โยฮัน 19

1กะฆีเตอ     ปีลาด อาตัจ เยซู บรี กะ ตาฮัน รือเปะ. 2โกะ ตาฮัน โปด     อาเมด อากัยํ บือดูรี มาแรฮ     อาญัม บือกะ ฌาดี จูบุก     บอฮ เดะ ปาลา นะ เยซู. กูญา อาเมด กาเยด ซรือโกะ ญาวา     ซี แนบปริง     ปากัย บรี กะ ญา. 3กูญา มาแรฮ ซัจๆ     ตาปัยํ มูคา นะ เยซู     มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ซือลามัจ เลอ     เกา นู ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว." 4ปีลาด ญา ตรือเบะ ปี ปูลัก     มือเลา ฌางัน โกะ ซือมียา บาญะ จะ     "ลีฮัจ เลอ     กู บาวา ซือมียา อีนี มาแรฮ อาตัจ บรี กะ กาเญา ดัฮ     บีดา นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     กู เตด ลีฮัจ จะ     ญา อาดา ลาฆู ซาลัฮ นามา เลอ." 5กะฆีเตอ     เยซู ญา ตรือเบะ มาแรฮ     อาดา จูบุก เดะ ปาลา     นู บูวัจ ฌางัน อากัยํ บือดูรี     ญา ปือแญะ บาฌู ซี แนบปริง ฌูฆา. ปีลาด มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ลีฮัจ เลอ     ซือมียา อีนี." 6ตานา ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ ฌางัน โกะ ตามาตา ลีฮัจ เยซู     กูญา ซือมูฮา บือซูระ จะ     "อาเมด บือปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก. อาเมด บือปี กาจิก เลอ." ปีลาด มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา เลอ     อาเมด ปี กาจิก ตะอาซิก     ซาเบะ โซะ กู เตอ     กู ลีฮัจ จะ     ญา ฮอย ซาลัฮ นามา เลอ." 7ลูมอฮ ยิว กูญา ตีกัฮ จะ     "ลูมอฮ กามี อาดา ปือมือเลา ฮูโกบ     นู นะ ตูโรจ กะ ฮูโกบ อีตู เตอ     ญา ฆาโดฮ มาตี     ซาเบะ-จะ ญา มืองากู ญาวา ตะอาซิก จะ     ญา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ." 8ตานา ปีลาด ญา ดืองัยํ กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ตาโกจ บาญะ ซือรูโลยํ. 9ญา มาโซะ ปี กะ ดาลับ บาลัย นะ ราฌา ปูลัก     ตาญา เยซู จะ     "เกา มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา เลอ?" ตาปี เยซู ญา เตด ตีกัฮ นามา โปด. 10กะฆีเตอ     ปีลาด มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา ตีเมา มือเลา ฌางัน กู เฆอ? เกา เตด ตาฮู เฆอ     จะ     กู อาดา มือฆัฮ นู นะ ปลือปัซ เกา บือเลฮ     อาดา มือฆัฮ นู นะ กาจิก เดะ กายู ปลีตัก โปด     บือเลฮ ฌูฆา?" 11เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "เกา อาดา มือฆัฮ นู นะ ฮูโกบ กู โปด     เตด บือเลฮ     ลือเบฮ เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บรี กะ เกา เตอ. ซาเบะ กะฆีเตอ     ซือมียา นู อาตัจ กู บรี กะ เกา โปด     ญา อาดา ดูซา บาญะ ลือเบฮ เดะ เกา เลอ." 12ตะเดะ อีตู     ปีลาด มียา จือลัฮ นะ ปลือปัซ เยซู. ตาปี ลูมอฮ ยิว บือซูระ จะ     "ดัฮ เกา ปลือปัซ ซือมียา อีนี เตอ     เกา เตด ฌาดี ซาบัจ นะ ราฌา ซีซา เลอ. ซือมียา ดีฮา มืองากู ญาวา ตะอาซิก จะ     ฌาดี ราฌา     ญา เตอ     มือเลา บลาวัด ฌางัน ราฌา ซีซา เลอ." 13ตานา ดืองัยํ กะฆีเตอ ดัฮ     ปีลาด ญา บาวา เยซู ตรือเบะ มาแรฮ     ญา ดูโดะ เดะ ตือปัจ ดูโดะ บือดะวา     นู บลาโลก จะ     ลามัน อาปัยํ ฌางัน บาตู     นู บาซา ฮีบรู บลาโลก จะ     ฆับบาทา. 14อารี อีตู ฌาดี อารี ซียะ ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี. ฆามะ วะตู ตืองัฮ อารี ดัฮ     ปีลาด ญา มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ยิว จะ     "นี เลอ     ราฌา นะ กาเญา." 