โยฮัน 9

1ตานา เยซู บือฌาลัด ปี เตอ     ญา ลีฮัจ ซือมียา ซืออูรัก     นู มาตา บูตา     ตะเดะ ญา ดูโดะ เดะ อาปี เลอ. 2โกะ ลูมอฮ มูเระ นะ ญา     กูญา ตาญา เยซู จะ     " บูมอยํ เออ     ซาปา บือเลฮ บูวัจ ดูซา     จะ ซือมียา อีนี     เฆอ-จะ     ปะมะ เดะ ญา     นู บูวัจ บรี ญา บือฌาดี มาแรฮ มาตา บูตา เตอ?" 3เยซู ตีกัฮ จะ     "บูกัด-จะ     ซือมียา อีนี     เฆอ-จะ ปะมะ เดะ ญา     บือเลฮ บูวัจ ดูซา. ตาปี ญา บือฌาดี มาแรฮ มาตา บูตา     บีดา นะ บรี บือกรือฌา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ลีฮัจ บือฆารี เดะ ญาวา นะ ญา. 4กีตา ฆาโดฮ บูวัจ บือกรือฌา นะ ตูฮัด     นู ซูโรฮ กู มาแรฮ     ตืองัฮ ซียัก ลาฆี. ตานา รอจ กะ มาลับ     ฮอย ซาปา นะ บือกรือฌา บือเลฮ. 5กาลา กู อาดา ดูโดะ เดะ ดือนียา     กู ฌาดี ตือปัจ จรัฮ บีดา ดือนียา เลอ." 6ตานา มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     เยซู ญา มูโมยํ อาเย ลีโยยํ อูแล เดะ ตานัฮ     อาเมด อาเย ลีโยยํ อีตู     ฆาโวน บรี ฌาดี ลูโปยํ     ซาปัก เดะ มาตา นะ ซือมียา นู มาตา บูตา อีตู 7มือเลา จะ     "กือนา ปี กะ กูบัก อาเย     ปือนามา กูบัก ซีโลอัม     ปี บาโซฮ ลูโปยํ บรี ตรือเบะ เลอ." (นู จะ     ซีโลอัม     อีตู เตอ     ฌาดี-จะ     'ซูโรฮ ปี'). ซือมียา อีตู     ญา ปี บาโซฮ     มาตา นะ ญา โปด     ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ. กะฆีเตอ ญา บาลิ ปี กะ รูมัฮ นะ ญา. 8โกะ ซือมียา นู ดูโดะ รูมัฮ ปิกดาปิก     ฌางัน โกะ ซือมียา นู ดือละ ลีฮัจ ญา     ฌาดี ซือมียา มืองือแมง ดูเวะ     ตะเดะ ดูลู เตอ     กูญา มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี     บูกัด เฆอ     นู ดือละ ดูโดะ มืองือแมง ดูเวะ?" 9ซือมียา ซือตืองัฮ มือเลา จะ     "ญา เลอ." ซือมียา อาซิก จะ     "บูกัด     ตาปี ญา ซือรูปา กะ ซือมียา อีตู." อีซี ญา ตะอาซิก มือเลา จะ     "กู นี ฌาดี ซือมียา นู อีตู เลอ." 10กูญา ตาญา จะ     "มาตา นะ เกา     ลีฮัจ บือฆารี บือเลฮ กะฮามี เลอ?" 11ญา ตีกัฮ จะ     "ซือมียา อีตู     นู ปือนามา จะ เยซู     ญา บือเลฮ บูวัจ ลูโปยํ     ซาปัก เดะ มาตา นะ กู. ญา มือญาเระ กะ กู จะ     'เกา กือนา ปี กะ กูบัก ซีโลอัม     บาโซฮ มาตา นะ เกา.' กะฆีเตอ กู โปด     ปี. ตานา กู บาโซฮ มาตา ดัฮ     บารู กู ลีฮัจ บือฆารี เลอ." 12กะฆีเตอ     กูญา ตาญา จะ     "ซือมียา อีตู อาดา ปัจ ดีฮา?" ญา ตีกัฮ จะ     "กู เตด ตาฮู เลอ." 13กูญา บาวา ซือมียา นู มาตา นะ ญา ดือละ บูตา เตอ     ปี มียา ลูมอฮ ฟาริซี. 14อารี นู เยซู บูวัจ ลูโปยํ     ซาปัก เดะ มาตา นะ ซือมียา อีตู     บรี มาตา นะ ญา ลีฮัจ บือฆารี เตอ     ฌาดี อารี บราดู กรือฌา เลอ. 15กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ฟาริซี ตาญา ญา ปูลัก จะ     "มาตา นะ เกา ลีฮัจ บือฆารี บือเลฮ กะฮามี เลอ?" ญา มือญาเระ กะ กูญา จะ     "ญา อาเมด ลูโปยํ     ซาปัก เดะ มาตา นะ กู. ตานา กู ปี บาโซฮ     บารู มาตา นะ กู     ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ." 