ฮีบรู 8

1กะฆีเตอ     นู กู บือเลฮ มือเลา ซีงี เตอ     อาดา ลาฆู ซัยํ-บือซัยํ กะฆีนี จะ     กีตา อาดา กือปาลา ซามี นู กะฆีเตอ เลอ     ฌาดี ซามี นู อาดา ดูโดะ โซะ ซือบือลัฮ กานัน นะ ตูฮัด บือซัยํ     นู มือฆัฮ ซูโงฮ เดะ อาตัซ ลาแงะ เลอ. 2ญา เตอ     บือกรือฌา ฌาดี กือปาลา ซามี     เดะ รูวัก นู บาฌิ บือซรี โตระ     ฌาดี-จะ เดะ บาลัย กาเยด นู ซูโงฮ     นู บูกัด อูมัจ-ซือมียา ตืองะ ดัฮ     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ตืองะ ดัฮ เลอ. 3ซาเบะ-จะ     ตูฮัด ญา ตืองะ กือปาลา ซามี ราตา ซือมียา     บีดา นะ บรี กะ กูญา อาเมด โกะ บารัก มือญือมัฮ แนฮ-ฌือแนฮ     มาแรฮ อาเกะ มือนืองะ กะ ตูฮัด เตอ. กรานา กะฆีเตอ     กือปาลา ซามี นะ กีตา อีนี     ญา ฆาโดฮ นะ อาดา บารัก ซือมาตา     นู ญา นะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด ฌูฆา. 4ดัฮ ญา อาดา ดูโดะ เดะ ดือนียา อีนี     ญา โปด นะ เตด ฌาดี ซามี เลอ. ซาเบะ-จะ     อาดา โกะ ซามี นู นะ อาเกะ บารัก มือญือมัฮ     ตูโรจ กะ ฮูโกบ นะ ลูมอฮ ยิว ดัฮ. 5ตาปี โกะ ซามี อีตู     กูญา บือกรือฌา เดะ บาลัย นะ ตูฮัด     นู ฌาดี ซือรูปา บือกะ จูตอ     บือกะ บายัก นะ บาลัย นู ซูโงฮ เดะ อาตัซ ลาแงะ เลอ. บือกะ ซือรูปา ลาฆู นะ มูซา เตอ     กาลา ญา นะ อาเกะ บาลัย กาเยด อีตู     ตูฮัด บือเลฮ ปรีงัจ กะ ญา จะ "กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     บูวัจ บารัก ราตา     บรี ซียะ ฆือนะ ดัฮ     ตูโรจ บือกะ นู กู บือเลฮ ปลีฮัจ กะ เกา     เดะ อาตัซ บูเกะ อีตู เลอ." 6ตาปี เยซู     ญา บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู บือกรือฌา ฌาดี ซามี     นู บาฌิ ลือเบฮ เดะ ลาฆู นะ กูญา อีตู ลาฆี เลอ     ซือรูปา บือกะ ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู นู ญา ฌาดี ซือมียา ตืองะ ดัฮ     ญา บาฌิ เดะ ปือมือเลา บือปาคัจ นู ลามา. นู ฌาดี กะฆีเตอ     กรานา-จะ     ตูฮัด ญา บือเลฮ บือฌาญี ลาฆู นู บาฌิ ลือเบฮ เดะ นู ดูลู. 7ซาเบะ-จะ     ดัฮ ปือมือเลา บือปาคัจ นู ลามูลา     ฮอย ตือปัจ ซาลัฮ เตอ     กะฆีเตอ เตด ฆาโดฮ นะ อาดา ปือมือเลา บือปาคัจ นู ดูวา ปูลัก เลอ. 8ตาปี ตูฮัด มือเลา อูจะ กะ ลูมอฮ นะ ญา     จะ "ตูฮัด เดะ อาตัซ มือเลา จะ     'อาดา ซืออารี นู นะ มาแรฮ นู กู นะ บูวัจ ปือมือเลา บือปาคัจ นู บารู ฌางัน ลูมอฮ อิซราเอน ฌางัน ลูมอฮ ยูดา ฌูฆา. 9ฌาดี ปือมือเลา บือปาคัจ นู เตด ซือรูปา กะ ปือมือเลา นู กู บือเลฮ บือฌาญี ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กูญา เดะ อารี นู กู ตูโตด บาวา กูญา บือตรือเบะ เดะ นังฆรี อียิบ. กูญา อีตู เตด บือเลฮ ตือตู-ฮาตี ตูโรจ กะ ปือมือเลา บือปาคัจ นะ กู. กะฆีเตอ     กู เตด ปือดูลี กะ กูญา ดัฮ เลอ.' ตูฮัด ญา จะ. 10ตูฮัด มือเลา ปูลัก จะ     'นี เลอ     ฌาดี ปือมือเลา บือปาคัจ นู กู นะ บูวัจ ฌางัน ลูมอฮ อิซราเอน เดะ ฮาดัจ กะ โซะ ฮึลด อีตู. กู นะ บรี กูญา บรีงัจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ กู. กู นะ ฆาแรฮ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เดะ ฮาตี นะ กูญา. กู นะ ฌาดี ตูฮัด นะ กูญา     กูญา โปด     นะ ฌาดี ลูมอฮ บักซา นะ กู. 11กูญา นะ เตด อาฌัยํ โกะ กาวัด     ฌางัน โกะ นะบรานะ นะ กูญา จะ     "กือนา กราลา ตูฮัด บรี บาฌิ เลอ." กรานา-จะ ราตา ซือมียา นะ กราลา กู ดัฮ     ฮึนตะ เดะ ซือมียา นู มิดือมิ     ยู รอจ กะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เดะ กาวัด. 12ซาเบะ กู นะ จีฮัด กะ ลาฆู นู กูญา บูวัจ ซาลัฮ     กู นะ เตด อาเมด บอฮ เดะ ฮาตี     ลาฆู บูวัจ ดูซา นะ กูญา ลาลู เลอ.' ตูฮัด ญา จะ." 13นู ตูฮัด ญา มือเลา กะ ปือมือเลา บือปาคัจ นู บารู เตอ     ญา บูวัจ บรี ปือมือเลา บือปาคัจ นู ลามูลา     ญา ฮาบิฮ ฮาดัจ ดัฮ. ลาฆู นู ฮาบิฮ ฮาดัจ     นู ลามา ดัฮ เตอ     นะ ลือแงะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\