ฮีบรู 7

1เมนคีเซเดก ซือมียา นู อีนี เตอ     ญา ฌาดี ราฌา นะ นังฆรี ซาเลม     ฌาดี ซามี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ นู ตีงี ซูโงฮ เลอ. กาลา ญา ดาปัจ อับราฮัม บาลิ เดะ บือปรัก     นู ญา ฌือนัฮ เดะ โกะ ราฌา อีตู เตอ     ญา บรี ซือลามัจ กะ อับราฮัม. 2อับราฮัม โปด     ญา บือเลฮ อาเกะ บารัก     ซา ฮาบด เดะ ดาลับ ซือปูโลฮ ฮาบด ซือมูฮา     บรี กะ เมนคีเซเดก. ลามูลา     นู นะ มือเลา ปาซัน เมนคีเซเดก เตอ     ปือนามา นะ ญา ฌาดี-จะ     ราฌา นู ฮาตี รือมัก. ตาปี ญา ฌาดี ราฌา นังฆรี ซาเลม ปูลัก     ฌาดี-จะ     ราฌา นู บรี ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 3เอด อาโปก ฌางัน ญัง-มูญัง นะ ญา โปด     ฮอย ซาปา บือเลฮ ตาฮู. อารี ดูโดะ เดะ อาปี     อารี มาตี โปด     ซือรูปา ฌูฆา     ฮอย ซาปา ตาฮู. ญา อาดา ฌาดี ซามี ซือลาลู     ซือรูปา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด นู อีตู เลอ. 4กาเญา บรีงัจ ลีฮัจ เลอ จะ     ซือมียา อีนี ญา บือซัยํ ตารา ดีฮา. อับราฮัม นู ฌาดี อาโปก บือซัยํ เดะ ญัง-มูญัง นะ กีตา เตอ     ญา อาเกะ ซา ฮาบด เดะ ดาลับ ซือปูโลฮ ฮาบด     นะ บารัก นู ญา บือเลฮ เดะ บือปรัก อีตู     มาแรฮ มือญือมัฮ กะ ญา. 5โกะ บือแนฮ นะ เลวี     นู บือเลฮ ฌาดี ซามี เตอ     กูญา อาดา ปือมือซัด     ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     นู นะ บรี ลูมอฮ กูญา ซาโมจ บารัก     ซา ฮาบด เดะ ดาลับ ซือปูโลฮ ฮาบด     เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา     มาแรฮ ฌาดี นะ กูญา. ฌาดี-จะ     กูญา ซาโมจ เดะ ลูมอฮ นะบรานะ นะ กูญา ตะอาซิก     มีเซ-จะ โกะ ซือมียา อีตู ฌาดี บือแนฮ นะ อับราฮัม ฌูฆา. 6เมนคีเซเดก อีนี     บูกัด บือแนฮ นะ เลวี     ตาปี ญา บือเลฮ ซาโมจ ซา ฮาบด เดะ อับราฮัม     ญา บือเลฮ บรี ซือลามัจ กะ อับราฮัม     ซือมียา นู บือเลฮ ซาโมจ ปือมือเลา บือฌาญี     มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด. 7โงฮ-ซูโงฮ     ฮอย ซาปา นะ บือตือฆัฮ บือเลฮ เดะ ลาฆู อีนี จะ     ซือมียา นู บรี ซือลามัจ     ญา กือนา บือซัยํ เดะ ซือมียา นู ซาโมจ. 8โซะ โกะ ซามี ลูมอฮ เลวี เตอ     นู ฌาดี ซือมียา ซาโมจ ซา ฮาบด     เดะ ดาลับ ซือปูโลฮ ฮาบด เตอ     กูญา ฌาดี ซือมียา นู ฆาโดฮ มาตี เลอ. ตาปี โซะ เมนคีเซเดก     ซือมียา นู นะ บือเลฮ ซา ฮาบด อีตู เตอ     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ฌาดี ซะซี จะ     ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี เลอ. 9ลูมอฮ บือแนฮ นะ เลวี เตอ     นะ ฌาดี โกะ ซือมียา ซาโมจ ซา ฮาบด อีตู. ตาปี นะ มือเลา กะฆีนี บือเลฮ ฌูฆา จะ     นู อับราฮัม