โยฮัน 8

1ตาปี เยซู ญา ปี กะ บูเกะ กือดูโนด. 2โซะ มูกัยํ     นะ ซียัก ดัฮ     เยซู ญา ปี กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด ปูลัก. โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กูญา ปาคัจ มาแรฮ กะ เยซู. กะฆีเตอ     เยซู ญา ดูโดะ     ฮึนตะ นะ อาฌัยํ กูญา. 3โกะ ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด ฌางัน ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา บาวา นีบีนี ซืออูรัก มาแรฮ     นู กือนา รีฆะ ดัฮ     ตืองัฮ ญา บือซามา ฌางัน กีลากี นู บูกัด ลากี นะ ญา. กะฆีเตอ     กูญา บรี กะ นีบีนี อีตู บือดีรี     โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา. 4กูญา มือญาเระ กะ เยซู จะ     "บูมอยํ เออ     นีบีนี อีนี กือนา รีฆะ     ตืองัฮ ญา บือซามา ฌางัน กีลากี นู บูกัด ลากี นะ ญา เลอ. 5เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ กีตา     มูซา บือเลฮ ปือซัด บรี อาเมด บาตู     ลีปัยํ นีบีนี กะฆีนี     บรี มาตี. โซะ เกา     นะ มือเลา กะฮามี     เดะ ลาฆู กะฆีนี เลอ?" 6กูญา มือเลา กะฆีนี     บีดา นะ ลกลีฮัจ เยซู     บีดา นะ มียา ตาดัฮ     นู นะ อาดู ญา. ตาปี เยซู ญา ตือมะ     ฆาแรฮ เดะ ตานัฮ ฌางัน ฌารี นะ ญา. 7ตานา ลูมอฮ กูญา ซือมาตา ตาญา กะฆีเตอ     เยซู ญา บีกัซ บือดีรี     ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "ซือมียา ดีฮา เดะ ลูมอฮ กาเญา     นู เตด ดือละ บูวัจ ซาลัฮ     บรี กะ ซือมียา อีตู เลอ     ลีปัยํ ญา ดูลู." 8กะฆีเตอ     ญา ตือมะ ฆาแรฮ เดะ ตานัฮ ฌางัน ฌารี นะ ญา ปูลัก. 9ตานา โกะ ซือมียา บือเลฮ ดืองัยํ กะฆีเตอ     กูญา ซือมูฮา ปาคัจ ตรือเบะ     ซือกาลี ซืออูรักๆ     ฮึนตะ เดะ โกะ อูรัก ฮาตูฮา. ลือเบฮ ซา เยซู ฌางัน นีบีนี อีตู     นู บือดีรี โซะ ฮึลด มูคา นะ ญา. 10กะฆีเตอ เยซู     ญา บีกัซ มือเลา ฌางัน นีบีนี อีตู จะ     "นีบีนี เออ     กูญา ปี กะ ดีฮา ฮาบิฮ? ฮอย ซาปา อาเมด ซาลัฮ เกา ดัฮ เฆอ?" 11นีบีนี อีตู มือเลา จะ     "ฮอย ซาปา ลาลู     จา เออ." เยซู มือเลา จะ     "กู โปด     เตด อาเมด ซาลัฮ เกา ฌูฆา. ปี เลอ     ฌางัน บูวัจ ดูซา ปูลัก ดัฮ เลอ." ญา จะ.] 12อาดา ซือกาลี ปูลัก     เยซู มือเลา ฌางัน โกะ ซือมียา จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี ตือปัจ จรัฮ เดะ ดือนียา. โซะ ซือมียา นู ตูโรจ กะ กู     ญา นะ เตด บือฌาลัด เดะ โซะ กือลับ     ตาปี นะ อาดา ลาฆู จรัฮ นู บูวัจ บรี ฮีโดะ เลอ." 13ลูมอฮ ฟาริซี มือเลา กะ เยซู จะ     "เกา ฌาดี ซะซี ปาซัน ญาวา นะ เกา ตะอาซิก. นู ปือมือเลา ซะซี นะ เกา     เตด ฌาดี ซูโงฮ เลอ." 14เยซู ญา ตีกัฮ จะ     "มีเซ-จะ กู ฌาดี ซะซี ปาซัน ญาวา ตะอาซิก     ปือมือเลา ซะซี นะ กู โปด     ฌาดี ซูโงฮ. กรานา กู ตาฮู จะ     กู มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา     นะ ปี กะ ดีฮา ปูลัก. ตาปี ลูมอฮ กาเญา เตด ตาฮู จะ     กู มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา     นะ ปี กะ ดีฮา เลอ. 15กาเญา เตอ     กรัจ ฮูโกบ ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ โกะ ซือมียา. กู นี     เตด บือเลฮ ฮูโกบ ซือมียา ดีฮา เลอ. 16ตาปี มีเซ-จะ     กู นะ กรัจ ฮูโกบ     ลาฆู ฮูโกบ นะ กู โปด     ญา นะ รือมัก ซูโงฮ เลอ. กรานา-จะ     กู เตด บือเลฮ กรัจ ฮูโกบ ซา กู     ตาปี กู กรัจ ฮูโกบ บือซามา ฌางัน อาโปก เดะ อาตัซ     นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ. 17เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ลูมอฮ กาเญา     บือเลฮ ฆาแรฮ ดัฮ จะ     ปือมือเลา ซะซี นะ ซือมียา ดูวา อูรัก เตอ     ฌาดี ซูโงฮ เลอ. 18กู ฌาดี ซะซี ปาซัน ญาวา นะ กู ตะอาซิก. โซะ อาโปก นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ     ญา เตอ     ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู ฌูฆา." 19ซาเบะ กะฆีเตอ     กูญา ตาญา เยซู จะ     "อาโปก นะ เกา ดูโดะ ปัจ ดีฮา เลอ?" เยซู ตีกัฮ จะ     "ญาวา นะ กู โปด     บาฌิ     อาโปก เดะ กู โปด     บาฌิ     กาเญา เตด กราลา เลอ. ดัฮ กาเญา กราลา กู เตอ     อาโปก เดะ กู โปด     กาเญา นะ กราลา ฌูฆา." 20เยซู ญา มือเลา ปือมือเลา กะฆีเตอ     ตืองัฮ ญา อาฌัยํ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     เดะ โซะ ตือปัจ ตาโรฮ ดูเวะ. ตาปี ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ รีฆะ ญา     กรานา-จะ     เตด รอจ กะ วะตู นะ ญา ลาฆี เลอ. 21กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา ปูลัก จะ     "กู เตอ     นะ ปี ดัฮ. กาเญา นะ มียา กู เลอ     ตาปี กาเญา นะ มาตี กรานา ดูซา นะ กาเญา. ตือปัจ นู กู นะ ปี เตอ     กาเญา นะ ปี เตด บือเลฮ เลอ." 22กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ยิว     กูญา ปาคัจ มือเลา จะ     "ญา นะ บูนอฮ ดีรี     ซูโงฮ เฆอ? ซาเบะ ญา มือเลา จะ     'ตือปัจ นู กู นะ ปี เตอ     กาเญา นะ ปี เตด บือเลฮ.' " 23เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ฌาดี ซือมียา เดะ โซะ บาวัฮ อีนี     กู นี เลอ     ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ. กาเญา ฌาดี นะ ดือนียา อีนี     กู เตด ฌาดี นะ ดือนียา อีนี เลอ. 24กะฆีเตอ เลอ     กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา จะ     กาเญา นะ มาตี กรานา โกะ ลาฆู ดูซา นะ กาเญา. ดัฮ กาเญา เตด ปือจายา จะ     กู ฌาดี บือกะ นู กู ฌาดี เตอ     กาเญา นะ ฆาโดฮ มาตี กรานา โกะ ลาฆู ดูซา นะ กาเญา เลอ." 25กูญา ตาญา เยซู จะ     "เกา ฌาดี ซาปา เลอ?" เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู ฌาดี บือกะ นู กู มือญาเระ กะ กาเญา     ตะเดะ ลามูลา ดัฮ เตอ. 26กู อาดา บาญะ ลาฆู ลาฆี เลอ     นู นะ มือเลา ปาซัน กาเญา     นู นะ กรัจ ฮูโกบ กาเญา. ตาปี ตูฮัด นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ     ญา รือมัก ซูโงฮ เลอ. ลาฆู นู กู ดืองัยํ     ดาตัก เดะ ตูฮัด เตอ     กู นะ มือเลา บรี กะ ดือนียา ดืองัยํ." 