โยฮัน 11

1อาดา กีลากี ซืออูรัก     ปือนามา ลาซาโร     นู เตด ซือนัง. ญา ดูโดะ เดะ ตูโปะ เบดทานี     ฌาดี ตือปัจ ตูโปะ นะ มารียา ฌางัน มาทา     จา นีบีนี เดะ ญา เตอ. 2มารียา ซีงี     ฌาดี ซือมียา นู อาเมด มีญะ บาวู     อูแร เดะ กากี นะ ตูฮัด เยซู     อาเมด โบะ นะ ญา     มาแรฮ อีซุจ. ลาซาโร อีตู     ฌาดี อาดี เดะ ญา     นู เตด ซือนัง เตอ. 3กะฆีเตอ     จา นีบีนี เดะ ญา ดูวา อูรัก     กูญา ซูโรฮ ซือมียา ปี ซารี เยซู     มือเลา จะ     "จา เออ     นี เลอ     ซาบัจ นู จา ซายัก     ญา เตด ซือนัง ญาวา เลอ." 4ตาปี ตานา เยซู ดืองัยํ ดัฮ     ญา มือเลา จะ     "ปือญาเกะ อีตู     เตด รอจ กะ มาตี เลอ. ตาปี ญา ฌาดี ดัฮ     บีดา นะ บรี ลีฮัจ ลาฆู บือซรี บือซายา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. กะฆีเตอ ลาฆู นู นานะ นะ ตูฮัด นะ บือซรี บือซายา     นะ ปลีฮัจ ดัฮ     กรานา ปือญาเกะ อีตู เตอ เลอ." 5เยซู ญา ซายัก มาทา ฌางัน อาดี เดะ ญา     ฌางัน ลาซาโร ฌูฆา. 6กะฆีเตอ     ตานา ญา ดืองัยํ จะ     ลาซาโร ญา ตืองัฮ เตด ซือนัง เตอ     เยซู ญา ดูโดะ เดะ ตือปัจ นู ญา ดูโดะ อีตู     ดูวา อารี ลาฆี. 7ลือปัซ อีตู     เยซู มือเลา ฌางัน โกะ ลูมอฮ มูเระ จะ     "โฌฮ     บรี กีตา บาลิ ปี ปาเระ     กะ นังฆรี ยูเดีย ปูลัก เลอ." 8โกะ ลูมอฮ มูเระ มือเลา ฌางัน เยซู จะ     " บูมอยํ เออ     ลือปัซ เตด บาญะ อารี อีนี     ลูมอฮ ยูเดีย กูญา มียา จือลัฮ นะ อาเมด บาตู     ลีปัยํ เกา บรี มาตี. ดัฮ กะฆีเตอ     เกา นะ ปี กะ ตือปัจ อีตู ปูลัก เฆอ?" 9เยซู ตีกัฮ จะ     "เดะ ดาลับ ซืออารี     อาดา ดูวา-บือลัซ ฌับ     บูกัด เฆอ? ดัฮ ซือมียา ดีฮา     บือฌาลัด เดะ วะตู ซียัก     ญา นะ เตด ตือซีปะ     กรานา-จะ     ญา ลีฮัจ ลาฆู จรัฮ เดะ ดือนียา อีนี. 10ตาปี ดัฮ ซือมียา ดีฮา บือฌาลัด เดะ วะตู มาลับ     ญา โปด     นะ ตือซีปะ ดัฮ     กรานา-จะ     ญา ฮอย ลาฆู จรัฮ เดะ ญาวา นะ ญา เลอ." 11ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา ปูลัก จะ     "ลาซาโร     ซาบัจ นะ กีตา     ญา ลีนา ดัฮ. ตาปี กู ปี     บีดา นะ ฆระ ญา     บรี ดาฮานี เลอ." 12กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ มูเระ มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "จา เออ     ดัฮ ญา ตืองัฮ ลีนา     ญา นะ ลือฆา บาฌิ เลอ." 13เยซู มือเลา ปาซัน ลาฆู มาตี นะ ลาซาโร     ตาปี โกะ มูเระ     กูญา อาคา จะ     ญา มือเลา ปาซัน ลาฆู ตีโนะ ลีนา     บรี ฮอย รือมัย. 14กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน กูญา มักรือมัก จะ     "ลาซาโร ญา มาตี ดัฮ. 15กรานา ลีฮัจ กะ กาเญา เตอ     กู ซูกา-ฮาตี นู กู เตด บือเลฮ ดูโดะ เดะ ตือปัจ อีตู     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ปือจายา. ตาปี     โฌฮ เลอ     บรี กีตา ปี มียา ญา." 16โทมัด     นู กูญา บลาโลก จะ     บือกือมัยํ     ญา มือเลา ฌางัน กาวัด มูเระ จะ     "โฌฮ     ลูมอฮ กีตา ปี ฌางัน จา ฌูฆา     บีดา นะ มาตี บือซามา ฌางัน ญา เลอ." 17ตานา เยซู มาแรฮ รอจ ดัฮ     ญา บือเลฮ ตาฮู จะ     กูญา บาวา บาดัด นะ ลาซาโร ปี ตานัม เดะ ฌีรัจ     ปัจ อารี ดัฮ. 18ตูโปะ เบดทานี ดูโดะ ดาปิก นังฆรี เยรูซาเลม     รืองัก บือเลฮ ฆามะ ตีฆา กีโลเมด. 