โยฮัน 17

1ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ลางอฮ ปาลา     ลีฮัจ กะ ลาแงะ มือเลา จะ     "อาโปก เออ     รอจ วะตู ดัฮ. มีตา เดะ อาโปก     บรี เกา อาเกะ นานะ นะ เกา     บรี บือซรี บือซายา เตอ     บีดา นานะ อีตู     นะ บือเลฮ บรี ลีฮัจ นู บือซรี บือซายา นะ อาโปก เลอ. 2กรานา-จะ     อาโปก บือเลฮ ซรัฮ บรี กะ นานะ อาดา มือฆัฮ     นู นะ ฮูโกบ โกะ อูมัจ-ซือมียา ราตา เตอ     บีดา-จะ     นานะ นะ บือเลฮ บาวา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู     มาแรฮ บรี กะ โกะ ซือมียา นู อาโปก บือเลฮ ซรัฮ บรี กะ นานะ เตอ. 3ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู ฌาดี กะฆีนี เลอ     บรี กูญา กราลา เกา     นู ฌาดี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูฮัด นู ซูโงฮ     ตูฮัด แนฮ ซา เลอ. บรี กูญา กราลา เยซู คริด นู เกา ซูโรฮ มาแรฮ ดัฮ ฌูฆา. 4กู บือเลฮ บรี กะ โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา ลีฮัจ นู บือซรี บือซายา นะ อาโปก     ซาเบะ-จะ     ลาฆู บือกรือฌา นู อาโปก บือเลฮ อาเกะ บรี กะ กู บูวัจ เตอ     ลาฆู อีตู กู บือเลฮ บูวัจ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. 5อาโปก เออ     วะตู อีนี     มีตา เดะ อาโปก บรี อาเกะ กู     บรี อาดา ลาฆู บือซรี บือซายา     โซะ ฮึลด มูคา นะ เกา     บือกะ ซือรูปา กะ ลาฆู บือซรี บือซายา อีตู     นู กู อาดา บือซามา ฌางัน เกา     ดูลู เดะ ดือนียา อีนี นะ บือฌาดี ดัฮ. 6"โกะ ซือมียา อีตู     นู เกา บือเลฮ บรี กะ กู ดัฮ     ดาตัก เดะ โกะ อูมัจ-ซือมียา เดะ ดือนียา เตอ     กู บือเลฮ บรี กะ กูญา ตาฮู ปาซัน ลาฆู นะ อาโปก ดัฮ. โกะ ซือมียา อีตู กูญา ฌาดี นะ เกา เตอ. เกา อาเกะ กูญา บรี กะ กู ดัฮ. กูญา บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ อาโปก ดัฮ เลอ. 7วะตู อีนี     กูญา ตาฮู ดัฮ จะ     ลาฆู ซือมูฮา นู อาโปก บรี กะ กู ดัฮ     มาแรฮ ดาตัก เดะ อาโปก ซูโงฮ เลอ. 8ซาเบะ-จะ     โกะ ปือมือเลา อีตู     นู อาโปก บือเลฮ บรี กะ กู เตอ     กู บือเลฮ บรี กะ กูญา ดัฮ. ปือมือเลา อีตู กูญา บือเลฮ ซาโมจ ดัฮ เลอ. กะฆีเตอ     กูญา โปด     ตาฮู ซูโงฮ ดัฮ จะ     กู มาแรฮ ดาตัก เดะ อาโปก เลอ. กูญา ปือจายา ดัฮ จะ     อาโปก     เกา เลอ     นู บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ. 9"กู บือซาโวจ บีดา กูญา เลอ. กู เตด บือซาโวจ บีดา โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา     ตาปี บีดา โกะ ซือมียา นู อาโปก บือเลฮ อาเกะ บรี กะ กู ดัฮ     ซาเบะ กูญา ฌาดี นะ อาโปก เลอ. 10ราตา ซือมียา นู ฌาดี นะ กู เตอ     ฌาดี นะ อาโปก ฌูฆา เลอ. ราตา ซือมียา นู ฌาดี นะ อาโปก     ฌาดี นะ กู ฌูฆา เลอ. กูญา โปด     บรี ลีฮัจ จะ     กู บือซรี บือซายา เลอ. 11วะตู อีนี กู เตด ดูโดะ เดะ ดือนียา อีนี ลาฆี ดัฮ     ตาปี กูญา อาดา ดูโดะ เดะ ดือนียา อีนี เลอ. กู ตืองัฮ นะ ปี รอจ กะ เกา. อาโปก เออ     เกา นู บาฌิ บือซรี เลอ     มีตา บรี ฌาฆา บือบือลา โกะ ซือมียา     นู เกา บือเลฮ อาเกะ บรี กะ กู เตอ. มีตา บรี ฌาฆา กูญา     ฌางัน ลาฆู มือฆัฮ เดะ นามา นะ อาโปก เลอ     บีดา กูญา นะ ฌาดี ซา อีตู     ซือรูปา บือกะ กามี ฌาดี ซา ฌูฆา เลอ. 12กาลา กู อาดา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กูญา อีตู     กู บือเลฮ ฌาฆา บือบือลา กูญา     ซือมียา นู อาโปก บือเลฮ อาเกะ บรี กะ กู ดัฮ. กู บือเลฮ ฌาฆา กูญา     ฌางัน ลาฆู มือฆัฮ เดะ นามา นะ อาโปก เลอ. ฮอย ซือมียา ซืออูรัก โปด     เดะ ลูมอฮ กูญา     นู บือนาซา ดัฮ     ลือเบฮ ซา ซือมียา อีตู     นู ฆาโดฮ บือนาซา ปี     บีดา นะ ฌาดี รือมัก     บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เลอ. 13ตาปี วะตู อีนี     กู ตืองัฮ นะ ปี มียา อาโปก     กู บือเลฮ มือเลา ปาซัน ลาฆู กะฆีนี โซะ ดือนียา     บีดา บรี กูญา นะ ซูกา-ฮาตี ปือนอฮ มีเม     ฌางัน ลาฆู ซูกา-ฮาตี นะ กู. 