27กูญา เตด ตาฮู จะ     เยซู มือเลา ฌางัน กูญา     ปาซัน ลาฆู นะ อาโปก เดะ อาตัซ เลอ. 28กะฆีเตอ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ตานา กาเญา นะ อาเกะ กู     นู นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     กาลา อีตู เลอ     กาเญา นะ ตาฮู จะ     กู ฌาดี บือกะ นู กู ฌาดี เลอ     นะ ตาฮู จะ     กู เตด บูวัจ ลาฆู นามา ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กู ตะอาซิก. ตาปี อาโปก เดะ อาตัซ ญา บือเลฮ อาฌัยํ กู กะฮามี ดัฮ     กู บือเลฮ มือเลา กะฆีเตอ เลอ. 29อาโปก นู ซูโรฮ กู มาแรฮ เตอ     ญา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กู. ญา เตด บือเลฮ ตีงัน บือบียัยํ ซา กู     กรานา-จะ กู ซือมาตา บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ อาโปก เดะ อาตัซ เลอ." 30ตานา เยซู มือเลา กะฆีเตอ     อาดา ซือมียา บาญะ บือเลฮ ปือจายา กะ ญา. 31กะฆีเตอ     เยซู มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ยิว นู ปือจายา กะ ญา จะ     "ดัฮ กาเญา ซือมาตา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ กู     กาเญา เตอ     ฌาดี มูเระ นะ กู ซูโงฮ เลอ. 32กาเญา นะ กราลา ตูฮัด ซูโงฮ     จะ     ญา ฌาดี กะฮามี. ปาซัน ลาฆู นู กราลา ญา ซูโงฮ เตอ     นะ บูวัจ บรี กาเญา ลือปัซ ดัฮ เลอ." 33กูญา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "กามี ฌาดี บือแนฮ นะ อับราฮัม     นู เตด ดือละ ฌาดี ปราโซฮ นะ ซือมียา ดีฮา เลอ. ซาเบะ นามา เกา มือเลา จะ     'กาเญา นะ ฌาดี ซือมียา นู ลือปัซ ดัฮ' เตอ?" 34เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู มือญาเระ กะ กาเญา ลาฆู นู ซูโงฮ จะ     ราตา ซือมียา นู บูวัจ ดูซา เตอ     ญา ฌาดี ปราโซฮ กะ ลาฆู ดูซา อีตู เลอ. 35ปราโซฮ อีตู     บูกัด ญา นะ ดูโดะ ซา เดะ รูมัฮ ซือลาลู เลอ. ตาปี นานะ นะ ตูฮัด รูมัฮ เตอ เลอ     ญา นะ ดูโดะ เดะ รูมัฮ ซือลาลู. 36ซาเบะ กะฆีเตอ     ดัฮ นานะ นะ ตูฮัด บือเลฮ บูวัจ บรี กาเญา ลือปัซ     กาเญา โปด     นะ ฌาดี ซือมียา นู ลือปัซ ซูโงฮ ดัฮ เลอ. 37กู ตาฮู จะ     กาเญา ฌาดี บือแนฮ นะ อับราฮัม. ตาปี กาเญา โปด     มียา จือลัฮ นู นะ บูนอฮ กู     กรานา-จะ     กาเญา ตีเมา ซาโมจ ปือมือเลา นะ กู เลอ. 38โซะ กู เตอ     กู มือเลา ปาซัน ลาฆู นู กู บือเลฮ ลีฮัจ     กาลา กู ดูโดะ ฌางัน อาโปก เดะ กู. ตาปี โซะ กาเญา เลอ     กาเญา บูวัจ ลาฆู บือกะ กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ     ดาตัก มาแรฮ เดะ อาโปก นะ กาเญา." เยซู ญา จะ. 39โกะ ซือมียา ตีกัฮ กะ เยซู จะ     "อับราฮัม เลอ     ฌาดี อาโปก นะ กามี." เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ดัฮ กาเญา ฌาดี นานะ นะ อับราฮัม ซูโงฮ เตอ     กาเญา โปด     นะ บูวัจ ตูโรจ บือกะ อับราฮัม บือเลฮ บูวัจ เลอ. 40ตาปี วะตู อีนี     กาเญา มียา จือลัฮ นะ บูนอฮ กู บูวัก     นู ฌาดี ซือมียา นู ซือมาตา มือญาเระ กะ กาเญา     ปาซัน ลาฆู นู ซูโงฮ     นู กู บือเลฮ ดืองัยํ ดาตัก มาแรฮ เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. อับราฮัม เตอ     ฮอย เตด ดือละ บูวัจ กะฆีเตอ เลอ. 41กาเญา ตืองัฮ บูวัจ ลาฆู นู อาโปก นะ กาเญา บูวัจ เตอ." กูญา มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "กามี นี     บูกัด บือฌาดี ดาตัก มาแรฮ เดะ ลาฆู บือกาเซฮ. กามี อาดา อาโปก แนฮ ซา     นู ฌาดี ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ." 42เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ดัฮ ตูฮัด ฌาดี อาโปก นะ กาเญา ซูโงฮ เตอ     กาเญา โปด     นะ ซายัก กะ กู. กรานา-จะ     กู นี เลอ     นู ดาตัก มาแรฮ เดะ ตูฮัด     อาดา ดูโดะ โตะ อีนี ดัฮ เลอ. บูกัด กู มาแรฮ ตูโรจ บือกะ ฮาตี ตะอาซิก     ตาปี ตูฮัด ซูโรฮ กู มาแรฮ เลอ. 43ซาเบะ นามา ปะ     กาเญา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี กะ ปือมือเลา นะ กู เลอ? ฌาดี กะฆีเตอ     ซาเบะ-จะ กาเญา ตีเมา นะ มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ กู เลอ. 44กาเญา เลอ     มาแรฮ ดาตัก เดะ อาโปก นะ กาเญา     นู ฌาดี กือปาลา ฮาตู ซีตัด. จะ กาเญา บือคานะ นะ บูวัจ ตูโรจ     บือกะ ฮาตี นู ฆาละ นะ อาโปก เดะ กาเญา. ตะเดะ ดูลู นูตู มาแรฮ เตอ     ญา บือเลฮ บูนอฮ โกะ ซือมียา     ญา เตด ปือดูลี กะ ลาฆู นู ซูโงฮ     ซาเบะ-จะ     เดะ ญาวา นะ ญา     ฮอย ลาฆู นู ซูโงฮ เลอ. วะตู ญา มือเลา มืออูปัย     ญา ตูโรจ บือกะ ปรางัย นะ ญา     กรานา-จะ     ญา ฌาดี ซือมียา ซูกา มืออูปัย     ฌาดี อาโปก นะ ลาฆู มืออูปัย อีตู เลอ. 45ตาปี กู นี เลอ     มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ. ซาเบะ กะฆีเตอ     กาเญา โปด     เตด ปือจายา กะ ปือมือเลา นะ กู. 46อาดา ซือมียา ดีฮา เดะ ลูมอฮ กาเญา เฆอ     นู นะ บรี ลีฮัจ จะ     กู บือเลฮ บูวัจ ดูซา? ดัฮ กู มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ     บูวัจ นามา ปะ กาเญา ตีเมา ปือจายา กะ กู เลอ? 47ซือมียา นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เตอ     นะ มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. ตาปี กาเญา ฮอย เตด บือเลฮ มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด     ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     