โยฮัน 6

1ลือปัซ อีตู     เยซู ญา มือลากัฮ ลาโวจ ฆาลิลี     นู โกะ ซือมียา บลาโลก ฌูฆา จะ     ลาโวจ ทิเบรียัด. 2โกะ ซือมียา บาญะ     กูญา ตูโรจ กะ เยซู ปี     กรานา-จะ     กูญา อีตู บือเลฮ ลีฮัจ จะ     เยซู บือเลฮ บูวัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     บือบือลา โกะ ซือมียา นู เตด ซือนัง ญาวา. 3กะฆีเตอ     เยซู ญา ญาแญะ ปี กะ อาตัซ บูเกะ     ดูโดะ โซะ อีตู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา เตอ. 4เดะ วะตู อีตู     ดาปิก นะ รอจ กะ อารี บรามัย ลือปัซ ปี จะ     อารี บรามัย นะ ลูมอฮ ยิว. 5กะฆีเตอ     เยซู ญา ลางอฮ ปาลา     ลีฮัจ โกะ ซือมียา บาญะ ปาคัจ มาแรฮ มียา ญา. ญา มือเลา ฌางัน ฟีลิบ จะ     "กีตา นะ บือลี บารัก มากัด ตือปัจ ดีฮา เลอ     บีดา นะ บรี กะ กูญา อีนี บือเลฮ มากัด เตอ?" 6เยซู ญา มือเลา กะฆีเตอ     บีดา นะ ลกลีฮัจ ฮาตี นะ ฟีลิบ. ตาปี อีซี ญา ตะอาซิก ตาฮู ดัฮ จะ     นะ บูวัจ กะฮามี. 7ฟีลิบ ญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "กีตา นะ บือลี บารัก มากัด เตอ     รือฆา ดูวา ราตุซ รีเงะ ปีระ โปด     เตด ฆือนะ นู นะ บรี กูญา มากัด โซก ดีกิ." 8อาดา มูเระ นะ เยซู ซืออูรัก     ปือนามา อันดรู     อาดี เดะ เปโตร เตอ     ญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ 9"ปัจ อีนี อาดา นานะ กีลากี ซืออูรัก. ญา อาดา ตือโปก โรตี ลีมา กือโตน     ฌางัน อีกัด ดูวา อีโกยํ. ตาปี ตารา อีตู นะ ฆือนะ บือเลฮ กะฮามี เลอ     ฌางัน โกะ ซือมียา นู บาญะ กะฆีนี?" 10ตาปี เยซู มือเลา จะ     "บรี กะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา ดูโดะ เลอ." ตือปัจ อีตู อาดา รูโปจ บาญะ. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา อีตู     กูญา ดูโดะ     กีรา ซา โกะ กีลากี     ฆามะ-จะ ลีมา รีบู อูรัก บือเลฮ. 11กะฆีเตอ เยซู     ญา อาเมด ตือโปก อีตู     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ. ญา ลือแปะ ตือโปก โรตี อีตู     ปาฮาฆิ บรี กะ โกะ ซือมียา นู ดูโดะ โตะ อีตู. ญา บูวัจ ซือรูปา กะฆีเตอ ฌางัน อีกัด     บือกะ นู กูญา บือคานะ. 12ตานา กูญา มากัด กือญัง ดัฮ     เยซู มือเลา ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา จะ     "กือนา มูงอจ ตาโรฮ โกะ กรือดะ นู ลือเบฮ เดะ มากัด     ฌางัน บรี ตือตีงัน นามาๆ โปด." 13กะฆีเตอ     กูญา บือเลฮ มูงอจ โกะ กรือดะ ตือโปก โรตี นู ลือเบฮ เดะ มากัด     เดะ ลีมา กือโตน อีตู     บอฮ เดะ ซูเปะ     บือเลฮ ดูวา-บือลัซ บีฌี ซูเปะ     นอฮ-ปือนอฮ เลอ. 14ตานา โกะ ซือมียา     กูญา บือเลฮ ลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     นู เยซู บือเลฮ บูวัจ เตอ     กูญา โปด     ปาคัจ มือเลา จะ     "โงฮ-ซูโงฮ     ซือมียา อีนี ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด อีตู นู นะ มาโซะ มาแรฮ กะ ดาลับ ดือนียา เลอ." 15เยซู ญา ตาฮู ดัฮ จะ     กูญา นะ รีฆะ ญา บือปี     ตืองะ ฌาดี ราฌา. กะฆีเตอ     ญา ปี กะ อาตัซ บูเกะ ปูลัก     ซา อูรัก ญา เลอ. 16ตานา มาตาอารี แฌะ-บือแฌะ     โกะ มูเระ นะ เยซู     กูญา ตูโรด ปี โซะ ลาโวจ 17ญาแญะ ปราฮู     นะ มือลากัฮ ปี กะ ซรือบัก โซะ ตูโปะ คาเปอนาอุม. กือลับ ดัฮ     ตาปี เยซู ญา เตด บือเลฮ มาแรฮ รอจ กะ กูญา ลาฆี