โยฮัน 12

1ดูลู เดะ อารี บรามัย ลือปัซ ปี นัม อารี ดัฮ เตอ     เยซู ญา มาแรฮ กะ ตูโปะ เบดทานี     นู ฌาดี ตือปัจ ดูโดะ นะ ลาซาโร     ซือมียา นู เยซู บือเลฮ บูวัจ บรี ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี. 2ตือปัจ อีตู     กูญา บูวัจ บรามัย บารัก มากัด     บรี กะ เยซู. มาทา     ญา ตูโลก บือกรือฌา ฌูฆา. ลาซาโร เตอ     ญา เลอ     ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู ดูโดะ มากัด บือซามา ฌางัน เยซู. 3มารียา ญา อาเมด มีญะ บาวู ปือนามา นาระดา     ฌาดี มีญะ นู บาฌิ     รือฆา มาฮัน โตระ     บรัจ บือเลฮ ฆามะ ตืองัฮ กีโล เตอ. มีญะ อีตู     ญา อาเมด มาแรฮ ลือมัยํ เดะ กากี นะ เยซู. ญา อาเมด โบะ นะ ญา     มาแรฮ อีซุจ เดะ กากี นะ เยซู. เดะ รูมัฮ โปด     บือบาวู บาฌิ     ฌางัน มีญะ บาวู อีตู. 4ตาปี มูเระ นะ เยซู ซืออูรัก     นู ปือนามา จะ     ยูดา อิดคารีโยด     ซือมียา นู นะ ซรัฮ เยซู บรี กือนา รีฆะ เตอ     ญา มือเลา จะ 5"ซาเบะ นามา ตีเมา ฌูวัน มีญะ บาวู อีตู     บรี ฌาดี ดูเวะ     บือเลฮ ตีฆา ราตุซ รีเงะ ปีระ เลอ     บีดา ปี อาเมด ปี ฮาฆิ กะ โกะ อูรัก ฮาฌะ?" 6ญา มือเลา กะฆีเตอ     บูกัด นะ อาเมด ฮาตี นะ โกะ อูรัก ฮาฌะ     ตาปี ซาเบะ ญา ฌาดี ซือมียา ปือญูรี เลอ. ญา ฌาดี ซือมียา นู บาวา ตีปะ บอฮ ดูเวะ นะ ลูมอฮ กูญา     กะฆีเตอ ญา ซัจๆ อาเมด ดูเวะ อีตู     ปี ซูโรฮ ตะอาซิก. 7เยซู มือเลา จะ     "บือบียัยํ ญา เลอ     บรี ญา อาเมด มีญะ อีนี ตาโรฮ     ตือดะ รอจ กะ อารี นู นะ ตานัม บาดัด นะ กู. 8กรานา-จะ     อาดา โกะ อูรัก ฮาฌะ ดูโดะ ดาปิก กาเญา ซือรูโลยํ. ตาปี โซะ กู นี     กู นะ ดูโดะ ฌางัน กาเญา เตด บราปา ลามา ดัฮ เลอ." 9โซะ ลูมอฮ ยิว บาญะ ซือมียา     กูญา บือเลฮ ตาฮู ดัฮ จะ     เยซู อาดา ดูโดะ ตือปัจ อีตู. กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ มาแรฮ กะ ตือปัจ อีตู ฌูฆา     บูกัด-จะ     กรานา เยซู ซืออูรัก     ตาปี บีดา นะ มาแรฮ ลีฮัจ ลาซาโร     ซือมียา นู เยซู บูวัจ บรี ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ. 10กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     กูญา ปาคัจ บือกีรา บือซามา     บีดา นะ บูนอฮ ลาซาโร ฌูฆา เลอ. 11ซาเบะ-จะ     กรานา ลาฆู นะ ลาซาโร เตอ     โกะ ลูมอฮ ยิว บาญะ อูรัก     ตรือเบะ เดะ โซะ กูญา     ปี ปือจายา กะ เยซู. 12ลือปัซ ปี ซืออารี     โกะ ซือมียา บาญะ อีตู     นู บือเลฮ มาแรฮ กะ บรามัย ลือปัซ ปี เตอ     กูญา ดืองัยํ จะ     เยซู ตืองัฮ มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ. 13กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ อาเมด โกะ ดาฮัด ปูโฮด กายู ตรือเบะ ปี ซาโมจ เยซู     บือซูระ จะ     " โฮซันนา ปูฌี กะ ตูฮัด เลอ. ซือลามัจ เลอ     ซือมียา นู มาแรฮ เดะ นามา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ซือนัง ซือลามัจ เลอ     ราฌา นะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน." 14เยซู ญา ดาปัจ อานะ กูดา ซืออีโกยํ     ญา ญาแญะ อานะ กูดา อีตู     ซือรูปา อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ 15"ลูมอฮ ซือมียา เดะ นังฆรี ซีโอน เออ     ฌางัน ตาโกจ เลอ. ลีฮัจ เลอ     ราฌา นะ กาเญา     ญา ตืองัฮ มาแรฮ ดัฮ. ญา ดูโดะ เดะ อาตัซ อานะ กูดา มาแรฮ ดัฮ." 16ลามูลา เตอ     โกะ มูเระ นะ เยซู     เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี     ลาฆู นู อีตู. ตาปี ตานา เยซู ญา กือนา อาเกะ บรี บือซรี บือซายา ดัฮ     บารู กูญา โตะ-ตืออีงัจ ดัฮ จะ     อาดา ปือมือเลา กะฆีเตอ นู ฆาแรฮ ดัฮ     นู มือเลา รอจ กะ เยซู. นู โกะ ซือมียา     กูญา บือเลฮ บูวัจ กะฆีเตอ ฌางัน เยซู ฌูฆา เลอ. 17โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     นู อาดา ฌางัน เยซู     ตานา ญา บลาโลก ลาซาโร ตรือเบะ เดะ ฆูฮา ตานัม บาดัด     บูวัจ บรี ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     กูญา โปด     มือญาเระ ฌาดี ซะซี     ปาซัน ลาฆู นู กูญา บือเลฮ ดืองัยํ     บือเลฮ ลีฮัจ ดัฮ. 18ซาเบะ กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา บาญะ ปาคัจ ปี มียา เยซู     กรานา กูญา บือเลฮ ดืองัยํ จะ     เยซู ญา บือเลฮ บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ อีตู. 19กะฆีเตอ     ลูมอฮ ฟาริซี กูญา มือเลา จะ     "กาเญา ลีฮัจ ดัฮ เฆอ     กีตา บูวัจ นามา โปด     ฮอย เตด ตือปากัย. ลีฮัจ เลอ     ดือนียา ตูโรจ กะ ญา ปี     ฮาบิฮ ดัฮ." 20เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ญาแญะ ปี มือญือมัฮ     เดะ ลาฆู บรามัย อีตู เตอ     อาดา ลูมอฮ ซือมียา บักซา กรีก ซือตืองัฮ. 21ลูมอฮ กูญา อีนี เลอ     ปี มียา ฟีลิบ     ซือมียา นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูโปะ เบดซัยดา     เดะ นังฆรี ฆาลิลี     กูญา มือเลา จะ     "จา เออ     ลูมอฮ กามี บือคานะ นะ ลีฮัจ เยซู." 22ฟีลิบ ญา ปี มือญาเระ กะ อันดรู. กะฆีเตอ อันดรู ฌางัน ฟีลิบ กูญา ปี มือญาเระ กะ เยซู. 23เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "รอจ วะตู ดัฮ     นู โกะ ซือมียา นะ บือเลฮ ลีฮัจ จะ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ กือนา อาเกะ บรี บือซรี บือซายา เลอ. 24กู มือญาเระ ลาฆู นู ซูโงฮ กะ กาเญา จะ     ดัฮ บีฌี ปาดี เตด ฆูโฆยํ เดะ ตานัฮ     ยู บูโระ เตอ     ญา นะ ฌาดี แนฮ ซา บีฌี อีตู เลอ. ตาปี ดัฮ ญา บูโระ ปี ดัฮ     ญา นะ บือตูโมฮ     ฌาดี บาญะ บีฌี ปูลัก. 25ซือมียา นู ซายัก กะ อีซี ญาวา ตะอาซิก เตอ     ญาวา ญา นะ ฌาฮานัม เลอ. ตาปี ซือมียา นู บือชี กะ อีซี ญาวา นะ ญา     เดะ ดือนียา อีนี เตอ     ญา นะ ฌาฆา ญาวา อีตู     ปี รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ. 26ดัฮ ซือมียา ดีฮา นะ บือกรือฌา ตูโลก กู     ซือมียา อีตู เตอ     ฆาโดฮ ตูโรจ กะ กู เลอ. กู ดูโดะ ปัจ ดีฮา     ซือมียา บือกรือฌา ตูโลก กู โปด     ญา นะ ดูโดะ ปัจ อีตู ฌูฆา เลอ. ซือมียา ดีฮา บือเลฮ บือกรือฌา ตูโลก กู     อาโปก เดะ อาตัซ นะ ปูฌี กะ ซือมียา อีตู." 