ยากอบ 4

1ปาซัน นามา บูวัจ บรี กาเญา อาดา บลาวัด     อาดา บือตือฆัฮ บือซามา-ซามา? ซาเบะ ฮาตี นะ กาเญา ฆาละ นะ บรามัย     บูวัจ บรี อาดา ซือรูปา ลาฆู บือปรัก     เดะ กลือกะ ญาวา นะ กาเญา     บูกัด เฆอ? 2กาเญา ฆาละ นะ บือเลฮ     ตาปี ฮอย เตด บือเลฮ. กาเญา บูนอฮ กาวัด     ฌางัน ฮาตี บือดือกี-ดือกี     ตาปี เตด บือเลฮ นามา เลอ. กาเญา บือตือฆัฮ     บลาวัด บือซามา-ซามา     ตาปี เตด บือเลฮ     ซาเบะ กาเญา เตด มีตา เดะ ตูฮัด. 3มีเซ-จะ มีตา โปด     ตาปี กาเญา เตด ซาโมจ นามา     ซาเบะ กาเญา มีตา ซาลัฮ     อีงัจ นะ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กาเญา     นู ฆาละ นะ บรามัย. 4โอ ลูมอฮ ซือมียา บือกาเซฮ เออ     กาเญา เตด ตาฮู เฆอ? ซือมียา นู ฌาดี กาวัด โซะ ดือนียา เตอ     ญา นะ ฌาดี ซือตรู นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ     ซือมียา ดีฮา นู อาดา ฮาตี นะ ฌาดี กาวัด โซะ ดือนียา     ญา เตอ     ฌาดี ซือตรู นะ ตูฮัด ดัฮ เลอ. 5กาเญา กีรา จะ     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา เตด ฌาดี นามา เฆอ     นู จะ     "ตูฮัด เตอ     ญา บรีงัจ บาญะ     กะ ซือมืองัจ อีตู     นู ญา บูวัจ บรี ดูโดะ เดะ ฮาตี กีตา." 6ตาปี ตูฮัด เตอ     ญา นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา     บรี บือตามัฮ บาญะ เลอ. กะฆีเตอ อาดา เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา บลาวัด ฌางัน ซือมียา นู อาดา ฮาตี งันตืองัน     ตาปี ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ ซือมียา นู ฮาตี มือนูโนะ." ญา จะ. 7กะฆีเตอ     บรี กาเญา มือนูโนะ-ฮาตี     บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด เลอ. บลาวัด เลอ     ฌางัน กือปาลา ฮาตู ซีตัด บรี กะ ญา ลารี เดะ กาเญา. 8กาเญา กือนา มาโซะ ดาปิก ตูฮัด เลอ     ตูฮัด โปด     นะ มาแรฮ ดาปิก กาเญา. อูรัก บือดูซา ซือมูฮา เออ     กือนา บาโซฮ ตางัน นะ กาเญา บรี บาฌิ เลอ. โอ อูรัก ฮาตี บือดูวา เออ     กือนา บาโซฮ ฮาตี นะ กาเญา บรี จรัฮ บาฌิ เลอ. 9กือนา บาฮาตี บรี ซูโงฮ     มือนาแงฮ บือปาโตด เลอ. บรี ลาฆู บือฆือละ นะ กาเญา     ซาเลด ฌาดี ลาฆู บาฮาตี. บรี ลาฆู ซูกา-ฮาตี ฌาดี ลาฆู ฌาโวฮ-ฮาตี เลอ. 10บรี กาเญา มือนูโนะ-ฮาตี ซูโงฮ     โซะ ฮึลด ตูฮัด เดะ อาตัซ. กะฆีเตอ ญา โปด     นะ อาเกะ ฌูโญก กาเญา. 11เออ อาดี-บราดี ซือมูฮา     ฌางัน มือเลา มืออูปัจ บือซามา-ซามา เลอ. ซือมียา นู มืออูปัจ กาวัด     นู กรัจ ฮูโกบ กาวัด นะ ญา เตอ     ซือรูปา ญา มือเลา มืออูปัจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ซือรูปา อีซี ญา กรัจ ฮูโกบ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เลอ. ตาปี กะ เกา กรัจ ฮูโกบ     ตูโรจ บือกะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด กะฆีเตอ     ซือรูปา เกา บูกัด ซือมียา ตูโรจ ฮูโกบ อีตู     ตาปี ฌาดี ซือมียา กรัจ ฮูโกบ ดัฮ. 12อาดา ตูฮัด แนฮ ซา     ญา เตอ     นู บือเลฮ ตืองะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     ญา เลอ     ฌาดี ตูฮัด นู กรัจ ฮูโกบ. ญา ตูโลก บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     ญา บูวัจ บรี บือนาซา ฌูฆา เลอ. กะฆีเตอ     เกา ฌาดี ซาปา     นู นะ กรัจ ฮูโกบ กาวัด นะ เกา? 13มือนีงัย เลอ     กาเญา นู มือเลา จะ     "อารี อีนี     เฆอ-จะ     มัฮปาฆี โปด     กามี นะ ปี กะ ตูโปะ อีตู เตอ     นะ ดูโดะ โซะ อีตู ซือตาโฮด     นะ บือกรือฌา     นะ บือลี นะ ฌูวัน     ซารี อูโตก กะฆีเตอ เลอ." 14ตาปี กาเญา เตด ตาฮู จะ     มัฮปาฆี นะ ฌาดี กะฮามี     ญาวา นะ กาเญา โปด     นะ ฌาดี กะฮามี. กาเญา ซือรูปา กะ กาโบจ เตอ     ซัจ อาดา     ซัจ ฮอย ดัฮ เลอ. 15กาเญา เตด บือฆูนา นะ มือเลา กะฆีเตอ     ตาปี ฆาโดฮ มือเลา จะ     "ดัฮ ตูฮัด ซูกา-ฮาตี เตอ     กามี นะ ฮีโดะ     นะ บือเลฮ บูวัจ ลาฆู อีนี     ลาฆู อีตู." 16ตาปี กาเญา มือเลา งันตืองัน     มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก เลอ. ลาฆู นู มือเลา งันตืองัน กะฆีเตอ     ฌาดี ลาฆู ซาลัฮ     ซือมูฮา. 17กะฆีเตอ     ซือมียา ดีฮา นู ตาฮู ลาฆู นู บาฌิ เตอ     ตาปี ญา เตด บูวัจ ตูโรจ เตอ     ซือมียา อีตู ฌาดี ซือมียา บือดูซา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\