ฮีบรู 9

1โซะ ปือมือเลา บือปาคัจ นู ดูลู เตอ     ญา อาดา โกะ ฮาดัจ ฮูโกบ     ปาซัน ลาฆู มือญือมัฮ     อาดา ตือปัจ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     นู อูมัจ-ซือมียา บูวัจ ดัฮ เตอ. 2กูญา บูวัจ บาลัย กาเยด     นู อาดา ดูวา รูวัก     ซุจ ดัฮ. รูวัก นู โซะ ฮึลด เตอ     ญา อาดา ตือปัจ ตืองะ ปลีตา อีตู อาดา ฌูฆา ปาปัด โตะ     ฌางัน โกะ ตือโปก โรตี     นู มือนืองะ กะ ตูฮัด. รูวัก อีตู เตอ     บลาโลก จะ     รูวัก นู บาฌิ บือซรี. 3ตาปี โซะ ดาลับ กาเยด กือตัก นู ดูวา     อาดา รูวัก นู ซา ปูลัก     นู บลาโลก จะ     รูวัก นู บาฌิ บือซรี โตระ เลอ. 4โซะ อีตู อาดา ตือปัจ อาซะ กือมียัน นู บูวัจ ฌางัน มัซ อาดา ปือตี นู ตาแปะ ฌางัน มัซ ราตา นู ฌาดี ปือนานา เดะ ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู นะ ตูฮัด. เดะ ดาลับ ปือตี อีตู     อาดา คือมุ มัซ     นู บอฮ ตือโปก มานา อาดา ตูกัจ นะ อาโรน ฌูฆา     นู ตรือเบะ ปูโจะ. อาดา ฌางัน บาตู ลีบัยํ ดูวา บีฌี นู ฆาแรฮ ฌาดี ปือมือเลา บือปาคัจ นะ ตูฮัด ซือปูโลฮ ลาฆู. 5เดะ โซะ อาตัซ ปือตี อีตู     อาดา โกะ ฆามัยํ เครุบ นู บือซรี บือซายา     นู ดือดี ซายะ ตูโดก ลีนง ตาโปะ ปือตี     ฌาดี-จะ     ตือปัจ ดูโดะ     ตือปัจ นะ อาเกะ ดูซา. ตาปี เดะ วะตู อีนี     นะ มือญาเระ ปาซัน ลาฆู กะฆีเตอ บรี ฮาบิฮ     เตด บือเลฮ เลอ. 6กาลา ซียะ ลาฆู กะฆีเตอ ฆือนะ ดัฮ     โกะ ซามี โปด     นะ มาโซะ ปี บีลัก อารี     บีดา บือกรือฌา มือญือมัฮ เดะ ดาลับ บาลัย กาเยด อีตู     เดะ รูวัก โซะ ฮึลด. 7ตาปี โซะ รูวัก นู ดูวา เตอ     อาดา ซา กือปาลา ซามี ซา อูรัก     นู มาโซะ กะ ดาลับ อีตู บือเลฮ     ซา ตาโฮด ซือกาลี. ญา ฆาโดฮ อาเมด ดารัฮ บือนาตัก     มาโซะ ปี มือญือมัฮ     บีดา ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     บีดา ลาฆู ซาลัฮ นะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา ฌูฆา เลอ     นู กูญา เตด ตาฮู จะ     กูญา บูวัจ ซาลัฮ. 8กรานา ลาฆู ปือบูวัจ กะฆีเตอ เลอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บือเลฮ ปลีฮัจ จะ     ฌาลัด นู บาวา ปี มาโซะ กะ รูวัก นู บาฌิ บือซรี โตระ     นู ซูโงฮ เตอ     ญา เตด บูกา     กาลา อาดา ซูโรฮ บาลัย กาเยด นู ลามา อีตู ลาฆี. 9ลาฆู ปาซัน บาลัย อีตู     ฌาดี ปือนานา ตูโญะ กะ ลาฆู ฮาดัจ อีนี. ลาฆู อาเมด บารัก มาแรฮ มือนืองะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เตอ     เตด-จะ ฌาดี บือนาตัก นู บูนอฮ มือญือมัฮ     เฆอ-จะ บารัก อาซิกๆ โปด     ลาฆู กะฆีเตอ     นะ เตด บือเลฮ บูวัจ บรี ฮาตี นะ ซือมียา มือญือมัฮ อีตู     ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ. 10กรานา ลาฆู กะฆีเตอ     ฌาดี ลาฆู ปาซัน โกะ บารัก มากัด     บารัก โอะ     ปาซัน ลาฆู ปือบูวัจ บาโซฮ แนฮ-ฌือแนฮ เตอ. นู ปือบูวัจ กะฆีนี     ฌาดี ฮาดัจ ฮูโกบ นู มาโซะ เตด รอจ กะ ฮาตี นะ ซือมียา     นู อาดา ตืองะ ดัฮ     ตือดะ รอจ กะ อารี นู ตูฮัด นะ รีบัยํ บารัก ราตา ฌือแนฮ     บรี บารู. 