โยฮัน 7

1ลือปัซ อีตู ปูลัก     เยซู ญา บือฌาลัด ปี ราตา ตือปัจ เดะ นังฆรี ฆาลิลี. ญา ตีเมา นะ ปี กะ นังฆรี ยูเดีย     ซาเบะ-จะ     โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว     กูญา มียา ตาดัฮ นะ บูนอฮ ญา. 2กาลา อีตู     ซรือปะ นะ รอจ กะ ลาฆู บรามัย ดูโดะ เดะ ซาเราะ กาฌัก นะ ลูมอฮ ยิว. 3กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ อาดี นะ เยซู     กูญา มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา กือนา ตรือเบะ เดะ ตือปัจ อีนี เลอ     ปี กะ นังฆรี ยูเดีย     บีดา โกะ มูเระ นะ เกา     นะ บือเลฮ ลีฮัจ โกะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ เกา     นู เกา ตืองัฮ บูวัจ เตอ. 4กรานา-จะ     ดัฮ ซือมียา ดีฮา     ซูกา นะ บรี โกะ ซือมียา ราตาๆ     กราลา ญาวา นะ ญา     ซือมียา อีตู นะ ฮอย เตด บูนี บูวัจ โกะ ซือบารัก นามา งะซืองะ เลอ. ดัฮ เกา นะ บูวัจ ลาฆู กะฆีนี     กือนา บูวัจ บรี ดือนียา ซือมูฮา     นะ ลีฮัจ บือฆารี ญาวา นะ เกา เลอ." กูญา จะ. 5โกะ ลูมอฮ อาดี นะ เยซู กูญา มือเลา กะฆีเตอ     ซาเบะ-จะ     กูญา เตด ปือจายา กะ ญา. 6กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ฮอย เตด รอจ กะ วะตู นู บาฌิ นะ กู ลาฆี. ตาปี วะตู นะ กาเญา     อาดา ซือรูโลยํ เลอ. 7ดือนียา นะ บือชี กะ ลูมอฮ กาเญา เตด บือเลฮ เลอ     ตาปี ดือนียา นะ บือชี กะ กู ดัฮ     กรานา-จะ กู นี เลอ     ฌาดี ซะซี จะ     ลาฆู บือกรือฌา นะ ดือนียา เตอ     ญา ฌาฮัจ เลอ. 8ลูมอฮ กาเญา เลอ     กือนา ญาแญะ ปี กะ บรามัย. ตาปี โซะ กู     กู เตด ปี กะ บรามัย อีตู     ซาเบะ-จะ     วะตู นะ กู เตอ     ญา ฮอย เตด รอจ ลาฆี เลอ." 9ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     อีซี ญา เตอ     อาดา ดูโดะ เดะ นังฆรี ฆาลิลี ลาฆี. 10ตาปี ตานา โกะ อาดี นะ เยซู     กูญา ญาแญะ ปี กะ บรามัย ดัฮ     เยซู โปด     ตูโรจ ญาแญะ ปี ฌูฆา. ตาปี ญา ปี งะซืองะ     เตด บรี ซาปา ตาฮู เลอ. 11โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว     กูญา มียา เยซู เดะ บรามัย อีตู     เตด ดาปัจ. กูญา บือตาญา-ตาญา จะ     "ซือมียา อีตู ดูโดะ ตือปัจ ดีฮา เลอ?" 12โกะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     กูญา ปาคัจ บือบีซิ ซามา กูญา     ปาซัน ลาฆู นะ เยซู. ซือตืองัฮ มือเลา จะ     "ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ เลอ." ซือตืองัฮ จะ     "บูกัด โบะ     ญา บูวัจ บรี โกะ ซือมียา ซือซัจ ฌาลัด ดัฮ." 13ตาปี ฮอย ซือมียา ดีฮา     บรานี มือเลา บรี ดืองัยํ     กรานา-จะ     ตาโกจ เดะ โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว เลอ. 14ตานา รอจ กะ อารี เดะ ตืองัฮ ลาฆู บรามัย อีตู ดัฮ     เยซู ญา มาโซะ ปี กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด ฮึนตะ นะ อาฌัยํ โกะ ลูมอฮ ซือมียา. 15โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว     กูญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี ญา ตาฮู โกะ ซูรัจ บือเลฮ กะฮามี? โบะ ญา เตด บือเลฮ บลาฌัยํ ซูรัจ เลอ." 16กะฆีเตอ เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ปือมือเลา อาฌัยํ นะ กู     บูกัด นะ กู ตะอาซิก เลอ     ตาปี ฌาดี นะ ตูฮัด นู ซูโรฮ กู มาแรฮ. 