โยฮัน 10

1เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กู นะ มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ซือมียา นู เตด มาโซะ ปี กะ ดาลับ ปาฆัยํ กาเมก     ฌาลัด ปีตู เตอ     ตาปี ญาแญะ มือลากัฮ     ปี โซะ ฌาลัด อาซิก     ซือมียา อีตู     ญา ฌาดี อูรัก มือญูรี     ฌาดี อูรัก ปือญามุน เลอ. 2ตาปี ซือมียา นู มาโซะ โซะ ปีตู เตอ     ฌาดี ซือมียา บือบือลา กาเมก เลอ. 3ซือมียา นู ตูงู ปีตู     ญา บูกา ปีตู บรี กะ ซือมียา อีตู เลอ. โกะ กาวัด กาเมก โปด     มือนีงัย กะ ซูวารา นะ ญา. ญา บลาโลก ปือนามา โกะ กาเมก นะ ญา     บาวา กูญา ตรือเบะ ปี. 4ตานา ญา บาวา กาวัด กาเมก นะ ญา     ตรือเบะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ     ญา โปด     บือฌาลัด ปี ดูลู. โกะ กาวัด กาเมก ตูโรจ กะ ญา ปี     ซาเบะ-จะ     กาวัด กาเมก กราลา ซูวารา นะ ญา เลอ. 5โซะ ซือมียา อาซิก     กาวัด กาเมก ญา เตด ตูโรจ เลอ     ตาปี ญา ลารี ปี เดะ กูญา     กรานา เตด กราลา ซูวารา นะ ซือมียา อาซิก." 6ปือมือเลา ปือซามา อีตู     เยซู บือเลฮ มือเลา ฌางัน กูญา     ตาปี กูญา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี ลาลู     กะ ปือมือเลา นู ญา บือเลฮ มือเลา ฌางัน กูญา เตอ. 7กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา ปูลัก จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     กู ฌาดี ปีตู นะ โกะ กาเมก เลอ. 8โกะ ซือมียา นู มาแรฮ ดูลู เดะ กู เตอ     ฌาดี อูรัก ปือญูรี     ฌางัน อูรัก ปือญามุน. ตาปี กาวัด กาเมก เตด บือเลฮ มือนีงัย กะ กูญา. 9กู นี เลอ     ฌาดี ปีตู ดัฮ. ซือมียา ดีฮา นู มาโซะ     ฌาลัด โซะ กู     ซือมียา อีตู นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. ญา นะ มาโซะ ซือนัง     ตรือเบะ ซือนัง     นะ ดาปัจ ซือบารัก มากัด. 10อูรัก ปือญูรี อีตู     ญา มาแรฮ ซือมาตา บีดา นะ จูรี     นะ บูนอฮ     นะ บูวัจ บรี บือนาซา ฮาบิฮ. ตาปี กู นี     มาแรฮ บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ลาฆู ฮีโดะ     ฌาดี-จะ     ลาฆู ฮีโดะ นู ปือนอฮ ซูโงฮ เลอ. 11"กู นี เลอ     ฌาดี ซือมียา บือบือลา กาเมก     นู บาฌิ. ซือมียา บือบือลา นู บาฌิ อีตู เตอ     ญา ยอม ซรัฮ ญาวา     กรานา กาวัด กาเมก เลอ. 12ซือมียา นู มากัด อูปัฮ     บูกัด ฌาดี ซือมียา บือบือลา กาเมก เตอ     กาวัด กาเมก เตด ฌาดี นะ ญา เลอ. ตานา ญา ลีฮัจ อาซู ฮูตัด มาแรฮ     ญา ตีงัน กาวัด กาเมก     ลารี ปี ดัฮ. กะฆีเตอ     อาซู ฮูตัด     ญา นะ ราปัซ กาเมก บือปี บูวัก     บูวัจ บรี กาวัด กาเมก ปือจัฮ-บือลัฮ ปี ฮาบิฮ เตอ. 13ซือมียา อีตู ซีงี ญา ลารี     ซาเบะ-จะ ญา ฌาดี ซือมียา มากัด อูปัฮ     ญา เตด บรีงัจ กะ กาวัด กาเมก ลาลู เลอ. 14กู นี เลอ     ฌาดี ซือมียา บือบือลา กาเมก     นู บาฌิ. บือกะ นู อาโปก     ญา กราลา กู     กู โปด กราลา ญา. ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     กู กราลา โกะ กาเมก นะ กู     กาเมก นะ กู โปด     กูญา กราลา กู ฌูฆา เลอ. ญาวา นะ กู     กู ยอม ซรัฮ บีดา กาวัด กาเมก เลอ. 16กู อาดา โกะ กาเมก นู อาซิก ฌูฆา     บูกัด ซา เดะ ปาฆัยํ อีนี. กู ฆาโดฮ บาวา โกะ กาเมก อีตู มาแรฮ ฌูฆา. โกะ กาเมก อีตู     กูญา นะ มือนีงัย ซูวารา นะ กู     นะ มาโซะ บือมุน ซือกาลี     ฌาดี ซา กาวัด     นู อาดา ซือมียา บือบือลา แนฮ ซืออูรัก เลอ. 17ซาเบะ กะฆีนี     อาโปก ญา ซายัก กะ กู     กรานา-จะ     กู ยอม ซรัฮ ญาวา นะ กู     บีดา นะ ซาโมจ ญาวา อีตู ปูลัก. 18ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ ราปัซ ญาวา ปี เดะ กู บือเลฮ. ตาปี กู ซรัฮ ญาวา ฌางัน ฮาตี นะ กู ตะอาซิก เลอ. กู อาดา มือฆัฮ     นู นะ ซรัฮ ญาวา นะ กู ตะอาซิก. กู อาดา มือฆัฮ     นู นะ ซาโมจ อาเมด ปาเระ ปูลัก. ปือมือซัด อีตู     กู บือเลฮ ซาโมจ เดะ อาโปก นะ กู ดัฮ." เยซู ญา จะ. 19ปือมือเลา อีตู บูวัจ บรี ลูมอฮ ยิว ปือจัฮ-บือลัฮ ปูลัก     โซกซา กาวัด. 20ลูมอฮ กูญา บาญะ อูรัก มือเลา จะ     "ญา อาดา ฮาตู มาโซะ     ฆีลา ดัฮ. ปี มือนีงัย กะ ญา บูวัจ นามา เลอ?" 21ตาปี ลูมอฮ อาซิก มือเลา จะ     "ปือมือเลา กะฆีเตอ     บูกัด ปือมือเลา นะ ซือมียา นู ฮาตู มาโซะ เลอ. ฮาตู นะ บูวัจ บรี ซือมียา มาตา บูตา     ลีฮัจ บือฆารี บือเลฮ กะฮามี เลอ?" 22เดะ วะตู อีตู     ฌาดี ลาฆู บรามัย อารี นู ซรัฮ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ฌาดี มูเซด บือแฌะ. 23เยซู บือฌาลัด เดะ ลามัน รูมัฮ มือญือมัฮ     เดะ โซะ ปือทอยํ นู บลาโลก จะ     ปือทอยํ นะ ซะโลโม. 24โกะ ลูมอฮ ยิว     กูญา ปาคัจ มาแรฮ กือลีลิก เยซู     ตาญา จะ     "นะ บรี กามี เตด ตือตู เดะ ฮาตี     บราปา ลามา เลอ? ดัฮ เกา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ กือนา มือญาเระ กะ กามี บรี ซัฮ เลอ." 25เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ     ตาปี กาเญา เตด ปือจายา. โกะ ลาฆู มือฆัฮ นู กู บูวัจ เดะ นามา นะ อาโปก เดะ กู เตอ     ลาฆู อีตู ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู ดัฮ เลอ. 26ตาปี กาเญา เตอ     นะ เตด ปือจายา     ซาเบะ กาเญา เตด ฌาดี กาเมก นะ กู. 27โกะ กาเมก นะ กู     กูญา มือนีงัย กะ ซูวารา นะ กู. กู โปด     กราลา กูญา ฌูฆา เลอ. 28กู บรี กะ ลูมอฮ กาเมก นะ กู     บรี กูญา นะ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู. กะฆีเตอ     กูญา นะ เตด ฌาฮานัม ลาลู เลอ. ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ บือเลฮ ราปัซ โกะ กาเมก อีตู     เดะ ตางัน นะ กู. 29อาโปก เดะ กู     นู บรี กาเมก อีตู กะ กู ดัฮ     ญา บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ลาฆู ซือมูฮา. ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ ราปัซ โกะ กาเมก อีตู บือปี     เดะ ตางัน นะ อาโปก เดะ กู. 