กาเญา ฮอย เตด มือนีงัย กะ ตูฮัด เลอ." เยซู ญา จะ. 48ลูมอฮ ยิว ตีกัฮ จะ     "นู กามี มือเลา จะ     เกา ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ ซะมาเรีย จะ เกา อาดา ฮาตู มาโซะ เตอ     ซูโงฮ นอ?" 49เยซู ตีกัฮ จะ     "กู โปด     ฮอย ฮาตู มาโซะ เลอ. กู มือเลา ปูฌี กะ อาโปก เดะ กู     ตาปี กาเญา มือเลา มือฌัฮ กะ กู เลอ. 50บูกัด กู มียา ลาฆู มือโอจ นะ บรี กะ ญาวา นะ ตะอาซิก. ตาปี อาดา ซือมียา นู มียา บรี กะ กู กะฆีเตอ     ฌาดี-จะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา เตอ นู กรัจ ฮูโกบ. 51กู มือญาเระ ลาฆู ซูโงฮ กะ กาเญา จะ     ดัฮ ซือมียา ดีฮา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ กู     ซือมียา อีตู นะ ฮอย เตด รอจ กะ ลาฆู มาตี." 52โกะ ลูมอฮ ยิว มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "วะตู อีนี กามี ตาฮู ตือตู ดัฮ จะ     เกา อาดา ฮาตู มาโซะ. อับราฮัม โปด     มาตี ดัฮ. โกะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด โปด     มาตี ฮาบิฮ ฌูฆา ดัฮ. ตาปี เกา มือเลา จะ     ซือมียา ดีฮา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ เกา     ญา นะ เตด บือเลฮ ฌือเลบ ลาฆู มาตี เลอ. 53เกา เตอ     ฌาดี บือซัยํ ลือเบฮ เดะ อับราฮัม     อาโปก เดะ กามี นู มาตี ปี ดัฮ     ซูโงฮ เฆอ? โกะ ซือมียา นู มือเลา ตูโดฮ ปือมือเลา นะ ตูฮัด โปด     มาตี ฌูฆา ดัฮ. เกา มืองากู จะ     เกา ฌาดี ซือมียา ดีฮา เลอ?" 54กะฆีเตอ     เยซู ตีกัฮ จะ     "ดัฮ กู มือเลา มือโอจ กะ ญาวา นะ กู ตะอาซิก เตอ     ลาฆู มือโอจ อีตู โปด     เตด ฌาดี นามา. ซือมียา นู มือเลา มือโอจ กะ กู เตอ     ฌาดี อาโปก เดะ กู เลอ. ญา เลอ     นู ลูมอฮ กาเญา มือเลา จะ     ฌาดี ตูฮัด นะ กาเญา เตอ. 55กาเญา เตด ดือละ กราลา ตูฮัด     ตาปี กู นี     กราลา ญา เลอ. ดัฮ กู มือเลา จะ     กู เตด กราลา ตูฮัด     กู ฌาดี ซือมียา มืออูปัย ซือรูปา กะ กาเญา เลอ. ตาปี กู กราลา ตูฮัด     กู บูวัจ ตูโรจ บือกะ ปือมือเลา นะ ญา เลอ. 56อับราฮัม     อาโปก นะ กาเญา     บรามัย ซูกา-ฮาตี นู นะ บือเลฮ ลีฮัจ อารี นะ กู. ลีฮัจ ดัฮ     ญา ซูกา-ฮาตี ดัฮ เลอ." 57ลูมอฮ ยิว มือเลา ฌางัน เยซู จะ     "อูมอยํ นะ เกา     เตด รอจ กะ ลีมา-ปูโลฮ ตาโฮด. เกา ดือละ ลีฮัจ อับราฮัม ดัฮ เฆอ?" 58เยซู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู มือเลา กะ กาเญา ลาฆู ซูโงฮ จะ     ดูลู เดะ อับราฮัม นะ บือเลฮ บือฌาดี เตอ     กู อาดา ดัฮ เลอ." 59ซาเบะ กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา อีตู กูญา ปาคัจ อาเมด บาตู     นะ ลีปัยํ เยซู เลอ. ตาปี เยซู ญา ซือลูนี     จูรี ตรือเบะ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด เตอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\