โยฮัน 14

1เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "ฌางัน บรี กาเญา นะ ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ เลอ     กาเญา กือนา ปือจายา กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กือนา ปือจายา กะ กู ฌูฆา เลอ. 2เดะ รูมัฮ นะ อาโปก เดะ กู     อาดา ตือปัจ บราดู บาญะ ตือปัจ. ดัฮ ฮอย กะฆีเตอ     กู โปด     เตด บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ จะ     กู นะ ปี ซียะ ตือปัจ บีดา กาเญา เลอ. 3ตานา กู ปี ซียะ ตือปัจ บีดา กาเญา ดัฮ     กู นะ บาลิ ปาเระ มาแรฮ ปูลัก เตอ     ซาโมจ กาเญา ปี ดูโดะ บือซามา ฌางัน กู     บีดา-จะ     ดัฮ กู นะ อาดา ดูโดะ ปัจ ดีฮา     กาเญา โปด     นะ อาดา ดูโดะ ปัจ อีตู ฌูฆา เลอ. 4กู นะ ปี ตือปัจ ดีฮา     กาเญา โปด ตาฮู ฌาลัด อีตู ดัฮ." 5โทมัด ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     ลูมอฮ กามี เตด ตาฮู จะ     เกา นะ ปี ตือปัจ ดีฮา. กะฆีเตอ กามี นะ ตาฮู ฌาลัด อีตู     บือเลฮ กะฮามี เลอ?" 6เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี ฌาลัด นู อีตู     นู บาวา ปี กราลา ตูฮัด นู ซูโงฮ     นู บาวา ปี กะ ลาฆู ฮีโดะ เลอ. ราตา ซือมียา นู นะ มาแรฮ รอจ กะ อาโปก เดะ อาตัซ     ฆาโดฮ มาแรฮ ฌาลัด นะ กู เลอ. 7นู กาเญา กราลา กู ดัฮ     กาเญา โปด     นะ กราลา อาโปก เดะ กู ฌูฆา. ตะเดะ อีนี ปี     กาเญา บือเลฮ กราลา ญา     บือเลฮ ลีฮัจ ญา ดัฮ เลอ." 8ฟีลิบ มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     มีตา ปลีฮัจ อาโปก     บรี กะ กามี บือเลฮ ลีฮัจ กะฆีเตอ     ฌาดี ดัฮ เลอ." 9เยซู ตีกัฮ จะ     "ฟีลิบ เออ     กู ดูโดะ ฌางัน กาเญา ลามา กะฆีนี     ตาปี เกา เตด กราลา กู ลาฆี เฆอ? ซือมียา ดีฮา บือเลฮ ลีฮัจ กู     ญา โปด     บือเลฮ ลีฮัจ อาโปก ฌูฆา เลอ. บูวัจ นามา ปะ เกา มือเลา จะ     'มีตา ปลีฮัจ อาโปก     บรี กะ กามี ลีฮัจ?' 10เกา เตด ปือจายา เฆอ     จะ     กู อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน อาโปก     อาโปก โปด     ญา อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน กู. โกะ ปือมือเลา นู กู บือเลฮ มือเลา กะ กาเญา เตอ     กู เตด บือเลฮ มือเลา ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กู ตะอาซิก เลอ. ตาปี อาโปก นู อาดา ลือกัจ กระ ฌางัน กู เตอ     ญา บูวัจ ลาฆู บือกรือฌา นะ ญา. 11กือนา ปือจายา กะ กู เลอ     จะ     กู อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน อาโปก. อาโปก โปด     อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน กู ฌูฆา. ดัฮ เตด ปือจายา กะฆีเตอ     กือนา ปือจายา กรานา โกะ ปือบูวัจ นะ กู เลอ. 12กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ซือมียา นู ปือจายา กะ กู     นะ บือเลฮ บือกรือฌา โกะ ปือบูวัจ นู กู บูวัจ ฌูฆา     นะ บือเลฮ บูวัจ บือซัยํ ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก     กรานา-จะ     กู นะ ปี รอจ กะ อาโปก เดะ กู. 13ลาฆู นามา นู กาเญา มีตา     เดะ นามา นะ กู     กู นะ บูวัจ ลาฆู อีตู เลอ     บีดา-จะ     นู อาโปก เดะ อาตัซ ญา บือซรี บือซายา เตอ     นะ ปลีฮัจ ซัฮ เดะ นานะ นะ ญา เลอ. 14ลาฆู นามา นู กาเญา มีตา เดะ นามา นะ กู     กู นะ บูวัจ ลาฆู อีตู เลอ." 15"ดัฮ กาเญา ซายัก กะ กู     กาเญา นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ กู. 16กะฆีเตอ     กู นะ มีตา เดะ อาโปก     ญา นะ บรี ซือมียา มือนูโลก กะ กาเญา     ซา ลาฆี     บีดา ญา นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา     ซือลาลู เลอ. 17ญา เตอ     ฌาดี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นู ปลีฮัจ ลาฆู นู ซูโงฮ. ซือมืองัจ อีตู เตอ     โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา นะ ซาโมจ เตด บือเลฮ     กรานา-จะ     ลีฮัจ เตด บือฆารี     เตด กราลา ญา. ตาปี กาเญา เลอ     กราลา ซือมืองัจ อีตู     ซาเบะ ญา อาดา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา     นะ ดูโดะ เดะ ดาลับ ฮาตี นะ กาเญา เลอ. 18"กู นะ เตด ตีงัน กาเญา     บรี ดูโดะ ซา กาเญา. กู นะ มาแรฮ มียา กาเญา. 