16ลูมอฮ ฟาริซี ซือตืองัฮ มือเลา จะ     "ซือมียา อีตู     ญา เตด บือเลฮ มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เลอ. กรานา-จะ     ญา เตด ตูโรจ กะ ฮาดัจ อารี บราดู กรือฌา." ตาปี ซือมียา อาซิก มือเลา จะ     "ซือมียา บือดูซา นะ บูวัจ โกะ ลาฆู มือฆัฮ กะฆีเตอ     นะ บือเลฮ กะฮามี เลอ?" กะฆีเตอ     ลูมอฮ อีตู     กูญา ปาคัจ ปือจัฮ-บือลัฮ     โซกซา กาวัด เลอ. 17กะฆีเตอ     กูญา ตาญา ปูลัก     กะ ซือมียา นู กาลา อารีเตอ     ญา มาตา บูตา จะ     "เกา บรีงัจ กะฮามี     ลาฆู นะ ซือมียา อีตู     นู ญา บือเลฮ บูวัจ บรี มาตา นะ เกา     ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ?" ซือมียา อีตู ตีกัฮ จะ     "ญา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซืออูรัก เลอ." 18ตาปี โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว     กูญา เตด ปือจายา จะ     ซือมียา อีตู     มาตา นะ ญา บูตา     จะ ญา บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ปูลัก ดัฮ     ตือดะ กูญา บลาโลก ปะมะ เดะ ญา มาแรฮ 19ตาญา จะ     "ซือมียา อีนี ฌาดี นานะ นะ กาเญา เฆอ     นู กาเญา มือญาเระ จะ     มาตา นะ ญา บูตา     ตะเดะ ดูโดะ เดะ อาปี เตอ? ฮาดัจ อีนี ญา ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ     บือเลฮ กะฮามี เลอ?" 20ปะมะ เดะ ซือมียา อีตู ตีกัฮ จะ     "กามี ตาฮู จะ     ญา ฌาดี นานะ นะ กามี     จะ ญา มาตา บูตา     ตะเดะ ดูโดะ เดะ อาปี เลอ. 21ตาปี เตด ตาฮู จะ     มาแรฮ กะ ฮาดัจ อีนี     ญา ลีฮัจ บือฆารี บือเลฮ กะฮามี ดัฮ. ซาปา นู บูวัจ บรี มาตา นะ ญา ลีฮัจ บือฆารี     กามี โปด     เตด ตาฮู. กือนา ปี ตาญา ญา ตะอาซิก เลอ. ญา บือซัยํ ดัฮ     นะ มือญาเระ ลาฆู นะ ญาวา ตะอาซิก บือเลฮ ดัฮ เลอ." 22นู ปะมะ เดะ ญา มือเลา กะฆีเตอ     ซาเบะ-จะ     กูญา ตาโกจ เดะ โกะ กือปาลา ลูมอฮ ยิว. กรานา กูญา อีตู ปาคัจ ตือตู จะ     ดัฮ ซาปา ซาโมจ จะ     เยซู ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ เตอ     ฆาโดฮ โปรฮ ซือมียา อีตู     บรี ตรือเบะ เดะ รูมัฮ บือมุน. 23ซาเบะ กะฆีเตอ     ปะมะ เดะ ซือมียา อีตู     กูญา มือเลา จะ     "ญา บือซัยํ ดัฮ     ปี ตาญา ญา ตะอาซิก เลอ." 24โกะ ซือมียา อีตู     กูญา บลาโลก ซือมียา นู กาลา อารีเตอ     มาตา นะ ญา บูตา เตอ     มาแรฮ ซือกาลี ปูลัก     มือญาเระ กะ ญา จะ     "กือนา มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. กามี ตาฮู จะ     ซือมียา นู บือบือลา เกา เตอ     ญา ฌาดี ซือมียา บือดูซา." 25ญา ตีกัฮ จะ     "ญา ฌาดี ซือมียา บือดูซา     เฆอ เตด     กู เตด ตาฮู เลอ. กู ตาฮู ซา มาตา อีนี จะ     กาลา อารีเตอ กู มาตา บูตา     ตาปี วะตู อีนี กู ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ เลอ." 26กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา อีตู ตาญา ญา จะ     "ญา บูวัจ นามา ซือตืองัฮ ฌางัน เกา? ญา บือบือลา เกา กะฮามี     ยู เกา ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ เตอ?" 27ซือมียา อีตู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "กู มือญาเระ ดัฮ     ตาปี กาเญา เตด มือนีงัย. บูวัจ นามา ปะ กาเญา ซูกา นะ ดืองัยํ ปูลัก? กาเญา