ยากอบ 3

1อาดี-บราดี นะ กู เออ     ฌางัน บรี กาเญา ฌาดี ซือมียา อาฌัยํ     บาญะ อูรัก เลอ. กรานา ตาฮู จะ     กามี นู ฌาดี ซือมียา อาฌัยํ เตอ     นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ ลือเบฮ เดะ กาวัด. 2กรานา กีตา ซือมูฮา บียาซา บูวัจ ซาลัฮ บาญะ ลาฆู. กะ ซือมียา ดีฮา ฮอย ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา นะ ญา เตอ     ซือมียา อีตู ญา ฌาดี ซือมียา ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ     นู นะ บือเลฮ ฮูโกบ ญาวา ตะอาซิก ซือมูฮา เลอ. 3กีตา บอฮ ตาลี เดะ มูโลจ กูดา     บรี ญา มือนีงัย ตูโรจ กะ กีตา. กะฆีเตอ กีตา นะ บูวัจ บรี ญาวา นะ กูดา อีตู     ลีเกาะ ปี โซะ ดีฮา โปด     บือเลฮ. 4บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     โกะ กาปัน     เฆอ-จะ โกะ ซาโฆยํ บือซัยํ เตอ     ญา บลายัยํ มือนูโรจ อาเงน ตือฆัยํ. ตาปี มีเซ-จะ กือมูดี ญา ดือมิ-ตอจ     ซือมียา ปือฆัก กือมูดี อีตู     ญา นะ บูวัจ บรี กาปัน ลีเกาะ ปี     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ญา. 5กะฆีเตอ ลีดัฮ โปด     มีเซ ญา ฌาดี กลือกะ นู ดือมิ     ตาปี ญา มือเลา มือโอจ     มือเลา บือซัยํ. ลีฮัจ เลอ     ฮูตัด บือซัยํ เตอ     กือนา ปรือติก อาปี     ปือลัฮ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. 6ลีดัฮ โปด     ญา ซือรูปา อาปี. ญา ฌาดี บือกะ ลาฆู ฌาฮัจ     ดูโดะ เดะ ดาลับ ญาวา กีตา. ญา บูวัจ บรี ญาวา กีตา ตะอารัฮ ฮาปา     บูวัจ บรี ญาวา กีตา ปือลัฮ ฮางอซ     ฌางัน อาปี นู ปลือกัจ มาแรฮ ดาตัก เดะ นอรากา. 7โกะ บือนาตัก ราตา มาจับ     โกะ บูโรก     โกะ บือนาตัก มือรากะ เตอ     โกะ บือนาตัก เดะ อาเย โปด     ลูมอฮ อีนี ซือมูฮา ซือมียา นะ อาฌัยํ บรี ฌีนะ บือเลฮ. ตะเดะ ดูลู เตอ     โกะ ซือมียา ดือละ อาฌัยํ โกะ บือนาตัก บรี ฌีนะ กะฆีเตอ ดัฮ. 8ตาปี ลีดัฮ เตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา นู นะ อาฌัยํ บรี ฌีนะ บือเลฮ. ลีดัฮ ญา ฌาดี บือนา บารัก นู ฌาฮัจ     ฮอย เตด ตาฮู ดูโดะ ซืองะ. ญา เตอ     ซือรูปา อาเย บีซา     นู บูวัจ บรี ซือมียา มาตี. 9ลีดัฮ อีตู เตอ     ซัจ กีตา ซูโรฮ มือเลา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     นู อาโปก เดะ อาตัซ     ซัจ มือเลา ซูปัฮ อาโบยํ โกะ ซือมียา     นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาดี ดัฮ     บรี ซือรูปา รูปา นะ ญา. 10มูโลจ ซา อีตู     ญา มือเลา ดูวา มาจับ     ปือมือเลา นู บรี ซือลามัจ     ฌางัน ปือมือเลา ซูปัฮ อาโบยํ. อาดี-บราดี นะ กู เออ     เตด บือฆูนา นะ บูวัจ ลาฆู อีนี เลอ. 11มาตา อาเย นะ ตรือเบะ อาเย ตาวัยํ     ฌางัน อาเย มาเซด     ซา ราวัก     บือเลฮ เฆอ? 12อาดี-บราดี นะ กู เออ     ปูโฮด กรายา-บูดี นะ ตรือเบะ บูวัฮ กือดูโนด บือเลฮ เฆอ? ปูโฮด อางุน นะ ตรือเบะ บูวัฮ กรายา-บูดี บือเลฮ เฆอ? กะฆีเตอ ฌูฆา     มาตา อาเย นะ ตรือเบะ อาเย มาเซด     ฌางัน อาเย ตาวัยํ มาซามา     เตด บือเลฮ เลอ. 13เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซาปา นู ปานัย อากัน     นู บือเลฮ ตาฮู ลาฆู บาฌิ เฆอ? บรี ซือมียา อีตู บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู นู บาฌิ. กะฆีเตอ โกะ ปือบูวัจ นะ ญา นะ บรี ลีฮัจ จะ     ญา ปานัย อากัน     ฮาตี บือแฌะ เลอ. 14ตาปี ดัฮ กาเญา อาดา ฮาตี กรัซ     ดือกี กะ กาวัด     ซูกา นะ บือซัยํ เดะ กาวัด เตอ     ฌางัน บือตืองัน     ฌางัน มือเลา มืออูปัย ปาซัน ลาฆู นู ซูโงฮ เลอ. 15ลาฆู นู อาดา อากัน กะฆีนี     ฮอย เตด มาแรฮ เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     ตาปี ฌาดี ลาฆู โซะ ดือนียา     ลาฆู นู ฮอย ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ฌาดี ลาฆู นู ดาตัก เดะ ฮาตู ซีตัด เลอ. 16เตด-จะ ตือปัจ ดีฮา นู อาดา ลาฆู ดือกี     ซูกา นะ บือซัยํ เดะ กาวัด เตอ     ตือปัจ อีตู อาดา ลาฆู จาเจา     ลาฆู ฮอย เตด บือฆูนา ราตา. 17ตาปี ซือมียา นู อาดา อากัน     ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ เตอ     ลามูลา ญา ฮาตี จรัฮ บาฌิ     ลือปัซ อีตู ญา บูวัจ บรี ดูโดะ ซือนัง บือซามา     ญา ฮาตี บือแฌะ เตอ     ฌาดี ซือมียา นู กือนา อูจะ กะ ญา     ญา โปด เตด ลาวัด เลอ. ญา อาดา ฮาตี ตือจีฮัด     บูวัจ บาฌิ กะ กาวัด     ซือรูปา ฌาดี ปูโฮด กายู นู บือตรือเบะ บูวัฮ นู บาฌิ. ญา ฮอย เตด ซายัก บรัจ ลัฮ-บือลัฮ เตอ     เตด ฌาดี ซือมียา มูคา มาเนฮ ฮาตี ฌาฮัจ เลอ. 18ซือมียา กะฆีนี     นู บูวัจ บรี ดูโดะ ซือนัง บือซามา เตอ     ซือรูปา กูญา ตานัม ลาฆู นู ซือนัง ซือลามัจ     บือกะ ฌาดี บีฌี นู นะ บือตูโมฮ     บือตรือเบะ บูวัฮ บาญะ     ฌาดี ลาฆู นู รือมัก บาฌิ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\