โยฮัน 13

1ดูลู เดะ ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี เตอ     เยซู ญา ตาฮู จะ     รอจ วะตู ดัฮ     นู ญา นะ ตีงัน ดือนียา อีนี     ปี ดูโดะ ฌางัน อาโปก เดะ ญา. เยซู ญา บือเลฮ ซายัก โกะ มูเระ นะ ญา     นู ดูโดะ โซะ ดือนียา อีนี     กะฆีเตอ ญา ซายัก กูญา ดัฮ     ตือดะ ฮาบิฮ ปือญูดัฮ เลอ. 2กูญา ตืองัฮ มากัด บือซามา     โซะ วะตู ปะซือญา เตอ     ตาปี กือปาลา ฮาตู ซีตัด บือเลฮ บือกรือฌา ดัฮ     เดะ ฮาตี นะ ยูดา อิดคารีโยด     นานะ นะ ซีโมน     บรี ญา นะ ซรัฮ เยซู บรี กือนา รีฆะ. 3เยซู ญา ตาฮู จะ     อาโปก ญา บือเลฮ ซรัฮ โกะ บารัก ซือมูฮา     บรี ดูโดะ เดะ ตางัน นะ ญา. ญา ตาฮู จะ     ญา มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ     นะ ปี ปาเระ รอจ กะ ตูฮัด ปูลัก เลอ. 4กะฆีเตอ     ญา บีกัซ บือดีรี เดะ ตือปัจ มากัด อีตู     อูฆัย บาฌู นะ ญา     ตืองะ ตาโรฮ. ญา อาเมด กาเยด อีซุจ ญาวา     อีกัจ เดะ ปีงัก นะ ญา. 5กะฆีเตอ     ญา อูแร อาเย เดะ แบพุน     อาเมด ปี บาโซฮ กากี นะ ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     อาเมด กาเยด อีซุจ ญาวา     นู อีกัจ ตาโรฮ เดะ ปีงัก เตอ     มาแรฮ อีซุจ กากี นะ กูญา ฌูฆา เลอ. 6ตานา ญา มาแรฮ รอจ กะ เปโตร     เปโตร มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ตูฮัด เออ     เกา นะ บาโซฮ กากี นะ กู เฆอ?" 7เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "นู กู บูวัจ เดะ วะตู อีนี     เกา เตด ตาฮู ลาฆี. ตาปี เดะ บลากัก     เกา นะ มาโซะ เดะ ฮาตี เลอ." 8เปโตร มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "เกา นะ ฮอย เตด บาโซฮ กากี นะ กู     ปี ซือมาญัก-รอจ เลอ." เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ดัฮ กู เตด บาโซฮ กากี นะ เกา เตอ     เกา นะ อาดา บาฮาเฆด บือซามา ฌางัน กู     เตด บือเลฮ เลอ." 9เปโตร มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     บูกัด-จะ ซา กากี นะ กู เลอ     มีตา บาโซฮ ตางัน นะ กู     ฌางัน ปาลา นะ กู ฌูฆา เลอ." 10เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ซือมียา ดีฮา นู มานี ดัฮ     ญาวา นะ ญา จรัฮ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ     เตด ฆาโดฮ บาโซฮ ญาวา ปูลัก. บาโซฮ ซา กากี โปด     ฌาดี ดัฮ. ลูมอฮ กาเญา โปด     จรัฮ บาฌิ ดัฮ     ตาปี บูกัด ราตา ซือมียา เลอ." 11กรานา-จะ     ญา ตาฮู ดัฮ     ซือมียา ดีฮา นู นะ ซรัฮ ญา บรี กือนา รีฆะ. ซาเบะ กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา จะ     "บูกัด ราตา ซือมียา นู จรัฮ บาฌิ ดัฮ." 12ตานา ซูดัฮ บาโซฮ กากี นะ กูญา ดัฮ     เยซู ญา ปากัย บาฌู นะ ญา ปูลัก     ดูโดะ เดะ ตือปัจ นู ญา ดูโดะ ซีงี     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา มาโซะ เดะ ฮาตี     ลาฆู ปือบูวัจ นะ กู     นู กู บือเลฮ บูวัจ ฌางัน กาเญา ซีงี ดัฮ เฆอ? 13นู กาเญา