อาเกะ ซา ฮาบด บรี กะ เมนคีเซเดก เตอ     เลวี โปด     อาเกะ บรี ฌูฆา เลอ. 10ซาเบะ วะตู อีตู     กาลา เมนคีเซเดก บือเลฮ บือดาปัจ ฌางัน อับราฮัม ดัฮ เตอ     ซือรูปา เลวี ญา อาดา เดะ ดารัฮ นะ อับราฮัม     ญัง-มูญัง นะ ญา เลอ. 11บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา บือเลฮ ปือซัด จะ     โกะ ซามี นะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน เตอ     ฆาโดฮ ฌาดี บือแนฮ นะ เลวี. ตาปี ลูมอฮ ซามี อีตู     นะ บูวัจ ลาฆู บือกรือฌา บรี ปือนอฮ บาฌิ ฮอย เตด บือเลฮ ดัฮ. กะฆีเตอ ฆาโดฮ อาดา ซามี นู ซืออูรัก ลาฆี มาแรฮ ปลีฮัจ     ตูโรจ บือกะ เมนคีเซเดก     ฆาตี ลูมอฮ ซามี นู ตูโรจ บือกะ อาโรน. 12กรานา-จะ     ดัฮ ปาซัน นะ ลูมอฮ ซือมียา นู นะ บือกรือฌา ฌาดี ซามี     ญา ซาเลด ปี ดัฮ     ลาฆู ปือมือเลา ฮูโกบ ราตา โปด     ฆาโดฮ นะ ซาเลด ฌูฆา เลอ. 13ซาเบะ-จะ     ซือมียา นู กามี มือเลา เตอ     ญา มาแรฮ เดะ ปาลัฮ บือแนฮ อาซิก     ฌาดี ปาลัฮ นู ฮอย ซือมียา ดีฮา     ดือละ บือเลฮ บือกรือฌา     โซะ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ กะ ตูฮัด เลอ. 14กีตา ซือมูฮา ตาฮู ซัฮ ดัฮ จะ     เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     ญา บือฌาดี มาแรฮ     ดาตัก เดะ ปาลัฮ นะ ยูดา. ตาปี มูซา เตด บือเลฮ มือเลา จะ     นะ อาดา ซามี ดาตัก มาแรฮ เดะ ปาลัฮ อีตู เลอ. 15ลาฆู อีตู นะ ลีฮัจ ซัฮ ลาฆี     กาลา อาดา ซามี นู อาซิก ซืออูรัก     บือฌาดี มาแรฮ     ตูโรจ บือกะ ฮาดัจ นะ เมนคีเซเดก. 16ซือมียา อีนี เตอ     นู ญา มาแรฮ ฌาดี ซามี     บูกัด ตูโรจ กะ โกะ ฮาดัจ ฮูโกบ นะ อูมัจ-ซือมียา     ตาปี กรานา ลาฆู ปือมือฆัฮ นะ ญา     นู ญา อาดา ฮีโดะ ซือลาลู     ฮอย นามา นะ บูวัจ บรี บือนาซา บือเลฮ. 17ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา กือฌะ-กือมัซ จะ "เกา นะ ฌาดี ซามี ปี ซือลาลู     ตูโรจ บือกะ เมนคีเซเดก เลอ." 18กะฆีเตอ     ปือมือซัด นู ลามา เตอ โปด     กือนา บูวัก ดัฮ     กรานา ฮอย เตด มือฆัฮ     เตด ฌาดี นามา เลอ. 19กรานา-จะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     เตด ตือฆามะ นะ บูวัจ บรี ลาฆู นามา ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ. ตาปี นี เลอ     กีตา อาดา ตือปัจ จาดัก นู บาฌิ เดะ อีตู ลาฆี     นู ลาฆู บาฌิ อีตู เตอ     บูวัจ บรี กีตา มาโซะ รอจ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ บือเลฮ. 20ลือเบฮ เดะ อีตู เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ตืองะ ซามี นู บารู อีนี     ฌางัน ปือมือเลา นู อาเกะ มือเลา บือฌาญี เลอ. 21ตาปี โซะ โกะ ลูมอฮ เลวี เตอ     วะตู ตืองะ กูญา ฌาดี