14กู นี เลอ     บือเลฮ ซรัฮ ปือมือเลา นะ อาโปก บรี กะ กูญา ดัฮ. กะฆีเตอ โกะ ซือมียา โซะ ดือนียา อีนี     บือเลฮ บือชี กะ กูญา     ซาเบะ กูญา บูกัด ซือมียา โซะ ดือนียา     ซือรูปา บือกะ กู โปด     บูกัด ซือมียา โซะ ดือนียา เลอ. 15กู เตด มีตา บรี อาโปก อาเมด กูญา บือตรือเบะ เดะ ดือนียา     ตาปี บรี ฌาฆา บือบือลา กูญา     บรี ลือปัซ เดะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด นู ฌาฮัจ. 16กูญา อีตู บูกัด ซือมียา โซะ ดือนียา     ซือรูปา บือกะ กู บูกัด ซือมียา โซะ ดือนียา. 17มีตา อาเมด กูญา     บรี ฌาดี ซือมียา นะ เกา     ตูโรจ บือกะ ลาฆู นู ซูโงฮ. ปือมือเลา นะ อาโปก เตอ     ฌาดี ลาฆู นู ซูโงฮ เลอ. 18อาโปก บือเลฮ ซูโรฮ กู มาโซะ มาแรฮ กะ ดือนียา กะฮามี เตอ     กู โปด     บือเลฮ ซูโรฮ กูญา มาโซะ ปี กะ ดือนียา กะฆีเตอ เลอ. 19กู ซรัฮ ญาวา นะ กู บรี กะ อาโปก     กรานา ลีฮัจ กะ กูญา     บีดา กูญา นะ กือนา ซรัฮ บรี กะ อาโปก     ตูโรจ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ ฌูฆา เลอ. 20"กู เตด บือซาโวจ บีดา ลูมอฮ อีนี     ซา ลูมอฮ เตอ     ตาปี บีดา โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู นะ ปือจายา กะ กู     ซาเบะ ปือมือเลา นะ กูญา. 21กู มีตา บรี กูญา นะ บือเลฮ ฌาดี ซา อีตู เลอ. ซือรูปา บือกะ อาโปก     เกา เลอ     อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน กู     กู โปด     อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เกา     บรี กูญา นะ อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน กีตา     ฌาดี ซา อีตู เลอ. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา นะ ปือจายา จะ     อาโปก บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ. 22ลาฆู บือซรี บือซายา นู อาโปก บรี กะ กู ดัฮ     กู บือเลฮ บรี กะ กูญา ฌูฆา ดัฮ     บีดา กูญา นะ ฌาดี ซา อีตู     ซือรูปา บือกะ นู กู ฌางัน อาโปก     ฌาดี ซา อีตู เลอ. 23กู ลือกัจ บือซามา ฌางัน กูญา     อาโปก โปด     ลือกัจ บือซามา ฌางัน กู     บีดา กูญา นะ บือเลฮ ฌาดี ซา อีตู บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา นะ ตาฮู จะ     อาโปก บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ     นะ ตาฮู ปูลัก จะ     อาโปก ซายัก กะ กูญา อีตู     ซือรูปา บือกะ อาโปก ซายัก กะ กู ฌูฆา เลอ. 24"อาโปก เออ     โกะ ซือมียา อีนี นู อาโปก บือเลฮ ซรัฮ บรี กะ กู เตอ     กู บือคานะ นะ บรี กูญา ดูโดะ ฌางัน กู     เดะ ตือปัจ นู กู ดูโดะ     บีดา กูญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู บือซรี บือซายา นะ กู     นู อาโปก บือเลฮ ซรัฮ บรี กะ กู ดัฮ. ซาเบะ อาโปก เกา บือเลฮ ซายัก กู ดัฮ     ดูลู เดะ เกา นะ บือฌาดี ดือนียา เตอ. 25เออ อาโปก นู บาฌิ-ตือปัจ เลอ     โกะ ซือมียา โซะ ดือนียา กูญา เตด กราลา เกา     ตาปี กู นี เลอ     กราลา เกา. โกะ ซือมียา อีนี โปด     กูญา ตาฮู จะ     เกา บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ ดัฮ. 26กู บือเลฮ บูวัจ บรี กูญา ตาฮู ปือนามา นะ เกา     นะ บูวัจ บรี กูญา ตาฮู ปูลัก เลอ     บีดา กูญา นะ ซายัก บือซามา-ซามา     บือกะ ซือรูปา นู เกา บือเลฮ ซายัก กะ กู ดัฮ     บีดา กู โปด     นะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน กูญา." เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\