บลาโลก กะ กู จะ     บูมอยํ     ฌางัน ตูฮัด เตอ     กาเญา บลาโลก กือนา ดัฮ. ซาเบะ กู ฌาดี บือกะ นู กาเญา บลาโลก กะฆีเตอ เลอ. 14โซะ กู นี เลอ     มีเซ กู ฌาดี ตูฮัด ฌางัน บูมอยํ นะ กาเญา เตอ     ตาปี กู บือเลฮ บาโซฮ กากี นะ ลูมอฮ กาเญา ดัฮ. กะฆีเตอ     ลูมอฮ กาเญา โปด     ฆาโดฮ นะ บาโซฮ กากี บือซามา-ซามา ฌูฆา เลอ. 15กรานา-จะ     กู บือเลฮ บูวัจ จูตอ บรี กะ กาเญา ดัฮ     บีดา บรี กาเญา นะ บูวัจ ซือรูปา     บือกะ นู กู บือเลฮ บูวัจ ฌางัน กาเญา ฌูฆา. 16กู มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ปราโซฮ นะ บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ตกเก     เตด บือเลฮ เตอ. ปือญูโรฮ นะ บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ซือมียา นู ซูโรฮ ญา ปี โปด     เตด บือเลฮ เลอ. 17นู กาเญา บือเลฮ ตาฮู ลาฆู อีตู เตอ     ดัฮ บูวัจ ตูโรจ     กาเญา โปด     นะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 18"กู เตด มือเลา ปาซัน นะ กาเญา ราตา ซือมียา. กู กราลา โกะ ซือมียา นู กู ปีเลฮ ดัฮ. ตาปี บีดา นะ ฌาดี ซูโงฮ     ตูโรจ กะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ 'ซือมียา นู มากัด บือซามา ฌางัน กู     ญา บือเลฮ อาเกะ กากี ซูวา กะ กู.' 19กู มือญาเระ กะ กาเญา เดะ วะตู อีนี     ดูลู เดะ ลาฆู อีตู นะ บือฌาดี     บีดา-จะ     ดัฮ ลาฆู อีตู บือฌาดี ดัฮ     กาเญา นะ บือเลฮ ปือจายา จะ     กู ฌาดี บือกะ กู ฌาดี เตอ. 20กู มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ซาปา ซาโมจ ซือมียา นู กู ซูโรฮ ปี     ซือมียา อีตู โปด     ซาโมจ กู ฌูฆา. ซือมียา ดีฮา ซาโมจ กู     ซือมียา อีตู โปด     ญา ซาโมจ ตูฮัด นู ซูโรฮ กู มาแรฮ ฌูฆา เลอ." 21ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ซูซัฮ-ฮาตี บาญะ     มือญาเระ บรี ซัฮ จะ     "กู มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู นะ ซรัฮ กู     บรี กือนา รีฆะ ดัฮ." 22โกะ มูเระ กูญา ปาคัจ บือตีญุง-ตีญุง มูคา     ปือและ-ฮาตี จะ     เยซู มือเลา ปาซัน นะ ซือมียา ดีฮา? 23เดะ ปาปัด โตะ อาดา มูเระ ซืออูรัก     นู เยซู ซายัก ซูโงฮ     ญา ดูโดะ ญาเปะ เยซู. 24เปโตร ญา อาโงะ ปาลา กะ มูเระ นู อีตู     บรี ญา ตาญา เยซู จะ     เยซู มือเลา ปาซัน นะ ซือมียา ดีฮา เลอ. 25กะฆีเตอ     มูเระ นู อีตู     ญา อีแซก ดาปิก เยซู     ตาญา จะ     "ตูฮัด เออ     ซือมียา นู อีตู     ฌาดี ซือมียา ดีฮา เลอ?" 26เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "ซือมียา อีตู เตอ     นู กู นะ อาเมด ตือโปก โรตี     ฌูโฌน     บรี กะ ญา ดัฮ     นะ ฌาดี ซือมียา อีตู เลอ." กะฆีเตอ     เยซู ญา อาเมด ตือโปก โรตี อีตู     ฌูโฌน ดัฮ     อูโญะ บรี กะ ยูดา อิดคารีโยด     นานะ นะ ซีโมน. 27ตานา ยูดา ญา ซาโมจ ตือโปก โรตี อีตู ดัฮ     กือปาลา ฮาตู ซีตัด โปด     มาโซะ บือกรือฌา เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ญา. เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา นะ บูวัจ นามา ดัฮ     กือนา บูวัจ งัจบางัจ เลอ." 28ตาปี เดะ ลูมอฮ อีตู นู ดูโดะ มากัด บือซามา เตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา โปด     มาโซะ เดะ ฮาตี จะ     ซาเบะ นามา เยซู มือเลา ฌางัน ญา กะฆีเตอ. 29ซือมียา ซือตืองัฮ บรีงัจ จะ     ซาเบะ ยูดา ญา บาวา ตีปะ ตาโรฮ ดูเวะ เตอ     เยซู มือเลา มือญาเระ กะ ญา จะ     บรี ญา ปี บือลี ซือบารัก นู ฆาโดฮ นะ ซูโรฮ     เดะ ลาฆู บรามัย อีตู     เฆอ-จะ     ปี ฮาฆิ ซือบารัก บรี กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ ซือตืองัฮ. 30กะฆีเตอ ยูดา ญา ซาโมจ ตือโปก โรตี ซือกือโตน อีตู ดัฮ     ญา ตรือเบะ ปี ดัดดัด. เดะ วะตู อีตู     ฌาดี วะตู มาลับ ดัฮ. 31ตานา ยูดา ญา ตรือเบะ ปี ดัฮ     เยซู มือเลา จะ     "วะตู อีนี     นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา นะ กือนา อาเกะ บรี บือซรี บือซายา ดัฮ เตอ. กะฆีเตอ ญา โปด     นะ บรี ลีฮัจ ดัฮ จะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา บือซรี บือซายา เลอ. 32ดัฮ บูวัจ กะฆีเตอ     อีซี ตูฮัด เดะ อาตัซ โปด     นะ อาเกะ นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา     บรี บือซรี บือซายา เลอ. ญา นะ บูวัจ กะฆีเตอ ดัดดัด. 33โกะ นานะ เออ     กู อาดา ดูโดะ ฌางัน กาเญา เตด บราปา ลามา ลาฆี. กาเญา นะ มือโซะ มียา กู     ตาปี บือกะ กู บือเลฮ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ยิว ดัฮ     วะตู อีนี กู นะ มือเลา ฌางัน กาเญา ปูลัก จะ     ตือปัจ นู กู นะ ปี เตอ     กาเญา นะ ปี เตด บือเลฮ เลอ. 34กู บรี ปือมือซัด นู บารู กะ กาเญา จะ     บรี กะ กาเญา ซายัก บือซามา-ซามา. กู บือเลฮ ซายัก กาเญา กะฮามี เตอ     กาเญา กือนา ซายัก บือซามา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 35ดัฮ กาเญา ซายัก บือซามา-ซามา กะฆีนี     โกะ ซือมียา ซือมูฮา นะ บือเลฮ ตาฮู จะ     กาเญา ฌาดี มูเระ นะ กู เลอ." เยซู ญา จะ. 36เปโตร ญา ตาญา เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     เกา นะ ปี กะ ตือปัจ ดีฮา เลอ?" เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "ตือปัจ นู กู นะ ปี เตอ     เกา นะ ตูโรจ ปี เดะ วะตู อีนี     ฮอย เตด บือเลฮ. ตาปี เดะ บลากัก     เกา นะ ตูโรจ กะ กู ปี เลอ." 37เปโตร มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     ซาเบะ นามา กู นะ ตูโรจ กะ เกา     เดะ วะตู อีนี ฮอย เตด บือเลฮ? กู นะ ยอม ซรัฮ ญาวา นะ กู บีดา ตูฮัด เลอ." 38เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "เกา นะ ยอม ซรัฮ ญาวา นะ เกา บีดา กู เฆอ? กู มือญาเระ กะ เกา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ดูลู เดะ ฮายับ มูเกาะ เตอ     เกา นะ มือเลา กีปัซ กะ กู     ตีฆา กาลี เลอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\