30กู ฌางัน อาโปก     ฌาดี ซา ญาวา อีตู เลอ." เยซู ญา จะ. 31โกะ ลูมอฮ ยิว     กูญา ปือฆัก บาตู นะ ลีปัยํ เยซู ปูลัก     บรี มาตี. 32เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู บือเลฮ บูวัจ ลาฆู นู บาฌิ บาญะ ฌือแนฮ     ดาตัก เดะ อาโปก เดะ กู     บรี กะ กาเญา ลีฮัจ. กาเญา ปือฆัก บาตู     นะ ลีปัยํ กู บรี มาตี     กรานา ลาฆู ปือบูวัจ นู ดีฮา เลอ?" 33ลูมอฮ ยิว กูญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "กามี นะ ลีปัยํ เกา     บูกัด กรานา ลาฆู ปือบูวัจ บาฌิ     ตาปี กรานา เกา มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. ซาเบะ เกา ฌาดี อูมัจ-ซือมียา     ตาปี มืองากู กะ ญาวา ตะอาซิก จะ     ฌาดี ตูฮัด." 34เยซู ตีกัฮ จะ     "เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ กาเญา     ฆาแรฮ ดัฮ บูกัด เฆอ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ มือเลา จะ 'กาเญา ฌาดี ซือรูปา โกะ ตูฮัด ซือมูฮา เลอ.' 35ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู     ญา รือมัก ซือลาลู เตอ     จะ เดะ ซูรัจ อีตู ตูฮัด เดะ อาตัซ บลาโลก กะ ซือมียา นู ซาโมจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ     ฌาดี โกะ ตูฮัด เลอ. 36กะฆีเตอ     กาเญา นะ อาดู กู ลาฆู นามา     กู นู อาโปก เดะ อาตัซ ตืองะ ดัฮ     ซูโรฮ กู มาแรฮ กะ ดาลับ ดือนียา? นะ อาดู จะ     กู มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด     กรานา กู มือเลา จะ     กู ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด กะฆีเตอ     บือเลฮ กะฮามี เลอ? 37ดัฮ กู เตด บูวัจ บือกรือฌา     นู ตูโรจ กะ ลาฆู นะ อาโปก เดะ กู เตอ     ฌางัน ปือจายา กะ กู เลอ. 38ตาปี ดัฮ กู บือกรือฌา ตูโรจ กะ ลาฆู นะ อาโปก เดะ กู เตอ     มีเซ-จะ กาเญา เตด ปือจายา กะ กู     ตาปี บรี กาเญา ปือจายา กะ ลาฆู บือกรือฌา อีตู เลอ     บีดา กาเญา นะ ตาฮู มาโซะ เดะ ฮาตี จะ     อาโปก ญา อาดา ดูโดะ เดะ กู     กู โปด     อาดา ดูโดะ เดะ อาโปก เลอ." เยซู ญา จะ. 39ลูมอฮ กูญา มียา จือลัฮ ปูลัก     นะ รีฆะ เยซู. ตาปี เยซู ลารี ลือปัซ เดะ ตางัน นะ กูญา ปี บือเลฮ. 40เยซู ญา มือลากัฮ ซูงัย จอแดน ปูลัก     ญา ปี รอจ กะ ตือปัจ นู ตืองัฮ ดูลู อีตู     โยฮัน บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ. กะฆีเตอ     เยซู ญา บือเลฮ บราดู ตือปัจ อีตู เลอ. 41โกะ ซือมียา บาญะ มาแรฮ มียา เยซู     มือเลา ซามา กูญา จะ     "โยฮัน เตด บือเลฮ บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ ลาลู. ตาปี ราตา ฌือแนฮ     นู โยฮัน บือเลฮ มือเลา ปาซัน ซือมียา อีนี     ฌาดี ซูโงฮ เลอ." 42กะฆีเตอ     อาดา ซือมียา บาญะ เดะ ตือปัจ อีตู     ปือจายา กะ เยซู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\