โยฮัน 18

1ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ตรือเบะ ปี ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     มือลากัฮ ซูงัย ปือนามา กิดโรน. ปัจ อีตู อาดา กือโบด     ซา กือโบด. เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     มาโซะ ปี กะ กือโบด อีตู. 2ยูดา     ซือมียา นู นะ ซรัฮ เยซู บรี กือนา รีฆะ เตอ     ญา กราลา กือโบด อีตู ฌูฆา     ซาเบะ-จะ     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     ดือละ มาแรฮ บือดาปัจ เดะ ตือปัจ อีตู ซัจๆ. 3กะฆีเตอ ยูดา     ญา บาวา โกะ ลูมอฮ ตาฮัน ซือตืองัฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา ฌาฆา     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี     ปี กะ ตือปัจ อีตู ฌูฆา. กูญา บาวา โกะ ปลีตา     โกะ ดามัยํ     โกะ ซือนาตา     บือปี ซามา. 4เยซู ญา ตาฮู ลาฆู ซือมูฮา     นู นะ ฌาดี ฌางัน ญา ดัฮ     กะฆีเตอ ญา ปี ตาญา กูญา จะ     "กาเญา มาแรฮ มียา ซาปา เลอ?" 5กูญา ตีกัฮ จะ     "มาแรฮ มียา เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด." เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี ซือมียา นู อีตู." ยูดา     ซือมียา นู ซรัฮ เยซู เตอ     อาดา บือดีรี ฌางัน โกะ ซือมียา อีตู ฌูฆา. 6ตานา เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี ซือมียา นู อีตู." กูญา โปด     อูโนยํ กะ บลากัก     รือบัฮ เดะ ตานัฮ. 7เยซู ตาญา กูญา ปูลัก จะ     "กาเญา มาแรฮ มียา ซาปา เลอ?" กูญา ตีกัฮ จะ     "มาแรฮ มียา เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด." 8เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ จะ     กู ฌาดี ซือมียา นู อีตู เลอ. ดัฮ กาเญา มียา กู     กือนา ปลือปัซ โกะ ซือมียา อีนี ปี เลอ." 9นู เยซู มือเลา กะฆีเตอ     บีดา นะ บูวัจ บรี ซุจ รือมัก ดัฮ     บือกะ ปือมือเลา นู ญา บือเลฮ มือเลา ดัฮ จะ     "เดะ โกะ ซือมียา อีตู     นู อาโปก ซรัฮ บรี กะ กู เตอ     กู นะ เตด บรี บือนาซา     มีเซ-จะ ซืออูรัก โปด." 10โซะ เปโตร     ญา อาดา ปือดัก. กะฆีเตอ     ญา ซีตะ ปือดัก     บาโฮะ ปราโซฮ ซืออูรัก     นะ กือปาลา ซามี กือนา เดะ ตือลีงา โซะ กานัน     ยู ปูตุซ ดัฮ. ปราโซฮ อีตู ปือนามา จะ     มาละคัด. 11กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน เปโตร จะ     "อาเมด ปือดัก     ตาโรฮ บูวัก เลอ. กะฮามี เลอ     เจาะ นู อาโปก เดะ กู อาเกะ บรี กะ กู เตอ     กู นะ เตด โอะ เฆอ?" 12โกะ ลูมอฮ ตาฮัน     ฌางัน กือปาลา ตาฮัน     ฌางัน โกะ ซือมียา ฌาฆา นะ ลูมอฮ ยิว     กูญา ปาคัจ ฆรูมง รีฆะ อีกัจ เยซู. 13กูญา บาวา ญา บือปี มียา อานัด ดูลู     ซาเบะ อานัด ญา ฌาดี ปะ มือตูฮา นะ กายาฟัด     นู ฌาดี กือปาลา ซามี บือกรือฌา เดะ ตาโฮด อีตู. 14กายาฟัด     ซือมียา อีนี เลอ     นู บือเลฮ บือกีรา ฌางัน ลูมอฮ ยิว จะ     ฌาดี ลาฆู บาฌิ     นู นะ บรี ซือมียา ซืออูรัก มาตี     ฆาตี โกะ ซือมียา ซือมูฮา. 15เปโตร ฌางัน มูเระ นู ซืออูรัก     กูญา บือเลฮ ตูโรจ เยซู ปี. มูเระ นู อีตู เตอ     ญา บือกราลา ฌางัน กือปาลา ซามี. กะฆีเตอ     ญา บือเลฮ มาโซะ ฌางัน เยซู     ปี รอจ กะ ลามัน รูมัฮ นะ กือปาลา ซามี อีตู. 