โยฮัน 16

1เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "ลาฆู กะฆีเตอ     กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ     บีดา ตีเมา บรี กาเญา ตืออูโนยํ. 2กูญา นะ โปรฮ กาเญา ปี บูวัก เดะ รูมัฮ บือมุน. โงฮ-ซูโงฮ     อาดา ซืออารี     ราตา ซือมียา นู บูนอฮ กาเญา     กูญา นะ บรีงัจ จะ     นู กูญา บูวัจ ลาฆู อีตู     ฌาดี ลาฆู บูวัจ ตูโรจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 3กูญา นะ บูวัจ กะฆีเตอ ฌางัน กาเญา     กรานา-จะ     กูญา เตด กราลา อาโปก เดะ อาตัซ     เตด กราลา กู ฌูฆา เลอ. 4ตาปี กู บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู อีตู     บรี กะ กาเญา ดืองัยํ     บีดา-จะ     รอจ วะตู อีตู     กาเญา นะ บือเลฮ บรีงัจ กะ ลาฆู นู กู มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ." "กู เตด บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู อีตู กะ กาเญา     ตะเดะ ลามูลา     ซาเบะ-จะ กู อาดา ดูโดะ ฌางัน กาเญา. 5ตาปี วะตู อีนี กู ตืองัฮ นะ ปี มียา ตูฮัด นู ซูโรฮ กู มาแรฮ     ตาปี ฮอย ซาปา เดะ ลูมอฮ กาเญา ตาญา กู จะ     'เกา ปี กะ ดีฮา เลอ?' 6กรานา กู บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู อีตู กะ ลูมอฮ กาเญา ดัฮ     กะฆีเตอ กาเญา ซูซัฮ-ฮาตี ปือนอฮ ดัฮ เลอ. 7กะฮามี โปด บาฌิ     กู มือญาเระ ลาฆู นู ซูโงฮ กะ กาเญา จะ     นู กู นะ ปี เตอ     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ อูโตก. ซาเบะ-จะ     ดัฮ กู เตด ปี     ซือมียา มือนูโลก อีตู เตอ     นะ เตด มาแรฮ กะ กาเญา. ตาปี ดัฮ กู ปี เตอ     กู นะ ซูโรฮ ญา มาแรฮ กะ กาเญา เลอ. 8ตานา ญา มาแรฮ ดัฮ     ญา นะ บรี โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา ลีฮัจ ซัฮ จะ     นู กูญา อีงัจ ซาลัฮ ปาซัน ลาฆู ดูซา     ปาซัน ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ ฌูฆา เตอ. 9กูญา อีงัจ ซาลัฮ ปาซัน ลาฆู ดูซา อีตู     ซาเบะ-จะ     กูญา เตด ปือจายา กะ กู เลอ. 10กูญา อีงัจ ซาลัฮ ปาซัน ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ     กรานา-จะ     กู ปี กะ อาโปก     กาเญา นะ เตด บือเลฮ ลีฮัจ กู ปูลัก. 11กูญา อีงัจ ซาลัฮ ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ     ซาเบะ-จะ     กือปาลา ฮาตู ซีตัด นู ฌาดี ราฌา เดะ ดือนียา อีนี เตอ     ญา กือนา กรัจ ฮูโกบ ดัฮ. 12"กู อาดา บาญะ ลาฆู ลาฆี     นู นะ มือญาเระ กะ กาเญา     ตาปี วะตู อีนี กาเญา นะ ซาโมจ อาเมด เตด บือเลฮ เลอ. 13ตาปี ตานา ซือมืองัจ อีตู     นู ปลีฮัจ ลาฆู นู ซูโงฮ     นะ มาแรฮ ดัฮ     ญา นะ บาวา