ยากอบ 2

1อาดี-บราดี นะ กู เออ     นู กาเญา อาดา ปือจายา กะ เยซู คริด     ตูฮัด นู บือซรี บือซายา นะ กีตา เตอ     ซือมียา ดีฮา โปด     ฌางัน นะ ซายัก บรัจ ลัฮ-บือลัฮ. 2นะ ฌาดี กะฮามี? ดัฮ ซือมียา อาดา จีเจด มัซ     อาดา กาเยด บือฆาจะ     มาโซะ บือมุน นะ กาเญา เตอ     อาดา ซือมียา ฮาฌะ     ปากัย กาเยด จีแจะ     มาโซะ ปี ซามา     กาเญา นะ บูวัจ กะฮามี? 3อูรัก กาเยด บือฆาจะ     กาเญา นะ ซาโมจ บาฌิ เฆอ     นะ มือเลา ฌางัน ญา จะ     "บรี เกา มาโซะ ดูโดะ     เดะ ตือปัจ นู บาฌิ อีนี เลอ." ตาปี นะ มือเลา ฌางัน ซือมียา ฮาฌะ จะ     "เกา บือดีรี โตะ อีตู เลอ." เฆอ จะ "เกา ดูโดะ โซะ กากี นะ กู เลอ." 4ดัฮ กาเญา บูวัจ กะฆีเตอ     กาเญา ปีเลฮ มูคา ดัฮ     ฌาดี ซือมียา นู กรัจ ฮูโกบ     ตูโรจ กะ ฮาตี นู ฌาฮัจ นะ กาเญา. 5อาดี-บราดี นู กู ซายัก เออ     มือนีงัย เลอ. ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ปีเลฮ     โกะ ซือมียา นู ฮาฌะ โซะ ดือนียา     บูกัด เฆอ? ญา ปีเลฮ กูญา     บรี ฌาดี ซือมียา กายา โซะ ฮาตี     กรานา กูญา ปือจายา ดัฮ. กูญา เตอ     นะ ซาโมจ ปือซากา     ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นู อาดา ตูฮัด ฌาดี ราฌา     บือกะ ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี นะ บรี     กะ ลูมอฮ ซือมียา นู ซายัก กะ ญา. 6ตาปี โซะ กาเญา เลอ     กาเญา มือฌัฮ กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ ดัฮ. ตาปี ซาปา เลอ     นู ปรือกัด กาเญา_     นู บาวา กาเญา บือปี กะ ซัน? ฌาดี อูรัก กายา บูกัด เฆอ? 7ญา เตอ     นู มือเลา ตะอารัฮ     กะ นามา นู บาฌิ     นู กาเญา ซาโมจ เดะ ตูฮัด ดัฮ     บูกัด เฆอ? 8เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     อาดา ปือมือเลา ฮูโกบ     บือกะ ฮูโกบ นะ ราฌา     นู จะ "เกา กือนา ซายัก กะ กาวัด     ซือรูปา ซายัก กะ ญาวา ตะอาซิก." ดัฮ กาเญา ตูโรจ ฮูโกบ อีนี รือมัก ดัฮ     กาเญา บูวัจ บาฌิ ดัฮ เลอ. 9ตาปี ดัฮ กาเญา ซายัก บรัจ ลัฮ-บือลัฮ เตอ     กาเญา บูวัจ ดูซา ดัฮ. ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด โปด     บรี ลีฮัจ จะ     กาเญา ฌาดี อูรัก ซาลัฮ ดัฮ. 10ดัฮ ซือมียา ดีฮา ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ ซือมูฮา     รือมัก ดัฮ เตอ     ตาปี ญา บูวัจ ซาลัฮ ซา ตือนอซ     ซือมียา อีตู ญา ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ ซือมูฮา เลอ. 11ซาเบะ ตูฮัด นู มือเลา จะ "ฌางัน บือกาเซฮ เลอ" ญา โปด มือเลา ปูลัก จะ     "ฌางัน บูนอฮ ซือมียา เลอ". กะฆีเตอ ดัฮ กาเญา เตด บูวัจ ลาฆู บือกาเซฮ เตอ     ตาปี บูนอฮ ซือมียา ดัฮ     กาเญา ฌาดี อูรัก ซาลัฮ เดะ ฮูโกบ ฌูฆา เลอ. 12กาเญา กือนา มือเลา     กือนา บูวัจ ฌูฆา     ฌาดี ซือมียา นู นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ     ตูโรจ บือกะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     นู นะ บรี ซือมียา ลือปัซ เตอ. 13ซือมียา นู เตด ตือจีฮัด กะ กาวัด     ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ ญา     ฮอย เตด ตือจีฮัด เลอ. ตาปี ซือมียา นู ตือจีฮัด กะ กาวัด     ญา นะ บือเลฮ ฌือนัฮ เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ. 