11ตาปี เยซู คริด เตอ     ญา มาแรฮ ดัฮ     ฌาดี กือปาลา ซามี     นู บาวา โกะ บือนา บาฌิ นู กีตา ซาโมจ ดัฮ. ญา โปด     บือเลฮ มาโซะ กะ บาลัย มือญือมัฮ นู บือซัยํ ซูโงฮ     นู ฆือนะ บาฌิ     ลือเบฮ เดะ บาลัย กาเยด นู ลามา อีตู     ฌาดี บาลัย มือญือมัฮ     นู อูมัจ-ซือมียา เตด บือเลฮ บือฌาดี     จะ     บูกัด บารัก นู อาดา บือฌาดี เดะ ดือนียา อีนี. 12บูกัด ดารัฮ โกะ แบะ     โกะ อานะ ลือมู     นู บูวัจ บรี เยซู มาโซะ บือเลฮ. ตาปี นู อีซี ญา ตะอาซิก มาตี ดัฮ     ดารัฮ มือนีเลฮ     กะฆีเตอ เลอ     ญา บือเลฮ มาโซะ กะ รูวัก นู บาฌิ บือซรี โตระ     แนฮ ซา กาลี อีตู     บีดา นะ ตือบุซ กีตา     บรี ลือปัซ เดะ ดูซา ปี ซือลาลู เลอ. 13ดารัฮ โกะ แบะ     โกะ ลือมู บาปา     เฆอ-จะ ฮาบู นะ อานะ ลือมู อายา นู มาแรฮ ปรือจิ เดะ อาตัซ ลูมอฮ ซือมียา นู อาดา ซาลัฮ เตอ     นะ บูวัจ บรี กูญา ฌาดี ซือมียา ฮอย ซาลัฮ ดัฮ. 14กะฆีเตอ     บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู     ดารัฮ นะ เยซู คริด เลอ     นะ บาโซฮ ฮาตี กีตา บรี จรัฮ. นู เยซู อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นู ซือลาลู ตูโลก ญา     กะฆีเตอ ญา บือเลฮ ซรัฮ ญาวา นะ ญา กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ฌาดี บารัก มือญือมัฮ นู ฮอย ปะออย นามา ลาลู โปด. กะฆีเตอ ดารัฮ นะ ญา     นะ บาโซฮ ฮาตี กีตา บรี จรัฮ     บรี กีตา นะ ตีงัน โกะ ลาฆู ปือบูวัจ     นู นะ บาวา บือปี กะ ลาฆู มาตี     บรี บราเลฮ มาแรฮ บือกรือฌา ลาฆู นะ ตูฮัด     ญา นู อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ เลอ. 15ซาเบะ กะฆีนี ฌูฆา     เยซู ญา ฌาดี ซือมียา     นู ตืองะ ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู นู บารู     ฌาดี-จะ     บีดา โกะ ซือมียา นู ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน ดัฮ     นะ ซาโมจ โกะ บือนา บาฌิ อีตู     นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี ดัฮ     ฌาดี ปือซากา นะ กูญา ปี ซือลาลู. กรานา-จะ นู เยซู มาตี ดัฮ     ญา บือเลฮ ตือบุซ โกะ ซือมียา     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู ซาลัฮ นู กูญา บูวัจ     กาลา ปือมือเลา บือปาคัจ นู ลามา อาดา ฮูโกบ ลาฆี. 16ลาฆู ปือมือเลา บือปาคัจ อีตู     ญา ซือรูปา ลาฆู ซูรัจ บือฌาญี ปือซากา เตอ. ปาซัน ลาฆู ซูรัจ บือฌาญี ปือซากา เตอ     ฆาโดฮ มือญาซัจ ลีฮัจ จะ     ซือมียา นู บูวัจ ซูรัจ อีตู ญา มาตี ดัฮ เฆอ. 17กะฆีเตอ     กือนา บรี กะ ซือมียา นู บูวัจ ซูรัจ บือฌาญี ปือซากา อีตู     ญา มาตี ดูลู     บารู ซูรัจ อีตู นะ ตือตู ดัฮ. ตาปี ดัฮ ซือมียา นู บูวัจ ซูรัจ อีตู     ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี เตอ     ซูรัจ อีตู โปด     นะ ซูโรฮ ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 18กะฆีเตอ     มีเซ-จะ ปือมือเลา บือปาคัจ นู ดูลู     นู นะ ตืองะ บรี ตือตู เตอ     ฆาโดฮ บูวัจ ฌางัน ดารัฮ เลอ. 19ซาเบะ กาลา นู มูซา ญา บือเลฮ มือญาเระ ปือมือเลา ฮูโกบ ราตา ตือนอซ     บรี กะ โกะ ซือมียา ดืองัยํ ดัฮ     ญา โปด     อาเมด ฌามัยํ ปูโฮด ฮูซบ อีกัจ บูลู กาเมก ซี มีรัฮ     จือลุ ดารัฮ อานะ ลือมู     ดารัฮ แบะ     นู จาโปยํ ฌางัน อาเย เตอ     อาเมด มาแรฮ ปรือจิ เดะ ซูรัจ อีตู     ปรือจิ เดะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา ฌูฆา. 20ญา บือเลฮ มือเลา จะ "นี เลอ     ฌาดี ดารัฮ นู บูวัจ บรี ปือมือเลา บือปาคัจ นะ ตูฮัด ตือตู ดัฮ     ฌาดี ปือมือเลา นู ญา ซูโรฮ กาเญา     บรี บูวัจ ตูโรจ เลอ." 21กะฆีเตอ ปูลัก     มูซา ญา บือเลฮ อาเมด ดารัฮ ปรือจิ     เดะ บาลัย กาเยด มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     ฌางัน บารัก ราตา ฌือแนฮ     นู ฆาโดฮ นะ ซูโรฮ เดะ ลาฆู มือญือมัฮ. 22โงฮ-ซูโงฮ     ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     บารัก ฆามะ ราตา ฌือแนฮ     ฆาโดฮ นะ บูวัจ บรี จรัฮ บาฌิ ฌางัน ดารัฮ เลอ. ดัฮ เตด บูวัจ บรี ดารัฮ ตรือเบะ เตอ     ตูฮัด โปด     นะ เตด อาเกะ ดูซา เลอ. 23กะฆีเตอ     โกะ บือนา บารัก ซีงี     นู ฌาดี ซือรูปา ฆามัยํ     บูวัจ ตูโรจ กะ จูตอ นู อาดา โซะ ลาแงะ เตอ     ฆาโดฮ นะ บูวัจ บรี ญา จรัฮ บาฌิ     ตูโรจ กะ ฮาดัจ ฮูโกบ กะฆีเตอ เลอ. ตาปี บือนา นู ซูโงฮ     นู โซะ ลาแงะ เตอ     ฆาโดฮ อาดา บารัก มือญือมัฮ นู บาฌิ ลือเบฮ เดะ นู ซีงี เลอ. 24ซาเบะ-จะ เยซู คริด     ญา เตด บือเลฮ มาโซะ กะ รูวัก นู บาฌิ บือซรี อีตู     นู อูมัจ-ซือมียา บูวัจ ฌางัน ตางัน     นู บูวัจ ดัฮ     ตูโรจ กะ จูตอ บาลัย นู ซูโงฮ. ตาปี ญา ปี กะ อาตัซ ลาแงะ ดัฮ     มาโซะ รอจ กะ โซะ ฮึลด มูคา     นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เตอ     บีดา กีตา ซือมูฮา เลอ. 25เยซู ญา เตด ฆาโดฮ มาโซะ มือญือมัฮ ญาวา ตะอาซิก บาญะ กาลี เตอ     ซือรูปา บือกะ กือปาลา ซามี อีตู     นู ฆาโดฮ นะ อาเมด ดารัฮ นะ บือนาตัก     นู บูกัด ดารัฮ นะ ญา ตะอาซิก     มาโซะ ปี กะ รูวัก นู บาฌิ บือซรี โตระ     บีลัก ตาโฮด. 26ดัฮ เยซู บูวัจ บือกะ ฆีเตอ     ญา โปด     ฆาโดฮ นะ ซูซัฮ โตระ บาญะ กาลี     ตะเดะ บือฌาดี ดือนียา มาแรฮ. ตาปี วะตู อีนี     นู ฌาดี ฮาดัจ ปือญูดัฮ เตอ     เยซู ญา ปลีฮัจ แนฮ ซา กาลี ดัฮ. ญา บือเลฮ ซรัฮ ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     บรี ฌาดี บารัก มือญือมัฮ     บีดา นะ บาโซฮ ดูซา บรี ฮาบิฮ ปี เลอ. 27ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ ดัฮ     บรี โกะ อูมัจ-ซือมียา ฆาโดฮ มาตี     แนฮ ซา กาลี     ลือปัซ เดะ อีตู ตูฮัด นะ บือดะวา กรัจ ฮูโกบ กูญา. 28ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา     เยซู คริด โปด     ญา มาตี แนฮ ซา กาลี     ฌาดี-จะ ญา ซรัฮ ญาวา นะ ญา ฌาดี บารัก มือญือมัฮ     บีดา นะ ซาโมจ ตาโงก ดูซา นะ โกะ ซือมียา บาญะ. ญา นะ ปลีฮัจ ปูลัก     มาโซะ กะ ดูวา กาลี     บูกัด บีดา นะ บาโซฮ ดูซา     ตาปี บีดา นะ ตูโลก โกะ ซือมียา     นู นาตี บือดาปัจ ฌางัน ญา     บรี กูญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\