โยฮัน 5

1ลือปัซ อีตู     รอจ กะ บรามัย นะ ลูมอฮ ยิว. กะฆีเตอ     เยซู ญา ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ. 2ปัจ นังฆรี เยรูซาเลม     เดะ บีดิก ปีตู     นู กูญา บลาโลก จะ     ปีตู กาเมก     อาดา กูบัก อาเย ซา กูบัก     นู อาดา รูมัฮ บราดู รือมัย     ลีมา บีฌี. กูบัก อีตู บาซา ฮีบรู บลาโลก จะ     เบดซาทา. 3เดะ โกะ รูมัฮ อีตู     อาดา ซือมียา ซาเกะ บาญะ อูรัก     อาดา ซือมียา มาตา บูตา     ซือมียา จาเปะ     ซือมียา เตด บือเลฮ ฌาลัด. ปัจ อีตู     อาดา กีลากี ซืออูรัก     เตด ซือนัง บือเลฮ ตีฆา-ปูโลฮ ลาปัด ตาโฮด ดัฮ. 6ตานา เยซู ญา ลีฮัจ ซือมียา อีตู ตืองัฮ ตีโนะ     ญา ตาฮู จะ     ญา เตด ซือนัง     ดูโดะ กะฆีเตอ ลามา ดัฮ. เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา ซูกา นะ บรี ซือนัง เดะ ปือญาเกะ อีนี เฆอ?" 7ซือมียา นู เตด ซือนัง อีตู     ญา ตีกัฮ จะ     "จา เออ     กาลา อาเย ญา ตืองัฮ บือดรัซ เตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา โปด     นะ บาวา กู บือปี ตูโรด กะ กูบัก. ตาปี ตืองัฮ กู ปี เตอ     ซือมียา อาซิก     ญา นะ ตูโรด ปี ดูลู เดะ กู ดัฮ เลอ." 8เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "บีกัซ เลอ     อาเกะ บาวา ลือปัจ นะ เกา     บือฌาลัด ปี เลอ." 9ดัดดัด     ซือมียา อีตู โปด     ญา ซือนัง เดะ ปือญาเกะ อีตู ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา อาเกะ บาวา ลือปัจ นะ ญา     บือฌาลัด ปี ดัฮ. อารี อีตู เลอ     ฌาดี อารี บราดู กรือฌา. 10กะฆีเตอ     โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว     กูญา มือเลา ซัจๆ     ฌางัน ซือมียา นู ซือนัง เดะ ปือญาเกะ อีตู จะ     "อารี อีนี ฌาดี อารี บราดู เลอ. นู เกา บาวา ลือปัจ ปี เตอ     ญา ซาลัฮ เดะ ฮาดัจ ฮูโกบ ลูมอฮ กีตา เลอ." 11ตาปี ซือมียา อีตู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ซือมียา นู บือบือลา กู บรี ซือนัง เดะ ปือญาเกะ เตอ     ญา ปือซัด เดะ กู จะ     'อาเกะ บาวา ลือปัจ นะ เกา     บือฌาลัด ปี เลอ.' " 12โกะ ซือมียา อีตู กูญา ตาญา ญา จะ     "ซือมียา นู ซูโรฮ เกา จะ     อาเกะ บาวา ลือปัจ     บือฌาลัด ปี เตอ     ญา ฌาดี ซือมียา ดีฮา เลอ?" 13ตาปี ซือมียา นู ซือนัง เดะ ปือญาเกะ เตอ     ญา โปด เตด ตาฮู จะ     ฌาดี ซือมียา ดีฮา     ซาเบะ-จะ     เยซู เตอ     ญา บือเลฮ ซือลูนี ปี ดัฮ     กรานา-จะ     วะตู อีตู อาดา โกะ ซือมียา บาญะ     เดะ ตือปัจ อีตู เลอ. 14เดะ บลากัก     เยซู ญา บือเลฮ ดาปัจ ฌางัน ซือมียา อีตู     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     มือเลา ฌางัน ญา จะ     "นี เลอ     เกา ซือนัง เดะ ปือญาเกะ ดัฮ. ฌางัน บูวัจ ดูซา ปูลัก เลอ. ดัฮ เตด กะฆีเตอ     ลาฆู ฌาฮานัม ลือเบฮ เดะ อีตู     นะ บือฌาดี เดะ เกา เลอ." 15กีลากี อีตู     ญา บือเลฮ ตรือเบะ มือญาเระ กะ โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว จะ     ซือมียา นู บือเลฮ บือบือลา ญา     บรี ซือนัง เดะ ปือญาเกะ เตอ     ฌาดี เยซู เลอ. 16ซาเบะ ลาฆู อีนี เลอ     ลูมอฮ ยิว อีตู     กูญา ปรือกัด เยซู     กรานา-จะ     เยซู ญา บือเลฮ บือกรือฌา บือบือลา กะฆีเตอ เดะ อารี บราดู กรือฌา. 17ตาปี เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "อาโปก เดะ กู ญา ตืองัฮ บือกรือฌา     ตือดะ รอจ กะ วะตู อีนี เลอ. กู โปด ตืองัฮ บือกรือฌา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ." 18ซาเบะ ลาฆู อีนี เลอ     โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว     กูญา ซือมาตา มียา จือลัฮ นะ บูนอฮ เยซู บูวัก     บูกัด ซาเบะ เยซู ญา บูวัจ ซาลัฮ เดะ ฮาดัจ อารี บราดู     ซา ลาฆู เตอ     ตาปี ซาเบะ ญา บือเลฮ บลาโลก กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ จะ     ฌาดี อาโปก เดะ ญา ตะอาซิก เลอ. กะฆีเตอ     ญา มืองากู จะ     ญา ซามา บายา ฌางัน ตูฮัด เลอ. 19กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู นะ มือญาเระ ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     นานะ นะ ตูฮัด นะ บูวัจ ลาฆู นามา     ตูโรจ กะ ฮาตี ตะอาซิก     เตด บือเลฮ เลอ     ลือเบฮ ซา ลาฆู อีตู นู ญา ลีฮัจ อาโปก เดะ ญา บูวัจ เลอ. กรานา-จะ     ลาฆู นามา นู อาโปก บูวัจ เตอ     ลาฆู อีตู นานะ นะ ญา     บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 20กรานา-จะ     อาโปก เดะ อาตัซ ญา ซายัก กะ นานะ นะ ญา เลอ. กะฆีเตอ     ญา บูวัจ บรี นานะ นะ ญา ลีฮัจ โกะ ลาฆู ซือมูฮา     นู อาโปก ตืองัฮ บูวัจ. อาดา ลาฆู บือกรือฌา นู บือซัยํ ซูโงฮ     ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก     นู อาโปก นะ ปลีฮัจ กะ นานะ นะ ญา     บีดา กาเญา นะ ปือและ-ฮาตี. 21กรานา-จะ     อาโปก เดะ อาตัซ ญา อาเกะ ซือมียา มาตี บรี ฮีโดะ ปาเระ กะฮามี เตอ     นานะ นะ ตูฮัด โปด     ญา ซูกา นะ บรี ซือมียา ดีฮา นะ ฮีโดะ ซูโงฮ เตอ     ญา นะ บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 22กรานา-จะ     อาโปก เดะ อาตัซ     ญา เตด กรัจ ฮูโกบ ซือมียา ดีฮา โปด     ตาปี ญา บือเลฮ ซรัฮ บรี นานะ นะ ญา     ฌาดี ซือมียา กรัจ ฮูโกบ ลาฆู ซือมูฮา เลอ. 23อาโปก ญา บูวัจ กะฆีเตอ     บีดา โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นะ บือเลฮ ตูเฮะ กะ นานะ นะ ตูฮัด อีตู เลอ     ซือรูปา บือกะ กูญา ตูเฮะ กะ อาโปก เดะ อาตัซ. ดัฮ ซือมียา ดีฮา เตด ตูเฮะ กะ นานะ นะ ตูฮัด     ซือรูปา จะ     ญา เตด ตูเฮะ กะ อาโปก เดะ อาตัซ     นู ซูโรฮ นานะ นะ ญา มาแรฮ เลอ. 24"กู มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ดัฮ ซือมียา ดีฮา มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ กู     ปือจายา กะ ตูฮัด นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     ญา อาดา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู. ญา นะ เตด กือนา กรัจ ฮูโกบ     ตาปี ญา บือเลฮ ลือปัซ ลาฆู มาตี     ปี กะ ลาฆู ฮีโดะ ดัฮ เลอ. 25กู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     อาดา ซา วะตู นะ มาแรฮ เตอ     โงฮ-ซูโงฮ วะตู อีตู ญา รอจ ดัฮ เลอ     จะ     ซือมียา นู มาตี ดัฮ     นะ ดืองัยํ ซูวารา นะ นานะ นะ ตูฮัด. โกะ ซือมียา นู ดืองัยํ อีตู เตอ     นะ อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ เลอ. 26กรานา-จะ     อีซี อาโปก เดะ อาตัซ     ญา ฌาดี ตือปัจ นู บรี ฮีโดะ กะฮามี     ญา โปด บรี กะ นานะ นะ ญา     ฌาดี ตือปัจ นู บรี ฮีโดะ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 27ญา บือเลฮ บรี นานะ นะ อาดา ปือมือฆัฮ นะ กรัจ ฮูโกบ ฌูฆา     ซาเบะ-จะ     ญา ฌาดี นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เลอ. 28กาเญา ฌางัน นะ ปือและ-ฮาตี เดะ ตือนอซ อีนี เลอ     กรานา-จะ     ดาปิก นะ รอจ วะตู     นู โกะ ซือมียา มาตี ซือมูฮา     นู ตานัม ดัฮ     นะ ดืองัยํ ซูวารา นะ ญา 29นะ ตรือเบะ มาแรฮ เลอ. โกะ ซือมียา นู บือเลฮ บูวัจ บาฌิ     กูญา นะ ฮีโดะ ปาเระ     บรี ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู. ตาปี โกะ ซือมียา นู บือเลฮ บูวัจ ฌาฮัจ เตอ     กูญา นะ ฮีโดะ ปาเระ บีดา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ เลอ." 30เยซู ญา มือเลา ปูลัก จะ     "กู นะ บูวัจ ซือบารัก นามา โปด     ตูโรจ กะ ฮาตี ตะอาซิก     เตด บือเลฮ เลอ. กู ดืองัยํ กะฮามี     กู กรัจ ฮูโกบ กะฆีเตอ. ลาฆู นู กู กรัจ ฮูโกบ เตอ     ญา รือมัก ดัฮ     กรานา บูกัด-จะ     กู ซือมาตา นะ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กู ตะอาซิก     ตาปี กู ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ ตูฮัด     นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ. 31"ดัฮ กู ฌาดี ซะซี ปาซัน ญาวา นะ กู ตะอาซิก     ปือมือเลา ซะซี นะ กู เตอ     ฮอย ซาปา นะ ซาโมจ ฌาดี ซูโงฮ เลอ. 32ตาปี อาดา ซืออูรัก นู ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู     นู กู ตาฮู จะ     ปือมือเลา ซะซี นู ญา มือเลา เตอ     ฌาดี ซูโงฮ. 33โซะ กาเญา     บือเลฮ ซูโรฮ ซือมียา ปี มียา โยฮัน. กะฆีเตอ โยฮัน โปด     บือเลฮ ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นู ซูโงฮ. 34ตาปี โซะ กู     เตด ฆรานา อาดา ปือมือเลา ซะซี     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ โกะ ซือมียา     ตาปี กู มือเลา ปือมือเลา กะฆีเตอ     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 35โยฮัน เตอ     ฌาดี ซือรูปา