ยูดา 1

1กู ยูดา     ฌาดี ปราโซฮ นะ เยซู คริด     ฌาดี อาดี เดะ ยากอบ ฌูฆา. กู กีเรบ ซูรัจ อีนี     อาตัจ บรี กะ กาเญา     นู ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน ดัฮ. กาเญา ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด อาโปก เดะ อาตัซ ซายัก     ซือมียา นู ญา ฌาฆา บีดา เยซู คริด. 2มีตา บรี ตูฮัด นะ ตือจีฮัด กะ กาเญา     นะ ซายัก กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ บือตามัฮ บรี บาญะ เลอ. 3กาเญา นู กู ซายัก เออ     กู บือเลฮ ตือตู-ฮาตี นะ ฆาเเรฮ ซูรัจ รอจ กะ กาเญา     ปาซัน ลาฆู นู กีตา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ บือซามา. ตาปี-จะ     นี เลอ     กู ฆาโดฮ ฆาเเรฮ ซูรัจ ปรีงัจ กะ กาเญา     บรี บลาวัด ฌาฆา ลาฆู นู กีตา ปือจายา     นู ตูฮัด บือเลฮ กีเรบ เเนฮ ซือกาลี ดัฮ     บรี กะ โกะ ซือมียา นู จรัฮ บาฌิ นะ ญา. 4กรานา-จะ     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ จูรี มาโซะ มาเเรฮ กะ ดาลับ ลูมอฮ กีตา ดัฮ     นู เดะ ซูรัจ นะ ตูฮัด อาดา ฆาเเรฮ ลามา ดัฮ จะ     กูญา นะ ฆาโดฮ กือนา บือดะวา กรัจ ฮูโกบ กะฆีนี. ลาฆู นู ตูฮัด นะ กีตา     ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา เตอ     โกะ ซือมียา ฌาฮัจ อีตู     กูญา อาเมด ปี กาเลฮ ฌาดี ปาซัน บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ นู ฆาละ. กูญา บือเลฮ กีปัซ เยซู คริด     ญา นู ฌาดี กือปาลา เเนฮ ซา     นู ฌาดี ตูฮัด นะ กีตา เลอ. 5กะฆีเตอ     มีเซ-จะ     กาเญา บือเลฮ ตาฮู ลาฆู ซือมูฮา ฮาบิฮ ซือกาลี ดัฮ โปด     ตาปี กู บือคานะ นะ บรี กาเญา บรีงัจ กะ ลาฆู อีนี จะ     ตูฮัด บือเลฮ ตูโลก บรี ลูมอฮ ซือมียา ซา บักซา     ฮีโดะ ลือปัซ เดะ นังฆรี อียิบ ดัฮ. เดะ บลากัก     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา อีตู     นู เตด ปือจายา     บือนาซา ฮาบิฮ เลอ. 6กะฆีเตอ ฌูฆา     โกะ ฮูลู-บาลัก อีตู     นู เตด ซือนัง-ฮาตี เดะ ลาฆู ฌาดี บือซัยํ นะ กูญา ตะอาซิก     ดาปี บือเลฮ ตีงัน ตือปัจ ดูโดะ นู บาฌิ นะ กูญา เตอ     ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก อีตู     ตูฮัด บือเลฮ กานัก     อีกัจ ฌางัน ราตัย นู เตด ดือละ ปูตุซ     กานัก ตาโรฮ เดะ ตือปัจ กือลับ     ตือดะ นะ รอจ กะ อารี กรัจ ฮูโกบ นู บือซัยํ อีตู. 7ซือรูปา กะฆีเตอ เลอ     โกะ ซือมียา นังฆารี โซโดม     นังฆารี โฆโมรา     ฌางัน โกะ ตูโปะ ปีกดาปีก เตอ     กูญา บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู เตด บือฆูนา     บือกะ ซือรูปา โกะ ฮูลู-บาลัก ซีงี เตอ     มาโบะ เดะ ลาฆู ฆาละ นู รูบือฮีรู. ตูฮัด ญา ฮูโกบ กูญา     ฆาโดฮ ซูซัฮ โตระ     เดะ อาปี นู เตด ดือละ ปาดับ เลอ     บีดา ฌาดี จูตอ บรี กะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา ลีฮัจ. 8ตาปี มีเซ กะฆีเตอ โปด     โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ซาลัฮ ซีงี     กูญา บูวัจ ซือรูปา. กูญา มีปี ลาฆู เเนฮ-ฌือเเนฮ     นู อาโจบ กูญา บรี บูวัจ ลาฆู ตะอารัฮ เดะ ญาวา     บรี กีปัซ ลาฆู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด     บรี มือเลา ตะอารัฮ กะ โกะ ฌิด นู ซัยํ-บือซัยํ เลอ. 9ตาปี โซะ กือปาลา ฮูลู-บาลัก มีคาเอน     กาลา ญา บลาวัด ฌางัน กือปาลา ฮาตู ซีตัด     ลาฆู บาดัด นะ มูซา     ญา โปด     เตด บือเลฮ มือเลา ตะอารัฮ     ฮูโกบ กะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด ลาลู เตอ. ญา อูซิ มือเลา จะ     "บรี กะ ตูฮัด บลารัก เกา เลอ." 10ตาปี โกะ ซือมียา ซีงี เตอ     กูญา มือเลา ตะอารัฮ     รอจ กะ ลาฆู นามา ๆ นู อีซี กูญา ตะอาซิก เตด ตาฮู. โซะ โกะ ลาฆู นู กูญา ตาฮู บรีงัจ เตอ     กูญา อูซิ ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ กูญา     ซือรูปา บือกะ โกะ บือนาตัก     นู ฮอย อากัน. ลาฆู อีตู เลอ     นะ บูวัจ บรี กูญา บูโระ บูโซะ ดัฮ. 11กูญา นะ ฌาฮานัม เลอ     กรานา-จะ กูญา บือเลฮ ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ คาอิน. กูญา บือเลฮ ปลือปัซ ญาวา ตะอาซิก     ตูโรจ กะ ลาฆู ซาลัฮ นะ บาลาอัม     กรานา ลีฮัจ กะ อูโตก. กะฆีเตอ กูญา นะ ฌาฮานัม ปี ดัฮ     ซือรูปา กะ กูรา     ซือมียา นู มือเลา บลาวัด ฌางัน มูซา เลอ. 12โกะ ซือมียา กะฆีนี ฌาดี ซือรูปา ตูกด     เดะ ลาฆู บือมุน มากัด บือซามา นะ กาเญา. กูญา อาดา ฮาตี บรานี นะ อูซิ บรามัย บือซามา ฌางัน กาเญา     ตาปี ซือมาตา บือบือลา ญาวา นะ กูญา ตะอาซิก. กูญา ฌาดี ซือรูปา กือมูวัง นู ฮอย ฮูฌัด     ฮาญอจ ตูโรจ กะ อาเงน เตอ. ซือรูปา โกะ ปูโฮด กายู นู ฮอย บูวัฮ     เดะ มูเซด บือบูวัฮ เตอ     กูญา มาตี ดูวา กาลี ดัฮ     กือนา ซีตะ ฮาบิฮ ฌางัน โกะ ฌากัยํ ๆ. 13กูญา ซือรูปา โกะ อูมะ บือซัยํ     บือปือจัฮ เดะ บีดิก ลาโวจ     บือกือเมาะ ตีโมน ลาฆู จือและ นะ กูญา ตะอาซิก. กูญา ซือรูปา บีตัก นู ฮาญอจ ซือซัจ ปี มาแรฮ     นู ตูฮัด บือเลฮ ซียะ ตือปัจ กือลับ โตระ     บรี กะ กูญา ดูโดะ ซือลาลู เลอ. 14เอโนก     ซือมียา นู ตูโฌฮ     กีรา ตะเดะ อาดับ เตอ     ญา โปด     บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ กะ ซือมียา กะฆีนี จะ     "นี เลอ     ตูฮัด ญา นะ มาแรฮ     มารือมา ฌางัน โกะ ฮูลู-บาลัก นู จรัฮ บาฌิ นะ ญา     บาญะ รีบู อูรัก เลอ. 15ญา มาแรฮ บีดา นะ บือดะวา กรัจ ฮูโกบ โกะ ซือมียา ซือมูฮา. ญา นะ ฮูโกบ ซือมียา ราตา ๆ กรานา โกะ ปือบูวัจ นู ฌาฮัจ     นู กูญา บือเลฮ บูวัจ     ตูโรจ กะ ฮาตี ฌาฮัจ นะ กูญา. ญา ฮูโกบ โกะ ซือมียา ฌาฮัจ นู บือดูซา     กรานา โกะ บือมือเลา กรัซ ซือมูฮา     นู กูญา บือเลฮ มือเลา อูจะ กะ ตูฮัด." 16โกะ ซือมียา กะฆีนี ฌาดี ซือมียา ซือมาตา บือซูงุจ     มือเลา งูงัม ๆ เตอ     ฌาดี ซือมียา บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ฆาละ นู ฌาฮัจ นะ ญาวา ตะอาซิก. กูญา ฌาดี ซือมียา มือเลา งันตืองัน มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก     ปูฌี กะ กาวัด ฌูฆา     บีดา นะ บือเลฮ บาฌิ กะ ญาวา ตะอาซิก. 17ตาปี กาเญา นู กู ซายัก     กาเญา กือนา บรีงัจ รอจ กะ ปือมือเลา อีตู     นู ลูมอฮ ปือญูโรฮ นะ เยซู ครีด     ตูฮัด นะ กีตา     บือเลฮ มือเลา กาลา ดูลู. 18กูญา บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา จะ     "เดะ กาลา ปือญูดัฮ นะ อาดา ซือมียา อาฆัฮ-ฆือละ มาแรฮ     นู นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ฆาละ นู ฌาฮัจ นะ ญาวา ตะอาซิก." 19โกะ ซือมียา กะฆีนี เลอ     ฌาดี ซือมียา นู บูวัจ บรี ปือจัฮ-บือลัฮ     ฌาดี ซือกาวัด ๆ     นู ตูโรจ กะ ปรางัย เดะ ฮาตี นะ กูญา     นู ฮอย ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. 20ตาปี ลูมอฮ กาเญา นู กู ซายัก     กือนา ตูโลก บือกรือฌา บือซามา     บรี กาเญา นะ กือฌะ-กือมัซ บือตามัฮ บาฌิ     เดะ ลาฆู นู จรัฮ บาฌิ ซูโงฮ     นู กาเญา ปือจายา ดัฮ. กือนา บือซาโวจ     ตูโรจ บือกะ นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นะ บาวา ปี. 21กือนา ฌาฆา ญาวา` บรี ดูโดะ ตือตู เดะ ลาฆู นู ตูฮัด ซายัก กาเญา เตอ     ตืองัฮ กาเญา มือนาตี ลีฮัจ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นู นะ ตือจีฮัด กะ กาเญา     บรี กาเญา อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู. 22โซะ ซือมียา นู ฮาตี เตด ตือตู     กือนา ตูโลก บรี กูญา ปือจายา ตือตู ดัฮ. 23โซะ ซือมียา อาซิก     กือนา รือฆัก กูญา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ เดะ อาปี. โซะ ซือมียา อาซิก ปูลัก     กือนา ตือจีฮัด กะ กูญา     อาดา ฮาตี ตาโกจ เดะ ตูฮัด. ตาปี มีเซ-จะ โกะ กาเยด บาฌู นะ กูญา     นู บือซีมอยํ เดะ ลาฆู ฆาละ โซะ ญาวา     กือนา บือชี เลอ. 24ปูฌี เลอ     กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด แนฮ ซา     ญา เลอ     นู บรี กีตา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. ญา มือฆัฮ     บือเลฮ ฌาฆา กาเญา     ตีเมา บรี กาเญา รือบัฮ เดะ ลาฆู ปือจายา     บาวา กาเญา ปี รอจ กะ โซะ ฮืลด มูคา นะ ญา     นู บือซรี บือซายา     ฮอย ตือปัจ ตะอารัฮ ลาลู     ตาปี อาดา ลาฆู ซูกา-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ เลอ. บือกะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     ญา ตูโลก กีตา     กะฆีเตอ กีตา ปูฌี กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ซาเบะ ญา เลอ     นู บือซรี ซูโงฮ     มือฆัฮ โตระ     ฌาดี ราฌา ซัยํ-บือซัยํ ลือเบฮ เดะ มานามา     ตะเดะ กาลา นูตู     เดะ กาลา อีนี     ปี ซือลาลู ซือมาญัก-รอจ. อาเมน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\