15กูญา ปาคัจ บือซูระ จะ     "อาเมด ปี เลอ     อาเมด ปี เลอ     บือปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก เลอ." ปีลาด ตาญา กูญา จะ     "นะ บรี กู กาจิก ราฌา นะ กาเญา     เดะ กายู ปลีตัก เฆอ?" ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ ตีกัฮ จะ     "ลือเบฮ เดะ ซีซา เตอ     กามี ฮอย ราฌา อาซิก ลาลู ดัฮ เลอ." 16กะฆีเตอ     ปีลาด โปด     อาตัจ เยซู     บรี กะ กูญา บือปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก. 17กะฆีเตอ     กูญา บาวา เยซู ตรือเบะ ปี. โซะ เยซู ญา ตาโงก กายู ปลีตัก นะ ญา     บือปี กะ ตือปัจ นู บลาโลก จะ     ตือปัจ ตูลัก กือปาลา     นู บาซา ฮีบรู บลาโลก จะ     โฆละโฆทา. 18ตือปัจ อีนี เลอ     กูญา กาจิก เยซู เดะ กายู ปลีตัก     ฌางัน ซือมียา อาซิก     ดูวา อูรัก     เดะ กายู โซกซา บาตัก     บือลัฮ อีนี ซืออูรัก     บือลัฮ อีตู ซืออูรัก     อาดา เยซู เดะ ตืองัฮ. 19ปีลาด ญา ฆาแรฮ เดะ ปาปัด     ปือมือเลา กือนา อาดู     ซูโรฮ ตาฮัน ปี บอฮ เดะ อาตัซ ฮูโฌก กายู ปลีตัก ฌูฆา. ปือมือเลา อีตู ฆาแรฮ จะ     "เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด     ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว." 20ปือมือเลา อาดู อีตู เตอ     โกะ ลูมอฮ ยิว บาญะ อูรัก     บือเลฮ บาจา ดัฮ     ซาเบะ-จะ     ตือปัจ นู กูญา กาจิก เยซู เดะ กายู ปลีตัก เตอ     ดูโดะ ดาปิก นังฆรี เลอ. เดะ ปาปัด อีตู     ฆาแรฮ ฌาดี บาซา ลูมอฮ ฮีบรู     บาซา ลาติน     บาซา กรีก ฌูฆา. 21กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ นะ ลูมอฮ ยิว     กูญา มือเลา ฌางัน ปีลาด จะ     "ฌางัน นะ ฆาแรฮ จะ     'ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว.' เตอ     ตาปี กือนา ฆาแรฮ จะ     'ซือมียา อีนี มืองากู จะ     ญา ฌาดี ราฌา นะ ลูมอฮ ยิว.'_" 22ปีลาด ญา ตีกัฮ จะ     "ลาฆู นามา นู กู บือเลฮ ฆาแรฮ ดัฮ เตอ     กือนา บือบียัยํ เลอ." 23ตานา ลูมอฮ ตาฮัน กาจิก เยซู เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ     กูญา โปด อาเมด โกะ กาเยด บาฌู นะ เยซู มาแรฮ ปาฮาฆิ     ฌาดี ปัจ บาฮาเฆด     บรี กะ ตาฮัน โซกซา บาฮาเฆด. กูญา อาเมด บาฌู ดาลับ นะ เยซู ปูลัก     ตาปี บาฌู ดาลับ อีตู     ญา ฮอย บือกัซ ฌาเฮะ     ตะเดะ อาตัซ ยู รอจ กะ บาวัฮ. 24ซาเบะ กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ บือกีรา จะ     "กีตา ฌางัน จูลัด ปาฮาฆิ เลอ. ตาปี บรี กีตา อูซิ ยิบละ     นะ บรี ตาฮู จะ     ซาปา นะ บือเลฮ." ฌาดี กะฆีนี     บีดา นะ บรี รือมัก ฌางัน ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "กาเยด นะ กู     กูญา ปาคัจ ปาฮาฆิ. บาฌู นะ กู     กูญา อูซิ ยิบละ เลอ." กะฆีนี เลอ     โกะ ตาฮัน บูวัจ ดัฮ. 25ซือมียา นู บือดีรี ดาปิก กายู ปลีตัก นะ เยซู เตอ     อาดา มะ เดะ เยซู     ฌางัน มัย เดะ ญา     อาดา มารียา     บีนี นะ เกลโอปา     ฌางัน มารียา ซือมียา ตูโปะ มักดาลา ฌูฆา. 26ตานา เยซู ลีฮัจ มะ เดะ ญา     ฌางัน มูเระ นู ญา ซายัก     บือดีรี ดาปิก เตอ     เยซู มือเลา ฌางัน มะ เดะ ญา จะ     "นีบีนี เออ     ลีฮัจ เลอ     ซือมียา อีตู ฌาดี นานะ นะ เกา." 27กะฆีเตอ     เยซู ญา มือเลา ฌางัน มูเระ นู อีตู จะ     "ลีฮัจ เลอ     ญา ฌาดี มะ เดะ เกา." ตะเดะ อีตู มาแรฮ     มูเระ นู อีตู บือเลฮ ซาโมจ มะ เดะ เยซู     มาแรฮ ดูโดะ เดะ รูมัฮ นะ ญา. 28ลือปัซ อีตู     เยซู ญา ตาฮู จะ     ลาฆู ซือมูฮา ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     บีดา นะ บูวัจ บรี ซุจ     ตูโรจ บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เยซู ญา มือเลา จะ     "กู ดาฆา อาเย." 29เดะ ตือปัจ อีตู     อาดา มาโกะ บอฮ อาระ อางุน นู มาซับ     ตาโรฮ ปือนอฮ. กูญา อาเมด ฆาบุซ     จือลุ เดะ อาระ อางุน มาซับ     ซือและ เดะ ฮูโฌก ดาฮัด กายู     อูโญะ บอฮ เดะ มูโลจ นะ เยซู. 