ปลีตา นู จูโจฮ จรัฮ บือซายา. กะฆีเตอ     กาเญา บือเลฮ ยอม ซูกา-ฮาตี ซา วะตู     เดะ ลาฆู นู จรัฮ นะ ญา. 36ตาปี กู โปด     อาดา ปือมือเลา ซะซี     ปาซัน ญาวา นะ กู เตอ     นู บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ปือมือเลา ซะซี นะ โยฮัน ลาฆี เลอ. กรานา-จะ     ลาฆู บือกรือฌา     นู ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ กู กรือฌา บรี ซุจ เตอ     ลาฆู บือกรือฌา อีตู เลอ     นู กู ตืองัฮ บือกรือฌา     ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู จะ     อาโปก เดะ อาตัซ บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ. 37กะฆีเตอ     อาโปก นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ     ญา ตะอาซิก โปด     ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู. กาเญา ฮอย เตด ดือละ ดืองัยํ ซูวารา นะ อาโปก เตอ     เตด ดือละ ลีฮัจ ญาวา นะ ญา เลอ. 38กาเญา ฮอย ปือมือเลา นะ ญา     ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา     กรานา-จะ     กาเญา เตด ปือจายา     กะ ซือมียา นู อาโปก บือเลฮ ซูโรฮ มาแรฮ เตอ. 39กาเญา มือรูมะ เดะ ดาลับ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด กรานา-จะ     กาเญา บรีงัจ จะ     เดะ ดาลับ ซูรัจ อีตู     อาดา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู. ตาปี อีซี ซูรัจ ปือมือเลา อีตู เลอ     ญา ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู. 40ตาปี กาเญา ตีเมา มาแรฮ มียา กู     บีดา นะ บือเลฮ ฮีโดะ เลอ. 41"กู เตด นาตี ซาโมจ ลาฆู มือโอจ     นู ดาตัก เดะ อูมัจ-ซือมียา. 42ตาปี กู กราลา กาเญา บาฌิ จะ     เดะ ฮาตี นะ กาเญา     ฮอย ลาฆู ซายัก กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 43กู นี     บือเลฮ มาแรฮ เดะ นามา นะ อาโปก เดะ กู. ตาปี กาเญา เตด บือเลฮ ซาโมจ กู ดัฮ. ตาปี ดัฮ ซือมียา อาซิก มาแรฮ     เดะ นามา นะ ญา ตะอาซิก     ซือมียา อีตู เลอ     กาเญา นะ ซาโมจ. 44กาเญา ซูกา นะ บรี กาวัด มือโอจ กะ กาเญา     บือซามา-ซามา เตอ     ตาปี ตีเมา นะ มียา ลาฆู มือโอจ นู ดาตัก เดะ ตูฮัด     นู ฌาดี ตูฮัด แนฮ ซา เลอ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ปือจายา กะ กู บือเลฮ กะฮามี เลอ? 45ฌางัน บรีงัจ จะ     กู นะ อาดู กาเญา กะ อาโปก เดะ อาตัซ เตอ. อาดา ซือมียา นู อาดู กาเญา ดัฮ     ปือนามา จะ     มูซา     ซือมียา นู กาเญา ฮาระ กะ ญา เตอ เลอ. 46ดัฮ กาเญา ปือจายา กะ มูซา เตอ     กาเญา นะ ปือจายา กะ กู ดัฮ     ซาเบะ-จะ     มูซา บือเลฮ ฆาแรฮ     มือเลา ปาซัน ลาฆู นะ กู เลอ. 47ตาปี ดัฮ กาเญา เตด ปือจายา กะ ลาฆู นู มูซา บือเลฮ ฆาแรฮ ดัฮ     กาเญา นะ ปือจายา กะ ปือมือเลา นะ กู     บือเลฮ กะฮามี เลอ?" เยซู ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\