17ซือมียา ดีฮา นู ตือตู-ฮาตี นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู นู ตูฮัด บือคานะ เตอ     ซือมียา อีตู นะ ตาฮู จะ     ปือมือเลา อาฌัยํ อีตู     ดาตัก เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เฆอ? เฆอ-จะ     กู มือเลา ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กู ตะอาซิก เลอ. 18ซือมียา ดีฮา นู มือเลา     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตะอาซิก เตอ     ซือมียา อีตู ญา ซูกา นะ บรี โกะ ซือมียา มือโอจ     กะ อีซี ญาวา นะ ญา. ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู นะ บรี โกะ ซือมียา มือโอจ     กะ ตูฮัด นู ซูโรฮ ญา มาแรฮ เตอ     ซือมียา อีตู เลอ     ญา ฌาดี ซือมียา รือมัก     ฮอย ลาฆู มืออูปัย ลาลู เลอ. 19มูซา ญา บือเลฮ อาเมด ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด บรี กะ กาเญา     บูกัด เฆอ? ตาปี เดะ ลูมอฮ กาเญา     ฮอย ซาปา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด อีตู. จะ     กาเญา มียา จือลัฮ นะ บูนอฮ กู บูวัจ นามา เลอ?" 20โกะ ซือมียา บาญะ อีตู     กูญา ตีกัฮ จะ     "เดะ ญาวา นะ เกา อาดา ฮาตู มาโซะ. ซาปา เลอ     นะ มียา จือลัฮ นะ บูนอฮ เกา?" 21กะฆีเตอ เยซู ญา ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู บือเลฮ บือกรือฌา ลาฆู มือฆัฮ ซือมาตา     บารู กาเญา ปาคัจ ปือและ-ฮาตี เดะ ลาฆู อีตู เลอ. 22มูซา ญา บือเลฮ ปือซัด     บรี กาเญา บูวัจ ลาฆู กรัจ. (โงฮ-ซูโงฮ บูกัด-จะ     มาแรฮ ดาตัก เดะ มูซา     ตาปี มาแรฮ ดาตัก เดะ โกะ บีลาแก เลอ.) มีเซ เดะ อารี บราดู กรือฌา โปด     กาเญา บรี กะ ซือมียา นะ ซาโมจ ลาฆู กรัจ. 23ดัฮ เดะ อารี บราดู     ซือมียา นะ บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ     บีดา ตีเมา บรี ซาลัฮ เดะ ฮาดัจ ฮูโกบ นะ มูซา ดัฮ     บูวัจ นามา ปะ     กาเญา มูซัยํ กะ กู     กรานา-จะ     กู บือเลฮ บูวัจ บรี ซือมียา ซืออูรัก     ซือนัง บาฌิ ซือมูฮา ดัฮ     เดะ อารี บราดู เลอ? 24ฌางัน นะ กรัจ ฮูโกบ ซือมียา     ตูโรจ บือกะ ลาฆู นู กาเญา ลีฮัจ โซะ ลูวัยํ. ตาปี กือนา กรัจ ฮูโกบ บรี รือมัก บาฌิ เลอ." 25กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา นังฆรี เยรูซาเลม มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี     บูกัด เฆอ     นู กูญา มียา จือลัฮ นะ บูนอฮ ญา บูวัก เตอ? 26นี เลอ     ญา ตืองัฮ มือเลา บรี ดืองัยํ. โกะ ซือมียา โปด     กูญา ฮอย เตด มือเลา นามา กะ ญา ลาลู เลอ. โกะ ลูมอฮ กือปาลา ตาฮู ซูโงฮ ดัฮ เฆอ     จะ     ซือมียา อีนี ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ? 