โยฮัน 15

1เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี ฌากัยํ อางุน นู ซูโงฮ. อาโปก เดะ กู โปด     ญา ฌาดี ซือมียา บือบือลา กือโบด อางุน เลอ. 2ราตา ฌามัยํ นะ กู     นู เตด บือบูวัฮ     ญา กรัจ บูวัก. ราตา ฌามัยํ นู บือบูวัฮ     ญา กาซี ฌามัยํ อีตู บรี จรัฮ     บีดา นะ บรี อาดา บูวัฮ บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. 3วะตู อีนี เลอ     กาเญา กือนา บูวัจ บรี จรัฮ ดัฮ     ฌางัน ปือมือเลา อาฌัยํ     นู กู บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา เตอ. 4กาเญา กือนา มาโซะ บรี ลือกัจ กระ ฌางัน กู เลอ. กู โปด     นะ ลือกัจ กระ ฌางัน กาเญา. ดัฮ ฌามัยํ เตด ลือกัจ กระ ฌางัน บาตัก ฌากัยํ อางุน เตอ     ญา นะ บือบูวัฮ ตะอาซิก เตด บือเลฮ. กะฆีเตอ เลอ     ดัฮ กาเญา เตด ลือกัจ กระ ฌางัน กู     กาเญา โปด     นะ บือบูวัฮ เตด บือเลฮ ฌูฆา. 5"กู นี เลอ     ฌาดี ฌากัยํ อางุน. กาเญา โปด     ฌาดี ฌามัยํ. ซือมียา ดีฮา นู มาโซะ บรี ลือกัจ กระ ฌางัน กู     กู โปด     มาโซะ บรี ลือกัจ กระ ฌางัน ซือมียา อีตู     ญา เตอ     นะ บือบูวัฮ บาญะ เลอ. ซาเบะ-จะ     ดัฮ มืองือละ เดะ กู เตอ     กาเญา นะ บูวัจ นามา เตด บือเลฮ ลาลู เลอ. 6ดัฮ ซือมียา เตด มาโซะ บรี ลือกัจ กระ ฌางัน กู     ซือมียา อีตู เตอ     กือนา นะ กรัจ บูวัก     ซือรูปา กะ ฌามัยํ     กะฆีเตอ ญา นะ ตูโฮยํ มาตี ปี. โกะ ฌามัยํ กะฆีเตอ     กือนา นะ มูงอจ ลูโงะ     ปี ตูนู เดะ อาปี เลอ. 7ดัฮ กาเญา ลือกัจ กระ ฌางัน กู     ปือมือเลา นะ กู โปด     ลือกัจ กระ เดะ กาเญา ดัฮ ฌูฆา     กาเญา นะ มีตา ลาฆู นามา นู กาเญา บือคานะ     กาเญา นะ บือเลฮ ลาฆู อีตู เลอ. 8ลาฆู บือซรี บือซายา นะ อาโปก เดะ กู     นะ ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ เดะ ลาฆู กะฆีนี     นู กาเญา บือบูวัฮ บาญะ. กะฆีเตอ บรี ลีฮัจ จะ     กาเญา ฌาดี มูเระ นะ กู. 9อาโปก ญา ซายัก กู กะฮามี ดัฮ     กู โปด     ซายัก กาเญา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. กือนา ดูโดะ กือฌะ-กือมัซ เดะ ลาฆู ซายัก นะ กู เตอ. 10ดัฮ กาเญา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ กู     กาเญา โปด     นะ ดูโดะ กือฌะ-กือมัซ เดะ ลาฆู ซายัก นะ กู     ซือรูปา บือกะ นู กู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ อาโปก     กะฆีเตอ กู ดูโดะ กือฌะ-กือมัซ เดะ ลาฆู ซายัก นะ อาโปก เลอ. 11"ลาฆู กะฆีเตอ ซีงี     กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ     บีดา ลาฆู ซูกา-ฮาตี นะ กู นะ ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา     บรี ลาฆู ซูกา-ฮาตี นะ กาเญา นะ ปือนอฮ มีเม เลอ. 12นี เลอ     ฌาดี ปือมือซัด นะ กู     ฌาดี-จะ     กู บือเลฮ ซายัก กะ กาเญา กะฮามี ดัฮ     บรี กาเญา ซายัก บือซามา-ซามา ซือรูปา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 13ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ บือเลฮ ซายัก บาญะ ลือเบฮ เดะ อีนี     นู ซือมียา ซืออูรัก นะ ซรัฮ ญาวา นะ ญา     บีดา ซาบัจ นะ ญา. 14ดัฮ กาเญา บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู นู กู ปือซัด กะ กาเญา เตอ     กาเญา โปด     นะ ฌาดี ซาบัจ นะ กู เลอ. 15กู เตด บลาโลก กาเญา จะ     ฌาดี ปราโซฮ ลาฆี     ซาเบะ-จะ ปราโซฮ เตด ตาฮู