โยฮัน 21

1ลือปัซ ลาฆู อีตู     เยซู บือเลฮ ปลีฮัจ ปูลัก กะ โกะ มูเระ นะ ญา     เดะ ลาโวจ ทิเบรียัด. ฌาดี กะฆีนี เลอ 2อาดา เปโตร     โทมัด นู กูญา บลาโลก จะ บือกือมัยํ     นาทานาเอน     ซือมียา ตูโปะ คานา โซะ นังฆรี ฆาลิลี     ฌางัน นานะ นะ เซเบดี ดูวา บราดี     ฌางัน มูเระ นะ เยซู ดูวา อูรัก ลาฆี เตอ     กูญา ซือมูฮา ดูโดะ บือซามา. 3เปโตร มือเลา กะ กูญา จะ     "กู นะ ปี รีฆะ อีกัด." โกะ มูเระ นู ซิก-อาซิก โปด     กูญา จะ     "กามี โปด     นะ ปี ซามา เลอ." กะฆีเตอ     กูญา ซือมูฮา ปาคัจ ตูโรด กะ ปราฮู     ปี มาซามา. ตาปี เดะ มาลับ อีตู กูญา รีฆะ อีกัด เตด บือเลฮ ลาลู เลอ. 4ตานา จรัฮ ปาฆี     เยซู ญา บือดีรี โซะ ปาตัย. ตาปี โกะ มูเระ อีตู     กูญา เตด ตาฮู จะ     ฌาดี เยซู. 5เยซู ตาญา กูญา จะ     "โอ ดัง     กาเญา บือเลฮ อีกัด ดัฮ เฆอ?" กูญา ตีกัฮ จะ     "ฮอย เตด บือเลฮ เลอ." 6เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กือนา ปลือปัซ ปูกัจ โซะ ซือบือลัฮ กานัน ปราฮู เลอ     กาเญา นะ บือเลฮ อีกัด." กะฆีเตอ     กูญา ปลือปัซ ปูกัจ     บือเลฮ อีกัด บาญะ     ตือดะ ซีตะ ปูกัจ เตด บียัซ. 7มูเระ อีตู นู เยซู ซายัก     ญา มือญาเระ กะ เปโตร จะ     "อีตู เลอ     ตูฮัด." ตานา เปโตร ดืองัยํ จะ     ฌาดี ตูฮัด     ญา โปด     อาเมด บาฌู มาแรฮ ปือแญะ     ซาเบะ ซา ญาวา เลอ. กะฆีเตอ ญา ตรือโฌด กะ ลาโวจ. 8ตาปี โกะ มูเระ นู ซิก-อาซิก     กูญา บาวา ปราฮู มาโซะ กะ ปาตัย     อีเระ ปูกัจ นู ลือกัจ อีกัด อีตู     บือมาแรฮ ฌูฆา     ซาเบะ-จะ     กูญา เตด บราปา ฌาโวฮ เดะ ปาตัย     ฌาโวฮ ฆามะ ลีมา-ปูโลฮ ดือปา บือเลฮ. 9ตานา มาแรฮ กะ ปาตัย ดัฮ     กูญา ลีฮัจ อาดา ฮารัก บลือกัจ อาปี ดัฮ     อาดา อีกัด ตูนู เดะ อาตัซ อาปี     อาดา ตือโปก โรตี ฌูฆา. 10เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "อาเมด อีกัด ซือตืองัฮ     นู กาเญา บารู บือเลฮ ซีงี     มาแรฮ ตูนู เลอ." 11กะฆีเตอ     เปโตร ญา ตูโรด ปี กะ ปราฮู     อีเระ ปูกัจ นู ลือกัจ อีกัด     บือมาแรฮ กะ ปาตัย. อาดา อีกัด บือซัยํ ปือนอฮ     153 อีโกยํ. ตาปี อีกัด บาญะ กะฮามี โปด     ปูกัจ เตด จีแจะ เลอ. 12เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "มาแรฮ มากัด เลอ." โกะ ลูมอฮ มูเระ     ฮอย ซาปา โปด     นะ บรานี ตาญา เยซู จะ     "เกา ฌาดี ซาปา?" ซาเบะ กูญา ตาฮู ดัฮ จะ     ฌาดี ตูฮัด เยซู เลอ. 13เยซู ญา อาเมด ตือโปก โรตี บรี กะ กูญา. ญา อาเมด อีกัด บรี กะ กูญา ฌูฆา. 14นี เลอ     รอจ กะ ตีฆา กาลี ดัฮ     นู เยซู บือเลฮ ปลีฮัจ กะ โกะ มูเระ     ลือปัซ นู ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 15ตานา ซูดัฮ มากัด ดัฮ     เยซู มือเลา ฌางัน เปโตร     นู อาดา ปือนามา อาซิก จะ     ซีโมน     ตาญา กะฆีนี จะ     "ซีโมน     นานะ นะ โยฮัน เออ     เกา ซายัก กู บาญะ เดะ โกะ ซือมียา อีนี เฆอ?" ญา ตีกัฮ จะ     "ซูโงฮ เลอ ตูฮัด     เกา ตาฮู จะ     กู ซายัก เกา." เยซู ปือซัด กะ ญา จะ     "บรี เกา บือบือลา โกะ อานะ กาเมก นะ กู เลอ." 