16ตาปี เปโตร     ญา บือดีรี เดะ บีดิก ปีตู โซะ ลูวัยํ. กะฆีเตอ     มูเระ อีตู นู บือกราลา ฌางัน กือปาลา ซามี     ญา ตรือเบะ ปี มือเลา ฌางัน นีบีนี นู ตูงู ปีตู. กะฆีเตอ ญา บาวา เปโตร มาโซะ ปี. 17นีบีนี ปราโซฮ อีตู     นู ตูงู ปีตู เตอ     ญา ตาญา เปโตร จะ     "เกา ฌาดี มูเระ นะ ซือมียา อีตู ฌูฆา     บูกัด เฆอ?" เปโตร ตีกัฮ จะ     "เตด โบะ." 18ลูมอฮ ปราโซฮ ฌางัน ตามาตา     นู บือดีรี เดะ ตือปัจ อีตู เตอ     กูญา บือเลฮ อาเมด ฮารัก มาแรฮ     รูโมด อาปี ดัฮ     ซาเบะ อาเงน ญา บือแฌะ เตอ     กะฆีเตอ กูญา ปาคัจ บือดียัก เดะ อาปี อีตู. เปโตร โปด     อาดา บือดียัก เดะ อาปี ฌางัน กูญา ฌูฆา เลอ. 19กะฆีเตอ     กือปาลา ซามี อีตู ตาญา เยซู     ปาซัน โกะ มูเระ นะ ญา     ฌางัน ปือมือเลา อาฌัยํ นะ ญา ฌูฆา. 20เยซู มือเลา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "กู นี เลอ     บือเลฮ มือเลา บรี กะ โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา ดืองัยํ     ฮอย เตด บูนี. กู ซือมาตา อาฌัยํ เดะ โกะ รูมัฮ บือมุน เดะ โซะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด ฌูฆา     ตือปัจ นู ลูมอฮ ยิว ซือมูฮา ลาดัจ บือมุน บือซามา. กู เตด บือเลฮ มือเลา ซือปาตัฮ นามา     เดะ ตือปัจ นู บูนี เลอ. 21เกา ตาญา กู บูวัจ นามา? กือนา ปี ตาญา โกะ ซือมียา     นู บือเลฮ ดืองัยํ นู กู มือเลา ดัฮ เตอ     จะ กู บือเลฮ มือเลา นามา ฌางัน กูญา. กูญา โปด     นะ ตาฮู จะ     กู บือเลฮ อาฌัยํ นามา." 22ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ซือมียา ฌาฆา ซืออูรัก     นู บือดีรี โตะ อีตู     ญา ตาปัยํ ปีปี นะ ญา     มือเลา จะ     "เกา ตีกัฮ กะฆีเตอ เฆอ     กะ กือปาลา ซามี?" 23เยซู ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ดัฮ กู มือเลา ซาลัฮ     กือนา ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู ซาลัฮ อีตู เตอ. ตาปี ดัฮ กู มือเลา กือนา     เกา ตาปัยํ กู บูวัจ นามา เลอ?" 24กะฆีเตอ อานัด ซูโรฮ บาวา เยซู     นู อาดา อีกัจ เดะ ตางัน ดัฮ เตอ     ปี มียา กายาฟัด     ซือมียา นู ฌาดี กือปาลา ซามี. 25วะตู อีตู     เปโตร ญา ตืองัฮ บือดีรี บือดียัก เดะ อาปี เตอ. โกะ ซือมียา อีตู ตาญา ญา จะ     "เกา ฌูฆา เลอ     ฌาดี มูเระ นะ ซือมียา อีตู     บูกัด เฆอ?" เปโตร ญา มือเลา กีปัซ จะ     "ฮอย เตด โบะ." 26อาดา ปราโซฮ ซืออูรัก นะ กือปาลา ซามี     นู ฌาดี นะบรานะ นะ ซือมียา     นู เปโตร บาโฮะ ตือลีงา ปูตุซ เตอ     ญา ตาญา จะ     "กู บือเลฮ ลีฮัจ เกา ฌางัน ซือมียา อีตู เดะ กือโบด     บูกัด เฆอ?" 27เปโตร     ญา มือเลา กีปัซ ซือกาลี ปูลัก. ดัดดัด อีตู     ฮายับ โปด     มูเกาะ. 28วะตู มูกัยํ     กูญา บาวา เยซู ตรือเบะ ปี เดะ รูมัฮ นะ กายาฟัด     บือปี กะ บาลัย นะ ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา. ลูมอฮ ยิว ตะอาซิก โปด     เตด บือเลฮ มาโซะ ปี     กะ ดาลับ บาลัย อีตู เตอ     บีดา กูญา นะ เตด ฌาดี ตะอารัฮ     ตาปี นะ บือเลฮ มากัด ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี เลอ. 29กะฆีเตอ     ปีลาด ญา ตรือเบะ มาแรฮ     ตาญา กูญา อีตู จะ     "ลูมอฮ กาเญา อาดา ปาซัน นามา     นะ อาดู ซือมียา อีนี เลอ?" 30กูญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "ดัฮ ญา เตด ฌาดี อูรัก ฌาฮัจ เตอ     กามี โปด     เตด รีฆะ ญา     บาวา มาแรฮ อาตัจ บรี กะ เกา เลอ." 31กะฆีเตอ     ปีลาด มือเลา กะ กูญา จะ     "กาเญา ตะอาซิก กือนา อาเมด ซือมียา อีนี     บือปี บือดะวา เลอ     ตูโรจ ฮูโกบ นะ กาเญา." ลูมอฮ ยิว ตีกัฮ จะ     "ราฌา เตด บรี กะ ลูมอฮ กามี     นะ บูนอฮ ซือมียา ดีฮา     ซืออูรัก โปด." 32นู ฌาดี กะฆีนี     บีดา บรี ฌาดี ซูโงฮ     ตูโรจ บือกะ ปือมือเลา นะ เยซู     นู ญา บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ ดัฮ จะ     ญา นะ มาตี กะฮามี. 33ปีลาด ญา มาโซะ ปี กะ รูมัฮ นะ ญา ปูลัก     บลาโลก เยซู มาแรฮ     ตาญา จะ     "เกา นี     ฌาดี ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว เฆอ?" 34เยซู ตีกัฮ ปาเระ จะ     "เกา ตาญา กะฆีเตอ     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ เกา ตะอาซิก เฆอ? เฆอ-จะ     อาดา ซือมียา อาซิก บือเลฮ มือญาเระ กะ เกา ปาซัน ลาฆู นะ กู?" 35ปีลาด ตาญา จะ     "กู นี     ฌาดี อูรัก ยิว เฆอ? โกะ ซือมียา ลูมอฮ นะ เกา ตะอาซิก     ฌางัน ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     กูญา เลอ     บือเลฮ รีฆะ เกา     อาตัจ บรี กะ กู. เกา บูวัจ ซาลัฮ นามา ดัฮ เลอ?" 36เยซู ตีกัฮ จะ     "กู บูกัด ฌาดี ราฌา     บือกะ ซือรูปา โกะ ราฌา เดะ ดือนียา อีนี. ดัฮ กู ฌาดี ราฌา บือกะ เดะ ดือนียา อีนี เตอ     โกะ ซือมียา นะ กู โปด     นะ บือเลฮ บลาวัด     ตีเมา บรี กู กือนา รีฆะ     อาตัจ บรี กะ โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว. ตาปี นู กู ฌาดี ราฌา     บูกัด ซือรูปา กะฆีเตอ เลอ. " 37ปีลาด มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กะฆีเตอ     เกา ฌาดี ราฌา ซูโงฮ เฆอ?" เยซู ตีกัฮ จะ     "เกา เลอ     นู มือเลา จะ     กู ฌาดี ราฌา. โซะ กู เตอ     ซาเบะ ลาฆู กะฆีนี     กู บือเลฮ บือฌาดี     มาโซะ มาแรฮ กะ ดือนียา อีนี จะ     บีดา กู นะ ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นู ซูโงฮ. ซือมียา ซือมูฮา นู ตูโรจ บือกะ ลาฆู นู ซูโงฮ     กูญา นะ มือนีงัย กะ ซูวารา นะ กู เลอ." 38ปีลาด ญา ตาญา เยซู จะ     "ลาฆู นู ซูโงฮ ฌาดี กะฮามี เลอ?" ตานา ญา ตาญา กะฆีเตอ ดัฮ     ปีลาด โปด     ญา ตรือเบะ ปี มียา ลูมอฮ ยิว ปูลัก     มือญาเระ กะ กูญา จะ     "โบะ กู ลีฮัจ จะ     ญา ฮอย ซาลัฮ นามา เลอ. 39ตาปี ลูมอฮ กาเญา อาดา ฮาดัจ     นะ บรี กู ปลือปัซ ซือมียา ซืออูรัก     บรี กะ กาเญา     เดะ วะตู อารี บรามัย ลือปัซ ปี. กาเญา บือคานะ นะ บรี กู ปลือปัซ ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว     บรี กะ กาเญา เฆอ?" 40โกะ ซือมียา ซือมูฮา ปาคัจ บือซูระ จะ     "ฌางัน ปลือปัซ ซือมียา อีนี. กือนา ปลือปัซ บาระบา เลอ." โซะ บาระบา เตอ     ญา ฌาดี อูรัก ปือญามุน เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\