เลอ. 18โซะ ลาโวจ อีตู     อูมะ ญา บือซัยํ ดัฮ     ซาเบะ-จะ     อาเงน โปด     ตือฆัยํ เลอ. 19ตานา กูญา บราวัจ ปี     บือเลฮ ฆามะ ลีมา นัม กีโลเมด     กูญา ลีฮัจ บือฆารี เยซู     ญา บือฌาลัด เดะ อาตัซ อาเย     มาแรฮ ดาปิก ปราฮู. กูญา ตาโกจ ซูโงฮ 20ตาปี เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "อีนี อีซี กู ตะอาซิก. ฌางัน ตาโกจ เลอ." 21กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ ซูกา-ฮาตี     ซาโมจ เยซู ญาแญะ กะ ปราฮู ฌูฆา. ดัดดัด อีตู     ปราฮู โปด     รอจ กะ ปาตัย นู กูญา นะ ปี ดัฮ เลอ. 22ตานา จรัฮ ปาฆี     โกะ ซือมียา บาญะ     นู อาดา ดูโดะ โซะ ซรือบัก อีตู ลาฆี     กูญา ลีฮัจ จะ     ดูลู เดะ อีตู     อาดา ปราฮู แนฮ ซือบูวัฮ เลอ. กูญา ตาฮู ดัฮ จะ     เยซู ญา เตด บือเลฮ ญาแญะ ปราฮู อีตู     ปี ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา. ตาปี โกะ มูเระ ปี ดัฮ     ซา กูญา เลอ. 23ตาปี อาดา โกะ ปราฮู นู อาซิก     มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี ทิเบรียัด     มาแรฮ มือญูโซยํ ดาปิก ตือปัจ     นู กูญา บือเลฮ มากัด ตือโปก โรตี     ลือปัซ เดะ นู ตูฮัด เยซู บือเลฮ บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ. 24กะฆีเตอ     ตานา โกะ ซือมียา บาญะ อีตู ลีฮัจ จะ     เยซู ฌางัน โกะ มูเระ นะ ญา     เตด บือเลฮ ดูโดะ ตือปัจ อีตู เตอ     กูญา ปาคัจ ญาแญะ ปราฮู ปี มียา เยซู     ตือปัจ ตูโปะ คาเปอนาอุม. 25ตานา โกะ ซือมียา ดาปัจ เยซู     โซะ ซรือบัก ลาโวจ อีตู ดัฮ     กูญา มือเลา ฌางัน ญา จะ     " บูมอยํ เออ     เกา มาแรฮ กะ ตือปัจ อีนี วะตู ดีฮา เลอ?" 26เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู นะ มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     กาเญา ตูโรจ มียา กู     บูกัด กรานา-จะ     บือเลฮ ลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ เตอ     ตาปี กรานา-จะ     บือเลฮ มากัด ตือโปก โรตี บรี กือญัง เลอ. 27ฌางัน บือกรือฌา มียา ซือบารัก มากัด นู นะ บูโซะ ปี ดัฮ. ตาปี กือนา บือกรือฌา มียา ซือบารัก มากัด นู อาดา ซือรูโลยํ เตอ     นู นะ บรี อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู เลอ. ซือบารัก อีตู     กู นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     นะ บรี กะ กาเญา     กรานา-จะ     ตูฮัด นู ฌาดี อาโปก เดะ อาตัซ     ญา บือเลฮ บอฮ มือกรา     บรี ลีฮัจ จะ     ญา ซูกา-ฮาตี กะ กู เลอ." 28กะฆีเตอ กูญา ตาญา เยซู จะ     "ลูมอฮ กามี นะ บูวัจ กะฮามี     บรี กามี นะ บือกรือฌา ลาฆู นะ ตูฮัด บือเลฮ เลอ?" 29เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กรือฌา นะ ตูฮัด ฌาดี กะฆีนี เลอ     จะ     บรี กาเญา ปือจายา กะ ซือมียา นู ตูฮัด ซูโรฮ มาแรฮ เลอ." 30กะฆีเตอ     กูญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "ดัฮ กะฆีเตอ     เกา เลอ     นะ บูวัจ ปือนานา มือฆัฮ นามา     บีดา กามี นะ ลีฮัจ     นะ บือเลฮ ปือจายา กะ เกา? จะ     เกา นะ บือกรือฌา ลาฆู นามา เลอ? 31โกะ บีลาแก นะ กามี เตอ     กูญา บือเลฮ มากัด ตือโปก มานา เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา อีตู     ซือรูปา บือกะ อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ 'ญา บือเลฮ บรี ซือบารัก นู ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     บรี กะ กูญา มากัด ดัฮ.'     " 32เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     บูกัด มูซา เตอ     นู บือเลฮ บรี ซือบารัก มากัด นู ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     บรี กะ กาเญา. ตาปี อาโปก เดะ อาตัซ นะ กู เลอ     ญา บรี ซือบารัก มากัด นู ซูโงฮ     ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     บรี กะ กาเญา. 33กรานา-จะ     ซือบารัก มากัด นู ตูฮัด บรี เตอ     ญา ฌาดี ซือมียา นู ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     นู บรี ลาฆู ฮีโดะ กะ โกะ อูมัจ-ซือมียา เดะ ดือนียา เลอ." 34กะฆีเตอ     กูญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "จา เออ     มีตา บรี ซือบารัก มากัด อีตู กะ กามี     ซือมาญัก-รอจ เลอ." 35เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี ซือบารัก มากัด นู บรี ฮีโดะ. ซือมียา นู มาแรฮ มียา กู     นะ ฮอย เตด ลาปัยํ ปูลัก. ซือมียา นู ปือจายา กะ กู     นะ ฮอย เตด ดาฆา ปูลัก     ซือมาญัก-รอจ เลอ. 36ตาปี กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ จะ     มีเซ-จะ กาเญา บือเลฮ ลีฮัจ กู ดัฮ     ตาปี กาเญา เตด ปือจายา เลอ. 37ราตา ซือมียา     นู อาโปก เดะ อาตัซ บรี กะ กู     กูญา นะ มาแรฮ รอจ กะ กู เลอ. ดัฮ ซือมียา ดีฮา มาแรฮ รอจ กะ กู     กู โปด     นะ ฮอย เตด ตีงัน ญา. 38ซาเบะ-จะ     กู บือเลฮ ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ ลาแงะ     บูกัด นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กู ตะอาซิก     ตาปี นะ บูวัจ ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ ตูฮัด     นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ. 39ตูฮัด นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ     ญา อาดา ฮาตี กะฆีนี จะ     บรี กู นะ บือบือลา ราตา โกะ ซือมียา     นู อาโปก บือเลฮ ซรัฮ บรี กะ กู     ตีเมา บรี ลือแงะ ซืออูรัก โปด     ตาปี นะ บรี กูญา ฮีโดะ ปาเระ ปูลัก     เดะ อารี ปือญูดัฮ เลอ. 40กรานา-จะ     นี เลอ     ฌาดี ลาฆู บือคานะ นะ อาโปก เดะ กู     จะ     บรี ราตา ซือมียา นู ลีฮัจ บือฆารี นานะ นะ ญา     ปือจายา กะ นานะ นะ ญา เตอ     นะ บรี กูญา บือเลฮ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู. กะฆีเตอ กู โปด     นะ อาเกะ ซือมียา อีตู บรี ฮีโดะ ปาเระ     เดะ อารี ปือญูดัฮ." เยซู ญา จะ. 41กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ยิว บือซูงุจ ซามา กูญา     ลาฆู นะ เยซู     กรานา เยซู บือเลฮ มือเลา จะ     "กู ฌาดี ซือบารัก มากัด นู ตูโรด มาแรฮ ดัฮ     ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ." 42กูญา อีตู ปาคัจ มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี เตอ     ญา ฌาดี เยซู     นานะ นะ โยเซบ     บูกัด เฆอ? มะปะ เดะ ญา     กีตา โปด     กราลา. ซาเบะ นามา ญา มือเลา วะตู อีนี จะ     ญา บือเลฮ ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ?" 43เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ฌางัน บือซูงุจ ซามา กาเญา เลอ. 44ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ มาแรฮ รอจ กะ กู เลอ     ลือเบฮ เดะ อาโปก     ญา นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ     นะ บาวา บาอาฌะ ญา. กู โปด     นะ อาเกะ ญา บรี ฮีโดะ ปาเระ     เดะ อารี ปือญูดัฮ เลอ. 45อาดา ซือปาตัฮ นู ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     จะ 'ตูฮัด นะ อาฌัยํ กูญา     ราตา ซือมียา.' กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา ราตา     นู มือนีงัย กะ อาโปก เดะ อาตัซ     นู บลาฌัยํ เดะ ญา เตอ     กูญา มาแรฮ รอจ กะ กู เลอ. 46บูกัด-จะ     ซือมียา ดีฮา บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี อาโปก เดะ อาตัซ เตอ. ลือเบฮ ซา ซือมียา อีตู     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด. ญา เตอ เลอ     นู บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี อาโปก เดะ อาตัซ ดัฮ. 47"กู มือญาเระ ลาฆู นู ซูโงฮ กะ กาเญา จะ     ซือมียา นู ปือจายา กะ กู     ญา อาดา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ. 48กู นี เลอ     ฌาดี ซือบารัก มากัด นู บรี ฮีโดะ. 49โกะ บีลาแก นะ กาเญา บือเลฮ มากัด ตือโปก มานา     เดะ ตือปัจ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา เตอ     ตาปี กูญา มาตี ดัฮ เลอ. 50ตาปี ซือบารัก มากัด     นู ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ เตอ     ฌาดี มาจับ อีนี จะ     ซือมียา ดีฮา มากัด ดัฮ     นะ เตด มาตี เลอ. 51กู นี เลอ     ฌาดี ซือบารัก มากัด นู ฮีโดะ     ตูโรด มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ ดัฮ. ซือมียา ดีฮา มากัด ซือบารัก มากัด อีนี     ซือมียา อีตู นะ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู เลอ. โกะ ซือบารัก มากัด     นู กู นะ บรี เตอ     ฌาดี ลูลู นะ กู     นู กู นะ ซรัฮ บรี     บีดา โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา     นะ ฮีโดะ เลอ." เยซู ญา จะ. 52กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ยิว     กูญา ปาคัจ บือตือฆัฮ ซามา กูญา จะ     "ซือมียา อีนี นะ อาเมด ลูลู นะ ญา     บรี กะ กีตา มากัด บือเลฮ กะฮามี เลอ?" 53กะฆีเตอ เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กู มือญาเระ ลาฆู ซูโงฮ กะ กาเญา จะ     ดัฮ กาเญา เตด มากัด ลูลู     เตด โอะ ดารัฮ นะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     กาเญา นะ ฮอย เตด ฮีโดะ เดะ ญาวา นะ กาเญา เลอ. 54ซือมียา ดีฮา นู มากัด ลูลู นะ กู     นู โอะ ดารัฮ นะ กู     ญา อาดา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ. จะ กู โปด     นะ อาเกะ ซือมียา อีตู     บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     เดะ อารี ปือญูดัฮ. 55กรานา-จะ     ลูลู นะ กู     ฌาดี ซือบารัก มากัด นู ซูโงฮ. ดารัฮ นะ กู     ฌาดี ซือบารัก โอะ     นู ซูโงฮ เลอ. 56ซือมียา นู มากัด ลูลู นะ กู     นู โอะ ดารัฮ นะ กู เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     ญา อาดา ดูโดะ ลือกัจ ฌางัน กู. กู โปด     อาดา ดูโดะ ลือกัจ ฌางัน ซือมียา อีตู ฌูฆา เลอ. 57อาโปก นู ฮีโดะ ซือลาลู เตอ     ญา เลอ     ซูโรฮ กู มาแรฮ ดัฮ. กู โปด     อาดา ฮีโดะ กรานา อาโปก เตอ. ซือรูปา กะฆีเตอ     ซือมียา นู มากัด กู     ซือมียา อีตู โปด     นะ อาดา ฮีโดะ กรานา กู กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 58นี เลอ ฌาดี ซือบารัก มากัด     นู ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ ดัฮ     เตด ซือรูปา ซือบารัก นู โกะ บีลาแก นะ กาเญา มากัด     ตาปี กูญา มาตี ดัฮ เตอ. ซือมียา นู มากัด ซือบารัก มากัด อีนี     นะ อาดา ฮีโดะ ซือลาลู เลอ." เยซู ญา จะ. 59ปือมือเลา กะฆีนี     เยซู บือเลฮ มือเลา เดะ รูมัฮ บือมุน     กาลา ญา ตืองัฮ อาฌัยํ เดะ ตูโปะ คาเปอนาอุม. 60ตานา โกะ มูเระ นะ ญา     บาญะ อูรัก     ดืองัยํ กะฆีเตอ ดัฮ     กูญา มือเลา จะ     "ปือมือเลา กะฆีนี ปายัฮ ซูโงฮ     ซาปา นะ มาโซะ เดะ ฮาตี บือเลฮ เลอ?" 61ตาปี เยซู ญา ตาฮู เดะ ฮาตี จะ     โกะ มูเระ นะ ญา บือซูงุจ ซามา กูญา ปาซัน ลาฆู อีนี. กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ลาฆู อีนี บูวัจ บรี กาเญา บรีงัจ บาญะ     บรี อูโนยํ เดะ กู เฆอ? 62ดัฮ-จะ กาเญา นะ ลีฮัจ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีนี     ญาแญะ ปี กะ ตือปัจ นู กู ดูโดะ ดูลู เตอ     กาเญา นะ มือเลา กะฮามี เลอ? 63ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ญา เลอ นู บรี ฮีโดะ. ตาปี โซะ ญาวา นะ ซือมียา เตอ     บูวัจ ลาฆู นามา เตด บือเลฮ เลอ. โกะ ปือมือเลา นู กู บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา ดัฮ     ฌาดี ปือมือเลา ดาตัก เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ฌาดี ปือมือเลา นู บรี ฮีโดะ เลอ. 64ตาปี     เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซือตืองัฮ นู เตด ปือจายา." ญา จะ. กรานา-จะ     เยซู ญา ตาฮู ตะเดะ ลามูลา ดัฮ จะ     ซือมียา ดีฮา นู นะ เตด ปือจายา กะ ญา     จะ อาดา ซืออูรัก นู ดีฮา     นะ ซรัฮ ญา บรี กือนา รีฆะ. 65เยซู มือเลา ปูลัก จะ     "ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ มาแรฮ รอจ กะ กู บือเลฮ     ลือเบฮ ซา โกะ ซือมียา นู อาโปก เดะ อาตัซ นะ บรี มาแรฮ เลอ." 66ตะเดะ อีตู มาแรฮ     มูเระ นะ เยซู     บาญะ อูรัก     กูญา อูโนยํ เดะ ญา     ตีเมา นะ ตูโรจ กะ ญา     ปี กะ ดีฮา ดัฮ. 67กรานา กะฆีเตอ     เยซู ตาญา โกะ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู จะ     "กาเญา โปด     กาเญา นะ ตีงัน กู ปี ฌูฆา ดัฮ เฆอ?" 68กะฆีเตอ เปโตร ญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "ตูฮัด เออ     ลูมอฮ กามี นะ ตีงัน เกา ปี มียา ซือมียา ดีฮา เลอ? เกา อาดา โกะ ปือมือเลา นู บรี อาดา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ. 69จะ ลูมอฮ กามี บือเลฮ ปือจายา ดัฮ     บือเลฮ ตาฮู ดัฮ จะ     เกา เลอ     ฌาดี ซือมียา นู บาฌิ บือซรี     นู ดาตัก เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ." 70เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู บือเลฮ ปีเลฮ กาเญา ดูวา-บือลัซ อูรัก     บูกัด เฆอ? ตาปี เดะ ลูมอฮ กาเญา     อาดา ซืออูรัก นู ฌาดี ฮาตู ซีตัด เลอ." 71เยซู ญา มือเลา ตูโดฮ รอจ กะ ยูดา     นานะ นะ ซีโมน อิดคารีโยด     ซาเบะ-จะ     ญา เตอ     มีเซ-จะ ฌาดี ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ มูเระ ดูวา-บือลัซ อูรัก อีตู     ตาปี ญา ฌาดี ซือมียา นู นะ ซรัฮ เยซู บรี กือนา รีฆะ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\