โยฮัน 4

1ลูมอฮ ฟาริซี กูญา ดืองัยํ บรีตา จะ     เยซู ญา บือเลฮ มูเระ     บาญะ เดะ โยฮัน     ญา บรี กูญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. 2โงฮ-ซูโงฮ เตอ     เยซู ตะอาซิก เตด บือเลฮ บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     ตาปี โกะ มูเระ นะ ญา เตอ     กูญา บูวัจ บรี เลอ. 3ตานา เยซู ตาฮู ดัฮ จะ     กูญา มือเลา กะฮามี     กะฆีเตอ ญา ตรือเบะ เดะ นังฆรี ยูเดีย     ปาเระ ปี กะ นังฆรี ฆาลิลี ปูลัก. 4เดะ ตืองัฮ ฌาลัด     ญา ฆาฆัฮ บือฌาลัด ปี     ลาลู เดะ นังฆรี ซะมาเรีย. 5กะฆีเตอ เยซู ญา บือฌาลัด ปี     รอจ กะ ซา ตูโปะ ปือนามา จะ     ซีคา     เดะ นังฆรี ซะมาเรีย ดาปิก ตานัฮ นู ยาโกบ ญา บือเลฮ บรี กะ โยเซบ นานะ นะ ญา. 6ปัจ อีตู อาดา ตือลาฆา นะ ยาโกบ. เยซู ญา รือมัย โตระ     ซาเบะ ญา บือฌาลัด มาแรฮ ฌาโวฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา ดูโดะ เดะ บีดิก ตือลาฆา อีตู. วะตู อีตู     บือเลฮ ฆามะ ตืองัฮ อารี ดัฮ. 7อาดา นีบีนี ลูมอฮ ซะมาเรีย ซืออูรัก     ญา มาแรฮ จือบุ อาเย. เยซู มือเลา ฌางัน นีบีนี อีตู จะ     "ฮาฆิ อาเย บรี กะ กู นะ โอะ ซือตืองัฮ เลอ." 8เดะ วะตู อีตู     โกะ มูเระ นะ เยซู     กูญา บือเลฮ มาโซะ ปี กะ ดาลับ นังฆรี     บีดา นะ บือลี โกะ ซือบารัก มากัด. 9นีบีนี อีตู     ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "เกา ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ ยิว     กู ฌาดี นีบีนี ลูมอฮ ซะมาเรีย เลอ. กะฆีเตอ     ซาเบะ นามา ปะ เกา มาแรฮ มีตา อาเย เดะ กู?" ซาเบะ-จะ     โกะ ลูมอฮ ยิว     กูญา เตด กือนา บูกู ฌางัน ลูมอฮ ซะมาเรีย เลอ. 10เยซู ญา ตีกัฮ กะ นีบีนี อีตู จะ     "ดัฮ เกา บือเลฮ ตาฮู ซือบารัก นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บรี     ดัฮ เกา กราลา ซือมียา นู มือเลา ฌางัน เกา จะ     'มีตา อาเย บรี กะ กู โอะ.' กะฆีเตอ เกา โปด     นะ บือเลฮ มีตา เดะ ซือมียา อีตู. ญา โปด     นะ บรี อาเย นู บรี ฮีโดะ กะ เกา." 11นีบีนี อีตู ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "จา เออ     โบะ เกา ฮอย อูเปฮ. ตือลาฆา อีนี โปด ดาลับ เลอ. เกา นะ บือเลฮ อาเย นู บรี ฮีโดะ     ดาตัก ปัจ ดีฮา เลอ? 12ยาโกบ เตอ     นู บีลาแก นะ กามี     ญา บือเลฮ บรี ตือลาฆา อีนี กะ กามี เลอ. จะ ยาโกบ ตะอาซิก โปด     ญา บือเลฮ โอะ อาเย เดะ ตือลาฆา อีนี     ฌางัน โกะ นานะ     โกะ บือนาตัก นะ ญา ฌูฆา เลอ. เกา นี     ฌาดี บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ยาโกบ ซูโงฮ เฆอ?" 13กะฆีเตอ เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "ราตา ซือมียา นู โอะ อาเย อีนี     นะ ดาฆา ปูลัก เลอ. 14ตาปี ดัฮ ซือมียา ดีฮา โอะ อาเย     นู กู นะ บรี กะ ญา เตอ     ญา นะ เตด ดาฆา อาเย ปูลัก     ซือมาญัก-รอจ เลอ. อาเย นู กู นะ บรี กะ ญา เตอ     นะ บรี ฌาดี บือกะ มาตา อาเย     ซือบุยํ ดาลับ ญาวา นะ ญา     บูวัจ บรี ญา อาดา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู." 