27"วะตู อีนี     ฮาตี นะ กู ซูซัฮ     จะ     กู นะ มือเลา กะฮามี? นะ จะ     'โอ อาโปก เออ     มีตา บรี กู ลือปัซ เดะ วะตู นู ซูซัฮ อีนี เลอ ดัฮ.' กะฆีเตอ เฆอ? บูกัด เลอ. กรานา ลาฆู อีนี เลอ     กู บือเลฮ มาแรฮ รอจ กะ วะตู นู ซูซัฮ อีนี. 28โอ อาโปก เดะ อาตัซ     มีตา บรี อาโปก นะ บรี ลีฮัจ จะ     นามา นะ อาโปก     ญา บือซรี บือซายา เลอ." เดะ วะตู อีตู     อาดา ซูวารา ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     มือเลา จะ     "กู บือเลฮ ปลีฮัจ ดัฮ จะ     นามา นะ กู บือซรี บือซายา. กู นะ ปลีฮัจ ลาฆู กะฆีเตอ ปูลัก เลอ." 29ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     นู บือดีรี เดะ ตือปัจ อีตู     กูญา บือเลฮ ดืองัยํ ซูวารา อีตู     กะฆีเตอ ซือตืองัฮ จะ     บูงี ฆูโตยํ. ซือมียา นู อาซิก จะ     " ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ซืออูรัก     มือเลา ฌางัน ญา." 30เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "บูกัด บีดา กู เตอ     นู ซูวารา อีตู บือฌาดี มาแรฮ     ตาปี มาแรฮ บีดา กาเญา เลอ. 31วะตู อีนี เลอ     รอจ กะ วะตู นู นะ กรัจ ฮูโกบ ดือนียา อีนี ดัฮ. วะตู อีนี เลอ     ฮาตู ซีตัด นู ฮูโกบ ดือนียา อีนี     ญา นะ กือนา โปรฮ ปี บูวัก เลอ. 32ตาปี กู นี     ตานา กู นะ กือนา อาเกะ เดะ ตานัฮ ดัฮ     กู นะ บูวัจ บรี อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา     มาแรฮ รอจ กะ กู เลอ." 33เยซู มือเลา กะฆีเตอ     บรี ลีฮัจ จะ     ญา นะ มาตี กะฮามี. 34กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา บาญะ อีตู     ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "กามี บือเลฮ ดืองัยํ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด นู จะ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ นะ อาดา ฮีโดะ ซือลาลู. ซาเบะ นามา เกา มือเลา จะ     นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา     นะ กือนา อาเกะ? นู จะ     นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     ญา ฌาดี ซือมียา ดีฮา เลอ?" 35เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ลาฆู จรัฮ นะ อาดา ดูโดะ ฌางัน กาเญา ปี กิดีกิ ลาฆี. กาลา อาดา จรัฮ ลาฆี     กือนา บือฌาลัด ปี เลอ. ตาโกจ-จะ     ลาฆู กือลับ นะ อูเซ ดัด. ซือมียา นู บือฌาลัด เดะ โซะ กือลับ     ญา เตด ตาฮู จะ     นะ ปี กะ โซะ ดีฮา. 36กาลา กาเญา อาดา จรัฮ ลาฆี     กือนา ปือจายา กะ นู จรัฮ อีตู เลอ     บีดา กาเญา นะ ฌาดี ซือมียา นู ดูโดะ เดะ โซะ จรัฮ." ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ตีงัน กูญา     ปี ซือลูนี. 