30ตานา บือเลฮ โอะ อาระ อางุน     เยซู ญา มือเลา จะ     "ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ." เยซู ตูโนะ ปาลา นะ ญา     ฮาบิฮ ญาวา ดัฮ. 31อารี อีตู ฌาดี อารี บือซียะ     ดูลู เดะ อารี บราดู. กะฆีเตอ     ลูมอฮ ยิว มีตา เดะ ปีลาด ปาซัน ซือมียา นู กือนา กาจิก     จะ     มีตา นะ กาเตาะ ตูลัก กากี บรี ปาตัฮ     อาเมด บาดัด ปือตูโรด. กูญา ตีเมา บรี บาดัด อีตู ลือกัจ เดะ กายู ปลีตัก เดะ อารี บราดู กรือฌา ซาเบะ-จะ อารี บราดู อีตู ฌาดี อารี บือซัยํ เลอ. 32กะฆีเตอ     ลูมอฮ ตาฮัน กูญา ปี กาเตาะ กากี นะ ซือมียา โซะ กานัน     ฌางัน ซือมียา โซะ กีรี     นู กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก มารือมา ฌางัน เยซู     บรี ปาตัฮ. 33ตาปี ตานา กูญา มาแรฮ รอจ กะ เยซู     ลีฮัจ จะ     เยซู ญา มาตี ดัฮ     กูญา โปด     เตด บือเลฮ กาเตาะ กากี นะ ญา. 34ตาปี ตาฮัน ซืออูรัก     อาเมด บูลุซ ตีกับ เดะ รูโซะ ปีงัก นะ เยซู ดัฮ. ดัดดัด     อาดา อาเย ฌางัน ดารัฮ มือนีเลฮ เดะ ลียัก อีตู. 35ซือมียา อีตู นู บือเลฮ ลีฮัจ ลาฆู กะฆีเตอ     ญา บือเลฮ มือญาเระ บรี ตาฮู ดัฮ. ปือมือเลา นะ ญา โปด     ฌาดี ซูโงฮ. ญา ตาฮู จะ     ญา มือเลา ซูโงฮ     กะฆีเตอ ญา มือญาเระ บรี ตาฮู กะฆีนี     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ปือจายา. 36ซาเบะ-จะ     ลาฆู กะฆีนี เตอ     บือฌาดี บีดา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นะ ซุจ ดัฮ นู จะ "ตูลัก นะ ญา     แนฮ ซา โปด     นะ เตด ปาตัฮ ลาลู." 37อาดา ซา ตือนอซ ปูลัก     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "กูญา นะ ตีญูง ลีฮัจ     ซือมียา นู กูญา ตีกับ ดัฮ เตอ." 38ลือปัซ อีตู     โยเซบ     ซือมียา ตูโปะ อาริมาเทีย     ญา มีตา บาดัด นะ เยซู เดะ ปีลาด. โยเซบ อีตู     ญา ฌาดี มูเระ นะ เยซู     ตาปี เตด บือเลฮ บรี ซาปา ตาฮู     ซาเบะ ญา ตาโกจ เดะ โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว. กะฆีเตอ ปีลาด โปด     ญา บรี โยเซบ     อาเมด บาดัด นะ เยซู     บือปี. 39นีโกเดมัด     ซือมียา นู ลามูลา ญา ปี มียา เยซู     เดะ วะตู มาลับ เตอ     ญา ปี ฌูฆา. ญา บาวา มีญะ บาวู     นู จะ     มดยอบ จาโปยํ ฌางัน อาโลเว     บรัจ บือเลฮ ฆามะ ตีฆา-ปูโลฮ กีโล ลือเบฮ     บือปี ซามา. 40กูญา อาเมด บาดัด นะ เยซู บือปี     บอฮ มีญะ บาวู     อาเมด กาเยด ปูเตฮ บาโลจ ญา     ตูโรจ กะ ฮาดัจ ตานัม บาดัด นะ ลูมอฮ ยิว. 41เดะ ตือปัจ นู กูญา กาจิก เยซู เดะ กายู ปลีตัก เตอ     อาดา กือโบด ซา กือโบด. เดะ กือโบด อีตู เตอ     อาดา ฆูฮา ตานัม บาดัด     นู เตด ดือละ ตานัม บาดัด นะ ซือมียา ดีฮา โปด. 42ซาเบะ อารี อีตู     ฌาดี อารี บือซียะ นะ ลูมอฮ ยิว เตอ     กะฆีเตอ กูญา บอฮ บาดัด นะ เยซู     ตาโรฮ เดะ ฆูฮา อีตู เลอ     กรานา-จะ     ฆูฮา อีตู ดูโดะ ดาปิก.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\