ยากอบ 1

1กู ยากอบ นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ฌางัน เยซู คริด เตอ     กู กีเรบ บรีงัจ กะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา     นู กือจัย ปี ราตาๆ ดัฮ. 2โอ อาดี-บราดี นะ กู ซือมูฮา เออ     วะตู กาเญา กือนา ลาฆู ซูซัฮ บาญะ ฌือแนฮ เตอ     บรี กาเญา อีงัจ จะ     ฌาดี ลาฆู ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ ดัฮ เลอ. 3กรานา กาเญา ตาฮู จะ     ลาฆู ซูซัฮ อีตู     ญา ลกลีฮัจ จะ     กาเญา ปือจายา กือฌะ-กือมัซ ดัฮ เฆอ. กะฆีเตอ ญา นะ บูวัจ บรี กาเญา ตาฮัด-ฮาตี บือเลฮ. 4กะฆีเตอ บรี กาเญา ตาฮัด-ฮาตี บรี ปือนอฮ     ฮอย เตด บรูบัฮ ลาลู. กะฆีเตอ ฮาตี นะ กาเญา     นะ ฆือนะ     ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ     ฮอย เตด กูรัก นามา โปด. 5กะ ซือมียา ดีฮา เดะ ลูมอฮ กาเญา ฮอย อากัน เตอ     บรี ญา มีตา เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. กะฆีเตอ     ตูฮัด นะ บรี ญา อาดา อากัน. กรานา ตูฮัด เตอ     ญา ฮาลัย บรี กะ ซือมียา ซือมูฮา     เตด อูจะ นามา ลาลู. 6ตาปี ซือมียา นู มีตา เตอ     บรี ญา มีตา ฌางัน ฮาตี ปือจายา     ฮอย เตด บรีงัจ ปี มาแรฮ. ซาเบะ-จะ     ซือมียา นู บรีงัจ กะฆีเตอ     ญา ซือรูปา อูมะ เดะ ลาโวจ     นู อาเงน ตีโยะ ปี มาแรฮ เลอ. 7ซือมียา กะฆีเตอ     ฌางัน บรี ญา อีงัจ จะ     นะ บือเลฮ นามา เดะ ตูฮัด เลอ. 8ซือมียา อีตู เตอ     ฮาตี นะ ญา บือดูวา เลอ     ญา เตด ตือตู จะ     นะ ปี ฌาลัด โซะ ดีฮา. 9โซะ ดีบราดี นู ฮาฌะ ซูโงฮ เตอ     บรี ญา งันตืองัน เลอ     นู ตูฮัด นะ อาเกะ ญา บรี ตีงี ดัฮ. 10โซะ ซือมียา นู กายา เตอ     บรี ญา งันตืองัน เดะ ลาฆู     นู ตูฮัด นะ บูวัจ บรี ญา รือนัฮ ดัฮ. กรานา ญา เตอ     นะ ลือแงะ ปี ดัฮ     ซือรูปา บูงา รูโปจ. 11วะตู มาตาอารี ญาแญะ ตีงี     ญา นะ ฮางัจ โตระ เลอ     บูวัจ บรี รูโปจ ลายู ตูโฮยํ     บูงา รูโปจ โปด     ฆูรก. นู บูงา อีตู ญา บือฆาจะ เตอ     ลือแงะ ฮาบิฮ ปี ดัฮ. อูรัก กายา โปด     ญา นะ บือนาซา ฮาบิฮ กะฆีเตอ ฌูฆา     ตืองัฮ ญา อาดา บือกรือฌา โกะ ปือบูวัจ นะ ญา เลอ. 12ซือนัง ซือลามัจ เลอ     ซือมียา นู กือนา ลาฆู ซูซัฮ     ตาปี ญา ตาฮัด บือเลฮ. วะตู ลีฮัจ ดัฮ จะ     นู ญา ตาฮัด บือเลฮ ดัฮ     ญา นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู     ฌาดี ซือรูปา จูบุก บือซรี นู ตูฮัด บือฌาญี ดัฮ     นะ บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา นู ซายัก กะ ญา. 13วะตู ซือมียา กือนา ลาฆู ซูซัฮ บาอาฌะ ญา บรี บูวัจ ดูซา     ฌางัน บรี ญา มือเลา จะ     ตูฮัด เลอ นู บาอาฌะ ญา. กรานา ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา นะ กือนา บาอาฌะ     บรี บูวัจ ฌาฮัจ     เตด บือเลฮ เลอ. ญา โปด     เตด บาอาฌะ ซาปา บรี บูวัจ ดูซา. 14นู ซือมียา กือนา บาอาฌะ กะฆีนี เตอ     กรานา กูญา ซิกมาซิก ฆาละ นะ บูวัจ นู ฌาฮัจ. กะฆีเตอ     ซือรูปา อีกัด นู มากัด อูปัด     ลือกัจ เดะ มาตา กาเยน     กือนา รีฆะ ดัฮ     กูญา โปด     นะ กือนา รีฆะ กะฆีเตอ ฌูฆา. 15นู กูญา ฆาละ นะ บูวัจ นู ฌาฮัจ เตอ     ซือรูปา ดูซา อาดา ดาลับ โปรจ ดัฮ. ลือปัซ เดะ โปรจ     ฌาดี