37มีเซ-จะ เยซู บือเลฮ บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     บาญะ ฌือแนฮ เตอ     บรี กะ กูญา ลีฮัจ     กูญา โปด     เตด ปือจายา กะ ญา. 38ลาฆู กะฆีเตอ บือฌาดี ดัฮ     บีดา นะ บูวัจ บรี ปือมือเลา นะ อิซายา     ซือมียา นู ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     นะ ซุจ รือมัก ดัฮ     นู จะ "ตูฮัด เออ     ซาปา เลอ     นู นะ ปือจายา กะ ปือมือเลา นะ กามี? นู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด     นะ บือเลฮ ปลีฮัจ กะ ซือมียา ดีฮา เลอ?" 39ซาเบะ ลาฆู อีนี     ลูมอฮ กูญา ปือจายา เตด บือเลฮ     บือกะ นู อิซายา บือเลฮ มือเลา ปูลัก ดัฮ     จะ 40"ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บูวัจ บรี มาตา นะ กูญา บูตา เตอ     บูวัจ บรี ฮาตี นะ กูญา ตือฆัยํ     ตีเมา บรี กูญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ ฌางัน มาตา นะ กูญา     ตีเมา บรี กูญา บรีงัจ บรี มาโซะ เดะ ฮาตี. กะฆีเตอ     กูญา นะ เตด บือเลฮ อาเลฮ มาแรฮ ซารี กู     บีดา กู นะ บือบือลา กูญา บรี ซือนัง." 41อิซายา บือเลฮ มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ซาเบะ-จะ     ญา บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู บือซรี บือซายา นะ เยซู     บือเลฮ มือเลา ปาซัน ลาฆู นะ ญา. 42มีเซ กะฆีเตอ     เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู ซัยํ-บือซัยํ โปด     อาดา บาญะ อูรัก ปือจายา กะ เยซู. ตาปี กูญา ตีเมา นะ ซาโงะ กะฆีเตอ     บรี กะ โกะ ซือมียา ตาฮู     ตาโกจ-จะ     ลูมอฮ ฟาริซี นะ โปรฮ กูญา บรี ตรือเบะ เดะ รูมัฮ บือมุน. 43กรานา-จะ     กูญา ซูกา นะ บรี โกะ ซือมียา มือโอจ นะ กูญา     บาญะ ลือเบฮ เดะ นู ตูฮัด นะ มือโอจ กะ กูญา เลอ. 44โซะ เยซู ญา บือซูระ จะ     "ลูมอฮ โกะ ซือมียา นู ปือจายา กะ กู เตอ     กูญา ฮอย เตด ปือจายา ซา กะ กู เลอ     ตาปี ปือจายา กะ ตูฮัด นู ซูโรฮ กู มาแรฮ. 45ซือมียา นู ลีฮัจ กู เตอ     ญา นะ ลีฮัจ ตูฮัด นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ. 46กู นี     บือเลฮ มาแรฮ กะ ดือนียา     บรี ฌาดี ตือปัจ จรัฮ     บีดา ราตา ซือมียา นู ปือจายา กะ กู     ญา นะ เตด ปายัฮ ดูโดะ โซะ กือลับ เลอ. 47ดัฮ ซือมียา ดีฮา     บือเลฮ ดืองัยํ ปือมือเลา นะ กู     ตาปี ญา เตด บูวัจ ตูโรจ     กู โปด     เตด กรัจ ฮูโกบ ซือมียา อีตู. ซาเบะ-จะ     กู เตด บือเลฮ มาแรฮ บีดา กรัจ ฮูโกบ ดือนียา     ตาปี มาแรฮ บีดา นะ ตูโลก โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 48ดัฮ ซือมียา ดีฮา กีปัซ กู     ตีเมา ซาโมจ ปือมือเลา นะ กู เตอ     ซือมียา อีตู อาดา ซา ลาฆู นู นะ กรัจ ฮูโกบ ญา. ปือมือเลา นู กู บือเลฮ มือเลา ดัฮ เตอ     ปือมือเลา อีตู นะ กรัจ ฮูโกบ ญา     เดะ อารี ปือญูดัฮ เลอ. 49กรานา-จะ     กู เตด บือเลฮ มือเลา ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กู ตะอาซิก. ตาปี อาโปก นู ซูโรฮ กู มาแรฮ     ญา บือเลฮ ปือซัด บรี กู มือเลา กะฮามี     กู โปด     มือเลา กะฆีเตอ     อาฌัยํ กะฆีเตอ เลอ. 50กู ตาฮู ฌูฆา จะ     ปือมือซัด นะ อาโปก     บาวา บือปี กะ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู. กะฆีเตอ     ลาฆู นู กู มือเลา เตอ     กู มือเลา ตูโรจ บือกะ นู อาโปก บือเลฮ ซูโรฮ กู มือเลา เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\