15นีบีนี อีตู     ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "จา เออ     มีตา ฮาฆิ อาเย อีตู บรี กะ กู เลอ     บีดา กู นะ เตด ดาฆา อาเย ปูลัก     ฮอย เตด ฆาโดฮ มาแรฮ จือบุ ปัจ อีนี ปูลัก." 16เยซู ญา มือเลา ฌางัน นีบีนี อีตู จะ     "ปี บลาโลก ลากี นะ เกา     มาแรฮ กะ อีนี เลอ." 17นีบีนี อีตู ญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "กู ฮอย ลากี เลอ." เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา มือเลา กือนา ดัฮ     นู จะ เกา ฮอย ลากี. 18ซาเบะ-จะ     เกา บือเลฮ อาดา ลากี ลีมา อูรัก ดัฮ     ตาปี ซือมียา นู ดูโดะ ฌางัน เกา เดะ วะตู อีนี เตอ     ญา บูกัด ลากี นะ เกา. ลาฆู นู เกา มือเลา เตอ     ซูโงฮ เลอ." 19นีบีนี อีตู มือญาเระ กะ เยซู จะ     "จา เออ     กู ลีฮัจ บือฆารี ซูโงฮ ดัฮ จะ     เกา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เลอ. 20โกะ ลูมอฮ บีลาแก นะ กามี     กูญา บือเลฮ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     เดะ บูเกะ อีนี. ตาปี ลูมอฮ กาเญา มือเลา จะ     นังฆรี เยรูซาเลม เลอ     นู ฌาดี ตือปัจ ฆาโดฮ นะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด." 21เยซู มือเลา กะ นีบีนี อีตู จะ     "นีบีนี เออ     กือนา ปือจายา กะ ปือมือเลา นะ กู เลอ     จะ     อาดา ซา วะตู นู นะ มาแรฮ     นู ลูมอฮ กาเญา นะ เตด มือญือมัฮ กะ อาโปก เดะ อาตัซ     เดะ บูเกะ อีนี     เฆอ-จะ     เดะ ตือปัจ นังฆรี เยรูซาเลม โปด. 22นู กาเญา มือญือมัฮ เตอ     กาเญา เตด กราลา เลอ. ตาปี นู ลูมอฮ กามี มือญือมัฮ     กามี กราลา เลอ. ซาเบะ-จะ     นู โกะ อูมัจ-ซือมียา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เตอ     มาแรฮ ดาตัก เดะ ลูมอฮ ยิว. 23ตาปี วะตู อีตู นะ มาแรฮ     โงฮ-ซูโงฮ ญา รอจ ดัฮ เลอ     จะ     โกะ ซือมียา นู นะ มือญือมัฮ บรี กือนา ลาฆู เตอ     ฆาโดฮ นะ มือญือมัฮ กะ อาโปก เดะ อาตัซ     บือกะ ญา ฌาดี ซูโงฮ     ตูโรจ บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา. ซาเบะ-จะ     อาโปก ญา มียา ซือมียา กะฆีเตอ     นะ มือญือมัฮ กะ ญา เลอ. 24ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฌาดี ซือมืองัจ นู บาวา บรี ฮีโดะ เตอ. กะฆีเตอ     ซือมียา นู นะ มือญือมัฮ กะ ญา     ฆาโดฮ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด บือกะ ญา ฌาดี ซูโงฮ     ตูโรจ บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา." 25นีบีนี อีตู มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กู ตาฮู จะ     นู มาซีฮา อีตู     นู บลาโลก จะ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ ญา นะ มาแรฮ ดัฮ. ตานา ญา มาแรฮ     ญา นะ ตูโญะ บรี ลีฮัจ ลาฆู ซือมูฮา กะ กามี." 