ลาฆู บูวัจ ดูซา ดัฮ เลอ. วะตู ดูซา อีตู บือซัยํ ดัฮ     ญา บือฌาดี ลาฆู มาตี ปูลัก. 16อาดี-บราดี นู กู ซายัก เออ     ฌางัน ซือซัจ เลอ. 17บือนา บารัก นู บาฌิ แนฮ-ฌือแนฮ ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ. ตูฮัด เตอ เลอ     ญา ฮาลัย บรี ซือมูฮา. บือนา อีตู ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ อาโปก เดะ อาตัซ. ญา เตอ     นู บือฌาดี โกะ ตือปัจ จรัฮ เดะ อาตัซ ซือมูฮา. ตูฮัด อาดา กะฮามี เตอ     ญา อาดา กะฆีเตอ เลอ. ญา เตด บรูบัฮ ดัฮ. ญา เตด อาเลฮ     บูวัจ บายัก นู กือลับ เลอ. 18ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ญา ตะอาซิก     ตูฮัด ญา ซูโรฮ ปือมือเลา นู ซูโงฮ     บีดา นะ บือฌาดี กีตา     นะ บรี กีตา ซือรูปา บูวัฮ นู ลามูลา     เดะ โกะ บือนา บารัก นู ญา บือฌาดี ดัฮ ซือมูฮา. 19อาดี-บราดี นู กู ซายัก เออ     บรี กาเญา ตาฮู ลาฆู กะฆีนี. บรี ราตา ซือมียา มือนีงัย งัจบางัจ     ตาปี ลามัจ นะ มือเลา     ลามัจ นะ มูซัยํ เลอ. 20กรานา นู ซือมียา นะ มูซัยํ เตอ     เตด บูวัจ บรี อาดา ลาฆู นู บาฌิ     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด. 21กะฆีเตอ กือนา ตีงัน บูวัก เลอ     ลาฆู นู ตะอารัฮ     ลาฆู เตด บือฆูนา ซือมูฮา. กือนา มือนูโนะ-ฮาตี     ซาโมจ ปือมือเลา นู ตูฮัด ตานัม เดะ ฮาตี นะ กาเญา ดัฮ. ปือมือเลา อีตู เลอ     นู นะ บือเลฮ ตูโลก กาเญา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. 22กาเญา ฌางัน ตีปู ญาวา ตะอาซิก. ฌางัน ซือมาตา มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ตาปี กือนา บูวัจ ตูโรจ ฌูฆา. 23กรานา-จะ     ดัฮ ซือมียา ดีฮา มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ตาปี เตด บูวัจ ตูโรจ     ญา เตอ     ซือรูปา ซือมียา นู ลีฮัจ มูคา นะ ตะอาซิก เดะ จรือเมน. 24ซูดัฮ ลีฮัจ บรี บาฌิ     ญา โปด ปี ดัฮ. ดัดดัด ญา ลูปา จะ     มูคา นะ ญา ฌาดี กะฮามี. 25ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู     ฌาดี ปือมือเลา ฮูโกบ นู ปือนอฮ บาฌิ     นู บูวัจ บรี ซือมียา ลือปัซ ดัฮ. กะฆีเตอ     ซือมียา ดีฮา นู ลีฮัจ บรี บาฌิ     เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     นู บือฮีมัจ เตด บราดู เตอ     นู บูกัด ฌาดี ซือมียา ซัจ มือนีงัย ซัจ ลูปา     ตาปี ญา ฌาดี ซือมียา บูวัจ ตูโรจ เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     ตูฮัด นะ บรี กะ ญา ซือนัง ซือลามัจ     เดะ โกะ ปือบูวัจ นะ ญา. 26ดัฮ ซือมียา ดีฮา อีงัจ จะ     อีซี ญา ฌาดี ซือมียา ตูเฮะ กะ ตูฮัด นะ ญา เตอ     ตาปี ญา มือเลา เตด บือฮีมัจ ดูลู     กะฆีเตอ ญา ตีปู ญาวา นะ ญา ตะอาซิก. นู ญา ตูเฮะ โปด     เตด ฌาดี นามา เลอ. 27ลาฆู ตูเฮะ นู ตูฮัด อาโปก เดะ อาตัซ ลีฮัจ จะ     ฌาดี ลาฆู ตูเฮะ นู บาฌิ     บูกัด ลาฆู ตูเฮะ นู ตะอารัฮ     ฌาดี กะฆีนี เลอ. บรี ซือมียา ยอม บือบือลา โกะ นานะ     นู ฮอย เอด ฮอย อาโปก เตอ     ยอม บือบือลา โกะ นีบีนี ฌานา นู ฮาฌะ เตอ. บรี ซือมียา ตีเมา นะ บูวัจ ลาฆู นู ตะอารัฮ     บือกะ ซือมียา โซะ ดือนียา บูวัจ เตอ. ซือมียา อีตู เลอ นู ตูเฮะ ซูโงฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\