โยฮัน 3

1อาดา ซือมียา ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ ฟาริซี ปือนามา จะ     นีโกเดมัด     นู ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ นะ โกะ ลูมอฮ ยิว. 2ซือมียา อีนี     ญา บือเลฮ มาแรฮ มียา เยซู     เดะ วะตู มาลับ     มือเลา จะ     " บูมอยํ เออ     ลูมอฮ กามี ตาฮู จะ     เกา ฌาดี ซือมียา อาฌัยํ     นู ดาตัก เดะ ตูฮัด. ซาเบะ-จะ     ดัฮ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตด ดูโดะ บือซามา     ฮอย ซาปา เลอ     นู นะ บือเลฮ บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     บือกะ เกา บือเลฮ บูวัจ กะฆีเตอ." 3เยซู ญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "กู มือญาเระ กะ เกา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ดัฮ ซือมียา ดีฮา เตด บือฌาดี บารู เตอ     ซือมียา อีตู นะ เตด บือเลฮ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ตูฮัด บือบือลา ฌาดี ราฌา เลอ." 4นีโกเดมัด มือเลา กะ เยซู จะ     "อูรัก ตูฮา นะ บือฌาดี บารู บือเลฮ กะฮามี? นะ มาโซะ กะ ดาลับ โปรจ มะ เดะ ญา     ซือกาลี ลาฆี     นะ บือฌาดี บารู     บือเลฮ เฆอ?" 5เยซู ตีกัฮ จะ     "กู มือญาเระ ลาฆู นู ซูโงฮ กะ เกา จะ     กะ ซือมียา ดีฮา เตด บือฌาดี มาแรฮ     ดาตัก เดะ อาเย ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ซือมียา อีตู นะ มาโซะ กะ ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด บือบือลา ฌาดี ราฌา     เตด บือเลฮ เลอ. 6โซะ ญาวา นะ ซือมียา     ญา บือฌาดี มาแรฮ     ดาตัก เดะ โกะ ซือมียา เตอ. ตาปี โซะ ซือมืองัจ นะ ซือมียา     ญา บือฌาดี มาแรฮ     ดาตัก เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ. 7ฌางัน นะ ปือและ-ฮาตี     นู กู มือญาเระ กะ เกา จะ     กาเญา นะ ฆาโดฮ บือฌาดี บารู เลอ. 8จะ อาเงน นะ ตีโยะ ปี โซะ ดีฮา     ญา โปด     ปี กะ โซะ อีตู เลอ. เกา ดืองัยํ ซูวารา อาเงน บือเลฮ เตอ     ตาปี เกา เตด ตาฮู จะ     ญา มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ดีฮา     นะ ตีโยะ ปี กะ โซะ ดีฮา. ซือมียา นู บือฌาดี ดาตัก เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ฌาดี กะฆีเตอ     ราตา ซือมียา เลอ." เยซู ญา จะ. 9นีโกเดมัด     ญา ตาญา เยซู จะ     "ลาฆู กะฆีนี นะ ฌาดี กะฮามี บือเลฮ เลอ?" 10เยซู ญา ตีกัฮ กะ ญา จะ     "เกา เลอ     นู ฌาดี ซือมียา อาฌัยํ นู ซัยํ-บือซัยํ เดะ ลูมอฮ อิซราเอน     เกา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี เดะ ลาฆู กะฆีนี เฆอ? 11กู มือญาเระ ลาฆู นู ซูโงฮ กะ เกา จะ     กามี มือเลา บือกะ บือนา นู กามี ตาฮู เลอ     นะ ฌาดี ซะซี ปาซัน ซือบารัก นู กามี บือเลฮ ลีฮัจ. ตาปี กาเญา เตด บือเลฮ ซาโมจ ปือมือเลา ซะซี นะ กามี โปด. 12ดัฮ กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู ซือบารัก โซะ ดือนียา อีนี     ตาปี กาเญา เตด ปือจายา ดัฮ     กะฆีเตอ     วะตู กู นะ มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู ปาซัน ซือบารัก โซะ ลาแงะ     กาเญา นะ บือเลฮ ปือจายา กะฮามี เลอ? 13ฮอย ซือมียา ดีฮา บือเลฮ ญาแญะ ปี กะ อาตัซ ลาแงะ ดัฮ     ลือเบฮ ซา ซือมียา อีตู นู ตูโรด มาแรฮ ดัฮ     ฌาดี-จะ     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี เลอ. 14" มูซา ญา อาเมด อูลัยํ ตือมาฆา อีตู     บอฮ เดะ กายู     อาเกะ บรี ตีงี     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา กะฮามี ดัฮ เตอ     กะฆีเตอ เลอ     นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา ฆาโดฮ นะ กือนา อาเกะ บรี ตีงี ฌูฆา 15บีดา ราตา ซือมียา นู ปือจายา กะ ญา     นะ บือเลฮ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู เลอ." 16กรานา-จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา ซายัก ซูโงฮ     กะ ลูมอฮ ซือมียา เดะ ดือนียา ราตา     กะฆีเตอ     ญา ฮาลัย บรี นานะ ตูงัน นะ ญา     บีดา-จะ     ราตา ซือมียา นู ปือจายา กะ นานะ อีตู     นะ เตด ฌาฮานัม     ตาปี นะ อาดา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ. 17กรานา-จะ ตูฮัด     ญา บือเลฮ ซูโรฮ นานะ นะ ญา     มาโซะ กะ ดือนียา อีนี     บูกัด บีดา นะ ฮูโกบ โกะ ลูมอฮ ซือมียา เดะ ดือนียา     ตาปี บีดา นานะ นะ ญา     นะ ตูโลก กูญา อีตู     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. 18ซือมียา นู ปือจายา กะ นานะ นะ ตูฮัด เตอ     เตด ฆาโดฮ กือนา กรัจ ฮูโกบ เลอ. ตาปี ซือมียา นู เตด ปือจายา เตอ     ญา กือนา กรัจ ฮูโกบ ดัฮ เลอ     ซาเบะ-จะ ญา เตด บือเลฮ ปือจายา กะ นานะ ตูงัน นะ ตูฮัด เลอ. 19ลาฆู กรัจ ฮูโกบ อีตู ญา ฌาดี กะฆีนี จะ     ลาฆู จรัฮ บือเลฮ ซูโลฮ กะ ดาลับ ดือนียา ดัฮ     ตาปี โกะ อูมัจ-ซือมียา     กูญา ซายัก กะ นู กือลับ     บาญะ เดะ นู จรัฮ     กรานา-จะ     โกะ ปือบูวัจ นะ กูญา     ฌาฮัจ ซูโงฮ เลอ. 20กรานา ราตา ซือมียา นู บูวัจ ฌาฮัจ เตอ     ญา นะ บือชี กะ ลาฆู จรัฮ. ญา นะ เตด มาแรฮ รอจ กะ ลาฆู จรัฮ     ตาโกจ-จะ     นู ปือบูวัจ นะ ญา กือนา นะ ลีฮัจ บือฆารี จะ     ฌาดี ลาฆู ฌาฮัจ เลอ. 21ตาปี ซือมียา บูวัจ นู รือมัก เตอ     ญา ซูกา มาแรฮ กะ ลาฆู จรัฮ     บีดา นะ ลีฮัจ จะ     ปือบูวัจ นะ ญา     ญา บูวัจ ดัฮ ฌางัน ลาฆู ฮาระ กะ ตูฮัด เลอ. 22ลือปัซ เดะ ลาฆู อีตู ดัฮ เตอ     เยซู ญา บือเลฮ ปี กะ โซะ นังฆรี ยูเดีย     ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา. ญา ดูโดะ ปัจ อีตู ฌางัน กูญา     บือเลฮ บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ฌูฆา. 23โซะ โยฮัน โปด     ญา บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     ปัจ ตูโปะ อัยโนน     ดาปิก ตูโปะ ซาลิม     กรานา-จะ     ปัจ อีตู อาดา อาเย บาญะ. อาดา โกะ ซือมียา     ปาคัจ ปี ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. 