26เยซู มือเลา ฌางัน นีบีนี อีตู จะ     "กู นี     นู มือเลา ฌางัน เกา     กู ฌาดี ซือมียา อีตู เลอ." 27ตานา บาฌิ     โกะ มูเระ นะ เยซู     กูญา มาแรฮ รอจ. กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     นู เยซู ญา มือเลา ฌางัน นีบีนี. ตาปี ฮอย ซาปา ตาญา จะ     "เยซู นะ อาเมด นามา?" เฆอ-จะ "บูวัจ นามา ปะ เกา มือเลา ฌางัน นีบีนี อีตู เลอ?" 28กะฆีเตอ     นีบีนี อีตู     ญา ตีงัน ปีโยะ บอฮ อาเย     ญา มาโซะ ปี กะ ดาลับ ตูโปะ     มือญาเระ กะ ซือมียา ซือมูฮา จะ 29"มาแรฮ ลีฮัจ เลอ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     จรือตา รอจ กะ ลาฆู แนฮ-ฌือแนฮ     นู กู บือเลฮ บูวัจ ซือมูฮา เตอ. ซือมียา อีนี นะ ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู     บือเลฮ เฆอ?" 30กะฆีเตอ โกะ ซือมียา ปาคัจ ตรือเบะ เดะ ตูโปะ     ปี มียา เยซู. 31เดะ วะตู อีตู     ลูมอฮ มูเระ บลาโลก เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     มาแรฮ มากัด นาซี เลอ." 32ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู อาดา ซือบารัก มากัด     นู กาเญา เตด ตาฮู ลาลู เลอ." 33กะฆีเตอ     โกะ มูเระ กูญา ปาคัจ บือตาญา-ตาญา ซามา กูญา จะ     "อาดา ซือมียา ดีฮา นู บือเลฮ มาแรฮ อาตัจ นาซี บรี กะ บูมอยํ ดัฮ เฆอ?" 34เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "บารัก มากัด นะ กู เตอ     ฌาดี ลาฆู บูวัจ ตูโรจ ฮาตี นะ ตูฮัด     นู บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ     บรี บูวัจ ลาฆู บือกรือฌา นู ญา ซูโรฮ บรี กู บูวัจ     ตือดะ ซุจ ฮาบิฮ เลอ. 35กาเญา มือเลา จะ     'อาดา ปัจ บูลัด ลาฆี นะ รอจ กะ มูเซด กือตับ ปาดี' บูกัด เฆอ? ตาปี กู มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ลางอฮ ปาลา เลอ     ลีฮัจ โกะ บือนัก. ปาดี ญา กูนิง ฮาบิฮ     รอจ วะตู ดัฮ     นู นะ กือตับ ปาดี เลอ. 36โกะ ซือมียา กือตับ โปด     กูญา ตืองัฮ ซาโมจ รือฆา อูปัฮ ดัฮ     จะ     กูญา ตืองัฮ ปือมุน โกะ ปาดี ตาโรฮ     บีดา นะ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู. กะฆีเตอ เลอ     ซือมียา ตานัม     ฌางัน ซือมียา กือตับ ปาดี     นะ บือเลฮ ซูกา-ฮาตี บือซามา เลอ. 37ซาเบะ-จะ     เดะ ลาฆู อีนี     ปือมือเลา อีตู ฌาดี ซูโงฮ เลอ     นู จะ     'นู ซืออูรัก ตานัม     นู ซืออูรัก กือตับ.' 38กู บือเลฮ ซูโรฮ กาเญา ปี กือตับ     ตือปัจ บือนัก นู กาเญา เตด บือเลฮ บือกรือฌา. ตาปี ซือมียา อาซิก บือเลฮ บือกรือฌา บือนัก อีตู     บารู กาเญา บือเลฮ อูโตก     เดะ ลาฆู บือกรือฌา นะ ญา." เยซู ญา จะ. 39อาดา ลูมอฮ ซะมาเรีย บาญะ อูรัก     เดะ นังฆรี อีตู     นู บือเลฮ ปือจายา กะ เยซู     กรานา ปือมือเลา ซะซี นะ นีบีนี อีตู     นู จะ     "ญา บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู แนฮ-ฌือแนฮ     นู กู ดือละ บูวัจ ซือมูฮา ดัฮ เตอ." 40กะฆีเตอ     ตานา ลูมอฮ ซะมาเรีย มาแรฮ รอจ กะ เยซู     กูญา มือเลา บาอาฌะ เยซู     บรี ดูโดะ ฌางัน กูญา. กะฆีเตอ เยซู โปด     ดูโดะ ตือปัจ อีตู ดูวา อารี. 41อาดา โกะ ซือมียา บาญะ ลาฆี     นู กูญา ปือจายา กะ เยซู     กรานา ปือมือเลา นะ ญา เลอ. 42กูญา มือเลา ฌางัน นีบีนี อีตู จะ     "ตะเดะ อารี อีนี ปี     นู กามี ปือจายา เตอ     บูกัด กรานา ปือมือเลา นะ เกา ดัฮ เลอ     ตาปี กรานา-จะ     กามี บือเลฮ ดืองัยํ ตะอาซิก ดัฮ. กามี บือเลฮ ตาฮู ดัฮ จะ     โงฮ-ซูโงฮ     เยซู อีนี เลอ     ฌาดี ซือมียา ตูโลก โกะ อูมัจ-ซือมียา เดะ ดือนียา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ เลอ." 43ตานา ลือปัซ ดูวา อารี ดัฮ     เยซู ตรือเบะ เดะ ตือปัจ อีตู     ปี กะ นังฆรี ฆาลิลี. 