19ลูมอฮ ยูเดีย บาญะ อูรัก     กูญา ปาคัจ มาแรฮ มียา มาทา ฌางัน มารียา     บีดา นะ ปูโฌะ กูญา     เดะ ลาฆู ปาซัน อาดี เดะ กูญา. 20ตานา มาทา ญา ดืองัยํ บรีตา จะ     เยซู ตืองัฮ มาแรฮ     ญา ตรือเบะ ปี ซาโมจ เยซู. ตาปี มารียา ญา อาดา ดูโดะ เดะ ดาลับ รูมัฮ. 21มาทา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     อาดู จะ     ตูฮัด อาดา ดูโดะ ตือปัจ อีนี     อาดี เดะ กู โปด     เตด มาตี เลอ. 22มีเซ รอจ วะตู อีนี โปด     กู ตาฮู จะ     ซือบารัก นามา นู เกา มีตา เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา นะ ซรัฮ บรี กะ เกา ซือมูฮา เลอ." 23เยซู มือเลา ฌางัน มาทา จะ     "อาดี กีลากี เดะ เกา     ญา นะ ฮีโดะ ปาเระ ปูลัก." 24มาทา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กู ตาฮู ดัฮ จะ     ญา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ อารี ปือญูดัฮ ปูลัก เตอ     เดะ อารี นู โกะ ซือมียา ซือมูฮา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ." 25เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "กู นี เลอ     นู บรี โกะ ซือมียา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     นู บรี กูญา อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ. ซือมียา นู ปือจายา กะ กู เตอ     มีเซ-จะ ญา มาตี ดัฮ โปด     นะ อาดา ฮีโดะ ปูลัก. 26ราตา ซือมียา นู อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ     นู ปือจายา กะ กู เตอ     กูญา นะ เตด มาตี ลาลู เลอ. เกา ปือจายา กะฆีนี เฆอ?" 27มาทา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ซูโงฮ ตูฮัด เออ     กู บือเลฮ ปือจายา ดัฮ จะ     เกา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     นู นะ มาโซะ มาแรฮ กะ ดือนียา อีนี เลอ." ญา จะ. 28ตานา มาทา มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา บาลิ ปี บลาโลก มารียา     อาดี เดะ ญา     บือบีซิ จะ     "บูมอยํ มาแรฮ ดัฮ. ญา บลาโลก เกา เลอ." 29ตานา มารียา ดืองัยํ กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ฆางู บีกัซ ปี มียา เยซู. 