ยากอบ 5

1มือนีงัย เลอ     กาเญา ซือมียา กายา เตอ     บรี มือนาแงฮ บือปาโตด เลอ     กรานา ลาฆู ซูซัฮ ฮาฌะ     นู นะ มาแรฮ รอจ กะ กาเญา ดัฮ. 2บือนา บารัก นู บรือฆา นะ กาเญา     บูโระ ฮาบิฮ ดัฮ. กาเยด นะ กาเญา โปด     นอยํ-อานอยํ มากัด ฮาบิฮ ดัฮ. 3โกะ มัซ ปีระ นะ กาเญา     ฮาบิฮ บือการัจ ดัฮ. นู การัจ อีตู เตอ     นะ ฌาดี ซะซี นู อาดู ลาฆู นะ กาเญา. การัจ อีตู นะ มากัด ลูลู นะ กาเญา     ซือรูปา กะ อาปี เลอ. กาเญา บือเลฮ ปือมุน ตาโรฮ โกะ บือนา บารัก บาญะ     เดะ วะตู นู ปือญูดัฮ อีนี เลอ. 4นี เลอ     ฆาฌี นะ ซือมียา กือตับ ปาดี เดะ บือนัก นะ กาเญา     นู กาเญา กีจอฮ ดัฮ เตอ     ฆาฌี อีตู เลอ     ญา บือซูระ อาดู กาเญา. นู ซือมียา กือตับ ปาดี บือซูระ เตอ     รอจ กะ ตือลีงา นะ ตูฮัด นู มือฆัฮ ซูโงฮ ดัฮ. 5กาเญา บียาซา ซูโรฮ ดูเวะ ราฮูรา     มากัด บาฌิ     ซือมาตา ซูกา กะ รามัย. กาเญา มากัด บาฌิ บรี ฮาตี ลือมัฮ     นาตี อารี นู กือนา นะ บูนอฮ. 6กาเญา บือเลฮ กรัจ ฮูโกบ     บือเลฮ บูนอฮ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     ตาปี กูญา เตด บลาวัด เลอ. 7กะฆีเตอ อาดี-บราดี เออ     บรี กาเญา ตาฮัด-ฮาตี เลอ     ตือดะ รอจ กะ อารี นู ตูฮัด นะ ปาเระ มาแรฮ. บรีงัจ ลีฮัจ     ลาฆู นะ ซือมียา นู บือบือลา กือโบด. ญา กือนา ตูงู     กือนา ตาฮัด-ฮาตี     นาตี มูเซด ฮูฌัด นู ลามูลา     มูเซด ฮูฌัด ปือญูดัฮ ปูลัก     บีดา นะ บือเลฮ โกะ บูวัฮ นู บาฌิ     เดะ กือโบด อีตู เลอ. 8กาเญา กือนา ตาฮัด-ฮาตี กะฆีเตอ เลอ. บรี กาเญา ตือตู-ฮาตี เลอ     ซาเบะ ซรือปะ กะ อารี นู ตูฮัด นะ มาแรฮ ปาเระ ดัฮ. 9อาดี-บราดี เออ     ฌางัน บือซูงุจ กะ กาวัด บือซามา เลอ     บีดา กาเญา นะ เตด กือนา ฮูโกบ. นี เลอ     ตูฮัด นู นะ กรัจ ฮูโกบ เตอ     ญา อาดา เดะ โซะ ปีตู ดัฮ. 10อาดี-บราดี เออ     บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     ลาฆู นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     นู บือเลฮ มือญาเระ เดะ นามา นะ ตูฮัด. กูญา กือนา ซูซัฮ ปายัฮ     ตาปี กูวาซา ตาฮัด-ฮาตี ลามา. กะฆีเตอ กูญา ฌาดี จูตอ บรี กะ กีตา นะ ตูโรจ. 11นี เลอ     กีตา กีรา จะ     ลูมอฮ อีตู นู ตาฮัด-ฮาตี     กูญา บือเลฮ ลาฆู ซือนัง ซือลามัจ ดัฮ. กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ ลาฆู นะ โยบ ดัฮ     นู ญา ตาฮัด-ฮาตี ซูโงฮ. กาเญา ตาฮู ฌูฆา จะ     นู ตูฮัด บือเลฮ บูวัจ บรี ลาฆู นะ โยบ ซือลือซัย     บาฌิ กะฮามี. ลาฆู กะฆีเตอ บรี ลีฮัจ จะ     ตูฮัด เตอ ญา ฮาตี บาฌิ ซูโงฮ     ตือจีฮัด กะ อูมัจ-ซือมียา กีตา เลอ. 12อาดี-บราดี นะ กู เออ     ลือเบฮ เดะ มานามา เตอ     ฌางัน บรี กาเญา อาเกะ มือเลา บือซูปัฮ เลอ. เตด-จะ ลาฆู โซะ ลาแงะ     ลาฆู โซะ ดือนียา     ลาฆู อาซิก โปด     ฌางัน นะ อาเมด มาแรฮ มือเลา บือซูปัฮ ลาลู เลอ. ดัฮ ซูโงฮ     จะ "ซูโงฮ."     ดัฮ บูกัด     จะ     "บูกัด." ฌางัน มือเลา ลือเบฮ     ตาโกจ-จะ กาเญา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ เลอ. 13เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซาปา กือนา ซูซัฮ ปายัฮ เฆอ? บรี ญา บือซาโวจ เลอ. อาดา ซาปา นู ซือนัง-ฮาตี เฆอ? บรี ญา มือญาญี ปูฌี กะ ตูฮัด. 14เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซาปา นู เตด ซือนัง ญาวา เฆอ? บรี ญา บลาโลก โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด มาแรฮ     บรี กูญา นะ บือซาโวจ บีดา ญา     อาเมด มีญะ ลือมัยํ ญาวา นะ ญา     เดะ นามา นะ ตูฮัด. 15นู กูญา บือซาโวจ ฌางัน ฮาตี ปือจายา เตอ     นะ ตูโลก ซือมียา ซาเกะ บรี ลือฆา. ตูฮัด โปด     นะ ตูโลก อาเกะ ญาวา ญา บรี ซือนัง ปูลัก. กะ ซือมียา อีตู บูวัจ ดูซา ดัฮ     ตูฮัด นะ อาเกะ ดูซา นะ ญา บูวัก เลอ. 16กะฆีเตอ     บรี กาเญา ซาโงะ ดูซา บือซามา     บรี บือซาโวจ บือซามา-ซามา บีดา กาเญา นะ ซือนัง บาฌิ ซือมูฮา. นู ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ บือซาโวจ เตอ     อาดา ปือมือฆัฮ เลอ     นะ บูวัจ บรี ฌาดี ลาฆู บือซัยํ. 17เอลียา เตอ     ญา ฌาดี ซือมียา ซือรูปา บือกะ กีตา เลอ. ญา บือซาโวจ งูฆางู บรี ฮอย ฮูฌัด. กะฆีเตอ ตีฆา ตาโฮด นัม บูลัด     ฮอย ฮูฌัด ลาลู เดะ นังฆรี. 18กะฆีเตอ     ญา บือซาโวจ ปูลัก     บูวัจ บรี ฮูฌัด ตูโตฮ บาญะ     บรี อาดา บูวัฮ แนฮ-ฌือแนฮ บือตูโมฮ เดะ ตานัฮ เลอ. 19อาดี-บราดี นะ กู เออ     เดะ ลูมอฮ กาเญา     กาเลา-จะ อาดา ซือมียา ซือซัจ เดะ ลาฆู นู ซูโงฮ     บารู อาดา ซือมียา อาซิก บูวัจ บรี ญา บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ เตอ 20บรี กะ ญา ตาฮู จะ     ซือมียา นู บาวา อูรัก บือดูซา ปาเระ     เดะ ฌาลัด นู ซือซัจ ซีงี เตอ     ญา นะ ตูโลก ญาวา ซือมียา อีตู     บรี ลือปัซ เดะ มาตี     นะ บูวัจ บรี ดูซา บาญะ นะ ญา     ตูโดก ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\