โยฮัน 1

1ลามูลา ดูลู นูตู เตอ     นู บลาโลก จะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ญา อาดา ดัฮ. ปือมือเลา อีตู     ญา อาดา ดูโดะ บือซามา ฌางัน ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ ดัฮ. นู จะ     ปือมือเลา อีตู เตอ     ฌาดี ตูฮัด เลอ. 2ญา เตอ     ลามูลา ดูลู นูตู     ญา อาดา ดูโดะ บือซามา ฌางัน ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ. 3ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ซูโรฮ ปือมือเลา อีตู     บือฌาดี บือนา บารัก ราตา ซือมูฮา. เดะ บือนา บารัก นู บือเลฮ บือฌาดี เตอ     ฮอย นามา โปด     นู ตูฮัด เตด บือเลฮ ซูโรฮ ปือมือเลา อีตู บือฌาดี. 4ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู     ญา เลอ นู บรี ฮีโดะ. นู ฮีโดะ อีตู เตอ     ฌาดี ตือปัจ จรัฮ นู ซูโลฮ บรี กะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ราตา     บรี ลีฮัจ ลาฆู ซูโงฮ. 5นู จรัฮ เตอ     ญา ซูโลฮ มาแรฮ โซะ ตือปัจ กือลับ     จะ นู กือลับ อีตู เตอ     นะ อาเมด ฌือนัฮ เดะ ลาฆู จรัฮ เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. 6อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ มาแรฮ ดัฮ     ญา ปือนามา จะ     โยฮัน. 7ญา โปด     มาแรฮ ฌาดี ซะซี     ปาซัน ลาฆู นู จรัฮ อีตู     บีดา โกะ ซือมียา ซือมูฮา นะ ปือจายา กะ ลาฆู จรัฮ     กรานา ปือมือเลา นะ ญา เลอ. 8โยฮัน เตอ     บูกัด ญา ฌาดี นู จรัฮ อีตู     ตาปี ญา มาแรฮ     บีดา นะ มือเลา บรี ฌาดี ซะซี     กะ ปาซัน ลาฆู นู จรัฮ อีตู เลอ. 9อีตู เลอ     ฌาดี ลาฆู จรัฮ ซูโงฮ     นู ซูโลฮ มาโซะ กะ ดือนียา     นู บูวัจ บรี กะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ราตา     บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู นู ซูโงฮ. 10ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู     ญา อาดา ดูโดะ เดะ ดาลับ ดือนียา. มีเซ-จะ ญา โปด     บือเลฮ บือฌาดี ดือนียา ดัฮ เตอ     ตาปี โซะ ซือมียา เดะ ดือนียา     กูญา เตด บือเลฮ กราลา ญา เลอ. 11ญา มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี นะ ญา ดัฮ     ตาปี โกะ ลูมอฮ นะ ญา โปด     ฮอย เตด บือเลฮ ซาโมจ ญา. 12ตาปี โซะ โกะ ซือมียา นู มาแรฮ ซาโมจ ญา     ซือมียา นู ปือจายา กะ ญา เตอ     ญา บือเลฮ อาเกะ บรี กะ กูญา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ. 13กูญา บือฌาดี ดัฮ     บูกัด ตูโรจ บือกะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ราตา     บูกัด ตูโรจ ฮาตี นะ โกะ ซือมียา ดีฮา โปด     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     นู ฌาดี อาโปก นะ กูญา. 14ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู เตอ     ญา มาแรฮ ฌาดี อูมัจ-ซือมียา ดัฮ     ญา บือเลฮ ดูโดะ เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กีตา     บือเลฮ ปลีฮัจ บรี ปือนอฮ จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌาดี กะฮามี ซูโงฮ     จะ ญา นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ อูมัจ-ซือมียา. กีตา บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู บือซรี บือซายา นะ ญา     ซือรูปา บือกะ ลาฆู บือซรี นะ นานะ ตูงัน นะ อาโปก เดะ อาตัซ เตอ. 15โยฮัน ญา มือเลา บรี ฌาดี ซะซี     กะ ปาซัน นู ปือมือเลา อีตู เตอ     ญา บือเลฮ บือซูระ มือญาเระ จะ     "นี เลอ     ฌาดี ซือมียา นู กู บือเลฮ มือเลา ดูลู ดัฮ จะ     'ซือมียา นู นะ มาแรฮ เดะ บลากัก กู เตอ     ญา เลอ     นู บือซัยํ ลือเบฮ เดะ กู     ซาเบะ-จะ     ญา อาดา ดูลู เดะ กู.' " ญา จะ. 16นู ญา ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู บาฌิ เตอ     ญา บือเลฮ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา ซือมูฮา     บือกะ ลาฆู บาฌิ นู ซูโซด ลาฆู บาฌิ ดัฮ เลอ. 17ซาเบะ-จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ กีเรบ ปือมือซัด ฮูโกบ อีตู บรี กะ มูซา มือญาเระ. ตาปี ลาฆู นู ญา ฌาดี กะฮามี ซูโงฮ     นู ญา นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     เยซู คริด เลอ     ฌาดี ซือมียา นู บาวา ลาฆู อีตู มาแรฮ ปลีฮัจ. 18ฮอย ซือมียา ดีฮา โปด     ดือละ ลีฮัจ ตูฮัด เดะ อาตัซ. นู นานะ ตูงัน อีตู     นู ฌาดี ตูฮัด     นู ดูโดะ โซะ รูโซะ นะ อาโปก เดะ อาตัซ เตอ     ญา เลอ บือเลฮ บรี ลีฮัจ ดัฮ จะ     ตูฮัด ฌาดี กะฮามี เลอ. 19ปือมือเลา ซะซี นะ โยฮัน ฌาดี กะฆีนี เตอ. ตานา โกะ กือปาลา ลูมอฮ บักซา ยิว     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ซูโรฮ โกะ ซามี ฌางัน โกะ ลูมอฮ เลวี ซือตืองัฮ ปี     บีดา นะ ตาญา จะ     ญา ฌาดี ซาปา เตอ 20โยฮัน ญา เตด กีปัซ     ตาปี ญา ซาโงะ จะ     "กู บูกัด ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู เลอ." 21กูญา ตาญา ญา จะ     "ดัฮ กะฆีเตอ     เกา ฌาดี ซาปา เลอ? ฌาดี เอลียา เฆอ?" ญา ตีกัฮ จะ "บูกัด เลอ." กูญา จะ "กะฆีเตอ เกา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ อีตู เฆอ?" ญา ตีกัฮ จะ "บูกัด." 22กูญา อีตู ตาญา ปูลัก จะ     "เกา ฌาดี ซาปา? มีตา บรี มือญาเระ กะ กามี ดูลู     บีดา กามี นะ บือเลฮ ปี มือญาเระ     กะ ซือมียา นู ซูโรฮ กามี มาแรฮ เตอ. เกา มืองากู ญาวา ตะอาซิก จะ     ฌาดี ซาปา เลอ?" 23โยฮัน ตีกัฮ จะ     "กู นี     ฌาดี ซือมียา อีตู     บือกะ นู อิซายา ญา บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ ดูลู ดัฮ จะ 'อาดา ซูวารา นะ ซือมียา บือซูระ     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา จะ กือนา บือกรือฌา ฌาลัด บรี รือมัก เลอ     บีดา ตูฮัด นะ มาแรฮ.' ญา จะ." 24โซะ โกะ ซือมียา นู ลูมอฮ ฟาริซี ซูโรฮ มาแรฮ เตอ 25กูญา อีตู ตาญา โยฮัน จะ     "ดัฮ เกา บูกัด ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู     บูกัด เอลียา     บูกัด ซือมียา ตูโดฮ ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู เตอ     บูวัจ นามา ปะ     เกา บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เลอ?" 26โยฮัน ญา บือเลฮ ตีกัฮ กะ กูญา อีตู จะ     "กู นี     บรี ลาฆู ซือลับ ฌางัน อาเย     ตาปี อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู ดูโดะ เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา     นู กาเญา เตด กราลา. 