กาเญา ปี มาโซะ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ ซือมูฮา. กรานา-จะ     ญา นะ เตด มือเลา ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ญา ตะอาซิก     ตาปี ญา ดืองัยํ ลาฆู นามา ดัฮ     ญา นะ มือเลา กะฆีเตอ เลอ. ซือมืองัจ อีตู     นะ มือญาเระ บรี กะ กาเญา ตาฮู     เดะ ลาฆู นู นะ บือฌาดี เตอ. 14ญา นะ บรี ลีฮัจ ลาฆู บือซรี บือซายา นะ กู     กรานา-จะ     ญา นะ อาเมด ลาฆู นะ กู     มาแรฮ มือญาเระ บรี กะ กาเญา. 15ลาฆู ซือมูฮา นู อาโปก เดะ อาตัซ อาดา เตอ     ฌาดี นะ กู. ซาเบะ กะฆีเตอ กู มือเลา จะ     ซือมืองัจ นู อีตู     ญา นะ อาเมด ลาฆู นะ กู     มาแรฮ มือญาเระ บรี กะ กาเญา เลอ." 16เยซู มือเลา ลาฆี จะ     "เตด บราปา ลามา อีนี     กาเญา นะ ลีฮัจ กู เตด บือฆารี ลาฆี. เตด ลามา ปูลัก     กาเญา นะ ลีฮัจ บือฆารี กู ปูลัก เลอ." 17ซาเบะ กะฆีเตอ     โกะ มูเระ นะ เยซู ซือตืองัฮ     มือเลา ซามา กูญา จะ     "ลาฆู อีนี ฌาดี ลาฆู กะฮามี เลอ     นู ญา มือเลา ฌางัน กีตา จะ     'เตด บราปา ลามา อีนี     กาเญา นะ ลีฮัจ กู เตด บือฆารี ดัฮ. เตด ลามา ปูลัก     กาเญา นะ ลีฮัจ บือฆารี กู ปูลัก เลอ.'? ญา มือเลา ฌูฆา จะ     'กรานา กู นะ ปี กะ อาโปก เดะ อาตัซ.' กะฆีเตอ     ฌาดี ลาฆู นามา เลอ?" 18กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ มือเลา จะ     "นู จะ     'เตด บราปา ลามา เตอ' ฌาดี-จะ     ลาฆู นามา? นู เยซู มือเลา     กีตา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี เลอ." 19เยซู ญา ตาฮู จะ     กูญา นะ ตาญา ญา     กะฆีเตอ ญา มือเลา ดูลู จะ     "นู กู มือเลา ซีงี จะ     'เตด บราปา ลามา อีนี     กาเญา นะ ลีฮัจ กู เตด บือฆารี ดัฮ. เตด ลามา ปูลัก     กาเญา นะ ลีฮัจ บือฆารี กู ปูลัก เลอ.' ลาฆู อีนี     บูกัด เฆอ     นู กาเญา อาดา บือตาญา-ตาญา ซามา กาเญา? 20กู มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     โซะ กาเญา     นะ มือนาแงฮ บือปาโตด     ตาปี ซือมียา โซะ ดือนียา อีนี นะ ซูกา-ฮาตี. โซะ กาเญา     นะ ซูซัฮ-ฮาตี     ตาปี ลาฆู ซูซัฮ-ฮาตี นะ กาเญา     นะ กาเลฮ บรี ฌาดี ลาฆู ซูกา-ฮาตี เลอ. 21ตานา นีบีนี นะ ดูโดะ เดะ อาปี เตอ     ญา นะ อาดา ลาฆู ซูซัฮ โตระ     ซาเบะ รอจ วะตู ซาเกะ ดูโดะ เดะ อาปี ดัฮ เลอ. ตาปี ตานา ดูโดะ เดะ อาปี ดัฮ     ญา เตด บรีงัจ กะ ลาฆู นู ซาเกะ อีตู เลอ     ซาเบะ ญา ซูกา-ฮาตี     นู นานะ ซืออูรัก บือเลฮ บือฌาดี เดะ ดือนียา อีนี ดัฮ. 22กะฆีเตอ ฌูฆา     กาเญา โปด     เดะ วะตู อีนี กาเญา ซูซัฮ-ฮาตี เลอ. ตาปี กู นะ มาแรฮ ลีฮัจ กาเญา ปูลัก     กะฆีเตอ กาเญา นะ ซูกา-ฮาตี