30โซะ เยซู เตอ     ญา เตด มาโซะ ปี กะ ดาลับ ตูโปะ ลาฆี     ตาปี ญา อาดา ดูโดะ เดะ ตือปัจ     นู มาทา ดาปัจ ฌางัน ญา     โตะ อีตู เลอ. 31ตานา ลูมอฮ ยิว นู ดูโดะ เดะ รูมัฮ     ตืองัฮ ปูโฌะ ฮาตี นะ มารียา เตอ     กูญา ลีฮัจ มารียา     ญา ฆางู บีกัซ ตรือเบะ ปี. กะฆีเตอ     กูญา ตูโรจ ญา ปี     อาคา จะ     ญา นะ ปี มือนาแงฮ เดะ ตือปัจ ฌีรัจ. 32มารียา ญา มาแรฮ รอจ กะ ตือปัจ นู เยซู ดูโดะ เตอ. ตานา ลีฮัจ เยซู     ญา ตือมะ มือญือมัฮ เดะ กากี นะ เยซู     มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     อาดู จะ ตูฮัด อาดา ดูโดะ เดะ ตือปัจ อีนี     อาดี เดะ กู โปด     ญา เตด มาตี เลอ." 33เยซู ญา ลีฮัจ มารียา มือนาแงฮ     โกะ ลูมอฮ ยูเดีย นู มาแรฮ ฌางัน ญา โปด     มือนาแงฮ ฌูฆา. เยซู ญา ฆาโดฮ-ฮาตี     ซูซัฮ ซูโงฮ เลอ. 34ญา ตาญา จะ     "ลูมอฮ กาเญา อาเมด บาดัด นะ ญา     ปี บอฮ ปัจ ดีฮา?" กูญา ตีกัฮ จะ     "มาแรฮ ลีฮัจ เลอ." 35เยซู ญา ตรือเบะ อาเย มาตา เลอ. 36โกะ ลูมอฮ ยูเดีย กูญา มือเลา จะ     "ลีฮัจ เลอ     เยซู ซายัก กะ ญา บาญะ เลอ." 37ตาปี ซือมียา ซือตืองัฮ มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี ญา บือเลฮ บูวัจ บรี ซือมียา มาตา บูตา     ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ. นะ บือบือลา ซือมียา อีนี     บรี เตด มาตี     เตด บือเลฮ เฆอ?" 38เยซู ญา ฆาโดฮ-ฮาตี ปูลัก. กะฆีเตอ     ญา มาแรฮ รอจ กะ ฌีรัจ ดัฮ. เดะ ฌีรัจ อีตู     ลูบัก ตานัม บาดัด ฌาดี ฆูฮา เลอ     อาดา บาตู ตูโดก มูโลจ ฆูฮา ตาโรฮ. 39เยซู มือเลา จะ     "กือนา อาเมด บาตู บือตรือเบะ เลอ." มาทา     นู กากา นีบีนี เดะ ซือมียา มาตี     ญา มือเลา จะ     "ตารา อีนี     บาดัด นะ ญา บือบาวู บูโซะ ดัฮ เลอ     กรานา-จะ     ญา มาตี บือเลฮ ปัจ อารี ดัฮ." 40เยซู มือเลา ฌางัน มาทา จะ     "กู มือญาเระ กะ เกา ดัฮ     บูกัด เฆอ     จะ     ดัฮ เกา ปือจายา เตอ     เกา นะ บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู บือซรี บือซายา นะ ตูฮัด เลอ?" 41ลูมอฮ กูญา อาเมด บาตู บือตรือเบะ. เยซู ญา ลางอฮ ปาลา กะ ลาแงะ     มือเลา จะ     "โอ อาโปก บือซัยํ เดะ อาตัซ. กู บรี ซือลามัจ กะ เกา     นู เกา ดืองัยํ กะ กู. 42กู ตาฮู จะ     ตูฮัด มือนีงัย กะ กู เลอ. ตาปี นู กู มือเลา กะฆีนี     กรานา ลีฮัจ กะ โกะ ซือมียา นู บือดีรี เดะ ตือปัจ อีนี     บีดา กูญา นะ ปือจายา กะ อาโปก นู ซูโรฮ กู มาแรฮ." 43เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา บือซูระ ซูวารา บือซัยํ จะ     "ลาซาโร เออ     กือนา ตรือเบะ มาแรฮ เลอ." 44ซือมียา นู มาตี อีตู โปด     ญา ตรือเบะ มาแรฮ     อาดา กาเยด บาโลจ เดะ กากี ฌางัน ตางัน นะ ญา. เดะ มูคา โปด     อาดา กาเยด บาโลจ ฌูฆา. เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ. "กือนา อูฆัย กาเยด นู บาโลจ บูวัก     ปลือปัซ ญา เลอ." 45กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ยิว บาญะ อูรัก     นู มาแรฮ มียา มารียา     นู บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู ปือบูวัจ นะ เยซู เตอ     กูญา โปด     ปือจายา กะ เยซู ดัฮ. 46ตาปี ลูมอฮ กูญา ซือตืองัฮ     ปี มียา ลูมอฮ ฟาริซี     จรือตา ลาฆู นู เยซู บือเลฮ บูวัจ     บรี กะ กูญา ดืองัยํ. 