27ซือมียา อีตู เลอ     นะ มาแรฮ เดะ บลากัก กู. ตาลี ปะตาปะ นะ ญา โปด     กู เตด ปาโตจ นะ อูฆัย เลอ." 28ลาฆู กะฆีนี     บือเลฮ บือฌาดี เดะ ตูโปะ เบดทานี     เดะ ซรือบัก ซูงัย จอแดน     โซะ อาตัซ มาตาอารี     นู ตือปัจ โซะ โยฮัน ญา บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เลอ. 29ลือปัซ ซืออารี โซะ ปาฆี     โยฮัน บือเลฮ ลีฮัจ เยซู มาแรฮ มียา ญา. ญา มือเลา จะ     "ลีฮัจ เลอ     อานะ กาเมก นะ ตูฮัด     ซือมียา นู ซาโมจ ลาฆู ซาลัฮ บือดูซา นะ ดือนียา     ปี บูวัก เตอ. 30ญา เลอ     นู กู บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ ดัฮ จะ     'เดะ บลากัก กู     อาดา ซืออูรัก นู นะ มาแรฮ     ฌาดี บือซัยํ เดะ กู เลอ     ซาเบะ-จะ     ญา อาดา ดูโดะ ดูลู เดะ กู.' 31กู ตะอาซิก โปด     เตด บือเลฮ ตาฮู ดัฮ จะ     ซาปา นู นะ ฌาดี ซือมียา อีตู. ตาปี กู มาแรฮ บูวัจ ลาฆู บรี ซือลับ เดะ อาเย เตอ     บีดา นะ บรี ตาฮู ปาซัน ลาฆู นะ ญา     กะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน. 32โยฮัน ญา มือเลา ฌาดี ซะซี จะ     "กู บือเลฮ ลีฮัจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ซือรูปา บือกะ บูโรก ปาตี     ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     มาแรฮ ดูโดะ เดะ ซือมียา อีตู เลอ. 33ดูลู     กู ตะอาซิก โปด     เตด บือเลฮ ตาฮู ดัฮ จะ     ซาปา นู นะ ฌาดี ซือมียา อีตู     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ญา มือเลา ฌางัน กู จะ     'ดัฮ เกา ลีฮัจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ตูโรด มาแรฮ ดูโดะ เดะ ซือมียา ดีฮา     ญา เลอ     นู นะ บูวัจ ลาฆู ซือลับ     เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด.' 34"กะฆีเตอ     กู บือเลฮ ลีฮัจ ดัฮ     บือเลฮ ฌาดี ซะซี จะ     ซือมียา อีตู เตอ     ญา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ." โยฮัน ญา จะ. 35จรัฮ ปาฆี     ซืออารี ปูลัก     โยฮัน ญา ตืองัฮ บือดีรี โซะ อีตู     ฌางัน มูเระ นะ ญา     ดูวา อูรัก. 36กูญา ลีฮัจ เยซู ตืองัฮ บือฌาลัด     โยฮัน ญา มือเลา จะ     "ลีฮัจ เลอ     อานะ กาเมก นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ." 37ตานา กูญา ดืองัยํ โยฮัน มือเลา กะฆีเตอ     กูญา ดูวา อูรัก     บือฌาลัด ตูโรจ กะ เยซู ปี. 38โซะ เยซู ญา กรือเลฮ กะ บลากัก     ลีฮัจ กูญา ดูวา อูรัก อีตู     ตูโรจ กะ ญา. กะฆีเตอ     ญา ตาญา จะ     "กาเญา มียา นามา เลอ?" กูญา ดูวา อูรัก ตีกัฮ จะ     "บูมอยํ     เกา ดูโดะ ปัจ ดีฮา?" นู จะ     บูมอยํ     เดะ บาซา นะ กูญา     ฌาดี-จะ     ซือมียา ปานัย อาฌัยํ. 39เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "มาแรฮ ลีฮัจ เลอ." กะฆีเตอ     กูญา ตูโรจ ปี     กูญา ลีฮัจ ตือปัจ นู เยซู ดูโดะ. กูญา โปด     ดูโดะ ฌางัน เยซู เดะ อารี อีตู     ซาเบะ-จะ     วะตู อีตู ฆามะ ปูโกยํ ปัจ บือเลฮ ดัฮ. 40นู ซืออูรัก เดะ ดูวา อูรัก อีตู     นู ดืองัยํ โยฮัน มือเลา     นู บือเลฮ ตูโรจ เยซู ปี เตอ     ญา ปือนามา จะ     อันดรู     อาดี เดะ ซีโมน เปโตร. 41กะฆีเตอ     อันดรู ปี ดูลู     มียา ซีโมน     จา เดะ ญา     มือญาเระ จะ     "กามี บือเลฮ ดาปัจ ซือมียา อีตู     นู ฌาดี มาซีฮา." นู จะ มาซีฮา อีตู     ฌาดี-จะ " ราฌา นู บรี ซือลามัจ". 42กะฆีเตอ     อันดรู     ญา บาวา ซีโมน ปี ดาปัจ เยซู. เยซู ญา ลีฮัจ ซีโมน     มือเลา จะ     "เกา ปือนามา ซีโมน     นานะ นะ โยฮัน     บูกัด เฆอ? ตาปี กูญา นะ บลาโลก เกา จะ     เคฟา." ปือนามา อีนี ญา ซือรูปา กะ ปือนามา จะ     เปโตร     ฌาดี-จะ     บาตู บือซัยํ. 43จรัฮ ปาฆี ปูลัก     เยซู ญา ตือตู เดะ ฮาตี จะ     นะ ปี กะ นังฆรี ฆาลิลี. ญา ดาปัจ ฟีลิบ     มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา กือนา ตูโรจ กะ กู เลอ." 44ฟีลิบ เตอ     ญา ดาตัก มาแรฮ เดะ ตูโปะ เบดซัยดา     ตูโปะ นะ อันดรู ฌางัน เปโตร. 45ฟีลิบ ญา ปี มียา นาทานาเอน     มือญาเระ กะ ญา จะ     "กามี บือเลฮ ดาปัจ ซือมียา อีตู     นู มูซา ญา บือเลฮ มือเลา เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ดัฮ     นู ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ ปาซัน ลาฆู นะ ญา. ญา เตอ     ฌาดี เยซู     นานะ นะ โยเซบ     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด." 46นาทานาเอน     ญา ตาญา จะ     "ลาฆู นู บาฌิ นามา     นะ มาแรฮ ดาตัก เดะ นาซาเรด     บือเลฮ เฆอ?" ฟีลิบ ญา ตีกัฮ จะ     "มาแรฮ ลีฮัจ เลอ." 47ตานา เยซู บือเลฮ ลีฮัจ นาทานาเอน     มาแรฮ มียา ญา     ญา มือเลา ปาซัน ลาฆู นะ ญา จะ     "ลีฮัจ เลอ     ซือมียา ลูมอฮ อิซราเอน     นู ซูโงฮ. เดะ ญาวา นะ ญา     ฮอย ลาฆู ตีปู เลอ." 48นาทานาเอน     ญา ตาญา เยซู จะ     "เกา กราลา กู ปัจ ดีฮา เลอ?" เยซู ตีกัฮ จะ     "ดูลู เดะ ฟีลิบ บือเลฮ บลาโลก เกา     วะตู เกา ตืองัฮ ดูโดะ เดะ บาวัฮ ปูโฮด กรายา-บูดี อีตู     กู บือเลฮ ลีฮัจ เกา เลอ." 49นาทานาเอน ญา มือเลา จะ     "บูมอยํ     เกา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌาดี ราฌา นะ ลูมอฮ อิซราเอน เลอ." 50เยซู ญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ซาเบะ กู บือเลฮ มือญาเระ กะ เกา ดัฮ จะ     กู ลีฮัจ เกา ดูโดะ เดะ บาวัฮ ปูโฮด กรายา-บูดี อีตู     กะฆีเตอ เกา ปือจายา เฆอ? จะ     เกา นะ บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู นู บือซัยํ ลือเบฮ เดะ อีตู ลาฆี เลอ." 51กะฆีเตอ     เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "กู มือญาเระ ลาฆู ซูโงฮ กะ กาเญา จะ     กาเญา นะ ลีฮัจ ลาแงะ ญา บูกา ดัฮ     อาดา โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด บือกะ กูญา ตูโรด     ญาแญะ โซะ อาตัซ นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เลอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\