะ     ลาฆู นู ตูฮัด บือคานะ นะ บูวัจ     ญา ตือตู ซูโงฮ. ซาเบะ กะฆีเตอ     นู ตูฮัด มือเลา บือฌาญี ดัฮ เตอ     ญา อาเกะ มือเลา บรี ตือตู ซูโงฮ ฌูฆา เลอ. 18กะฆีเตอ     อาดา ดูวา ลาฆู อีนี     นู ตือตู ซูโงฮ     ฌาดี ลาฆู นู ตูฮัด นะ มืออูปัย เตด บือเลฮ เลอ. กะฆีเตอ     กีตา นู บือเลฮ ลารี ปี     รอจ กะ ตูฮัด     บีดา นะ ลือปัซ เดะ ฌาฮานัม เตอ     กีตา บราซา จะ     ตือฆัยํ-อูรัจ ซือรูโลยํ     นะ ตือตู-ฮาตี ซูโงฮ     เดะ ลาฆู นู กีตา จาดัก นะ ดาปัจ โซะ ฮึลด เลอ. 19กีตา อาดา ตือปัจ จาดัก กะฆีเตอ     นู ฌาดี ซือรูปา บือกะ ซาโวฮ     นู ตาฮัด ฮาตี นะ กีตา. ตือปัจ จาดัก อีตู     ญา บรี กีตา นะ มาโซะ ปี     ลือปัซ เดะ กาเยด กือตัก รอจ กะ รูวัก นู บาฌิ บือซรี โตระ นู โซะ อาตัซ ลาแงะ. 20เยซู เตอ     ญา บือเลฮ มาโซะ ปี ดูลู กรานา กีตา     ซาเบะ ญา ฌาดี กือปาลา ซามี ปี ซือลาลู ดัฮ     ตูโรจ บือกะ เมนคีเซเดก เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\