จะ     ตกเก นะ ญา บูวัจ กะฮามี. ตาปี กู บลาโลก กาเญา จะ     ฌาดี ซาบัจ เลอ     กรานา-จะ     ราตา ลาฆู นู กู ดืองัยํ ดาตัก เดะ อาโปก นะ กู     กู บือเลฮ ปลีฮัจ บรี กะ กาเญา ปูลัก ดัฮ. 16กาเญา เตด บือเลฮ ปีเลฮ กู     ตาปี กู นี เลอ     บือเลฮ ปีเลฮ กาเญา     ตืองะ กาเญา ดัฮ     บีดา กาเญา นะ บือบูวัฮ ลือบัจ     บีดา บูวัฮ อีตู นะ อาดา ดูโดะ กือฌะ เลอ. กะฆีเตอ     ดัฮ กาเญา มีตา ลาฆู นามา เดะ อาโปก     เดะ นามา นะ กู     อาโปก นะ อาเกะ ลาฆู อีตู บรี กะ กาเญา เลอ. 17ลาฆู กะฆีนี     กู ปือซัด บรี กะ กาเญา จะ     บรี กาเญา ซายัก บือซามา-ซามา เลอ." 18"ดัฮ ซือมียา โซะ ดือนียา อีนี บือชี กะ กาเญา     กือนา ตาฮู ดัฮ จะ     กูญา บือเลฮ บือชี กะ กู ดูลู ดัฮ. 19อาดู จะ กาเญา ฌาดี ซือมียา นะ ดือนียา อีนี     โกะ ซือมียา โซะ ดือนียา โปด     นะ ซายัก กาเญา     นู ฌาดี นะ ดือนียา. ตาปี กาเญา เตด ฌาดี ซือมียา นะ ดือนียา อีนี     ซาเบะ กู นี เลอ     บือเลฮ ปีเลฮ กาเญา บรี ตรือเบะ เดะ ดือนียา. กรานา กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา โซะ ดือนียา     นะ บือชี กะ กาเญา. 20กือนา บรีงัจ กะ ปือมือเลา นู กู บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา ดัฮ จะ     'ปราโซฮ เตด บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ตกเก.' นู กูญา ปรือกัด กู ดัฮ     กูญา นะ ปรือกัด กาเญา โปด ฌูฆา. อาดู กูญา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ กู ดัฮ     กูญา นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ กาเญา ฌูฆา เลอ. 21ตาปี ลาฆู อีตู ซือมูฮา     กูญา นะ บูวัจ กะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     กรานา นามา นะ กู เลอ. กูญา นะ บูวัจ กะฆีเตอ     ซาเบะ กูญา เตด กราลา ตูฮัด     นู ซูโรฮ กู มาแรฮ. 22ดัฮ กู เตด บือเลฮ มาแรฮ อาฌัยํ กูญา     กูญา โปด ฮอย ซาลัฮ เดะ ลาฆู ดูซา ดัฮ. ตาปี วะตู อีนี เลอ     กูญา ฮอย ตือปัจ นู นะ บือปูลัซ     เดะ ลาฆู ดูซา นะ กูญา ดัฮ เลอ. 23ซือมียา ดีฮา นู บือชี กะ กู     ญา เตอ     บือชี กะ อาโปก เดะ กู ฌูฆา เลอ. 24ดัฮ-จะ กู เตด บือเลฮ บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กูญา     นู ฮอย ซือมียา อาซิก ดือละ บูวัจ เตอ     ลูมอฮ กูญา โปด     นะ ฮอย เตด ซาลัฮ เดะ ลาฆู ดูซา. ตาปี วะตู อีนี     กูญา บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู อีตู ดัฮ     บือเลฮ บือชี กะ กู     ฌางัน อาโปก เดะ กู ฌูฆา เลอ. 25ตาปี ฆาโดฮ ฌาดี กะฆีเตอ     บีดา ปือมือเลา นู ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ฮูโกบ นะ กูญา     นะ ซุจ รือมัก ดัฮ     นู จะ 'ฮอย ปาซัน นามา เลอ     ตาปี กูญา บือเลฮ บือชี กะ กู ดัฮ.' 26"ตาปี ซือมียา มือนูโลก อีตู นะ มาแรฮ ดัฮ     ฌาดี-จะ     ซือมืองัจ นู ปลีฮัจ ลาฆู นู ซูโงฮ     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ อาโปก เดะ อาตัซ. กู นะ ซูโรฮ ญา มาแรฮ     ดาตัก เดะ อาโปก     กะฆีเตอ ญา เตอ เลอ     นะ ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู. 27กาเญา โปด     นะ ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู ฌูฆา เตอ     ซาเบะ-จะ     กาเญา บือเลฮ ดูโดะ ฌางัน กู     ตะเดะ ลามูลา ดัฮ เลอ." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\