19เตด บราปา ลามา     ดือนียา อีนี นะ ลีฮัจ กู เตด บือฆารี     ตาปี กาเญา เลอ     นะ ลีฮัจ บือฆารี กู. ซาเบะ กู นี     อาดา ฮีโดะ     กาเญา โปด     นะ อาดา ฮีโดะ ฌูฆา เลอ. 20เดะ อารี อีตู เตอ     กาเญา นะ ตาฮู จะ     กู อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน อาโปก เดะ กู     กาเญา โปด อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน กู     กู โปด อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน กาเญา เลอ. 21"ซือมียา ดีฮา     นู อาดา ปือมือซัด นะ กู     บูวัจ ตูโรจ บือกะ ปือมือซัด อีตู     ซือมียา อีตู เลอ     ฌาดี ซือมียา นู ซายัก กะ กู. ซือมียา นู ซายัก กะ กู เตอ     อาโปก เดะ กู     นะ ซายัก กะ ญา. กู โปด นะ ซายัก กะ ญา ฌูฆา     นะ ปลีฮัจ บรี กะ ญา ลีฮัจ บือฆารี ญาวา นะ กู." เยซู ญา จะ. 22ยูดา     บูกัด ยูดา อิดคารีโยด     ญา ตาญา เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     นะ ฌาดี กะฮามี เลอ     นู เกา นะ ปลีฮัจ ญาวา นะ เกา     บรี กะ กามี นะ ลีฮัจ บือฆารี     ตาปี เตด ปลีฮัจ กะ ซือมียา เดะ ดือนียา?" 23เยซู ตีกัฮ จะ     "ซือมียา ดีฮา นู ซายัก กะ กู     ซือมียา อีตู นะ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ กู. อาโปก เดะ กู โปด     นะ ซายัก กะ ญา. อาโปก ฌางัน กู เตอ     กามี นะ มาแรฮ มียา ญา     นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน ญา เลอ. 24ซือมียา ดีฮา นู เตด ซายัก กะ กู     ญา เตด ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ กู. ปือมือเลา นู กาเญา ดืองัยํ ดัฮ เตอ     บูกัด ปือมือเลา นะ กู     ตาปี ฌาดี ปือมือเลา นะ อาโปก เดะ อาตัซ     นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ. 25"ลาฆู กะฆีนี     กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ     กาลา กู อาดา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา ลาฆี. 26ตาปี ซือมียา มือนูโลก อีตู     ญา เตอ     ฌาดี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นู อาโปก เดะ อาตัซ นะ ซูโรฮ มาแรฮ     เดะ นามา นะ กู เตอ. ญา เลอ     นะ อาฌัยํ กาเญา     ลาฆู ซือมูฮา     ญา นะ บรี กาเญา บรีงัจ รอจ กะ ลาฆู ซือมูฮา     นู กู บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา ดัฮ. 27ลาฆู ซือนัง ซือลามัจ     กู ซรัฮ บรี กะ กาเญา. กู ซือนัง ซือลามัจ กะฮามี เตอ     กู บรี กาเญา ซือนัง ซือลามัจ กะฆีเตอ เลอ. นู กู บรี กาเญา ซือนัง ซือลามัจ กะฆีนี     ญา ฮอย เตด ซือรูปา บือกะ นู ดือนียา บรี. กาเญา ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี     ฌางัน ตาโกจ เลอ. 28กาเญา ดืองัยํ ดัฮ     นู กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     'กู นะ ตีงัน กาเญา     นะ บาลิ ปาเระ มาแรฮ รอจ กะ กาเญา ปูลัก เลอ.' ดัฮ กาเญา ซายัก กะ กู ซูโงฮ เตอ     กาเญา โปด     นะ ซูกา-ฮาตี     นู กู นะ ปี รอจ กะ อาโปก เดะ อาตัซ     กรานา-จะ อาโปก     ญา บือซัยํ ลือเบฮ เดะ กู เลอ. 29เดะ วะตู อีนี     กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา     ดูลู เดะ ลาฆู อีตู นะ บือฌาดี     บีดา-จะ     วะตู ลาฆู อีตู บือฌาดี ดัฮ     กาเญา นะ บือเลฮ ปือจายา. 30ตะเดะ อีนี ปี     กู นะ เตด มือเลา ฌางัน กาเญา ลามา กะฆีนี ดัฮ     ซาเบะ-จะ     กือปาลา ฮาตู ซีตัด นู ฌาดี ราฌา นู ฮูโกบ ดือนียา อีนี     ญา นะ มาแรฮ. ตาปี ญา เตอ     ฮอย ปือมือฆัฮ นามา นะ บูวัจ กู บือเลฮ เลอ. 31ตาปี บีดา ซือมียา โซะ ดือนียา นะ ตาฮู จะ     กู ซายัก กะ อาโปก เดะ กู     กะฆีเตอ     นู อาโปก บือเลฮ มือเลา ปือซัด กะ กู กะฮามี ดัฮ     กู นะ บูวัจ กะฆีเตอ เลอ. "โฌฮ     บีกัซ เลอ     บรี กีตา ปี เดะ ตือปัจ อีนี." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\