47ซาเบะ กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา บลาโลก ลูมอฮ บือมุน บือกีรา ดัฮ จะ     "นะ บูวัจ กะฮามี เลอ     กรานา-จะ ซือมียา อีนี ญา บือเลฮ บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ บาญะ ฌือแนฮ ดัฮ. 48ดัฮ บือบียัยํ ตาโรฮ กะฆีนี     โกะ ซือมียา ซือมูฮา นะ ปือจายา กะ ญา เลอ. กะฆีเตอ ลูมอฮ โรม โปด     กูญา ฆางู นะ มาแรฮ ปรูโตฮ รูมัฮ มือญือมัฮ นะ กีตา     ฌางัน ลูมอฮ บักซา นะ กีตา ฌูฆา." 49ตาปี ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กูญา     ปือนามา กายาฟัด     นู ฌาดี กือปาลา ซามี เดะ ตาโฮด อีตู     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา เตด ตาฮู อารัฮ นามา เลอ. 50เตด ตาฮู จะ     ญา ฌาดี ลาฆู บาฌิ นะ กาเญา เลอ     นู นะ บรี ซือมียา มาตี ซืออูรัก     ฆาตี โกะ ซือมียา ซือมูฮา. กะฆีเตอ โปด     บาฌิ เดะ นู นะ บรี ฌาฮานัม ฮาบิฮ ซา บักซา เลอ." 51ญา มือเลา กะฆีเตอ     บูกัด ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตะอาซิก     ตาปี ซาเบะ ญา ฌาดี กือปาลา ซามี     นู ดูโดะ บือกรือฌา เดะ ตาโฮด อีตู เลอ. ญา มือเลา ปือมือเลา ตูโดฮ จะ     เยซู ญา ฆาโดฮ มาตี     ฆาตี โกะ ซือมียา บักซา อีตู. 52บูกัด-จะ     นะ มาตี ฆาตี ซา ลูมอฮ อีตู     ตาปี บีดา นะ บรี โกะ นานะ นะ ตูฮัด     นู จัฮ-บือลัฮ ปี เตอ     นะ มาแรฮ บือฮีมุน บือซามา     ฌาดี ซา ลูมอฮ อีตู เลอ. 53ตะเดะ อารี อีตู มาแรฮ     กูญา ปาคัจ บือกีรา นะ บูนอฮ เยซู บูวัก เลอ. 54ซาเบะ กะฆีเตอ     เยซู ญา เตด มาโซะ ปี เดะ ตืองัฮ     บรี โกะ ลูมอฮ ยิว ลีฮัจ. ตาปี ญา บือเลฮ ตรือเบะ เดะ ตือปัจ อีตู     ปี กะ ซา ตูโปะ     นู ดูโดะ ดาปิก ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา     รอจ กะ นังฆรี นู ปือนามา เอฟราอิม. ญา บือเลฮ บราดู ดูโดะ ตือปัจ อีตู     ฌางัน มูเระ นะ ญา. 55เดะ กาลา อีตู     ดาปิก นะ รอจ กะ อารี บรามัย ลือปัซ ปี นะ ลูมอฮ ยิว ดัฮ. โกะ ซือมียา บาญะ     กูญา ตรือเบะ มาแรฮ     เดะ ราตา ตูโปะ     ญาแญะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ดูลู เดะ อารี บรามัย ลือปัซ ปี     บีดา นะ ตูโรจ กะ ลาฆู บาโซฮ ญาวา. 56กูญา ซือมูฮา ปาคัจ มียา เยซู     ตานา กูญา บือดีรี เดะ ลามัน รูมัฮ มือญือมัฮ     กูญา ปาคัจ มือเลา จะ     "กาเญา บรีงัจ กะฮามี     เยซู นะ มาแรฮ กะ ลาฆู บรามัย อีนี     เฆอ เตด?" 57โซะ กือปาลา ซามี     ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี บือเลฮ ปือซัด ปือมือเลา ดัฮ จะ     กะ ซือมียา ดีฮา ตาฮู จะ     เยซู ดูโดะ ปัจ ดีฮา     บรี มาแรฮ มือญาเระ กะ ลูมอฮ กูญา     บีดา กูญา นะ บือเลฮ ปี รีฆะ ญา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\