24วะตู อีตู     โยฮัน ญา เตด กือนา รีฆะ บอฮ เดะ ปือฌารา ลาฆี เลอ. 25อาดา ลาฆู บือตือฆัฮ เดะ ลูมอฮ มูเระ นะ โยฮัน     ฌางัน ซือมียา บักซา ยิว ซืออูรัก     ปาซัน ลาฆู บาโซฮ ญาวา บรี จรัฮ. 26กะฆีเตอ     โกะ มูเระ นะ โยฮัน อีตู     กูญา ปี มียา โยฮัน มือเลา จะ     "บูมอยํ เออ     ซือมียา นู ดูโดะ ฌางัน เกา     โซะ ซรือบัก ซูงัย จอแดน     โซะ อาตัซ มาตาอารี     ซือมียา อีตู เตอ     นู เกา บือเลฮ ฌาดี ซะซี     ปาซัน ลาฆู นะ ญา     ญา เลอ     อาดา บูวัจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. โกะ ซือมียา บาญะ ปาคัจ ปี มียา ญา เลอ." 27โยฮัน ตีกัฮ จะ     "ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู นู นามา เลอ     ลือเบฮ เดะ ตูฮัด บรี กะ ญา     ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ ดัฮ. 28กาเญา ตะอาซิก บือเลฮ ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู ดัฮ     นู กู บือเลฮ มือเลา จะ     กู บูกัด ราฌา นู บรี ซือลามัจ เตอ     ตาปี ฌาดี ปือญูโรฮ     นู ตูฮัด ซูโรฮ มาแรฮ     ดูลู เดะ ญา เลอ. 29ซือมียา นู บือเลฮ เจาเซา เตอ     ฌาดี เจาเบา เลอ. ตาปี กาวัด นะ เจาเบา     นู บือดีรี นาตี โซะ เจาเบา     ญา นะ ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     ตานา ดืองัยํ ซูวารา นะ เจาเบา. กะฆีเตอ เลอ     ลาฆู ซูกา-ฮาตี นะ กู     ญา ปือนอฮ มีเม ดัฮ. 30ญา เลอ     ฆาโดฮ นะ บือซัยํ ซือมาตา     ตาปี กู นี     นะ ฆาโดฮ รือนัฮ ซือรูโลยํ เลอ." 31ซือมียา นู มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ     ญา บือซัยํ ลือเบฮ เดะ บือนา ซือมูฮา เลอ. ซือมียา นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ดือนียา     ฌาดี โซะ ดือนียา เลอ     ฆาโดฮ นะ มือเลา ปาซัน ลาฆู โซะ ดือนียา. ซือมียา นู มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ     ญา บือซัยํ ลือเบฮ เดะ บือนา ซือมูฮา เลอ. 32ญา เตอ     ฌาดี ซะซี     ปาซัน ลาฆู นู ญา บือเลฮ ลีฮัจ     บือเลฮ ดืองัยํ เตอ. ตาปี ฮอย ซือมียา ดีฮา ซาโมจ ปือมือเลา ซะซี นะ ญา เลอ. 33ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ซาโมจ ปือมือเลา ซะซี นะ ญา เตอ     บือเลฮ ตาแปะ มือกรา จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฌาดี นู ซูโงฮ เลอ. 34ซาเบะ-จะ     ซือมียา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ มาแรฮ เตอ     ญา มือเลา ปือมือเลา นะ ตูฮัด     กรานา-จะ     ตูฮัด ญา บรี ซือมืองัจ นะ ญา กะ ซือมียา อีตู     ฮอย เตด กรีมัจ เลอ. 35อาโปก เดะ อาตัซ     ญา ซายัก กะ นานะ นะ ญา เลอ     ญา บือเลฮ บรี บือนา ซือมูฮา     ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ นานะ อีตู. 36ซือมียา ดีฮา นู ปือจายา กะ นานะ นะ ตูฮัด     ซือมียา อีตู นะ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู. ซือมียา ดีฮา เตด มือนีงัย กะ นานะ นะ ตูฮัด     นะ เตด บือเลฮ ดาปัจ ลาฆู ฮีโดะ     ตาปี ญา ฆาโดฮ ดูโดะ เดะ บาวัฮ ลาฆู มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\