ซามี     ฮอย ปือมือเลา นู อาเกะ มือเลา บือฌาญี. ตาปี เยซู อีนี     ญา ฌาดี ซามี     ตูโรจ กะ ปือมือเลา นู อาเกะ มือเลา บือฌาญี     บือกะ ตูฮัด บือเลฮ มือเลา ฌางัน ญา จะ "กู     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     กู บือเลฮ อาเกะ มือเลา กือมัซๆ กู นะ เตด บราเลฮ-ฮาตี เลอ     จะ 'เกา ฌาดี ซามี ปี ซือลาลู.' " ตูฮัด ญา จะ. 22นู ฌาดี กะฆีเตอ     บูวัจ บรี เยซู ญา ฌาดี ซือมียา ฌาฆา ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู     นู บาฌิ ลือเบฮ เดะ นู ดูลู เลอ. 23กะฆีเตอ ปูลัก     โซะ โกะ ซามี ลูมอฮ เลวี เตอ     ฆาโดฮ นะ อาดา ซือมียา บาญะ     ฆาตี ปี ซือรูโลยํ     ซาเบะ นู กูญา มาตี     บูวัจ บรี กูญา นะ บือกรือฌา ปี     เตด บือเลฮ เลอ. 24ตาปี โซะ เยซู     ญา อาดา บือกรือฌา ฌาดี ซามี ปี ซือมาญัก-รอจ     กรานา ญา อาดา ฮีโดะ ซือลาลู เลอ. 25ซาเบะ ลาฆู กะฆีเตอ     ญา อาดา มือฆัฮ     นู นะ ตูโลก โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู นะ มาโซะ บรี รอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ญา เตอ     บรี กูญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     ปือนอฮ ฮาบิฮ ดัฮ. กรานา-จะ     เยซู เตอ     ญา อาดา ฮีโดะ ซือลาลู     บีดา นะ ตูโลก มีตา เดะ ตูฮัด     บรี ตือจีฮัด กะ โกะ ซือมียา อีตู. 26เยซู นี เลอ     ฌาดี กือปาลา ซามี     นู บือฆูนา ซูโงฮ ฌางัน กีตา. ญา ฌาดี ซือมียา นู จรัฮ บาฌิ     ฮอย ซาลัฮ     ฮอย ตือปัจ ตะอารัฮ นามา โปด. ญา กือนา อาเกะ บรี มืองือละ เดะ โกะ ซือมียา บือดูซา     ปี ดูโดะ ตีงี ซูโงฮ     โซะ อาตัซ ลาแงะ เลอ. 27เยซู ญา เตด ซือรูปา โกะ กือปาลา ซามี นู อาซิกๆ ตูโรด-มือนูโรด มาแรฮ. ญา โปด     เตด ฆาโดฮ นะ อาเมด บารัก มือญือมัฮ มาแรฮ มือนืองะ กะ ตูฮัด     บีลัก อารี. นู ลามูลา โกะ ซามี อีตู     กูญา มือนืองะ     บีดา นะ อูฆัย ดูซา นะ ตะอาซิก     เดะ บลากัก     บีดา นะ อูฆัย ลาฆู ดูซา นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา. ตาปี เยซู เตอ     ญา อาเมด บารัก มือญือมัฮ แนฮ ซา กาลี อีตู     ฌาดี-จะ     วะตู ญา อาเกะ มือญือมัฮ ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 28โงฮ-ซูโงฮ เตอ     ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ ญา บือเลฮ ตืองะ ซือมียา นู ลือมัฮ     บรี ฌาดี กือปาลา ซามี. ตาปี ปือมือเลา นู ตูฮัด อาเกะ มือเลา บือฌาญี ดัฮ     นู มาแรฮ เดะ บลากัก ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     ญา บือเลฮ ตืองะ นานะ นะ ตูฮัด ดัฮ     ญา นู ฌาดี กือปาลา ซามี นู ปือนอฮ บาฌิ ซือลาลู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\