44ซาเบะ-จะ     อีซี เยซู บือเลฮ มือเลา ฌาดี ซะซี จะ     " ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     กือนา เตด บราปา นะ ตูเฮะ     เดะ ตูโปะ นะ ญา ตะอาซิก เลอ." 45กะฆีเตอ     ตานา เยซู ญา ปี กะ นังฆรี ฆาลิลี     ลูมอฮ กูญา ซาโมจ ญา     ซาเบะ-จะ กูญา โปด     บือเลฮ ปี กะ บรามัย ปัจ นังฆรี เยรูซาเลม     บือเลฮ ลีฮัจ ราตา มาจับ     นู เยซู ญา บูวัจ ดัฮ     เดะ บรามัย อีตู เลอ. 46กะฆีเตอ     เยซู ญา ปี กะ ตูโปะ คานา     นังฆรี ฆาลิลี     ปูลัก     ฌาดี ตือปัจ นู ญา บือเลฮ บูวัจ อาเย บรี ฌาดี อาระ อางุน. ปัจ อีตู อาดา ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ ซืออูรัก     นานะ กีลากี นะ ญา     นู ดูโดะ เดะ ตูโปะ คาเปอนาอุม     ญา ฮอย เตด ซือนัง ญาวา. 47ตานา ซือมียา อีตู ดืองัยํ บรีตา จะ     เยซู มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี ยูเดีย     มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี ฆาลิลี ดัฮ     กะฆีเตอ ญา ปี มือเลา ปูโฌะ เยซู     บรี ปี กะ ตูโปะ คาเปอนาอุม     บือบือลา นานะ นะ ญา     กรานา นานะ อีตู ซรือปะ นะ มาตี ดัฮ. 48เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ดัฮ กาเญา เตด ลีฮัจ โกะ ปือนานา นู มือฆัฮ     นู ปือและ ซูโงฮ เตอ     กาเญา นะ ฮอย เตด ปือจายา เลอ." 49ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ อีตู มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "จา เออ     มาแรฮ ฌางัน กู ดูลู เลอ. ดัฮ ปี เตด ดัด     นานะ นะ กู นะ มาตี เลอ." 50กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา บาลิ ปี เลอ     นานะ นะ เกา     ญา ซือนัง บาฌิ ดัฮ เลอ." ซือมียา อีตู     ญา ปือจายา กะ ปือมือเลา อีตู     นู เยซู บือเลฮ มือเลา ฌางัน ญา. กะฆีเตอ ญา บาลิ ปี ดัฮ. 51วะตู ญา ตืองัฮ บือฌาลัด บาลิ ปี เตอ     ลูมอฮ ปราโซฮ นะ ญา     มาแรฮ ดาปัจ ญา เดะ ตืองัฮ ฌาลัด     มือญาเระ บรีตา กะ ญา จะ     "นานะ นะ เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ เลอ." 52กะฆีเตอ     ญา ตาญา วะตู นู นานะ นะ ญา ลือฆา ดัฮ     จะ ปูโกยํ บราปา. โกะ ลูมอฮ ปราโซฮ กูญา มือญาเระ จะ     "กือมารี     เดะ วะตู ปูโกยํ ซา เลอ     ฮูวัจ อีตู ฮาบิฮ     ฮอย ดัฮ." 53ปะ เดะ ญา อีงัจ บือเลฮ ดัฮ จะ     วะตู อีตู เตอ     ฌาดี วะตู นู เยซู บือเลฮ มือเลา ฌางัน ญา จะ     "นานะ นะ เกา นะ ซือนัง บาฌิ." กะฆีเตอ     อีซี ญา ตะอาซิก โปด     ฌางัน โกะ นะบรานะ ซือรูมัฮ นะ ญา โปด     กูญา ปือจายา ดัฮ. 54นี เลอ ฌาดี ปือนานา มือฆัฮ นู ดูวา     นู เยซู ญา บือเลฮ บูวัจ ดัฮ     ตานา ญา ตรือเบะ เดะ นังฆรี ยูเดีย     ปี กะ นังฆรี ฆาลิลี เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\