16เยซู ตาญา รอจ กะ ดูวา กาลี จะ     "ซีโมน     นานะ นะ โยฮัน เออ     เกา ซายัก กู เฆอ?" ญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ซูโงฮ เลอ ตูฮัด     เกา ตาฮู จะ     กู ซายัก เกา." เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "บรี เกา ฌาฆา บือบือลา โกะ กาเมก นะ กู เลอ." 17เยซู ตาญา มาโซะ รอจ กะ ตีฆา กาลี จะ     "ซีโมน     นานะ นะ โยฮัน เออ     เกา ซายัก กู เฆอ?" เปโตร ญา ซูซัฮ-ฮาตี     นู เยซู ตาญา ญา รอจ กะ ตีฆา กาลี ดัฮ จะ     "เกา ซายัก กู เฆอ?" กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     เกา ตาฮู ราตา ฌือแนฮ เลอ     เกา ตาฮู จะ     กู ซายัก เกา." เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "บรี เกา บือบือลา กาเมก นะ กู เลอ. 18กู นะ มือญาเระ ลาฆู นู ซูโงฮ กะ เกา จะ     ตานา เกา ฌาดี อูรัก มูดา     เกา บือเลฮ ซือซิก ลีปัจ กาเยด     ซือและ เดะ ปีงัก นะ เกา     บือฌาลัด ปี     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ เกา     นู เกา บือคานะ นะ ปี. ตาปี ตานา เกา ตูฮา ดัฮ     เกา นะ อูโญะ ตางัน     บรี กะ โกะ ซือมียา อาซิก ซือซิก อีกัจ บรี กะ เกา     นะ บาวา เกา บือปี ตือปัจ นู เกา เตด บือคานะ นะ ปี เลอ." 19เยซู มือเลา กะฆีเตอ     บีดา บรี ลีฮัจ จะ     เปโตร นะ มาตี กะฮามี     บีดา นะ บรี ลีฮัจ จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือซรี บือซายา เลอ. กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "กือนา ตูโรจ กะ กู เลอ." 20เปโตร ญา กรือเลฮ กะ บลากัก     ลีฮัจ อาดา มูเระ นู เยซู ซายัก     ตูโรจ มาแรฮ. มูเระ อีตู เลอ     นู ดูโดะ ญาเปะ เยซู     กาลา เยซู ตืองัฮ ดูโดะ มากัด เตอ     นู ตาญา จะ     "ตูฮัด เออ     ซือมียา นู นะ ซรัฮ เกา บรี กือนา รีฆะ     ฌาดี ซาปา เลอ?" 21ตานา เปโตร ญา ลีฮัจ มูเระ นู อีตู ดัฮ     ญา ตาญา เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     โซะ ซือมียา อีนี     นะ ฌาดี กะฮามี เลอ?" 22เยซู ตีกัฮ จะ     "ดัฮ กู บือคานะ นะ บรี ญา อาดา ฮีโดะ     ตือดะ กู นะ มาแรฮ ปาเระ เตอ     บูกัด ฌาดี ลาฆู นามา นะ เกา. เกา เลอ     กือนา ตูโรจ มาแรฮ กะ กู." 23ซาเบะ กะฆีเตอ     ปือมือเลา อีนี กือจัย ปี ดัฮ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ดีบราดี ปือจายา     จะ     มูเระ นู อีตู นะ เตด มาตี เลอ. ตาปี เยซู เตด บือเลฮ มือเลา จะ     มูเระ อีตู นะ เตด มาตี. ญา อูซิ มือเลา จะ     "ดัฮ กู บือคานะ นะ บรี ญา ฮีโดะ     ตือดะ กู นะ มาแรฮ เตอ     บูกัด ฌาดี ลาฆู นามา นะ เกา." 24มูเระ อีตู เลอ     นู มือเลา ฌาดี ซะซี     ปาซัน ลาฆู กะฆีนี     นู ฌาดี ซือมียา ฆาแรฮ ตาโรฮ ลาฆู กะฆีนี ดัฮ. กามี ตาฮู จะ     ปือมือเลา ซะซี นะ ญา     ฌาดี ซูโงฮ เลอ. 25อาดา บาญะ ลาฆู ลาฆี     นู เยซู บือเลฮ บูวัจ ดัฮ เตอ. มีเซ นะ ฆาแรฮ บรี ฮาบิฮ ราตา ลาฆู     กู บรีงัจ จะ     ดือนียา อีนี ฮอย ตือปัจ นะ ตาโรฮ โกะ ซูรัจ นู นะ ฆาแรฮ กะฆีนี เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\