27ตาปี กีตา ตาฮู ดัฮ จะ     ซือมียา อีนี ญา ดาตัก เดะ ตือปัจ ดีฮา. ตานา ราฌา นู บรี ซือลามัจ นะ มาแรฮ เตอ     ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ ตาฮู ดัฮ     จะ     ญา มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา เลอ." 28กะฆีเตอ     ตานา เยซู ตืองัฮ อาฌัยํ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ญา บือเลฮ มือญาเระ     ซูวารา บือซัยํ     จะ     "กาเญา กราลา กู ซูโงฮ ดัฮ เฆอ? กาเญา ตาฮู จะ     กู นี มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา? ตาปี บูกัด-จะ     ฮาฌา กู มาแรฮ ตะอาซิก เลอ     ตาปี ตูฮัด นู บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ     ญา รือมัก ซูโงฮ. ญา เตอ     นู กาเญา ฮอย เตด กราลา เลอ. 29กู กราลา ตูฮัด     ซาเบะ กู มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด. ตูฮัด เลอ     นู บือเลฮ ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ." 30กรานา กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ มียา จือลัฮ นะ รีฆะ เยซู. ตาปี เตด รอจ กะ วะตู นะ ญา ลาฆี. กะฆีเตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา     อาเงา ตางัน รีฆะ ญา บือเลฮ. 31ตาปี อาดา บาญะ ซือมียา     เดะ ลูมอฮ โกะ ซือมียา อีตู     นู ปือจายา กะ เยซู ดัฮ. กูญา มือเลา จะ     "ดัฮ ราฌา นู บรี ซือลามัจ นะ มาแรฮ เตอ     ญา นะ บูวัจ ลาฆู ปือมือฆัฮ     บาญะ ลือเบฮ เดะ ซือมียา อีนี     นู ญา บือเลฮ บูวัจ เฆอ?" 32ตานา ลูมอฮ ฟาริซี ดืองัยํ โกะ ซือมียา บือบีซิ ปาซัน ลาฆู นะ เยซู กะฆีเตอ     ลูมอฮ โกะ ฟาริซี ฌางัน ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ซูโรฮ โกะ ตามาตา ปี รีฆะ เยซู. 33กะฆีเตอ     เยซู มือเลา จะ     "กู นะ ดูโดะ ฌางัน กาเญา กิดีกิ ลาฆี     บารู กู นะ บาลิ ปี มียา ตูฮัด     นู ญา ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ. 34กาเญา นะ มียา กู     ตาปี เตด ดาปัจ. ซาเบะ ตือปัจ กู ดูโดะ เตอ     กาเญา นะ มาโซะ ปี เตด บือเลฮ เลอ." 35กะฆีเตอ     โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว ปาคัจ มือเลา ซามา กูญา จะ     "ซือมียา อีนี นะ ปี กะ ดีฮา     นู กีตา นะ มียา ญา     เตด ดาปัจ? ญา นะ ปี มียา โกะ ซือมียา ลูมอฮ กีตา นู ปือจัฮ-บือลัฮ     ปี ดูโดะ เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก เฆอ? นะ อาฌัยํ โกะ ซือมียา บักซา อาซิก อีตู เฆอ? 36นู ญา มือเลา เตอ     ฌาดี กะฮามี เลอ     นู จะ     'กาเญา นะ มียา กู     ตาปี เตด ดาปัจ. ตือปัจ นู กู ดูโดะ เตอ     กาเญา นะ มาโซะ ปี เตด บือเลฮ เลอ.' " กูญา จะ. 37เดะ บรามัย อารี ปือญูดัฮ     ฌาดี อารี บือซัยํ เตอ     เยซู ญา บือดีรี มือญาเระ     ซูวารา บือซัยํ จะ     "ดัฮ ซือมียา ดีฮา ดาฆา อาเย     บรี กะ ซือมียา อีตู มาแรฮ มียา กู     บีดา นะ โอะ อาเย. 38ซือมียา นู ปือจายา กะ กู เตอ     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ 'ซูงัย อาดา อาเย นู บรี ฮีโดะ เตอ     นะ มือนีเลฮ ตรือเบะ เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ซือมียา อีตู เลอ.' " เยซู ญา จะ. 39นู เยซู มือเลา เตอ     ญา ตูโญะ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ     นู โกะ ซือมียา ปือจายา กะ ญา     นะ บือเลฮ ซาโมจ ดัฮ. กรานา-จะ     ตูฮัด เตด บือเลฮ บรี ซือมืองัจ นะ ญา ลาฆี     ซาเบะ เยซู เตด กือนา อาเกะ     บรี บือซรี บือซายา ลาฆี เลอ. 40ตานา โกะ ซือมียา บาญะ บือเลฮ ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ ดัฮ     ซือมียา ซือตืองัฮ มือเลา จะ     "โงฮ-ซูโงฮ เตอ     ซือมียา อีนี ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู อีตู เลอ." 41ซือมียา นู ซิก-อาซิก โปด     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ เลอ." ตาปี ซือมียา ซือตืองัฮ มือเลา จะ     "ราฌา นู บรี ซือลามัจ นะ มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี ฆาลิลี เฆอ? เตด โบะ. 42เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     มือเลา จะ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ นะ มาแรฮ ดาตัก เดะ บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด     นะ มาแรฮ เดะ ตูโปะ เบดเลเฮม เลอ     ฌาดี ตูโปะ นู ดาวิด ญา ดือละ ดูโดะ เตอ." 43ซาเบะ กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา กูญา ปาคัจ จัฮ-บือลัฮ ปาซัน ลาฆู นะ เยซู. 44ซือตืองัฮ นะ รีฆะ เยซู     ตาปี ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ อาเงา ตางัน รีฆะ ญา เลอ. 45กะฆีเตอ     ตานา โกะ ตามาตา     กูญา บาลิ ปี มียา ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี เตอ     โกะ ลูมอฮ อีตู     กูญา มือเลา ฌางัน ตามาตา จะ     "บูวัจ นามา กาเญา ตีเมา รีฆะ ญา     บาวา มาแรฮ กะ กียัด เลอ?" 46โกะ ตามาตา ตีกัฮ จะ     "ฮอย ซือมียา ดีฮา ลาลู     นู บือเลฮ มือเลา ซือรูปา กะ ซือมียา อีตู เลอ." 47ลูมอฮ ฟาริซี ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ลูมอฮ กาเญา กือนา ตูโตด ปี ซือซัจ ฌาลัด ฌูฆา ดัฮ เฆอ? 48เดะ ลูมอฮ กือปาลา     เดะ ลูมอฮ ฟาริซี โปด     อาดา ซือมียา ดีฮา ปือจายา กะ ซือมียา อีตู ซือตืองัฮ เฆอ? 49ตาปี โกะ ซือมียา นู บาญะ อีนี     นู เตด ตาฮู โกะ ปือมือซัด ฮูโกบ โปด     กูญา กือนา อาโบยํ ดัฮ เลอ." 50นีโกเดมัด     ซือมียา นู ดือละ มาแรฮ มียา เยซู วะตู ดูลู เตอ     ญา ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ ฟาริซี อีตู. ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ 51"โซะ โกะ ฮาดัจ ฮูโกบ นะ กีตา     ดัฮ นะ กรัจ ฮูโกบ ซือมียา ดีฮา เตอ     กือนา ดืองัยํ กะ ญา ดูลู     นะ บือเลฮ ตาฮู จะ     ญา บือเลฮ บูวัจ นามา ซือตืองัฮ     บูกัด เฆอ?" 52กูญา ซือมูฮา ตีกัฮ กะ นีโกเดมัด จะ     "เกา มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี ฆาลิลี ฌูฆา เฆอ? กือนา มือโซะ มียา ลีฮัจ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เลอ. เกา นะ บือเลฮ ตาฮู จะ     ฮอย ซือมียา ตูโดฮ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู ดีฮา     บือฌาดี ดาตัก มาแรฮ เดะ นังฆรี ฆาลิลี." [ 53กะฆีเตอ     กูญา ซิกมาซิก บาลิ กะ รูมัฮ นะ กูญา ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\