14อาดี-บราดี นะ กู เออ     กะ ซือมียา ดีฮา มือเลา จะ     "ปือจายา ดัฮ" ตาปี ญา เตด บูวัจ ตูโรจ เตอ     ญา นะ อูโตก กะฮามี เลอ? ลาฆู ปือจายา กะฆีเตอ     นะ ตูโลก ญา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     บือเลฮ เฆอ? เตด โบะ. 15ดัฮ-จะ อาดี-บราดี ซือมียา ดีฮา     ฮอย กาเยด นะ ปากัย     ฮอย บารัก นะ มากัด 16บารู อาดา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กาเญา     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "เกา ปี ซือนัง ซือลามัจ เลอ. บรี ดูโดะ ซือนัง มากัด กือญัง เลอ." ตาปี เตด ฮาฆิ บือนา บารัก นู กูญา บือคานะ เตอ     นู บูวัจ กะฆีเตอ นะ อูโตก กะฮามี เลอ? 17ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     ดัฮ กาเญา อาดา ปือจายา ซา ลาฆู     ตาปี ฮอย เตด บูวัจ ตูโรจ เตอ     ฌาดี ลาฆู ปือจายา นู ฮอย เตด ฌาดี นามา     บือกะ ญา มาตี ดัฮ เลอ. 18อาดา ซือมียา ซืออูรัก นะ มือเลา จะ     "นู ซืออูรัก ญา ปือจายา     นู ซืออูรัก ญา บูวัจ ตูโรจ." กือนา บรี กู ลีฮัจ จะ     นู เกา ปือจายา ตาปี ฮอย เตด บูวัจ ตูโรจ     ฌาดี กะฮามี. ตาปี โซะ กู นี     นู กู ปือจายา เตอ     เกา นะ บือเลฮ ลีฮัจ     เดะ ลาฆู บูวัจ ตูโรจ นะ กู เลอ. 19เกา ปือจายา จะ     ตูฮัด อาดา แนฮ ซา. โบะ บาฌิ ดัฮ เลอ. โกะ ลูมอฮ ฮาตู โปด     กูญา ปือจายา กะฆีเตอ     ตาปี กูญา ตาโกจ ยู ญาวา กือตัยํ. 20ซือมียา บูดอ เออ     เกา นะ บรี กู มือญาเระ บรี เกา ลีฮัจ เฆอ     จะ นู เกา ปือจายา ตาปี เตด บูวัจ ตูโรจ เตอ     ญา เตด ฌาดี นามา เลอ. 21บรีงัจ ลีฮัจ เลอ. อับราฮัม นู บีลาแก นะ กีตา กาลา นูตู     ญา บือเลฮ อาเกะ อีซัก     นานะ นะ ญา     บีดา นะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     เดะ อาตัซ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ อีตู. กะฆีเตอ เลอ     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด ดัฮ     กรานา ญา บูวัจ ตูโรจ     บูกัด เฆอ? 22กาเญา ฆาโดฮ ลีฮัจ จะ     อับราฮัม เตอ     ญา ปือจายา     ญา บูวัจ ตูโรจ ซามา. โกะ ปือบูวัจ นะ ญา     บูวัจ บรี ญา ปือจายา ปือนอฮ เดะ ฮาตี. 23กะฆีเตอ รือมัก ดัฮ เลอ     ตือนอซ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "อับราฮัม ปือจายา กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ. ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     ตูฮัด บือเลฮ กีรา ดัฮ จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ." กะฆีเตอ อับราฮัม บือเลฮ ปือนามา จะ     "ซาบัจ นะ ตูฮัด." 24กาเญา ลีฮัจ จะ     ซือมียา นะ กือนา กีรา จะ     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ     กรานา ญา บูวัจ ตูโรจ เลอ     บูกัด กรานา ซา ลาฆู ญา ปือจายา. 25ซือรูปา กะฆีเตอ     ราฮับ     นีบีนี ฌาลัก เตอ     ญา บือเลฮ ซาโมจ โกะ ปือญูโรฮ นะ ลูมอฮ อิซราเอน     ญา อาตัจ กูญา ปี เดะ ฌาลัด อาซิก ปูลัก. กะฆีเตอ ญา โปด ฌูฆา     กือนา กีรา จะ     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     กรานา โกะ ปือบูวัจ นะ ญา     บูกัด เฆอ? 26กะ ญาวา ฮอย ซือมืองัจ     ญา มาตี ดัฮ. กะฆีเตอ ฌูฆา     ลาฆู ปือจายา นู เตด บูวัจ ตูโรจ เตอ     ญา มาตี ฌูฆา ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\