ปือนอฮ. ฮอย ซาปา นะ ราปัซ อาเมด ลาฆู ซูกา-ฮาตี เดะ กาเญา บือเลฮ เลอ. 23"เดะ อารี อีตู เตอ     กาเญา นะ เตด ตาญา กู ปูลัก ดัฮ. กู มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ดัฮ กาเญา นะ มีตา ลาฆู นามา เดะ อาโปก เตอ     ญา นะ บรี ลาฆู อีตู กะ กาเญา     เดะ นามา นะ กู เลอ. 24รอจ กะ วะตู อีนี     กาเญา เตด บือเลฮ มีตา ซือบารัก นามา     เดะ นามา นะ กู. กือนา มีตา เลอ     บารู นะ บือเลฮ     บีดา กาเญา นะ ซูกา-ฮาตี ปือนอฮ มีเม." 25"ลาฆู กะฆีเตอ     กู บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา     ฌาดี ปือมือเลา กียัซ. ตาปี-จะ     อาดา ซืออารี กู นะ เตด มือเลา ปือมือเลา กียัซ ปูลัก ดัฮ     ตาปี นะ มือญาเระ กะ กาเญา บรี ซัฮ     ปาซัน ลาฆู นะ อาโปก เดะ กู. 26เดะ อารี อีตู     ลูมอฮ กาเญา นะ มีตา เดะ นามา นะ กู. กู นะ เตด มือญาเระ กะ กาเญา จะ     กู นะ ปูโฌะ อาโปก บีดา กาเญา. 27ซาเบะ อาโปก ตะอาซิก โปด     ญา ซายัก กะ กาเญา     กรานา-จะ     กาเญา ซายัก กะ กู ดัฮ     ปือจายา ดัฮ จะ     กู มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ. 28กู มาแรฮ ดาตัก เดะ อาโปก     มาโซะ กะ ดาลับ ดือนียา ดัฮ. กู นะ ตีงัน ดือนียา อีนี     นะ ปี รอจ กะ อาโปก ปูลัก เลอ." เยซู ญา จะ. 29โกะ มูเระ นะ เยซู มือเลา จะ     "นี เลอ     วะตู อีนี     เกา มือเลา ซัฮ ดัฮ     เตด บือเลฮ มือเลา ฌาดี ปือมือเลา กียัซ. 30วะตู อีนี เลอ     ลูมอฮ กามี อีนี ตาฮู ซูโงฮ ดัฮ จะ     เกา ตาฮู ลาฆู ซือมูฮา     เตด ฆาโดฮ นะ อาดา ซือมียา ดีฮา ตาญา เกา ปูลัก. ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     กามี ตาฮู จะ     เกา มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ." 31เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "วะตู อีนี กาเญา ปือจายา ดัฮ เฆอ? 32ลีฮัจ เลอ     อาดา ซา วะตู นู นะ มาแรฮ     โงฮ-ซูโงฮ ญา มาแรฮ รอจ ดัฮ เลอ     นู กาเญา นะ กือนา ปือจัฮ-บือลัฮ ปี     กะ ตือปัจ ดูโดะ นะ กาเญา ซิกมาซิก     นะ ตีงัน บือบียัยํ ซา กู. ตาปี กู เตด ดูโดะ ซา กู     ซาเบะ-จะ อาโปก ญา อาดา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กู เลอ. 33ลาฆู กะฆีนี กู มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ     บีดา กาเญา นะ อาดา ซือนัง ซือลามัจ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน กู. เดะ ดือนียา อีนี     กาเญา นะ อาดา ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ. ตาปี กือนา ซูกา-ฮาตี เลอ     ซาเบะ-จะ กู ฌือนัฮ เดะ ดือนียา ดัฮ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\