ซูกา นะ ฌาดี มูเระ นะ ซือมียา อีตู ฌูฆา เฆอ?" 28กะฆีเตอ     กูญา อาฆัฮ-ฆือละ กะ ซือมียา อีตู จะ     "เกา เตอ     ฌาดี มูเระ นะ ซือมียา กะฆีนี     ตาปี กามี ฌาดี มูเระ นะ มูซา เลอ. 29กามี ตาฮู จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ มือเลา ฌางัน มูซา ดัฮ. ตาปี โซะ ซือมียา อีตู เตอ     กามี เตด ตาฮู จะ     ญา มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา เลอ." 30ซือมียา อีตู ตีกัฮ จะ     "เออ     ลาฆู อีนี ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ เลอ     นู ลูมอฮ กาเญา เตด ตาฮู จะ     ซือมียา อีตู ญา มาแรฮ ดาตัก ปัจ ดีฮา. ตาปี ญา เลอ     บือเลฮ บูวัจ บรี มาตา นะ กู ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ. 31ลูมอฮ กีตา ตาฮู จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ เตด มือนีงัย กะ ซือมียา บือดูซา. ตาปี ดัฮ ซือมียา ดีฮา มือนูโนะ กะ ตูฮัด     บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด     ตูฮัด นะ มือนีงัย กะ ซือมียา อีตู เลอ. 32ตะเดะ ดูลู นูตู     ฮอย ซาปา ดือละ ดืองัยํ จะ     อาดา ซือมียา ดีฮา     บือบือลา มาตา นะ ซือมียา นู มาตา บูตา     ตะเดะ ดูโดะ เดะ อาปี     บรี ลีฮัจ บือฆารี เลอ. 33ดัฮ ซือมียา อีตู     ญา เตด มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เตอ     ญา นะ บูวัจ ลาฆู นามา ฮอย เตด บือเลฮ เลอ." 34กูญา ตีกัฮ กะ ซือมียา อีตู จะ     "เกา บือฌาดี เดะ ลาฆู บือดูซา ฮาปา เตอ. เกา นะ มาแรฮ อาฌัยํ กามี บือเลฮ เฆอ?" กะฆีเตอ     กูญา โปรฮ ญา ปี บูวัก. 35ตานา เยซู ญา ดืองัยํ จะ     กูญา บือเลฮ โปรฮ ซือมียา อีตู ดัฮ เตอ     ญา ปี มียา ยู ดาปัจ     มือเลา ฌางัน ซือมียา อีตู จะ     "เกา ปือจายา กะ นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา เฆอ?" 36ซือมียา อีตู     ญา ตีกัฮ จะ     "จา เออ     นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา อีตู     ฌาดี ซาปา เลอ     บีดา กู นะ ปือจายา กะ ญา บือเลฮ?" 37เยซู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เกา บือเลฮ ลีฮัจ ญา ดัฮ เลอ. ซือมียา อีนี เลอ     นู ตืองัฮ มือเลา ฌางัน เกา เตอ." 38ญา มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     กู ปือจายา ดัฮ เลอ." กะฆีเตอ ญา ตือมะ มือญือมัฮ กะ เยซู. 39เยซู มือเลา จะ     "กู มาโซะ มาแรฮ กะ ดือนียา อีนี     บีดา ลาฆู นะ กรัจ ฮูโกบ เตอ     บีดา โกะ ซือมียา นู ลีฮัจ เตด บือฆารี     นะ บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ปูลัก เลอ     บีดา โกะ ซือมียา นู ลีฮัจ บือฆารี     มาตา กูญา นะ บูตา เลอ." 40ตานา โกะ ลูมอฮ ฟาริซี นู อาดา ปิกดาปิก เตอ     กูญา ดืองัยํ เยซู มือเลา กะฆีเตอ     กูญา ตาญา เยซู จะ     "กามี มาตา บูตา ฌูฆา เฆอ?" 41เยซู ตีกัฮ จะ     "ดัฮ ลูมอฮ กาเญา มาตา บูตา     ลูมอฮ กาเญา โปด     ฮอย เตด ซาลัฮ. ตาปี วะตู อีนี     กาเญา มือเลา จะ     กาเญา ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ     ซาเบะ กะฆีเตอ     ลาฆู ซาลัฮ นะ กาเญา อาดา ลาฆี เลอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\