โยฮัน 20

1เดะ อารี มีงู     โซะ มูกัยํ     มารียา ซือมียา ตูโปะ มักดาลา     ญา ปี รอจ กะ ฆูฮา ตานัม บาดัด. ญา ลีฮัจ บาตู ตูโดก ฆูฮา     กือนา บือตรือเบะ ดัฮ. 2กะฆีเตอ     ญา บลารี ปี กะ เปโตร     ฌางัน มูเระ ซืออูรัก     นู เยซู ซายัก อีตู     มือญาเระ กะ กูญา จะ     "กูญา อาเมด บาดัด นะ ตูฮัด เยซู     ตรือเบะ เดะ ฆูฮา ดัฮ. กามี เตด ตาฮู จะ     กูญา อาเมด บือปี บอฮ ปัจ ดีฮา เลอ." 3กะฆีเตอ     เปโตร     ญา ตรือเบะ ปี กะ ฆูฮา     ฌางัน มูเระ นู อีตู. 4กูญา ปาคัจ บลารี     กือดูวา อูรัก. ตาปี มูเระ นู อีตู     ญา บลารี จือปัจ ลาฆี     ญา รอจ กะ ฆูฮา ดูลู. 5ญา ตูโนะ ฌือเงาะ ลีฮัจ     อาดา กาเยด ปูเตฮ อีตู     งะตืองะ ดัฮ. ตาปี ญา เตด บือเลฮ มาโซะ ปี กะ ดาลับ ฆูฮา. 6โซะ เปโตร     ญา ตูโรจ มาแรฮ เดะ บลากัก. ญา มาโซะ ปี กะ ดาลับ ฆูฮา     ญา ลีฮัจ อาดา ซา กาเยด ปูเตฮ อีตู     งะตืองะ ดัฮ. 7นู กาเยด ซีปัย ปาลา นะ เยซู     เตด ตืองะ ดาปิก กาเยด ปูเตฮ     ตาปี อาดา ปัย-ซีปัย ซา ญา. 8กะฆีเตอ     มูเระ นู มาแรฮ รอจ ดูลู     ญา โปด     มาโซะ ปี ฌูฆา. ญา บือเลฮ ลีฮัจ     บือเลฮ ปือจายา. 9ซาเบะ-จะ     วะตู อีตู     กูญา เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี     กะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู ฆาแรฮ ดัฮ จะ     ญา ฆาโดฮ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ. 10กะฆีเตอ     มูเระ กือดูวา อูรัก อีตู     กูญา บาลิ ปี กะ รูมัฮ นะ กูญา. 11ตาปี โซะ มารียา     ญา อาดา มือนาแงฮ โซะ ลูวัยํ ฆูฮา. วะตู ญา ตืองัฮ มือนาแงฮ เตอ     ญา ตูโนะ ฌือเงาะ ลีฮัจ เดะ ดาลับ ฆูฮา. 12ญา บือฆารี ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ดูวา อูรัก     ปือแญะ บาฌู ปูเตฮ     ดูโดะ โซะ ตือปัจ กือนา บอฮ บาดัด นะ เยซู     โซะ ปาลา ซืออูรัก     โซะ กากี ซืออูรัก. 13ฮูลู-บาลัก ดูวา อูรัก อีตู     ตาญา มารียา จะ     "นีบีนี เออ     เกา มือนาแงฮ บูวัจ นามา เลอ?" มารียา ตีกัฮ จะ     "ซาเบะ กูญา บือเลฮ อาเมด ตูฮัด นะ กู บือปี ดัฮ. กูญา บือปี บอฮ ตือปัจ ดีฮา     กู เตด ตาฮู เลอ." 14ตานา มารียา มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา กรือเลฮ กะ บลากัก     ลีฮัจ จะ     อาดา เยซู     ญา บือดีรี โตะ อีตู. ตาปี ญา เตด ตาฮู จะ     ฌาดี เยซู. 15เยซู ญา ตาญา จะ     "นีบีนี เออ     เกา มือนาแงฮ บูวัจ นามา เลอ? เกา มาแรฮ มียา ซาปา?" มารียา ญา อาคา จะ     ฌาดี ซือมียา ตูงู กือโบด     กะฆีเตอ ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "จา เออ     ดัฮ เกา บือเลฮ อาเมด บาดัด นะ เยซู บือปี     มีตา บรี มือญาเระ กะ กู จะ     เกา บาวา บือปี บอฮ ตือปัจ ดีฮา ดัฮ เลอ     บีดา กู นะ ปี อาเมด ญา." 16เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "มารียา เออ." มารียา โปด     ญา อาเลฮ ญาวา     มาแรฮ มือเลา ฌางัน เยซู     ปือมือเลา บาซา ฮีบรู จะ     "ราโบนี." ฌาดี-จะ     " บูมอยํ เออ." 17เยซู มือเลา ฌางัน ญา ปูลัก จะ     "ฌางัน ปือฆัก ตาฮัด ญาวา นะ กู เลอ     กรานา-จะ     กู เตด บือเลฮ ญาแญะ ปี มียา อาโปก เดะ กู ลาฆี. ตาปี เกา กือนา ปี มียา โกะ นะบรานะ นะ กู     มือญาเระ กะ กูญา จะ     กู ตืองัฮ นะ ญาแญะ ปี กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู ฌาดี อาโปก เดะ กู     อาโปก นะ กูญา ฌูฆา     ฌาดี ตูฮัด นะ กู     ตูฮัด นะ กูญา ฌูฆา เลอ." 18กะฆีเตอ     มารียา ซือมียา ตูโปะ มักดาลา     ญา ปี มือญาเระ กะ โกะ มูเระ จะ     "กู บือเลฮ ลีฮัจ ตูฮัด เยซู ดัฮ." ญา มือญาเระ ปูลัก จะ     เยซู บือเลฮ มือเลา ปือมือเลา นู อีตู ฌางัน ญา. 19ตานา มาลับ ดัฮ     เดะ อารี มีงู อีตู     รูวัก นู ลูมอฮ มูเระ ดูโดะ เตอ     กาปุซ ปีตู กาจิก ดัฮ     ซาเบะ กูญา ตาโกจ โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว. กะฆีเตอ เยซู โปด     ญา มาแรฮ บือดีรี เดะ ตืองัฮ กูญา     มือเลา จะ     "บรี กาเญา ซือนัง ซือลามัจ เลอ." 20ตานา มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา บรี กะ กูญา ลีฮัจ โกะ ตางัน ฌางัน รูโซะ นะ ญา. ตานา ลูมอฮ มูเระ บือเลฮ ลีฮัจ ตูฮัด เยซู ดัฮ     กูญา โปด     ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ เลอ. 21กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา ปูลัก จะ     "บรี กาเญา ซือนัง ซือลามัจ เลอ. อาโปก เดะ อาตัซ บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ กะฮามี ดัฮ     กู โปด     ซูโรฮ กาเญา ปี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ." 22ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา บือญาวา รือฆู อาเงน รอจ กะ กูญา     มือเลา กะ กูญา จะ     "บรี กาเญา ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ. 23ดัฮ กาเญา นะ อาเกะ ดูซา นะ ซือมียา ดีฮา     ลาฆู ดูซา อีตู โปด     นะ อาเกะ บรี ดัฮ. ดัฮ กาเญา นะ บรี ลาฆู ดูซา ลือกัจ เดะ ซือมียา ดีฮา     ลาฆู ดูซา อีตู โปด     นะ อาดา ลือกัจ เดะ ซือมียา อีตู เลอ." 24โทมัด นู กูญา บลาโลก จะ     บือกือมัยํ     นู ฌาดี มูเระ ซืออูรัก เดะ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู เตอ     ญา เตด บือเลฮ ดูโดะ ฌางัน ลูมอฮ กูญา     วะตู เยซู มาแรฮ. 25มูเระ นู อาซิกๆ     มือญาเระ กะ โทมัด จะ     "กามี บือเลฮ ลีฮัจ ตูฮัด เยซู ดัฮ." ตาปี โทมัด ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ดัฮ กู เตด ลีฮัจ บือกัซ ซีปากู     เดะ ตางัน นะ เยซู เตอ     ดัฮ เตด อาเมด ฌารี ตางัน นะ กู     ตีเญฮ เดะ บือกัซ ซีปากู อีตู เตอ     เตด อาเมด ตางัน นะ กู     ตีเญฮ เดะ รูโซะ นะ เยซู ดัฮ     กู ฮอย เตด ปือจายา เลอ." 26ตานา ลือปัซ ซือมีงู ดัฮ     โกะ มูเระ นะ เยซู     กูญา อาดา ดูโดะ เดะ ดาลับ รูมัฮ อีตู ปูลัก     อาดา โทมัด ดูโดะ ซามา กูญา ฌูฆา. ปีตู โปด     กูญา บือเลฮ กาปุซ กาจิก ดัฮ เลอ     ตาปี เยซู ญา มาแรฮ บือดีรี เดะ ตืองัฮ กูญา     มือเลา จะ     "บรี กาเญา ซือนัง ซือลามัจ เลอ." 27กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน โทมัด จะ     "กือนา อูโญะ ฌารี ตางัน นะ เกา บอฮ ปัจ อีนี     ลีฮัจ ตางัน นะ กู เลอ. อูโญะ ตางัน นะ เกา ปูลัก     ตีเญฮ เดะ รูโซะ ญาวา นะ กู. ฌางัน นะ ปูตุซ ลาฆู ปือจายา. กือนา ปือจายา เลอ." 28โทมัด ญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "เกา เลอ     นู ฌาดี ตูฮัด นะ กู     ฌาดี ตูฮัด บือซัยํ นะ กู." 29เยซู มือเลา กะ ญา จะ     "ซาเบะ เกา บือเลฮ ลีฮัจ กู เตอ     เกา ปือจายา ดัฮ เฆอ? ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ เลอ     โกะ ซือมียา นู เตด บือเลฮ ลีฮัจ กู     ตาปี ปือจายา." 30เยซู ญา บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     บาญะ ฌือแนฮ     เดะ ฮึลด มูคา นะ โกะ มูเระ นะ ญา     นู เตด บือเลฮ ฆาแรฮ     ตาโรฮ เดะ ซูรัจ อีนี. 31ตาปี ลาฆู กะฆีนี     กู ฆาแรฮ ตาโรฮ ดัฮ     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ปือจายา จะ     เยซู ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. กะฆีเตอ     ตานา ปือจายา กะ นามา นะ ญา ดัฮ     กาเญา นะ บือเลฮ ฮีโดะ ซูโงฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\